Stravné – zmeny, elektronické stravné lístky

Zamestnávatelia majú niekoľko možností, ako zabezpečiť stravovanie zamestnancov. Môžu jedlo zabezpečiť vo firemnej jedálni alebo zamestnancom poskytovať stravné lístky. V súčasnosti sa už prechádza z papierových gastrolístkov na elektronické stravné lístky.

Stravné od 1. 6. 2023 prešlo zmenou a zvýšila sa suma stravného. Nárok na stravné má každý zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa odpracuje viac ako 4 hodiny počas jednej pracovnej zmeny.

Kto má nárok na stravné lístky

Zákonník práce priznáva zamestnancom právo na príspevok na stravovanie. Uvádza sa v ňom, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie alebo poskytnúť príspevok na stravovanie. Príspevky na stravovanie sa vypočítavajú na základe mzdy zamestnanca a počtu odpracovaných hodín.

Podľa Zákonníka práce má nárok na stravné lístky, resp. na stravné, každý zamestnanec, ktorý pracuje denné viac ako 4 hodiny. Stravovanie možno dohodnúť aj v dohode o práci vykonanej mimo pracovného pomeru.

Podľa zákonníka práce nielen stravnými lístkami možno zabezpečiť stravné pre zamestnancov. Zákon udáva zamestnávateľovi povinnosť zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy buď priamo na pracovisko alebo v jeho blízkosti.

Povinnosťou zamestnávateľa je pre pracovníka zabezpečiť jedno teplé hlavné jedlo vrátane vhodného nápoja v rámci pracovnej zmeny, a to buď:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa
  • zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje stravovacie služby

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie – teda stravné lístky má každý zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, má zamestnanec ďalší nárok na stravné.

Minimálne stravné stanovuje zákon

Zamestnávateľ môže stravné pre zamestnávateľov vyriešiť aj finančným príspevkom na stravovanie. Najčastejšie ide o stravné lístky.

Podľa Zákonníka práce minimálne stravné musí predstavovať najmenej 55 percent ceny jedla.

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Tá musí byť najmenej 75 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Zamestnávateľ môže poskytnúť stravu alebo jedlo priamo alebo poskytnúť stravné lístky.

Zákonník práce zabezpečuje, aby mal každý zamestnanec zabezpečenú primeranú stravu vzhľadom na dĺžku práce alebo odpracovaný čas. Povinnosťou zamestnávateľa je poskytnúť príspevok na stravovanie alebo stravné lístky v súlade so zákonom.

Stravné od 1. 6. 2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmenilo sumy stravného od 1. 6. 2023.

Zvýšenie stravného od 1. 6. 2023 je ukázané v tejto tabuľke na stravné lístky:

výška stravnéhočasového pásmo
7,30 eur5 až 12 hodín
10,90 eur12 až 18 hodín
16,40 eurnad 18 hodín
Tabuľka na stravné lístky – zmeny v stravnom od 1. 6. 2023

Zvýšenie sumy stravného (viď. v tabuľke na stravné lístky) má podľa Zákonníka práce vplyv aj na výšku príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ako aj na hodnotu stravovacej poukážky.

Zamestnancom spĺňajúcim zákonné podmienky prispieva zamestnávateľ na stravovanie minimálne stravné vo výške najmenej percent ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaná 5 až 12 hodín.

Stravné od 1. 6. 2023 sa tak zvyšuje zo sumy 3,47 na sumu 4,02 eura a minimálna hodnota stravovacej poukážky sa zvyšuje zo sumy 5,10 eura na sumu 5,48 eura.

Nárok na stravné

Príspevok na stravu musí byť poskytnutý ako súčasť pracovnej zmluvy alebo kolektívnej zmluvy a musí spĺňať požiadavky uvedené v Zákonníku práce.

Suma príspevku na stravovanie musí byť tiež rozdelená rovnomerne počas roka. Okrem toho sa suma príspevku musí zahrnúť do výpočtu mzdy zamestnanca na účely dane z príjmu a príspevkov na sociálne zabezpečenie.

Zamestnávatelia, ktorí chcú svojim zamestnancom poskytovať príspevok na stravu, musia tiež zabezpečiť, aby zamestnanci dostali písomné výkazy o príspevku na stravu, ktorý dostávajú. Tieto výkazy musia obsahovať presnú sumu príspevku a musia sa zamestnancom pravidelne poskytovať.

Nárok na stravné má každý zamestnanec, ktorý odpracuje v rámci pracovnej zmeny viac ako 4 hodiny. Ak odpracuje viac ako 11 hodín za jednu pracovnú zmenu, zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť ďalšie teplé jedlo alebo ďalší finančný príspevok. Príspevok sa môže poskytovať aj vo forme poukážok, teda zamestnanec má nárok na stravné lístky.

Zamestnávatelia musia viesť aj evidenciu príspevkov na stravu, ktoré poskytujú svojim zamestnancom, a to na účely zdaňovania a kontroly. Evidencia musí obsahovať celkovú sumu príspevku na stravovanie poskytnutého zamestnancovi počas roka.

Elektronické stravné lístky

Od roku 2023 sa stravné lístky poskytujú v elektronickej forme, ako elektronické stravné lístky, resp. vo forme elektronickej stravovacej karty.

Výnimkou povinnej elektronizácie lístkov je situácia, že použitie elektronických stravných lístkov na pracovisku alebo v blízkom okolí nie je možné.

Stravné lístky či finančný príspevok na stravovanie zamestnávateľ poskytuje vopred, aby ich mali zamestnanci mali k dispozícii už v prvý pracovný deň.

V poslednom období sa na Slovensku čoraz viac rozširuje používanie elektronických stravných lístkov. Stravné lístky sú v podstate poukážky, ktoré zamestnanci dostávajú ako súčasť mzdy alebo platu.

Stravné lístky spravujú autorizovaní distribútori. Zamestnanci môžu lístky použiť na nákup potravín v maloobchodných predajniach, ktoré ich akceptujú. Elektronické stravné lístky sú najefektívnejším a najhospodárnejším modelom distribúcie stravných lístkov.

Elektronické stravné lístky ponúkajú veľa výhod

Rozhodnutím sa pre používanie elektronických stravných lístkov získavajú zamestnávatelia a zamestnanci celý rad výhod. Lístky sú mimoriadne bezpečné a navrhnuté tak, aby zabránili podvodom. Obsahujú viacero úrovní bezpečnostných opatrení, ako je šifrovanie, autentifikácia a kryptografické podpisy.

Okrem toho elektronické stravné lístky ponúkajú pohodlie a flexibilitu. Možno ich použiť na nákup potravín a nápojov kedykoľvek a odkiaľkoľvek v krajine. Takisto neexistuje prakticky žiadne obmedzenie počtu predajcov, ktorí môžu lístky akceptovať.

A napokon, keďže lístky sú spravované centralizovaným systémom, ich používanie je rýchle a jednoduché. Minimalizujú sa aj poplatky za transakcie a všetky údaje sú bezpečne uložené, čo zaručuje, že zamestnanci majú prehľad o použití stravných lístkov.

Zamestnávateľom elektronické stravné lístky umožňujú zjednodušenú administratívu, pretože k nim majú prístup a môžu ich spravovať na online platforme. To zjednodušuje proces distribúcie stravných lístkov a zabezpečuje ich efektívnu správu.

Celkovo sú elektronické stravné lístky najefektívnejším a najbezpečnejším modelom distribúcie stravných lístkov. Využitím tohto systému môžu zamestnávatelia aj zamestnanci využívať výhody, ktoré poskytuje.

Zahraničná pracovná cesta stravné

Pri zahraničnej pracovnej ceste sa stravné poskytuje za každý deň trvania pracovnej cesty v cudzine.

Dolná hranica nároku na stravné pri zahraničnej ceste nie je stanovená, rovnako ako nie je stanovená pri domácej pracovnej ceste.

Trvanie zahraničnej pracovnej cesty za každý deň je rozdelené na tri časové pásma:

  • do 6 hodín vrátane
  • 6 až 12 hodín
  • nad 12 hodín

Ak zamestnanec počas jedného dňa vykoná viac zahraničných pracovných ciest stravné, teda nárok na stravné, sa poskytuje za každú pracovnú cestu samostatne.

Poskytovanie stravného počas zahraničnej pracovnej cesty je pre slovenských zamestnávateľov povinnosťou podľa slovenského Zákonníka práce. Stravné pomáha pokryť náklady na stravovanie pri zahraničných pracovných cestách a je určené na nákup potravín počas stravovania na zahraničných pracovných cestách.

Pri zahraničnej pracovnej ceste sa stravné poskytuje buď v eurách alebo cudzej mene.

Pri zahraničnej pracovnej ceste stravné zamestnancovi patrí vo výške:

  • základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala viac ako 12 hodín
  • 50 percent zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa od 6 do 12 hodín vrátane
  • 25 percent zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo SR trvala viac ako 6 hodín

Stravné sa musí vyplácať za každý deň pracovnej cesty či už na tuzemskej pracovnej ceste alebo v zahraničí. Presnú výšku stravného určuje zamestnávateľ zo stravného v závislosti od dĺžky a miesta trvania pracovnej cesty.

Okrem preplatenia stravného musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi aj cestovný príkaz. Cestovný príkaz musí byť podpísaný zamestnávateľom a zamestnancom a musí obsahovať dátumy cesty, cieľ a účel cesty. Mal by obsahovať zoznam schválených výdavkov, ako aj prípadné ďalšie výhody.

Kedy sa vydávajú stravné lístky

Stravné lístky alebo finančný príspevok na stravovanie musí zamestnávateľ poskytovať vopred. A teda, kedy sa vydávajú stravné lístky?

Zamestnávateľ ich má poskytovať už v prvý pracovný deň tak, aby si za nich zamestnanec mohol kúpiť stravu.

S tým, kedy sa vydávajú stravné lístky museli zamestnávatelia počítať aj pri zmenách v stravnom od 1. 6. 2023. Tieto zmeny mali zapracovať už v máji tak, aby mali zvýšené stravné k dispozícii od júna.

Stravné lístky Doxx

Pri zabezpečovaní stravného pre zamestnancov majú zamestnávatelia niekoľko možností. Buď zabezpečia stravu vo firemnej jedálni, alebo môžu zamestnancom na stravu prispievať.

Finančný príspevok na stravovanie možno buď stravnými lístkami alebo príspevkom na stravovanie. Jednou z možností sú aj stravné lístky Doxx. Stravné lístky Doxx poskytuje v celej hodnote nároku na stravné, až následne sa vo výplate odpočíta časť príspevku od zamestnávateľa.

Navyše so stravnými lístkami Doxx možno získať aj program plný výhod, odmien či online podujatí.

Stravné lístky Doxx poskytuje aj vo forme eStraveniek. Na elektronické Doxx stravné lístky objednávku možno vytvoriť v Zákazníckej zóne poskytovateľa stravných lístkov Doxx.

Doxx stravné lístky objednávka stravného v elektronickej podobe ponúka tiež rýchle a presné platby za obed bez zdržovania s hotovosťou. Navyše elektronické stravné lístky zjednodušia spočítavanie a minimalizujú administratívu. Tiež sú bez transakčných platieb a ponúkajú množstvo ďalších výhod.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang