Dodatočné daňové priznanie – ako ho vyplniť, pokuta

Dodatočné daňové priznanie je formulár, ktorý sa predkladá po uplynutí termínu na podanie bežného daňového priznania. Predkladá sa vtedy, keď daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť sa líši od toho, čo uvedené v bežnom daňovom priznaní.


Obsah článku


Kedy sa podáva dodatočné daňové priznanie

Podávanie daňového priznania a dodatočného daňového priznania je neoddeliteľnou súčasťou plnenia daňových povinností platiteľov DPH. Proces upravuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v spojení s príslušnými právnymi predpismi a všeobecnými podmienkami definovanými v daňovom poriadku.

Dodatočné daňové priznanie:

 • Povinnosť: Ak platiteľ DPH zistí po termíne podania daňového priznania, že jeho daňová povinnosť sa líši od sumy uvedenej v pôvodnom priznaní, je povinný podať dodatočné daňové priznanie v súlade s § 16 daňového poriadku. Toto priznanie musí byť jasne označené ako „dodatočné“.
 • Dôvody: Zákon ukladá povinnosť podať dodatočné daňové priznanie v dvoch prípadoch (§ 16 ods. 2 a 3 daňového poriadku):
  • Daňová povinnosť je vyššia, ako bola uvedená v pôvodnom daňovom priznaní.
  • Daň je vyššia, ako bola určená správcom dane.
 • Lehota: Dodatočné daňové priznanie sa musí podať do konca mesiaca nasledujúceho po zistení potreby jeho podania. Toto priznanie sa týka konkrétneho zdaňovacieho obdobia a daň v ňom uvedená je splatná v rovnakom termíne.

Ak si niekto nie je istý, či má podať dodatočné daňové priznanie, alebo ako na to, mal by sa obrátiť na daňového poradcu.

Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie

V prípade, že boli v daňovom priznaní nesprávne uvedené údaje existuje možnosť podať dodatočné daňové priznanie, čím sa napravíte chyba a daňovník sa vyhne sankciám. Tu je stručný návod ako vyplniť dodatočné daňové priznanie:

1. Identifikačné údaje:

 • V úvode priznania sa uvedú identifikačné údaje (meno, adresa, DIČ) a daňové obdobie, za ktoré sa opravuje pôvodné daňové priznanie.

2. Oprava nesprávnych údajov:

 • V tejto časti sa treba sústrediť na identifikáciu a opravu chybných informácií z pôvodného daňového priznania.
 • Označiť riadky, v ktorých sa majú vykonať zmeny.
 • Uviesť správne údaje, ktoré nahradia tie chybné.

3. Výpočet dane:

 • Po oprave nesprávnych údajov nasleduje prepočítanie dane.
 • Vo výpočte sa zohľadnia všetky vykonané opravy.

4. Doplatok/preplatok dane:

 • V záverečnej časti sa daňovník dozvie, či mu v dôsledku zmien vznikol doplatok dane, ktorý je nutné uhradiť, alebo preplatok dane, na ktorý má nárok.

Vyplnenie dodatočného daňového priznania môže byť náročné. Preto je ideálne využívať služby účtovníkov, ktorí sa tejto problematike venujú profesionálne.

Existujú dva typy daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby:

Typ A:

 • Podáva sa vtedy, ak daňovník má príjmy len zo závislej činnosti (napr. mzda, plat).
 • V tlačive typu A sa uvádzajú len informácie o týchto príjmoch a o daňových bonusoch, na ktoré má daňovník nárok. Na Slovensku sa už neplatí daň z dedičstva, z tohto dôvodu preto nie je potrebné uvádzať to v daňovom priznaní.

Typ B:

 • Podáva sa vtedy, ak daňovník má okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné zdaniteľné príjmy (napr. z podnikania, prenájmu, kapitálového zisku).
 • Tlačivo typu B je komplexnejšie a okrem informácií o príjmoch zo závislej činnosti obsahuje aj informácie o ostatných zdaniteľných príjmoch, odpočtoch a daňových výdavkoch.

Ktorý typ daňového priznania by mal daňovník podať, závisí od jeho individuálnej situácie.

Vyplnenie dodatočného daňového priznania môže byť náročné. Preto je ideálne využívať služby účtovníkov, ktorí sa tejto problematike venujú profesionálne.

Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typ A

Dodatočné daňové priznanie typu A sa vypĺňa, v daňovom priznaní neboli uvedené všetky zdaniteľné príjmy alebo sa uviedli nesprávne údaje, ktoré ovplyvnili výšku daňovej povinnosti. Tiež sa podáva v prípade, ak chce daňovník uplatniť daňový bonus, na ktorý v pôvodnom daňovom priznaní zabudol.

Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typ A:

 • V dodatočnom daňovom priznaní typu A sa údaje vyplňujú rovnako ako v bežnom daňovom priznaní typu A, avšak s aktuálnymi a správnymi hodnotami.
 • V oddiele VII je nutné uviesť rozdiely oproti pôvodnému daňovému priznaniu typu A. Ide napríklad o rozdiel medzi pôvodne deklarovanou daňou a daňou vypočítanou v dodatočnom daňovom priznaní, alebo o informácie o dodatočne zistených zdaniteľných príjmoch.
 • Tlačivo dodatočného daňového priznania typu A a pokyny k jeho vyplneniu nájdete na webovej stránke Finančnej správy SR.

Dodatočné daňové priznanie typu A je dôležitý nástroj na opravu chýb v pôvodnom daňovom priznaní typu A a na dodržanie daňových povinností. Včasným a správnym podaním dodatočného daňového priznania typu A sa môže daňovník vyhnúť sankciám zo strany daňového úradu.

K dodatočnému daňovému priznaniu je možné priložiť aj Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Tieto dve percentá z dane môžu potom poputovať na dobrú vec.

Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typ B

Podnikatelia a živnostníci sa skôr či neskôr stretnú s otázkou ako vyplniť dodatočné daňové priznanie typu B. Či už ide o opravu chýb v pôvodnom priznaní, dodatočné zdanenie príjmov, alebo zmenu daňového základu, tento dokument je kľúčový pre dodržanie daňových povinností.

Dodatočné daňové priznanie typu B má štruktúru podobnú bežnému daňovému priznaniu, no s ohľadom na špecifiká dodatočného podania. Tu sú jednotlivé kroky:

1. Základné údaje:

 • Na úvodnej strane dodatočného daňového priznania sa označí políčko „Dodatočné daňové priznanie“.
 • Zadá sa dátum, kedy sa zistila potreba podať dodatočné daňové priznanie.
 • Vyplní sa zdaňovacie obdobie, na ktoré sa priznanie vzťahuje.
 • Uvedú sa identifikačné údaje (meno, adresa, rodné číslo, DIČ).

2. Zadanie ďalších častí daňového priznania:

Príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti:

 • Ak mal daňovník príjmy z podnikania, vyplní príslušné časti priznania týkajúce sa výšky príjmov, výdavkov a daňového základu.
 • Treba dbať na presné a kompletné uvedenie všetkých relevantných informácií.

Ostatné zdaniteľné príjmy:

 • Do tejto časti sa uvedú všetky ostatné zdaniteľné príjmy, ktoré boli v danom zdaňovacom období (napr. príjmy z prenájmu, kapitálové výnosy).
 • Nezabudnúť na žiadny zdaniteľný príjem, aby sa predišlo daňovým sankciám.

Odpočítateľné položky:

 • V prípade zmien v pôvodnom priznaní sa upravia odpočítateľné položky.
 • Dôkladne sa skontrolujú všetky nároky na odpočítateľné položky a treba sa uistiť, že sú uplatnené správne.

Daňový základ a daň:

 • Na základe doplnených informácií sa vypočíta nový daňový základ a daň.
 • Treba dávať pozor na matematickú presnosť a správne zaokrúhlenie výsledkov.

Dodatočné daňové priznanie typu B predstavuje kľúčový nástroj pre zodpovedných podnikateľov. Včasným a presným podaním tohto dokumentu môžete predchádzať daňovým komplikáciám a sankciám.

Dodatočné daňové priznanie – pokuta

Podanie dodatočného daňového priznania môže mať rôzne následky v závislosti od toho, či viedlo k zníženiu alebo zvýšeniu daňovej povinnosti. Tu sú možné scenáre a sankcie:

1. Zníženie daňovej povinnosti:

 • Pokuta za dodatočné daňové priznanie sa neplatí. V tomto prípade sa splnia daňové povinnosti včas a korektne, a preto nehrozí žiadna pokuta.
 • Daňový preplatok: Ak dodatočné daňové priznanie vedie k výraznému preplatku dane, môže to viesť k daňovej kontrole zo strany daňového úradu. Dôvodom je snaha predchádzať daňovým podvodom a zneužívaniu daňových systémov.

2. Zvýšenie daňovej povinnosti:

 • Pokuta: V tomto prípade je nutné uhradiť pokutu. Jej výška závisí od termínu podania dodatočného daňového priznania:
  • 3% pokuta: Ak je dodatočné daňové priznanie podané pred začatím daňovej kontroly.
  • 7% pokuta: Ak je dodatočné daňové priznanie podané do 15 dní po začatí daňovej kontroly.
 • Doplatok dane: Okrem pokuty je potrebné uhradiť aj doplatok dane, o ktorý sa daňová povinnosť zvýšila.

3. Nepodanie dodatočného daňového priznania:

 • Pokuta: V prípade, že daňový subjekt nepodá dodatočné daňové priznanie a správca dane vyrubí daň na základe iných informácií, môže mu byť uložená pokuta vo výške 10 % ročne zo sumy vyrubenej dane.

Dodatočné daňové priznanie je dôležitý nástroj na opravu chýb v pôvodnom daňovom priznaní a na dodržanie daňových povinností. Včasným a správnym podaním dodatočného daňového priznania sa môže predísť daňovým kontrolám, pokutám a nedoplatkom na dani.


Dodatočné daňové priznanie k DPH

Existuje viacero situácií, kedy je nutné podať dodatočné daňové priznanie k DPH:

 • Nesprávna daňová povinnosť: Ak je v pôvodnom daňovom priznaní k DPH uvedená nesprávna sumu dane, je nutné podať dodatočné daňové priznanie a uviesť v ňom správny údaj.
 • Chýbajúce údaje: Ak v pôvodnom daňovom priznaní k DPH chýbali akékoľvek údaje, je nutné ich doplniť v dodatočnom daňovom priznaní.
 • Udalosti ovplyvňujúce DPH: V priebehu zdaňovacieho obdobia sa môžu vyskytnúť udalosti, ktoré ovplyvňujú výšku DPH (napr. storno faktúry, oprava základu dane). V takýchto prípadoch je nutné podať dodatočné daňové priznanie a zohľadniť tieto udalosti.

Dodatočné daňové priznanie k DPH je potrebné podať do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zistili nesprávnosti alebo neúplnosť pôvodného daňového priznania.

Ak je v pôvodnom daňovom priznaní k DPH uvedená nesprávna sumu dane, je nutné podať dodatočné daňové priznanie a uviesť v ňom správny údaj.

Opravné daňové priznanie

Po podaní daňového priznania má každý daňovník právo opraviť zistené chyby. Môže tak urobiť dvoma spôsobmi:

 • Opravné daňové priznanie: Podáva sa vtedy, ak sa v pôvodnom daňovom priznaní uviedli nesprávne údaje, ktoré ovplyvnili výšku daňovej povinnosti.
 • Dodatočné daňové priznanie: Podáva sa vtedy, ak sa zabudli uviesť v pôvodnom daňovom priznaní dôležité informácie, ktoré ovplyvnili výšku daňovej povinnosti.

Kedy podať opravné daňové priznanie:

 • Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. V takomto prípade sa správca dane bude riadiť informáciami v poslednom podanom opravnom daňovom priznaní.
 • Na tlačive daňového priznania je nutné jasne označiť, že ide o opravné daňové priznanie.

Počet opravných daňových priznaní nie je obmedzený. Môžu sa podať kedykoľvek, ak sa zistí chyba v pôvodnom daňovom priznaní.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang