Pracovná zmluva – náležitosti, vzor

pracovna zmluva

Pracovná zmluva je písomný dokument, ktorý zakladá pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Upravuje podmienky výkonu závislej práce v tomto pomere. Medzi podstatné náležitosti pracovnej zmluvy patrí druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky.

Okrem podstatných náležitostí môže pracovná zmluva obsahovať aj ďalšie informácie, napríklad dĺžku pracovného času, výmeru dovolenky, pracovnú dobu, zamestnanecké benefity a podobne.


Obsah článku


Náležitosti pracovnej zmluvy

Medzi základné náležitosti pracovnej zmluvy patrí:

1. Druh práce:

 • Označenie pozície, na ktorú je zamestnanec prijatý, a jej stručná charakteristika.
 • Musí ísť o prácu, ktorú zamestnávateľ vykonáva, a ktorá je v súlade s jeho predmetom činnosti.
 • Nesmie ísť o prácu, ktorá je zakázaná zákonom alebo ktorá by ohrozovala život, zdravie alebo mravnú čistotu zamestnanca.

2. Miesto výkonu práce:

 • Obec, časť obce alebo iné miesto, kde zamestnanec bude pracovať.
 • Môže ísť aj o viacero miest.
 • Ak je miesto výkonu práce v cudzine, musí to byť v zmluve uvedené.

3. Deň nástupu do práce:

 • Dátum, kedy pracovný pomer vzniká.
 • Musí byť uvedený konkrétny deň, nie len mesiac alebo rok.

4. Mzdové podmienky:

 • Výška mzdy, odmeny, príplatky a iné mzdové náležitosti.
 • Mzda musí dosiahnuť aspoň výšku minimálnej mzdy.
 • V zmluve musia byť uvedené všetky zložky mzdy a ich výška.

K ďalším náležitostiam pracovnej zmluvy sa zahŕňa:

 • Meno a priezvisko zamestnávateľa a zamestnanca.
 • Sídlo zamestnávateľa a adresa bydliska zamestnanca.
 • Určenie kolektívnej zmluvy, ak je na zamestnanca vzťahovaná.
 • Dátum uzavretia pracovnej zmluvy.
 • Podpisy oboch strán.

Pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne. Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi jedno písomné vyhotovenie zmluvy. Pracovnú zmluvu je možné uzatvoriť na dobu určitú (napr. 2 roky) alebo na dobu neurčitú. Pred uzatvorením pracovnej zmluvy by sa mal zamestnanec oboznámiť so svojimi právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zákonníka práce.

Pracovný pomer – druhy

Slovenská legislatíva rozlišuje viacero druhov pracovných pomerov, ktoré sa líšia v dĺžke trvania, mieste výkonu práce a ďalších podmienkach. Najčastejšie sa delí na:

1. Pracovný pomer na dobu neurčitú:

 • Ide o najbežnejší typ pracovného pomeru.
 • Vzniká na základe pracovnej zmluvy, v ktorej nie je určená doba jeho trvania.
 • Zamestnanec aj zamestnávateľ majú väčšiu právnu istotu.
 • Zamestnanec môže byť prepustený len z dôvodov uvedených v Zákonníku práce.

2. Pracovný pomer na dobu určitú:

 • Vzniká na základe pracovnej zmluvy, v ktorej je určená doba jeho trvania.
 • Maximálna dĺžka trvania je 2 roky.
 • Je možné ho predĺžiť najviac dvakrát v rámci dvoch rokov.
 • Zamestnávateľ ho môže využiť napríklad na sezónne práce alebo na dočasné zastupovanie iného zamestnanca.

3. Pracovný pomer na kratší pracovný čas:

 • Vzniká na základe pracovnej zmluvy, v ktorej je určený kratší pracovný čas ako je ustanovený týždenný pracovný čas.
 • Zamestnanec má nárok na mzdu v pomere k odpracovanému času.
 • Vhodný pre osoby, ktoré chcú pracovať na čiastočný úväzok.

4. Delené pracovné miesto:

 • Vzniká na základe pracovnej zmluvy, ktorú uzatvoria dvaja alebo viacerí zamestnanci na výkon tej istej práce.
 • Zamestnanci sa striedajú vo výkone práce podľa dohodnutého rozpisu.
 • Vhodný pre práce, ktoré vyžadujú nepretržitú prevádzku.

5. Domáca práca a telepráca:

 • Domáca práca: práca vykonávaná mimo pracoviska zamestnávateľa v domácnosti zamestnanca.
 • Telepráca: práca vykonávaná pomocou informačných technológií z miesta, ktoré si zamestnanec určí sám.
 • Tieto formy práce upravujú špeciálne ustanovenia Zákonníka práce.

Okrem týchto najčastejších typov existujú aj iné druhy pracovných pomerov, napríklad pracovný pomer na dohodu o vykonaní práce, pracovný pomer na dohodu o pracovnej činnosti a podobne.

Výber typu pracovného pomeru závisí od potrieb zamestnávateľa a zamestnanca. Je dôležité, aby sa obe strany oboznámili s podmienkami daného typu pracovného pomeru a aby ich zakotvili v pracovnej zmluve.

Aké zmeny prináša novela Zákonníka práce?

Novela Zákonníka práce prináša dôležitú zmenu v oblasti vyplácania mzdy v subdodávateľských vzťahoch. Cieľom tejto zmeny je posilniť ochranu zamestnancov a predchádzať nekalým praktikám v tejto oblasti.

Podstatou zmeny, ktorú prináša novela Zákonníka práce z marca roku 2024, je to, že dodávateľ služby (hlavný dodávateľ) je povinný vyplatiť mzdu zamestnancovi svojho subdodávateľa, ak tento subdodávateľ zamestnancovi mzdu nevyplatil.

Zamestnanec musí o vyplatenie mzdy požiadať dodávateľa služby. Požiadavku je potrebné podať v lehote šiestich mesiacov odo dňa splatnosti mzdy.

Dodávateľ služby je povinný vyplatiť zamestnancovi mzdu v rozsahu minimálnej mzdy, ktorá bola platná v čase výkonu práce v rámci subdodávateľského vzťahu. Mzda sa vypočíta za každú hodinu výkonu práce.

Novela by mala vstúpiť do platnosti v auguste roku 2024.

Vzor pracovnej zmluvy

Vzor pracovnej zmluvy by mal obsahovať nasledovné náležitosti:


Pracovná zmluva

Uzavretá podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Medzi:

Zamestnávateľom:

 • Názov:
 • Sídlo:
 • IČO:
 • DIČ:
 • Zastúpený:

a

Zamestnancom:

 • Meno a priezvisko:
 • Trvalý pobyt:
 • Dátum narodenia:
 • Štátna príslušnosť:
 • Rodné číslo:
 • Bankové spojenie:
 • Telefón:
 • Email:

(ďalej ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Zmluvné strany sa dohodli na založení pracovného pomeru touto písomnou pracovnou zmluvou a za týchto podmienok:

Článok I. Základné ustanovenia

 1. Zamestnávateľ prijíma zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu:
 2. Pracovná náplň zamestnanca na tejto pozícii je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
 3. Miesto výkonu práce zamestnanca je:
 4. Deň nástupu zamestnanca do práce je:
 5. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok II. Mzda

 1. Mzdové podmienky zamestnanca sú upravené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
 2. Mzda zamestnancovi bude vyplácaná mesačne na jeho bankový účet uvedený v tejto zmluve.
 3. Zamestnancovi patrí aj dovolenka a náhrada mzdy za dovolenku podľa Zákonníka práce.

Článok III. Pracovný čas

 1. Pracovný čas zamestnanca je:
 2. Zamestnanec má nárok na prestávku v práci na obed v trvaní:
 3. Zamestnanec má nárok na:

Článok IV. Dovolenka a náhrada mzdy za dovolenku

 1. Zamestnancovi patrí dovolenka a náhrada mzdy za dovolenku podľa Zákonníka práce.
 2. Dĺžka dovolenky zamestnanca je:
 3. Náhrada mzdy za dovolenku sa vypočíta podľa Zákonníka práce.

Článok V. Skončenie pracovného pomeru

 1. Pracovný pomer sa môže skončiť: a) dohodou zmluvných strán, b) výpoveďou zamestnávateľa, c) výpoveďou zamestnanca, d) okamžitým zrušením pracovného pomeru zamestnávateľom, e) okamžitým zrušením pracovného pomeru zamestnancom, f) smrťou zamestnanca, g) zánikom zamestnávateľa.
 2. Podrobnosti o skončení pracovného pomeru sú upravené v Zákonníku práce.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

 1. Táto pracovná zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží zamestnávateľ a jedno zamestnanec.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré by mohli vzniknúť z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú riešiť mimosúdne.
 3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a jej uzatvoreniu prejavili slobodnú vôľu.

V

Dňa

Za zamestnávateľa:

Za zamestnanca:

Príloha č. 1 – Pracovná náplň

Príloha č. 2 – Mzdové podmienky


Vzor pracovnej zmluvy by mal obsahovať základné informácie o povinnostiach zamestnanca a jeho úlohách, dĺžke pracovného pomeru a odmeňovaní.

Kedy je pracovná zmluva neplatná?

Pracovná zmluva môže byť neplatná z rôznych dôvodov. Niektoré z najčastejších sú:

Nedostatok základných náležitostí:

 • Chýbajúce informácie: V zmluve nie sú uvedené všetky základné informácie, ako napríklad označenie zmluvných strán, pracovná pozícia, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce, doba trvania pracovného pomeru, mzda a pracovný čas.
 • Nejasné formulácie: Ustanovenia zmluvy sú nejasné, nezrozumiteľné alebo si odporujú.
 • Nesprávna forma: Zmluva nie je písomná alebo nie je podpísaná oboma stranami.

Porušenie zákona:

 • Diskriminácia: Zmluva obsahuje ustanovenia, ktoré diskriminujú zamestnanca na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, sexuálnej orientácie alebo iného chráneného znaku.
 • Nezákonné podmienky: Zmluva obsahuje ustanovenia, ktoré sú v rozpore so Zákonníkom práce alebo s inými príslušnými právnymi predpismi.
 • Nútená práca: Zmluva núti zamestnanca pracovať proti jeho vôli alebo v neľudských podmienkach.

Nedostatok súhlasu:

 • Nedostatok právomoci: Zmluvu podpísala osoba, ktorá na to nemala oprávnenie.
 • Nedostatok kapacity: Zmluvu podpísala osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony.
 • Omyl alebo podvod: Zmluva bola podpísaná pod vplyvom omylu alebo podvodu.

V prípade pochybností o platnosti pracovnej zmluvy by sa mal zamestnanec obrátiť na príslušný orgán štátnej správy alebo na právneho zástupcu. Neplatnosť pracovnej zmluvy má za následok, že zmluva od samého začiatku nie je platná a nemá právne účinky.

Zamestnanec, ktorý pracoval na základe neplatnej pracovnej zmluvy, má nárok na mzdu a na iné plnenia, ako keby pracoval v platnom pracovnom pomere.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang