Náplň práce – zoznam najpopulárnejších pracovných pozícií

napln-prace

Pojem „pracovná náplň“ sa používa v zamestnaní pomerne často, ale koľkí skutočne chápu jeho význam? Opis pracovnej činnosti je definovaný ako písomné vyhlásenie, v ktorom sú uvedené základné povinnosti, zodpovednosti a kvalifikácia, ktoré sa od osoby na konkrétnom pracovnom mieste očakávajú.

Opisy pracovných pozícií sú nesmierne dôležité pre zamestnávateľov aj zamestnancov. Zamestnávateľom umožňujú jasne vyjadriť účel a potenciál pracovnej pozície uchádzačom a iným zainteresovaným stranám.

Náplň práce

Opisy pracovných náplní poskytujú cenný referenčný zdroj požiadaviek spoločnosti na danú pracovnú pozíciu a jednoduchý spôsob porovnania postupu jedného zamestnanca s druhým.

Na druhej strane opisy pracovných miest pomáhajú kandidátom robiť informované rozhodnutia o ich kariére. Ak sú napísané zrozumiteľne, umožňujú lepšie pochopiť požiadavky, úlohy a očakávania týkajúce sa pracovného miesta. Poskytujú tiež prehľad o potenciálnom časovom horizonte, ktorý môže novému zamestnancovi trvať, kým sa naučí svoju úlohu a plne sa aklimatizuje v spoločnosti.

Opis pracovnej činnosti

Precízne napísanie opisu pracovnej činnosti je nevyhnutné na identifikáciu a prilákanie najlepších talentov. Efektívny opis pracovného miesta by mal obsahovať:

 • názov pracovného miesta
 • hlavné povinnosti a zodpovednosti
 • požadovanú kvalifikáciu
 • všetky požadované zručnosti
 • osobitné pracovné podmienky
 • minimálnu mzdu alebo plat
 • ďalšie dôležité informácie

Minimálna mzda uvedená v opise pracovnej činnosti budúcemu zamestnancovi pomôže uvážiť, či bude postačovať jeho životným výdavkom a nebude tak musieť siahať na pôžičky pred výplatou. Súčasťou pracovnej zmluvy by mala byť aj informácia o nároku na stravné a nároku na dovolenku.

Opisy pracovných činností plnia aj právnu funkciu. Dobre vypracovaný opis pracovnej pozície pomôže chrániť zamestnávateľa a zamestnancov pred prípadnými právnymi spormi, pretože uvádza, aké slobody si každá strana dovoľuje.

Popisy pracovných činností (vzor nižšie) sú nevyhnutné na zabezpečenie prehľadnosti pre zamestnávateľov aj zamestnancov. Poskytujú užitočný odkaz na úlohy, kvalifikáciu a očakávania, ktoré by mali obe strany plniť, ako aj cennú ochranu pred právnymi krokmi. Z týchto dôvodov je dôležité sa pri písaní opisu pracovných miest uistiť, že je presný a komplexný.

Popis pracovnej činnosti – vzor

Pracovné náplne zamestnancov sú kľúčové pre opis pracovného miesta. Sú v nich popísané podstatné pracovné činnosti a úlohy, ktoré má zamestnanec na pracovnej pozícii vykonávať. Náplň práce môže byť popísaná voľným textom alebo uvedená v bodoch. Vzor popisu pracovnej činnosti je uvedený nižšie.

NÁPLŇ PRÁCE

Pracovník: [ ]
Bydlisko: [ ]
Rodné číslo: [ ]                                                                     
Číslo OP: [ ]
Druh práce: [ ]

V súlade s uzavretou pracovnou zmluvou zo dňa: [ ] a ďalej v súlade s pracovnoprávnymi predpismi sa pracovník zaväzuje najmä:

 1. plniť príkazy a pokyny zamestnávateľa,
 2. pracovať svedomito, riadne a s príslušnou odbornou starostlivosťou,
 3. úplne využívať pracovnú dobu a výrobné prostriedky zverené k plneniu pracovných úloh,
 4. pracovné úlohy plniť kvalitne, hospodárne a načas,
 5. riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami zamestnávateľa a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,
 6. nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,
 7. dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa k inej vykonávanej práci.

Táto pracovná náplň je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy uzavretej dňa [ ]

V [ ] dňa [ ]

Podpis pracovníka: ………………………………………

Každá pracovná zmluva by mala zahŕňať aj podrobný popis pracovnej činnosti.

Zoznam najpopulárnejších pracovných pozícií súčasnosti

S vývojom hospodárstva a pokrokom technológií či online networkingu sa neustále mení aj spôsob podnikania a získavania pracovných miest.

V dôsledku toho vznikli nové pracovné pozície, ktoré spĺňajú meniace sa potreby zamestnávateľov aj zamestnancov. Tu je zoznam niektorých najobľúbenejších pracovných pozícií v súčasnosti:

 1. dátový vedec – používa údaje na identifikáciu a analýzu vzorcov s cieľom umožniť spoločnostiam prijímať lepšie obchodné rozhodnutia
 2. vývojár umelej inteligencie – zodpovedný za vytváranie a zdokonaľovanie softvérových programov, ktoré dokážu vykonávať určité úlohy bez priameho zásahu človeka
 3. vývojár softvéru – vytvára aplikácie a systémy pre počítače a mobilné zariadenia
 4. webový vývojár – navrhuje, vyvíja a udržiava webové stránky
 5. sieťový administrátor – zodpovedný za údržbu a riešenie problémov v počítačových sieťach vrátane hardvéru, softvéru a konfigurácie firewallu; práca sa nezaobíde bez vedomostiach o klávesových skratkách
 6. systémový administrátor – zodpovedný za inštaláciu a údržbu počítačových systémov a sietí
 7. analytik kybernetickej bezpečnosti – zodpovedný za ochranu údajov organizácie pred vonkajšími hrozbami a škodlivými aktivitami
 8. projektový manažér – zodpovedný za dohľad nad plánovaním, realizáciou a dokončením projektov

Uvedený zoznam je výberom najobľúbenejších pracovných pozícií súčasnosti, pričom niektoré z nich patria aj k najlepšie plateným pozíciám. Čoraz väčšej obľube sa teší organizácia teambuldingových aktivít, uplatnenie preto isto nájdu aj záujemcovia o prácu v eventovej agentúre. S ďalším vývojom hospodárstva sa pravdepodobne objavia ďalšie špecializované pracovné pozície.

Pracovné náplne zamestnancov

Pracovné náplne zamestnancov sú pre každú firmu nevyhnutné. Používajú sa na opis povinností, požiadaviek a zodpovednosti zamestnanca v každej organizácii. Pre organizácie je dôležité, aby mali presne zdokumentovaný opis pracovnej náplne zamestnanca pre každú pozíciu, aby sa zabezpečila prehľadnosť a úspech na pracovisku.

Či už spoločnosť prijíma nového zamestnanca, alebo prehodnocuje či upravuje pracovnú náplň existujúceho zamestnanca, dôkladný a podrobný opis práce je dôležitý na stanovenie očakávaní na pracovisku a môže ovplyvniť fluktuáciu zamestnancov, ich výkonnosť a spokojnosť s prácou.

Niektoré situácie v živote si vyžiadajú absenciu v práci. Nie vždy si však môže alebo chce zamestnanec čerpať dovolenku. Zákonník práce mu však umožňuje po dohode so zamestnávateľom podať žiadosť o neplatené voľno, takzvaný sabatikal.

Kategórie pracovných miest

Zákonnou povinnosťou každého zamestnávateľa, pokiaľ nie sú podmienky odmeňovania dohodnuté v kolektívnej zmluve, je priradiť každému pracovnému miestu, ktoré vytvorí, stupeň náročnosti. Od stupňa náročnosti práce potom závisí minimálna úroveň hrubej mzdy.

Minimálna mzda zamestnanca sa teda odvíja od toho, aké je jeho pracovné zaradenie a náročnosť vykonávanej práce. Pracovné miesta sú podľa ich zložitosti, miery zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca rozdelené do šiestich kategórií:

 • 1. stupeň náročnosti – ide o pomocné, prípravné alebo manipulačné práce podľa pokynov a postupov nadriadeného (napríklad upratovačka, operátor výroby, pomocné práce v kuchyni)
 • 2. stupeň náročnosti – tu sú zaradené rutinné odborné práce, práce s hmotnou zodpovednosťou, jednoduché remeselné činnosti alebo práca v zdravotníctve (napríklad administratívny pracovník, pomocný kuchár, doručovateľ)
 • 3. stupeň náročnosti – do tejto kategórie patria menej zložite agendy či rôzne druhy tvorivých remeselných prác; spadajú sem aj práce, kde zamestnanec zodpovedá za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo si pracovná pozícia vyžaduje zvýšenú duševnú námahu (napríklad zdravotná sestra, účtovník/čka)
 • 4. stupeň náročnosti – tu sú zaradené práce, ktoré sú spojené so zvýšenou psychickou námahou; patrí sem aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí, spadajú sem aj manažérske a riadiace funkcie (vedúci prevádzky, inštruktor autoškoly, hlavný účtovník)
 • 5. stupeň náročnosti – do tejto skupinu spadajú špecializované, koncepčné, tvorivé alebo metodické práce s vysokou duševnou námahou, tiež aj špecializované práce v odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí (napríklad všeobecný lekár)
 • 6. stupeň náročnosti – sem patria práce, ktoré vyžadujú tvorivé riešenie neobvyklým spôsobom s vysokou mierou zodpovednosti za škody a s najširšími spoločenskými dôsledkami

Presné charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest možno nájsť v prílohe Zákonníka práce.

Pracovné zaradenie zamestnanca

Pracovné zaradenie zamestnanca je proces delenia a kategorizácie zamestnancov na základe ich pozície, pracovných povinností, skúseností a ďalších aspektov v rámci organizácie. Je dôležitou súčasťou funkcie ľudských zdrojov, pretože zahŕňa organizáciu pracovných miest efektívnym spôsobom na splnenie cieľov spoločnosti.

Pri rozhodovaní o zaradení zamestnancov do pracovných pozícií je potrebné zvážiť mnoho faktorov:

 • účel pracovného miesta
 • zodpovednosť
 • súbor zručností
 • platové rozpätie
 • vplyv na organizáciu

Opis pracovného miesta by sa mal používať ako pomôcka na presné zaradenie pracovného miesta. Mnohé organizácie používajú systém rozdeľovania opisov pracovných miest na menšie pracovné klasifikácie.

Pracovné zaradenie zamestnancov – klasifikácia

Pracovné zaradenie zamestnancov musí byť tiež relevantné pre súčasný stav spoločnosti. Napríklad malá spoločnosť, ktorá práve začína, bude mať pravdepodobne iné klasifikácie pracovných miest ako väčšia, dobre zavedená organizácia. Okrem toho môže byť potrebné klasifikáciu pracovných miest časom upraviť na základe zmien cieľov alebo stratégie spoločnosti.

Klasifikácie pracovných miest používané v rámci organizácie by mali byť tiež v súlade s organizačnou štruktúrou spoločnosti. Pomôže to zabezpečiť, aby klasifikácie pracovných miest boli v celej spoločnosti konzistentné a aby sa za podobné pracovné miesta poskytovali podobné odmeny a zodpovednosti.

Okrem toho by sa klasifikácia pracovných miest mala pravidelne prehodnocovať, aby sa zistilo, či súčasný systém stále spĺňa potreby organizácie.

Klasifikácia pracovných miest by mala byť založená na zásadách spravodlivého a nestranného odmeňovania a zodpovednosti za prácu. Aby sa zabezpečilo, že klasifikácia pracovných miest je spravodlivá, spoločnosť by mala zohľadniť ďalšie objektívne faktory, ako sú skúsenosti, znalosti a zručnosti zamestnanca. V dnešnej dobe ide taktiež o často používaný pojem soft skills.

Celkovo je dôležité zabezpečiť, aby boli pracovné zaradenia správne priradené a časom aktualizované. Pri zmene pracovnej pozície je dôležité poznať vzor, ako napísať žiadosť o zmenu pracovnej pozície.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang