Polovičný úväzok – podmienky, mzda, počet hodín

polovicny-uvazok

V dnešnom rýchlom svete rýchlo rastie dopyt po práci na čiastočný úväzok. Čoraz viac jednotlivcov si vyberá prácu na polovičný úväzok ako prostriedok na doplnenie príjmu, získanie skúseností alebo vyváženie osobného a pracovného života. Ako si vypočítať plat pri skrátenom úväzku?

V posledných rokoch sa výrazne zvýšil počet ľudí, ktorí sa rozhodli pre prácu na skrátený úväzok, pričom mnohí z nich trávia v práci rôzny počet hodín. Koľko hodín teda jednotlivci trávia prácou na skrátený úväzok?

Práca na čiastočný úväzok

Práca na čiastočný úväzok ponúka flexibilitu, umožňuje jednotlivcom preskúmať rôzne pracovné pozície a poskytuje ďalší zdroj príjmu. Tento typ pracovného pomeru sa vzťahuje na akúkoľvek pracovnú dohodu, v rámci ktorej jednotlivci pracujú menej hodín ako na štandardnej pozícii na plný úväzok. V podstate ide o coworking, ktorý taktiež ponúka flexibilitu.

Môže ísť o niekoľko hodín týždenne až po prácu na plný úväzok, ktorá bola skrátená na polovičný úväzok.

Práca na polovičný úväzok – výhody

Práca na polovičný úväzok má mnohé pozitíva, vďaka ktorým sa zvyšuje jej popularita v dnešnej dobe. Medzi jej hlavné výhody patrí:

 • flexibilita pri plánovaní práce v súvislosti s inými záväzkami
 • možnosť rozvíjať zručnosti v oblasti riadenia času a určovania priorít
 • možnosť získať pracovné skúsenosti a rozvíjať nové zručnosti
 • doplnkový príjem na pokrytie životných nákladov alebo úspor
 • rovnováha medzi pracovným a osobným životom
 • môže poskytnúť pocit nezávislosti a zodpovednosti

Práca na čiastočný úväzok ponúka množstvo výhod vrátane flexibility, rozvoja zručností a možnosti získať dodatočný príjem. Napriek jej náročnosti môže byť pre tých, ktorí chcú zosúladiť prácu s inými prioritami vo svojom živote, uspokojujúcou a zmysluplnou skúsenosťou.

Práca na polovičný úväzok – nevýhody

Ako každá práca, aj práca na čiastočný úväzok má však svoje výzvy:

 • nižší plat v porovnaní s prácou na plný úväzok
 • obmedzené výhody a istota zamestnania
 • obmedzené možnosti rastu a postupu
 • možný konflikt s inými záväzkami alebo povinnosťami
 • nekonzistentný pracovný čas a rozvrh
 • menšia stabilita zamestnania a neistý príjem

Napriek tomu sa tieto problémy dajú zvládnuť udržiavaním otvorenej komunikácie so zamestnávateľmi, sledovaním možností zvýšenia pracovného času a rozpočtovaním výkyvov v príjme.

Práca na polovičný úväzok umožňuje mnohým rodičom vytvoriť rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom.

Práca na 4 hodiny denne má výhody aj pre zamestnávateľov

V dnešnej rýchlej spoločnosti sa predstava práce len 4 hodiny denne môže zdať ako fantázia. S rozvojom práce na diaľku a flexibilných pracovných rozvrhov sa však táto predstava stala pre mnohých ľudí realitou. Práca na 4 hodiny denne sa môže zdať kontraintuitívna, ale v skutočnosti môže mať mnohé výhody nie len pre zamestnancov, ale aj zamestnávateľov.

 • Tento typ rozvrhu práce môže ušetriť na režijných nákladoch, ako je cena za elektrinu a kancelárske priestory, keďže zamestnanci trávia v kancelárii menej hodín.
 • Môže tiež prilákať špičkové talenty, keďže mnohí pracovníci dnes hľadajú väčšiu flexibilitu v pracovnom rozvrhu.
 • Zamestnávatelia môžu tento prístup využiť aj ako spôsob, ako si udržať zamestnancov, pretože tým dávajú najavo, že si spoločnosť váži rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a uprednostňuje pohodu svojich zamestnancov.
 • Okrem toho môžu zamestnávatelia ponúknuť kombináciu pracovného času v kancelárii a práce na diaľku, aby čo najlepšie vyhovovali svojim zamestnancom a ich úlohám.

Práca na 4 hodiny denne nemusí byť vhodná pre každé odvetvie alebo náplň práce. S nárastom práce na diaľku a pokrokom v technológiách sa však stala pre určité pozície uskutočniteľnejšou.

Práca na polovičný úväzok – podmienky

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na polovičný úväzok, musia byť zabezpečené rovnaké pracovné podmienky, ako majú zamestnanci pracujúci na plný pracovný čas. Týka sa to odmeňovania, dovolenky, výpovednej lehoty, dohody o skončení pracovného pomeru a iných práv a výhod, ktoré sa viažu na pracovný pomer.

Tieto podmienky nediskriminácie ľudí s prácou na polovičný úväzok stanovila Smernica EÚ o podmienkach v zmluvách na kratší pracovný čas.

Skrátený pracovný pomer a jeho vplyv na výšku dôchodku

Práca na skrátený úväzok je zvyčajne práca na trvalý pracovný pomer, a teda nejedná sa o klasickú jednorazovú brigádu alebo prácu na dohodu (na presne určený, zvyčajne krátky čas). Skrátený úväzok má totiž viaceré zamestnanecké a sociálne výhody, ktoré pri práci na dohodu nie sú. 

Skrátený pracovný pomer využívajú hlavne študenti, dôchodcovia a matky s malými deťmi. Je často jedinou voľbou pre zdravotne znevýhodnených, ktorí nemôžu pracovať 8 hodín denne.

Kto pracuje na skrátený pracovný pomer, si spravidla môže znížiť dôchodok. Sociálna poisťovňa totiž pri výpočte dôchodku vychádza nielen z počtu odpracovaných rokov a priemernej výšky dôchodku v danom roku, ale rieši aj výšku hrubého platu. Človek s nižším platom si totiž platí aj nižšie odvody na dôchodok.

Práca na skrátený úväzok – počet hodín

Zákonník práce definuje skrátený úväzok ako pracovný čas, ktorý je kratší, než ustanovený týždenný pracovný čas. Štandardný týždenný pracovný čas vo väčšine zamestnaní dosahuje najvyššiu zákonom povolenú dĺžku v trvaní 40 hodín týždenne (bez nadčasov).

Počet hodín strávených prácou na skrátený úväzok sa veľmi líši a závisí od rôznych faktorov vrátane odvetvia, typu práce a osobných preferencií. V priemere strávia jednotlivci pracujúci na čiastočný úväzok v práci 20 až 34 hodín týždenne, pričom niektoré odvetvia a typy práce si vyžadujú viac alebo menej hodín.

Práca na čiastočný úväzok sa výborne hodí pre študentov, ktorí si chcú popri štúdiu privyrobiť.

Polovičný úväzok – mzda

Polovičný úväzok síce prinesie viac času, zároveň však bude mať pochopiteľne dopad na výšku mzdy. Tá bude zodpovedať len dohodnutému rozsahu pracovného času. 

Akákoľvek práca v skrátenom režime je platená pomernou časťou z riadneho mesačného platu, v prípade minimálnej mzdy je to rovnako. Ak teda niekto pracuje na polovičný pracovný úväzok, zarobí polovicu z plnej mzdy, resp. minimálnej mzdy.

Ako si vypočítať plat pri skrátenom úväzku?

Mnoho ľudí zaujíma, ako si vypočítať plat pri skrátenom úväzku. Zamestnancovi sa musí uhrádzať mzda, ktorá je pomernou čiastkou riadnej mesačnej mzdy, a teda počíta sa buď na hodinu (častejší prípad) alebo z minimálnej mzdy. V roku 2023 je minimálna mzda na Slovensku 700 €.

Príklad: Ak bola výplata pri plnom úväzku 1 200 € netto, pri polovičnom to bude presne 600 €. Podobne sa počíta mzda aj pri ¾ úväzku, táto by teda bola 900 €. Navyše, pri práci na skrátený úväzok nie je nikde napísané, že človek nemôže vykonávať takéto práce aj dve. 

3/4 pracovný úväzok

Skrátený úväzok si možno so zamestnávateľom dohodnúť v pracovnej zmluve alebo v jej dodatkoch, forma dohody by mala byť každopádne písomná. Spôsob, ako vyjadriť skrátený pracovný úväzok, môže byť aj zlomkom, napríklad 1/2 alebo 3/4 ustanoveného týždenného pracovného času zamestnávateľa. 

Podľa potrieb zamestnávateľa alebo možností zamestnanca zároveň uzatvorenie dohody o kratšom pracovnom čase nebráni, aby si kedykoľvek dojednali opäť týždennú pracovnú dobu v dlhšom trvaní. Takto možno prejsť z polovičného úväzku na 3/4 či dokonca plný pracovný úväzok.

Práca na 3/4 pracovného úväzku znamená prácu približne 30 hodín týždenne, čo sú tri štvrtiny práce na plný úväzok. Práca na 3/4 úväzku môže byť atraktívnou možnosťou pre tých, ktorí chcú zosúladiť pracovné a osobné záväzky. Ponúka flexibilitu, menší stres a možnosť získať nové zručnosti alebo prejsť na novú kariéru.

Štvrtinový pracovný úväzok – odvody

Do konca roka 2022 odvádzali všetci zamestnanci, pracujúci hoci len na štvrtinový pracovný úväzok, zdravotné odvody zo svojich skutočných príjmom. Od začiatku roka 2023 však stúpila do platnosti novela, ktorá spôsobila, že ľudia zamestnaní na štvrtinový pracovný úväzok musia platiť vyššie zdravotné odvody.

Tento rok už musia platiť zdravotné odvody najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu, vypočítaného zo sumy životného minima (234,42 €). Minimálny preddavok je 14 % z danej sumy, teda 32,81 €.

Ak pritom vypočítaný odvod nedosiahne túto sumu, rozdiel musí doplatiť len zamestnanec, nie zamestnávateľ.

TIP: Skúšobná doba sa vzťahuje na všetky pracovné pomery, bez ohľadu na ich dĺžku alebo formu. Je v nej možné ukončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu, čo znamená, že zamestnávateľ aj zamestnanec môžu dať výpoveď bez toho, aby museli uvádzať konkrétny dôvod.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang