Dohoda o hmotnej zodpovednosti – čo znamená zodpovednosť zamestnanca za škodu?

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je v mnohých odvetviach základným dokumentom, ktorý upresňuje práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri práci s hmotným materiálom. Čo je to hmotná zodpovednosť? Aká je zodpovednosť zamestnanca za škodu?


Obsah článku


Tento článok poskytne prehľad o tom, čo je hmotná zodpovednosť a dohoda o hmotnej zodpovednosti, o potrebných prvkoch, ktoré je potrebné do dohody zahrnúť, aj o zodpovednosti zamestnanca za škodu.

Hmotná zodpovednosť zamestnanca – čo to znamená?

Hmotná zodpovednosť zamestnanca je právny pojem, ktorý označuje zodpovednosť osoby alebo spoločnosti za škodu spôsobenú ich nedbanlivosťou alebo protiprávnym konaním. Ide o dôležitý aspekt občianskeho a deliktného práva a tento pojem sa používa na ochranu osôb a podnikov pred zodpovednosťou za škodu, ktorú spôsobí iná osoba, resp. zamestnanec.

Hmotná zodpovednosť sa môže vzťahovať aj na podniky a iné subjekty. Podniky môžu byť zodpovedné za škody spôsobené ich výrobkami alebo službami a môžu byť zodpovedné za akúkoľvek škodu spôsobenú zamestnancami alebo zástupcami konajúcimi v ich mene.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je dôležitá, pretože ujasní kto nesie za čo zodpovednosť. Zamestnanci môžu byť zodpovední za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobia, aj keď ju nemali v úmysle spôsobiť.

Hmotná zodpovednosť zamestnanca teda zabezpečuje to, aby jednotlivci niesli zodpovednosť za škodu, ktorú sami spôsobia. Pojem hmotná zodpovednosť je dôležité pochopiť preto, aby mohli zamestnanci a firmy prijať opatrenia na ochranu pred potenciálnymi stratami a škodami. To zahŕňa:

 • pochopenie príslušných zákonov.
 • prijatie opatrení na zabránenie vzniku akejkoľvek škody.

Čo je to dohoda o hmotnej zodpovednosti?

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je zmluvný dokument, v ktorom sú uvedené práva a povinnosti zamestnanca aj zamestnávateľa. Možno ich použiť na ochranu záujmov oboch strán a na zabezpečenie toho, aby sa prípadné spory riešili spravodlivým a primeraným spôsobom.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je v podstate zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Sú v nej uvedené práva a povinnosti každej strany a jej cieľom je zabezpečiť, aby sa v prípade akéhokoľvek sporu s oboma stranami zaobchádzalo spravodlivo. Dohoda sa zvyčajne týka všetkých materiálov, ako sú tovar či finančná hotovosť, ktoré sú zamestnancovi zverené.

Pokiaľ ide o právne aspekty dohody o hmotnej zodpovednosti, musia byť v nej zahrnuté určité údaje. Tieto údaje zvyčajne zahŕňajú meno, adresu a pracovnú pozíciu zamestnanca, ako aj meno, adresu a pracovnú pozíciu zamestnávateľa.


Dohoda musí obsahovať aj ustanovenie, v ktorom sú uvedené práva a povinnosti každej strany, ako aj ustanovenie, v ktorom sú uvedené opravné prostriedky dostupné v prípade sporu. V zmluve sa uvedú veci, za ktoré má zamestnanec hmotnú zodpovednosť a napokon ju obe strany podpíšu.


Zamestnávateľ môže dohodnúť dohodu o hmotnej zodpovednosti aj so zamestnancom na dohodu o pracovnej činnosti.

dohoda o hmotnej zodpovednosti
Dohoda o hmotnej zodpovednosti nenahrádza pracovnú zmluvu a nemala by sa tak používať. Je dôležité zabezpečiť, aby všetky dohody dosiahnuté medzi zamestnávateľom a zamestnancom mali písomnú formu a boli právne záväzné.

Vzor – dohoda o hmotnej zodpovednosti

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je dôležitý dokument, ktorý sa používa na ochranu podnikov pred zodpovednosťou za škodu spôsobenú zamestnancom. Zakladá zmluvný vzťah medzi poskytovateľom materiálov a zamestnanom. Stanovuje zodpovednosť každej strany v prípade spôsobených škôd.

Pri vytváraní dohody o hmotnej zodpovednosti je dôležité zabezpečiť, aby bol text jasný a jednoznačný. Dohoda sa uzatvára iba medzi osobami v pracovnoprávnom vzťahu a osobami staršími než 18 rokov. Musí byť vyhotovená písomne pre obe strany aj s ich podpismi. Dohoda by mala obsahovať:

 • mená, kontaktné údaje a pracovné pozície zúčastnených strán
 • popis materiálov, ktoré sa poskytujú, typ materiálu aj množstvo
 • vyhlásenie o zodpovednosti zamestnávateľa
 • vyhlásenie o povinnostiach a zodpovednostiach zamestnanca
 • dátum uzavretia dohody a podpisové riadky zúčastnených strán

Každá zo zúčastnených strán si ponechá jedno vyhotovenie dohody. Napr. na stránke iFinancie.sk je dostupný vzor dohody o hmotnej zodpovednosti aj vzor dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti.

Čo je to dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti?

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti je typom dohody, ktorá sa používa na vytvorenie spoločnej zodpovednosti zamestnancov za bezpečnosť, starostlivosť o majetok, stav majetku a stav zariadení používaných na výkon činnosti.

Tento typ dohody sa vzťahuje na skupinu zamestnancov organizácie bez ohľadu na ich hodnosť alebo pozíciu a používa sa na zabezpečenie toho, aby všetci zamestnanci spravodlivo niesli zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobia.


Ak platí dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, zamestnanci sú spoločne zodpovední za bezpečné zaobchádzanie a starostlivosť o všetky materiály alebo zariadenia. To znamená, že ak jeden zamestnanec urobí hrubú chybu, za prípadné škody alebo straty firmy, ktoré v dôsledku toho vzniknú, môžu niesť zodpovednosť všetci zamestnanci.


Keďže vytvára spoločnú zodpovednosť pre všetkých, ide o účinný nástroj na zabezpečenie toho, aby sa všetci zamestnanci starali o materiály a zariadenia, ktoré používajú. Je dôležité sa uistiť, aby si všetci zamestnanci boli vedomí možných dôsledkov nedodržiavania dohody.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaručuje zamestnávateľovi náhradu škody spôsobenú zamestnancom.

Náhrada škody sa počíta na základe priemernej mzdy zamestnancov. Vykonáva sa inventarizácia, aby sa dokázala existencia schodku – rozdiel medzi reálnym stavom zverených prostriedkov a účtovným stavom prostriedkov v evidencii. Tento rozdiel je vzniknutá škoda, schodok.

Za čo nesie zodpovednosť zamestanec?

Pri spísaní dohody o hmotnej zodpovednosti je dôležité vymedziť povinnosti zamestnanca. V dohode o hmotnej zodpovednosti by mali byť podrobne uvedené povinnosti zamestnanca a to, čo sa od neho očakáva.

 • Zamestnanec je zodpovedný za splnenie všetkých očakávaní uvedených v dohode.
 • Musí plniť všetky povinnosti, ktoré sú mu pridelené, a dodržiavať zásady uvedené v dohode. To zahŕňa dodržiavanie protokolov a postupov, ako aj všetkých ďalších pokynov, ktoré môže stanoviť zamestnávateľ.

Z dohody by mala vyplývať aj zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných zásad. To zahŕňa:

 • dodržiavanie všetkých bezpečnostných pokynov a noriem stanovených zamestnávateľom
 • používanie vhodného bezpečnostného vybavenia, ak sa vyžaduje.

Do dohody sa uvádza aj to, že zamestnanec je zodpovedný za nahlásenie akýchkoľvek bezpečnostných problémov, s ktorými sa môže stretnúť, svojmu nadriadenému. Zamestnanec zodpovedá aj za dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov, ktoré sa môžu vzťahovať na danú prácu.

Pochopením povinností zamestnanca uvedených v dohode o hmotnej zodpovednosti môže byť medzi zamestnávateľom a zamestnancom úspešný a produktívny pracovný vzťah.

Čo teda vyplýva z dohody o hmotnej zodpovednosti?

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je zmluva, právny dokument, v ktorom sú uvedené povinnosti oboch strán zapojených do dohody. Zmluva obsahuje podmienky používania materiálu aj vyhlásenia zodpovednosti, ktorá môže vzniknúť z poškodenia materiálu.

Hlavnou výhodou uzavretia tejto dohody je istota, že podnik je chránený pred možnými stratami, ktoré môžu vzniknúť z poškodenia jeho materiálov. Ak teda napr. zamestnanec použije materiál a urobí škodu na tomto majetku, zostáva za škodu sám zodpovedný.

Ďalšou výhodou uzavretia dohody je možnosť stanoviť jasné očakávania medzi zúčastnenými stranami. Pomáha to zabezpečiť, aby obe strany rozumeli svojim povinnostiam a podmienkam dohody. To umožňuje obom stranám pochopiť dôsledky ich konania.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zvyčajne vyžaduje, aby zamestnanec odškodnil spoločnosť pri spôsobení akejkoľvek škody na majetku podniku. To znamená, že zamestnanec je zodpovedný za všetky škody alebo straty, ktoré spoločnosť utrpela v dôsledku jeho konania alebo nedbanlivosti.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Zamestnanec sa môže brániť a dokazovať svoju nevinu alebo čiastočnú vinu na škode alebo strate. Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca sa uzatvára medzi osobami v pracovnoprávnom vzťahu, ktoré sú staršie ako 18 rokov.

Zamestnanec sa môže brániť podpísaniu hmotnej zodpovednosti. Ak má však zamestnávateľ uzatvoriť pracovnú zmluvu so zamestnancom, môže vyžadovať podpísanie dohody o hmotnej zodpovednosti.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang