Výška minimálnych zdravotných odvodov

zdravotne-odvody

Zdravotné odvody sa týkajú každého z nás. V závere minulého roka bola v parlamente schválená novela zákona, ktorá upravuje minimálne poistné na zdravotné poistenie. Aká je teda výška minimálnych zdravotných odvodov?

Na Slovensku existuje zdravotné poistenie, ktoré slúži na zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti, ako aj na liečbu a prevenciu. Toto poistenie sa vzťahuje na osoby, ktoré trpia vážnymi zdravotnými postihnutiami alebo potrebujú osobitnú zdravotnú starostlivosť.

Zdravotné odvody na Slovensku

Na Slovensku sú zdravotné odvody spôsobom, ktorým vláda pomáha financovať zdravotnícke služby. Odvody sú dane, ktoré platia jednotlivci a podniky na podporu systému zdravotnej starostlivosti v krajine. Sú známe aj ako „platby za zdravotnú starostlivosť“ alebo „príspevky na zdravotné poistenie“.

Slovenská vláda vyberá zdravotné odvody dvoma spôsobmi:

 • Po prvé, vláda vyberá povinné odvody na zdravotné poistenie z príjmov zo zamestnania. Tento príspevok je stanovený z hrubej mzdy zamestnanca a platí ho zamestnávateľ aj zamestnanec.
 • Po druhé, občania sa môžu dobrovoľne rozhodnúť pre platenie ďalších zdravotných odvodov. Tento príspevok je dobrovoľný a slúži len na posilnenie systému zdravotnej starostlivosti.

Zamestnávateľ je povinný mesačne platiť odvody za svojich zamestnancov. Sadzba odvodov zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej poisťovne je 10 %, resp. 5 % pri zdravotne postihnutej osobe.

Na čo vláda používa zdravotné odvody

Vláda používa vybrané zdravotné odvody na financovanie základného verejného zdravotného poistenia pre všetkých Slovákov. To pokrýva zdravotné služby, ako sú návštevy lekára, pobyty v nemocnici, operácie a recepty. Zahŕňa aj preventívnu starostlivosť, materstvo a služby v oblasti duševného zdravia.

Príjmy zo zdravotných odvodov pomáhajú zabezpečiť pokrytie všetkých občanov. Pomáhajú tiež slovenskému systému zdravotnej starostlivosti udržať si konkurencieschopnosť a poskytuje finančnú podporu na výskum a vývoj.

Napriek výhodám odvodov existujú aj niektoré nevýhody. Odvody môžu byť napríklad pomerne drahé, najmä pre jednotlivcov s nižšími príjmami alebo pre tých, ktorí majú vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť. Okrem toho niektorí tvrdia, že dodatočný dobrovoľný príspevok by mal byť pri určitých službách alebo liečbe povinný, aby sa pomohlo financovať drahšie služby.

Celkovo sú zdravotné odvody na Slovensku pre systém zdravotnej starostlivosti v krajine prínosom. Odvody sú dôležitým zdrojom financovania národného programu zdravotného poistenia v krajine a pomáhajú tiež zabezpečiť, aby každý na Slovensku dostal základnú zdravotnú starostlivosť.

Napriek niektorým nedostatkom zostávajú odvody dôležitou a nevyhnutnou súčasťou financovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Zdravotné poisťovne

Nad zdravotnými poisťovňami povinného zdravotného poistenia drží dohľad Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pri vzniku systému viacerých poisťovní vzniklo až 16 zdravotných poisťovní. Pre kvóty na počet poistencov a pre ekonomické problémy nakoniec väčšina zanikla, alebo sa zlúčili.

Zdravotné poisťovne na Slovensku:

Každý občan Slovenska má podľa Ústavy právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Zdravotné poistenie si môže uzatvoriť v jednej z troch hore uvedených zdravotných poisťovní.

Výšku odvodov na zdravotné poistenie upravuje štát. Poistenci súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union odvádzajú rovnaké odvody ako poistenci štátnej VšZP. Pri porovnaní benefitov však poistenci súkromných zdravotných poisťovní získajú za rovnaké poistné viac výhod.

Zmenu zdravotnej poisťovne už dnes netreba vybavovať osobne na pobočke, dá sa vybaviť aj online z pohodlia domova.

Je dôležité, aby mali poistenci prehľad o svojich prípadných dlhoch a snažili sa ich vyrovnať. Dlžník voči zdravotnej poisťovni tak predíde finančným problémom a obmedzeniam v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Minimálne zdravotné odvody

Rok 2023 so sebou priniesol účinnosť novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona. Táto novela bola prijatá 22. 12. 2022 a následne publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 30. 12. 2022, pričom účinnosť nadobudla dňom 01. 01. 2023. 

Zamestnanec si teraz musí uplatniť tzv. minimálne zdravotné odvody, ktoré neboli v predošlej právnej úprave prítomné. Predtým bol povinný platiť poistné z výšky svojej hrubej mzdy alebo odmeny, ktorú dosiahol za daný mesiac. Týmto si zabezpečil všeobecné zdravotné poistenie, často iba za pár eur.

Výška minimálnych zdravotných odvodov

Z novely vyplýva, že minimálna výška poistného spolu s preddavkom na poistné musí byť aspoň rovnaká ako suma, ktorú by zaplatil zamestnanec (spolu so zamestnávateľom) v prípade, ak by jeho mzda bola v rovnakej výške ako životné minimum pre jednotlivca, konkrétne 234,42 €.

Zákon o zdravotnom poistení zasa stanovuje, že sadzba poistného je pre zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu a pre zamestnávateľa 10 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

S prihliadnutím na podmienku, že minimálne zdravotné odvody sa vypočítavajú minimálne zo sumy 234,42 €, tak jednoduchým výpočtom možno dospieť k záveru, že výška minimálneho zdravotného odvodu je 32,81 € za mesiac.

Zmeny vo výpočte zdravotných odvodov

Minimálny preddavok zamestnanca sa novelou zákona znížil o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých:

 • bol poistenec samostatne zárobkovo činná osoba
 • bol poistenec osobou, za ktorú platí poistné štát
 • bol poistenec osobou so zdravotným postihnutím
 • bol poistenec vyhlásený za nezvestnú osobu
 • sa poistenec nepovažoval za zamestnanca

Ak vypočítaný zdravotný odvod nedosiahne požadovanú minimálnu výšku (napr. u zamestnanca bez vyššie uvedených výnimiek), zamestnanec musí doplatiť sumu rozdieluvrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa.

Len zamestnanec musí doplatiť doplatok, zamestnávateľovi odvodová povinnosť zostáva nezmenená a neovplyvňuje cenu práce zamestnanca. Toto je výnimočná situácia, ktorá zásadne mení logiku odvodov, platnú do konca roku 2022. Zložila teda výpočet celkovej mzdy a vykazovanie.

Na koho sa minimálne zdravotné odvody nevzťahujú

Minimálny preddavok zamestnanca sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je:

 • súčasne SZČO
 • súčasne poistencom štátu (napr. študent, dôchodca, osoba poberajúca nemocenské dávky, materské,..)
 • osobou so zdravotným postihnutím
 • vyhlásený za nezvestnú osobu

V skratke to znamená, že ak bol zamestnanec súčasne poistencom štátu počas celého mesiaca, tak sa naňho minimálny zdravotný preddavok zamestnanca nevzťahuje.

Zdravotné odvody samoplatiteľov

Za samoplatiteľa sa na účely zdravotného poistenia považuje osoba, ktorá nie je:

 • zamestnancom
 • samostatne zárobkovo činnou osobou
 • ani poistencom štátu (napríklad uchádzač o zamestnanie, študent, dôchodca a pod.)

Pokiaľ sa niekto stal samoplatiteľom, má povinnosť zdravotnej poisťovni túto zmenu oznámiť. Každý samoplatiteľ je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavky na poistné.

Minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy. Samoplatiteľ platí preddavok na poistné:

 • vo výške najmenej 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu
 • vo výške najmenej 7 % z minimálneho vymeriavacieho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím

Na rok 2023 je stanovená minimálna výška preddavku:

 • 84,77 € pre osoby bez zdravotného postihnutia
 • 42,38 € pre osoby so zdravotným postihnutím

Pokiaľ sa niekto ako samoplatiteľ prihlasuje len na niekoľko dní, vypočíta a uhradí si preddavok len za tieto dni.

Výška preddavkov na poistné podľa typu platiteľov poistného

Na záver je tu zhrnutie výšky preddavkov na zdravotné poistenie podľa typu platiteľa:

 • zamestnanec: platia sa 4 % z mesačného príjmu, resp. 2 % za zamestnanca so zdravotným postihnutím
 • zamestnávateľ: platí sa 10 % z mesačného príjmu, resp. 5 % z príjmu za zamestnancov so zdravotným postihnutím
 • samoplatiteľ: samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné v sume 84,77 € (samoplatitelia so zdravotným postihnutím 42,38 €)
 • platiteľ dividend: spoločnosť, ktorá v roku 2023 bude vyplácať dividendy za roky 2013 až 2016, vypočítava, vykazuje a platí preddavky zo sumy vyplatených dividend, najviac zo sumy 72 660 € (60-násobok priemernej mesačnej mzdy z roka 2021, ktorej výška je 1 211 €)
 • SZČO: minimálny vymeriavací základ je 605,50 € (vypočítaný ako 50 % z 1 211 €, čo je priemerná mesačná mzda v roku 2021)

Preddavok na poistné pre SZČO predstavuje:

 • minimálne 84,77 € pre SZČO bez zdravotného postihnutia (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 14 %)
 • minimálne 42,38 € pre SZČO so zdravotným postihnutím (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7 %)
 • pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu, môže byť aj menej ako sú uvedené minimálne sumy

Ešte raz je potrebné zdôrazniť, že povinnosť vykonať odvod najmenej vo výške minimálneho odvodu sa nebude vzťahovať na poistencov, ktorí sú zároveň poistencami štátu, napríklad študenti, dôchodcovia, osoby evidované na úrade práce, osoby na rodičovskej dovolenke, osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi atď.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang