Dohoda o pracovnej činnosti alebo trvalý pracovný pomer

dohoda o pracovnej činnosti

Každý, kto hľadá zamestnanie alebo sa pokúša zlepšiť svoju pracovnú situáciu, sa často stretáva so základnou otázkou: trvalý pracovný pomer alebo dohoda o pracovnej činnosti? Obidve tieto možnosti prinášajú rôzne výhody, ako ja obmedzenia. Rozhodnutie, ktorým smerom sa vybrať, môže mať významný vplyv na vášu kariéru a životný štýl.

Článok prináša vzory dohody o pracovnej činnosti. Taktiež preskúma, čo to znamená mať trvalý pracovný pomer v porovnaní s prácou na dohodu. Bude analyzovať výhody flexibilnej povahy dohody o pracovnej činnosti a istoty trvalého pracovného pomeru.

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti je špecifickým typom zmluvy o práci. Riadi sa ustanoveniami § 223 a ďalšími príslušnými časťami Zákonníka práce (č. 311/2001 Z. z.). Táto forma zamestnaneckej zmluvy je určená pre prípady, keď zamestnávateľ potrebuje vykonať určité úlohy alebo zabezpečiť svoje potreby a nie je vhodné alebo potrebné zriaďovať trvalý pracovný pomer.

Základným bodom tejto dohody je, že zamestnávateľ môže uzatvoriť kontrakt s fyzickou osobou na určitý úkon alebo činnosť, ktorú táto osoba vykonáva mimo tradičného pracovného pomeru. To môže zahŕňať rôzne druhy práce, od konkrétnych projektov po dočasné úlohy, ktoré nevyžadujú trvalú zamestnanosť.

Dohoda o pracovnej činnosti patrí medzi formy, ktoré sú vhodné pre situácie, keď je potrebná flexibilita a zamestnávateľ nemá trvalé pracovné pozície.

Táto forma zmluvy o práci je iba jednou z možností, ako zamestnávateľ a zamestnanec môžu spolupracovať, a má svoje vlastné špecifické požiadavky a obmedzenia.

Podmienky uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti je teda jeden z typov dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 • Dohoda o pracovnej činnosti sa môže uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá má spôsobilosť na právne úkony.
 • Dohoda o pracovnej činnosti sa musí uzatvoriť písomne.

Na jej základe môže zamestnávateľ s fyzickou osobou uzatvoriť pracovnú zmluvu, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa dohoda uzatvára, nepresahuje v kalendárnom roku 10 hodín týždenne.

Ostatné podmienky dohody o pracovnej činnosti

 • Dohoda o pracovnej činnosti môže byť uzatvorená na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.
 • Dohoda o pracovnej činnosti môže byť uzatvorená aj na výkon práce v zahraničí.
 • Zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti má nárok na dovolenku, a to v rozsahu 1/12 dovolenky prináležiacej zamestnancovi s pracovnou zmluvou za každý kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti pracoval.
 • Zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti má nárok na náhradu mzdy za sviatok, ak na tento sviatok pracoval.
 • Zamestnávateľ je povinný platiť za zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti poistné na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Maximálny rozsah práce na dohodu o pracovnej činnosti je 10 hodín týždenne. Ak sa uzatvára na dlhšie ako 12 mesiacov, rozsah práce nesmie presiahnuť 15 hodín týždenne.

Za zdaňovacie obdobie 2023 je povinný vykonať ročné zúčtovanie dane každý dohodár, ktorý dosiahol zdaniteľný príjem vyšší ako 2 461,41 €. Na celkovom zdaniteľnom príjme sa podieľajú všetky zdaniteľné príjmy okrem príjmov oslobodených od dane.

Ukončenie dohody o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti môže byť ukončená dohodou strán, výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. Výpoveď zo strany zamestnávateľa môže byť daná len z dôvodov uvedených v § 77 Zákonníka práce. Zamestnanec môže dohodu o pracovnej činnosti skončiť bez výpovednej doby, ak zamestnávateľ porušil pracovnú zmluvu. Výpoveď dohodou upravuje §60 Zákonníka práce.

Zmeny v dohode o pracovnej činnosti pre rok 2023

Rok 2023 priniesol viacero významných zmien v oblasti dohody o pracovnej činnosti. Tie ovplyvnili pracovné podmienky a možnosti zamestnávateľov a zamestnancov. Tu sú hlavné zmeny, ktoré treba v tomto roku poznať:

Zavedenie dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce:Od 1. januára 2023 je možné uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Tento typ dohody sa vzťahuje na práce, ktoré sú typické pre určité obdobia v roku. Môže byť uzatvorená na obmedzený čas, s maximálnym rozsahom 520 hodín v kalendárnom roku.
Zavedenie dohody o brigádnickej práci študentov:Od 1. januára 2023 je možné uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov na výkon prác, ktoré nie sú ťažké, nebezpečné alebo škodlivé pre zdravie. Tieto dohody sa týkajú prác, ktoré súvisia so štúdiom študenta. Môžu byť uzatvorené na obmedzený čas, s maximálnym pracovným týždňom 20 hodín.
Zvýšenie maximálneho príjmu zo závislej činnosti:Maximálny príjem zo závislej činnosti, ktorý sa nepovažuje za príjem zo zamestnania, sa zvýšil z 2 400 eur na 2 500 eur mesačne.
Zvýšenie minimálnej mzdy:Minimálna mzda sa zvýšila z 646 eur na 703 eur mesačne.
Zvýšenie minimálnej mzdy pre zamestnancov s ťažkým zdravotným postihnutím:Minimálna mzda pre zamestnancov s ťažkým zdravotným postihnutím sa zvýšila z 646 eur na 703 eur mesačne.
dohoda o pracovnej činnosti
V roku 2023 došlo k významným zmenám v dohodách o pracovnej činnosti. Vrátane zavedenia dohody o sezónnej práci a dohody o brigádnickej práci študentov.

Vzor dohody o pracovnej činnosti

Vzor dohody o pracovnej činnosti musí obsahovať:

 • meno a priezvisko zamestnávateľa a jeho sídlo alebo miesto podnikania
 • meno a priezvisko zamestnanca a jeho trvalý pobyt
 • druh práce, ktorú bude zamestnanec vykonávať
 • rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa dohoda uzatvára
 • dennú alebo týždennú pracovnú dobu, ak je dohodnutá
 • výšku mzdy, ak je dohodnutá
 • podmienky odmeňovania, ak sú dohodnuté
 • dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára
 • miesto výkonu práce
12 mesiacov10 hodín týždenne§ 228a Zákonník práce
Dohodu možno uzatvoriť najvac na 12 mesiacov.Pracovnú činnosť možno vykonávať v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.Dohoda sa uzatvára podľa § 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce

Je potrebné dbať na to, aby dohoda obsahovala všetky náležitosti, ktoré sú stanovené Zákonníkom práce.

dohoda o pracovnej činnosti vzor
Vzor dohody o pracovnej činnosti je len orientačný a môže byť upravený podľa konkrétnych potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Trvalý pracovný pomer a práca na dohodu

Zamestnávateľ má možnosť pri zabezpečovaní svojich potrieb a plnení úloh zamestnať fyzickú osobu dvoma spôsobmi:

 • prostredníctvom pracovnej zmluvy
 • prostredníctvom dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Obe formy zamestnávania majú niekoľko podobností, avšak jedným z hlavných rozdielov medzi týmito dohodami je ich výnimočnosť. Dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru by mal zamestnávateľ voliť len vo výnimočných prípadoch. Napríklad pri krátkodobých a príležitostných pracovných úlohách, ktoré nezahŕňajú bežné, pravidelné alebo dlhodobé povinnosti.

Súdna prax naznačuje, že zamestnávateľ by nemal výlučne spoliehať na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pri plnení svojich záväzkov. Zamestnávateľ by nemal používať tieto dohody na nahrádzanie pracovných pomerov uzatvorených na základe pracovných zmlúv.

Právne predpisy v pracovných pomeroch zabezpečujú zamestnancom rôzne výhody. Vrátane stravy a lepšej ochrany pri skončení pracovného pomeru, ktoré sú v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru obmedzené.

Porovnanie dohodára a zamestnanca v roku 2023

RozdielyPracovná zmluvaDohoda o pracovnej činnosti
Rozsah pracovného časuNajviac 40 hodín týždenne v jednozmennej prevádzkeNajviac 10 hodín týždenne
Nárok na minimálnu mzduÁno, a to podľa stupňov náročnosti práceÁno, ale nie podľa stupňov náročnosti práce
Splatnosť mzdyNajneskôr do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala, ak nie je dohodnuté inakNajneskôr do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala
Stravovanie zamestnancovPri práci nad 4 hodiny, pričom zamestnávateľ prispieva najmenej 55 % z ceny jedlaNie je povinnosť
Náhrada mzdy pri prekážkach v práciNárok na náhradu mzdy pri prekážkach v práci (napr. návšteva lekára, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotného zariadenia, vlastná svadba, a pod.)Bez nároku na náhrady pri prekážkach v práci
Dovolenka4 týždne, resp. 5 týždňovNie je zákonný nárok na dovolenku
Práca nadčas, pracovná pohotovosťMožno nariadiťNemožno nariadiť
Zodpovednosť za škodu spôsobenú z nedbanlivostiNesmie presiahnuť štvornásobok priemerného mesačného zárobku zamestnancaNesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny
TrvanieUrčitá doba alebo neurčitý časUrčitá doba, najviac 12 mesiacov
Skončenie pracovného pomeru/pracovno-právneho vzťahuOkamžité skončenie, výpoveďou, dohodou, skončením v skúšobnej dobeMožno určiť v dohode, okamžité skončenie, dohodou, jednostranne výpoveďou s 15-dňovou výpovednou dobou

Ktorý z týchto pracovných vzťahov je pre človeka vhodnejší, závisí od jeho individuálnych potrieb a preferencií. Ak hľadá stabilné zamestnanie s pravidelným príjmom a nárokmi na všetky výhody, je pre neho vhodnejší trvalý pracovný pomer. Ak potrebuje prácu na určité obdobie alebo chce pracovať len niekoľko hodín týždenne, je pre neho vhodnejšia dohoda o pracovnej činnosti.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang