Výsluhový dôchodok vojaka a policajta – výpočet

vysluhovy-dochodok

Odchod do dôchodku je obdobie života, na ktoré sa mnohí ľudia tešia. Znamená koniec dlhej a naplňujúcej kariéry a začiatok novej kapitoly života. To platí predovšetkým pre ľudí, ktorí každý deň pracujú vo verejnom záujme a často nasadzujú aj vlastné životy. Kedy majú policajti, vojaci, hasiči a pracovníci horskej záchrannej služby nárok na výsluhový dôchodok?

Vojaci, policajti, hasiči, ale aj muži či ženy v horskej záchrannej službe. Všetci títo ľudia pracujú vo verejnom záujme, často dokonca nasadzujú vlastné životy. Aj preto im štát umožňuje odísť do dôchodku o čosi skôr. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vyzerá výpočet výsluhového dôchodku vojakov a policajtov.

Čo je výsluhový dôchodok

Dôvod skoršieho odchodu do dôchodku v týchto vyššie zmienených povolaniach je jednoduchý. 64-ročný vojak už nemôže podávať rovnaké fyzické výkony ako 25-ročný absolvent vojenskej akadémie. Okrem starobného dôchodku tiež dostávajú takzvané výsluhové dôchodky.

Výsluhové dôchodky boli vytvorené na stabilizáciu sociálnej situácie v silových zložkách, kde dĺžka kariéry je kratšia než bežná civilná kariéra. Úlohou výsluhového dôchodku je kompenzovať vojakom a policajtom nižší príjem po skončení ich kariéry.

Vojaci či policajti môžu odísť do dôchodku už v 33. roku života. Priemerný výsluhový dôchodok policajta je podľa INESS okolo 500 €, u vojakov dosahuje 700 €. Pričom popri výsluhovom dôchodku môžu vykonávať aj civilné zamestnanie a v budúcnosti poberať ďalší dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Kedy mám nárok na výsluhový dôchodok?

Všetkých vojakov a príslušníkov policajného zboru pochopiteľne zaujíma, kedy mám nárok na výsluhový dôchodok. Na výsluhový dôchodok treba odpracovať aspoň 25 rokov v armáde či polícii, ale pre čo najvyšší výsluhový dôchodok sa oplatí vydržať aspoň 35 rokov. Kľúčový je teda zápočet odpracovaných rokov.

Iná situácia nastáva, ak policajtovi služobný pomer skončil stratou policajnej hodnosti alebo prepustením z dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin alebo za zločin. V tomto prípade mu vzniká nárok na výsluhový dôchodok až po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení.

Ak policajt či vojak zostane v ozbrojených zložkách 35 rokov, do civilného života sa zapojí vo veku 53 až 58 rokov. To je často neskoro na dosiahnutie ešte 15 rokov odvodov do Sociálnej poisťovne – a je to tiež neskoro na získavanie nového vzdelania pre civilnú kariéru.

Je preto pochopiteľné, že ich civilné zamestnanie je skôr podpriemerne platené. Výsluhové dôchodky dostatočne kompenzujú výpadok príjmu v civile a sú skoro dvojnásobné oproti priemerným starobným dôchodkom.

Mzdy policajtov a vojakov sú asi 1,5-násobok priemernej mzdy. Výsluhové dôchodky predstavujú sumu okolo 55 % priemerných služobných platov, ale po transformácii s predlžovaním silovej kariéry môžu stúpnuť na vyše 75 %.

Výška výsluhového dôchodku vojakov sa odvíja od počtu rokov strávených v službe.

Výsluhový dôchodok vojaka

Obzvlášť vojaci dlhodobo trénujú schopnosti a zručnosti, ktoré sú v civilnom živote ťažko uplatniteľné či priam neželané (zabíjanie iných ľudí). Fyzické schopnosti obvykle neumožňujú byť vojakom až do štandardného dôchodkového veku.

Výkon sociálneho zabezpečenia vojakov riadi Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a preberá na seba zodpovednosť za výkon zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Profesionálny vojak má okrem výsluhového dôchodku nárok aj na:

 • invalidný výsluhový dôchodok
 • vdovský a vdovecký výsluhový dôchodok
 • sirotský výsluhový dôchodok

V prípade, že má vojak nárok na viacero dôchodkov, poberá iba jeden a to ten, ktorý je vyšší. Ďalej má vojak nárok na služby sociálneho zabezpečenia, ktoré zahŕňajú rekreačnú starostlivosť, kúpeľnú starostlivosť alebo zabezpečenie pohrebu.

Výsluhový dôchodok vojakov – výpočet

Profesionálny vojak má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služba trvala najmenej 25 rokov. Výsluhový dôchodok vojakov sa vypočíta z priemerného mesačného služobného platu dosiahnutého v období posledných desiatich skončených kalendárnych rokov.

Výpočet výšky výsluhového dôchodku vojaka vyzerá nasledovne:

 • za službu najmenej 25 rokov má profesionálny vojak nárok na výsluhový dôchodok v pomere 37,5 % z priemerného mesačného služobného platu
 • medzi obdobím 26. roku až 30. roku služby sa zvyšuje výsluhový dôchodok o 2 % za každý rok
 • medzi 31. rokom až 35. rokom sa zvyšuje o 3 % za každý rok
 • od 36. roku služby sa výsluhový dôchodok zvyšuje o 0,5 % každý rok, pričom maximum je 65 % z vypočítanej sumy

Je to teda výrazne iný systém, ako dôchodkový systém, ktorý má na starosti Sociálna poisťovňa. Nie je solidárny podľa výšky príjmu, ale výrazne viac odmeňuje dĺžku služby.

Invalidný výsluhový dôchodok policajta

Policajt, ako aj príslušník hasičského a záchranného zboru, či horský záchranár, ktorý sa stal invalidným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, má odo dňa vzniku invalidity, najskôr však odo dňa skončenia služobného pomeru, nárok na invalidný výsluhový dôchodok.

Na invalidný dôchodok má nárok policajt, ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie sa znížila najmenej o 20 %.

Invalidný výsluhový dôchodok policajta, ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená najmenej o 50 %, sa určuje rovnako ako výsluhový dôchodok.

Priemerný výsluhový dôchodok policajta je podľa INESS okolo 500 €.

Vdovský a vdovecký výsluhový dôchodok

Na vdovský či vdovecký výsluhový dôchodok má nárok vdova/vdovec po policajtovi, po hasičovi alebo horskom záchranárovi, ktorý:

 • splnil ku dňu úmrtia podmienku doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo podmienky na vznik nároku na invalidný výsluhový dôchodok
 • zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania
 • bol pred dňom smrti poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku

Donedávna nárok na výplatu vdovského dôchodku trval po dobu jedného roka od dňa priznania. V júni 2023 však vyšla novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorá predĺžila nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku počas dvoch rokov od úmrtia manžela.

Vdovský výsluhový dôchodok je 60 % výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý mal nárok policajt ku dňu úmrtia. 

Starobný dôchodok vojakov a policajtov

Nárok na výsluhový dôchodok je doživotný, a pokiaľ vojak opustí armádu a zamestná sa ako civilný zamestnanec, začne mu vznikať nárok na bežný dôchodok. Musí však odpracovať minimálne 15 rokov, aby mohol dostávať oba dôchodky.

Ak poberateľ výsluhového dôchodku odpracoval v civilnom zamestnaní a bol poistený vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia menej ako 15 rokov, má (po dosiahnutí stanoveného veku) nárok aj na starobný dôchodok.

Jeho výška sa určí tak, že Sociálna poisťovňa najprv vypočíta, aká výška starobného dôchodku by mu náležala, keby odpracoval v civilnom zamestnaní aj tie doby, ktoré slúžil v ozbrojených zložkách. Takto vypočítaný starobný dôchodok sa potom kráti primerane k počtu skončených rokov doby trvania služby policajta a vojaka rozhodujúcich pre výšku výsluhového dôchodku podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z. z.

Starobný dôchodok policajta – výpočet

Od júla 2023 majú nárok na čiastkový starobný dôchodok aj výsluhoví dôchodcovia, ktorí nesplnili podmienku 15 odpracovaných rokov.

Výsluhovým dôchodcom sa tak zhodnocuje celkový počet odpracovaných rokov získaný v dôchodkovom systéme na Slovensku, a to v systéme dôchodkového poistenia spravovanom Sociálnou poisťovňou, ako aj v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

Starobný dôchodok policajta sa vypočíta nasledovne:

 1. teoretická suma starobného dôchodku TSD = obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby × priemerný osobný mzdový bod (vrátane období za výkon služby) × aktuálna dôchodková hodnota
 2. čiastková suma starobného dôchodku = TSD × obdobie za výkon služby/ obdobie dôchodkového poistenia + obdobie za výkon služby
 3. suma starobného dôchodku sa určí ako rozdiel teoretickej sumy starobného dôchodku a čiastkovej sumy starobného dôchodku

Výška výsluhového aj starobného dôchodku nie je paušálna, ale odvíja sa od počtu odpracovaných rokov. Preto je nielen ústavné a zákonné, ale tiež slušné a morálne, aby za roky odpracované v ozbrojených zložkách získal občan výsluhový dôchodok a za roky odpracované v civilnom zamestnaní starobný dôchodok.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang