Ročné zúčtovanie dane – povinnosť, podklady a príklad

Ročné zúčtovanie dane je pre jednotlivcov aj firmy kľúčovým obdobím roka. Je to obdobie, v ktorom sú daňovníci povinní podať daňové priznanie a vyrovnať všetky daňové nedoplatky voči štátu. Zamestnanci, ktorí spĺňajú zákonné podmienky, môžu začiatkom roka 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023.

Aké podmienky musí zamestnanec splniť? Kedy a v akej forme má byť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane podaná zamestnávateľovi?

Ročné zúčtovanie – daňová povinnosť

Fyzické osoby, ktoré v roku 2023 prekročili hranicu zdaniteľného príjmu o viac ako polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, musia svoju daňovú povinnosť vyrovnať v roku 2024. To znamená, že každý, kto má v roku 2023 príjem vyšší ako 2 461,41 €, keď nezdaniteľná časť základu dane predstavuje 4 922,82 €, je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Ak má SZČO príjem zo zahraničia, podáva daňové priznanie takisto.

Okrem toho musia daňové priznanie podať a daň zaplatiť aj fyzické osoby, ktorým v roku 2023 vznikla daňová strata alebo ich k tomu vyzval daňový úrad.

Ak je fyzická osoba výlučne zamestnaná, má dve možnosti vyrovnania svojej daňovej povinnosti a ročného zúčtovania:

 • môže si podať daňové priznanie sama
 • môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane

Ak si vyberiete prvú možnosť, je dôležité pamätať na potrebné kroky pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2023.

Kto môže požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Podľa zákona o dani z príjmov sa ročné zúčtovanie dane za rok 2023 bude riadiť zákonom č. 595/2003 Z. z., známym aj ako zákon o dani z príjmov.

O vykonanie ročného zúčtovania môže požiadať daňovník, ktorého:

 • jediným zdrojom príjmov v roku 2023 bol len príjem z činnosti závislej od iných osôb podľa § 5 zákona o dani z príjmov
 • zdroj príjmov v roku 2023 tvorili príjmy podliehajúce zrážkovej dani (podľa § 43 zákona o dani z príjmov), ale na tieto príjmy sa neuplatnil postup uvedený v § 43 ods. 7, preto sa daň z tohto príjmu nepovažovala za vysporiadanú

Daňovník nežiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane v prípade, že:

 • zamestnanec poberal v roku 2023 príjmy z iných zdrojov ako zo závislej činnosti, napríklad ako samostatne zárobkovo činná osoba počas časti roka (definované ako príjmy zo závislej činnosti podľa § 6 zákona o dani z príjmov) – v tomto prípade je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2023
 • zamestnanec poberal len príjmy zo zamestnania a nechce, aby mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane – v tomto prípade je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)

Vo vzoroch tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre rok 2023 (v roku 2024) sa uvádzajú podrobnosti o dvoch typoch daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, typ A a typ B, ktoré sú platné v roku 2023.

Dohodári a ročné zúčtovanie dane

Výška daňového preplatku závisí od príjmu jednotlivca, od toho, či si podpísaním vyhlásenia uplatnil nezdaniteľnú sumu 316,94 € mesačne, a od výšky zaplatených preddavkov na daň. Tieto informácie sa nachádzajú v potvrdení o príjme, o ktoré je potrebné požiadať zamestnávateľa. Ak mal dohodár viacero zamestnaní na čiastočný úväzok, musí k daňovému priznaniu priložiť obe potvrdenia o príjme.

Za zdaňovacie obdobie 2023 je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov každý, kto dosiahol zdaniteľný príjem vyšší ako 2 461,41 €. Na celkovom zdaniteľnom príjme sa podieľajú všetky zdaniteľné príjmy okrem príjmov oslobodených od dane.

Dohodár musí vyplniť tlačivo typu A, pokiaľ nemal iné zdroje príjmov, napríklad z prenájmu alebo predaja nehnuteľností, v takom prípade musí podať daňové priznanie typu B.

Študent dohodár si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, ale dohodár na dôchodku, ktorý poberal dôchodok za celý rok, nemá na toto zvýhodnenie nárok. Môže si odpočítať len rozdiel medzi dôchodkom a nezdaniteľnou sumou.

Žiadosť o ročné zúčtovanie dane

Je pomerne bežné, že zamestnanec pracuje pre viacerých zamestnávateľov v jednom zdaňovacom období. V takomto prípade má zamestnanec právo požiadať o ročné zúčtovanie dane ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý mu v roku 2023 poskytol zdaniteľný príjem.

Zamestnanec musí predložiť zamestnávateľovi nové tlačivo s názvom „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2023“, aby mohol požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (vyplní sa v roku 2024).

Je potrebné tak urobiť najneskôr do 15. februára roku nasledujúceho po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia. Napríklad za zdaňovacie obdobie 2023 musí zamestnanec podať žiadosť najneskôr do 15. februára 2024.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania je rozdelená do týchto častí:

 1. Údaje o zamestnancovi
 2. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
 3. Uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa
 4. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 5. Uplatnenie poistného a príspevkov
 6. Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie
 7. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona

Pri vypĺňaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane by si fyzické osoby mali byť vedomé daňových úľav, na ktoré majú nárok, a podmienok ich uplatnenia.

Vyplnené tlačivo je možné predložiť zamestnávateľovi dvoma spôsobmi:

 • v papierovej forme
 • alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu

Spôsob doručenia sa určí na základe vzájomnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

K žiadosti o ročné zúčtovanie dane musí zamestnanec priložiť aj všetky potrebné podklady pre ročné zúčtovanie dane. Príslušné dokumenty je potrebné predložiť ako prílohy k žiadosti.

Ak osoba nie je oboznámená s týmto postupom, môže sa obrátiť na pokyny, ktoré sú súčasťou tlačiva. V týchto pokynoch sú jasne vysvetlené aj podmienky uplatňovania jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane alebo daňových bonusov.

V prípade, že zamestnanec nepredloží potrebné dokumenty, aj keď predložil svoju žiadosť v uvedenej lehote, zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane nevykoná.

Podklady pre ročné zúčtovanie dane

Konkrétne podklady, ktoré zamestnávateľ vyžaduje pri ročnom zúčtovaní dane, sa líšia v závislosti od daňového zvýhodnenia, ktoré si zamestnanec uplatňuje. Prehľad týchto dokumentov možno nájsť v nasledujúcej tabuľke:

Daňové zvýhodneniePodklady pre ročné zúčtovanie dane
Daňový bonus na dieťaRodný list dieťaťa
Daňový bonus na zaplatené úrokyPotvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov z úveru
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manželaPotvrdenie o príjme manželky alebo manžela
Nezdaniteľná časť na osobný dôchodkový produkt a doplnkové dôchodkové sporeniePotvrdenie o zaplatení príspevkov na osobný dôchodkový produkt a doplnkové dôchodkové sporenie (maximálne 180 € za rok)

Ak mal zamestnanec v roku 2023 viacero zamestnávateľov, je potrebné požiadanému zamestnávateľovi predložiť „Potvrdenie o výške zdaniteľných príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajov podľa § 39 ods. 5 zákona za rok 2023“ od všetkých ostatných zamestnávateľov pre ročné zúčtovanie dane.

Tieto potvrdenia je potrebné získať od ostatných zamestnávateľov do 5. februára nasledujúceho roka a zamestnávatelia ich musia vystaviť do 10. februára. Za rok 2023 teda musí zamestnanec požiadať ostatných zamestnávateľov o tieto potvrdenia do 5. februára 2024 a zamestnávatelia majú lehotu na ich vydanie do 12. februára 2024 (alebo do nasledujúceho pracovného dňa). Zamestnávatelia sú povinní realizovať archiváciu dokumentov podľa zákona.

Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa

V súlade s § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov je zamestnávateľ povinný vystaviť potvrdenie o príjme za obdobie, v ktorom bol zamestnancovi vyplatený zdaniteľný príjem. Toto potvrdenie musí vychádzať z údajov uvedených na mzdovom liste, ktoré sa použijú na výpočet základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa bude doručené zamestnancovi buď:

 • do 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie
 • alebo do 10. februára nasledujúceho roka, ak zamestnanec požiada o ročné zúčtovanie dane iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, a požiada o vydanie dokladu do 5. februára nasledujúceho roka

Ak zamestnanec nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania do 15. februára, zamestnávateľ je aj tak povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o vyplatených príjmoch podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi, ktorý požiada o vykonanie ročného zúčtovania, príslušný doklad, napr. tlačivo o vykonaní ročného zúčtovania. Tento doklad bude slúžiť zamestnávateľovi ako podklad na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Zamestnanec musí tento dokument podpísať na zadnej strane vyhlásenia alebo zamestnávateľ musí urobiť záznam o jeho zaúčtovaní.

Je potrebné poznamenať, že zamestnávateľ vydá zamestnancovi len jeden príslušný doklad, a to buď:

 • tlačivo „Ročné zúčtovanie“
 • alebo tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“

a tento doklad musí zamestnávateľ uchovávať v evidencii.

Kedy chodí daňový bonus?

Termín na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 pre zamestnávateľov je najneskôr do 2. apríla 2024. Tento termín sa predlžuje na nasledujúci pracovný deň, ktorým je 2. apríl, keďže štandardne je to 31. marec, no v roku 2024 pripadá na víkend.

Po podaní ročného zúčtovania dane existujú dve ďalšie povinnosti, ktoré musia zamestnávatelia splniť za zamestnancov zahrnutých do zúčtovania. Do 15. apríla 2024 musí zamestnávateľ poskytnúť potvrdenie o zaplatení dane každému zamestnancovi, ktorý o to požiadal vo svojej žiadosti o ročné zúčtovanie dane a do 30. apríla 2024 vydať zamestnancovi aj potvrdenie o ročnom zúčtovaní dane za rok 2023.

Okrem týchto povinností musia zamestnávatelia zvážiť aj vydanie a doručenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zamestnancom, ktorí nepožiadali o ročné zúčtovanie dane za rok 2023. Túto povinnosť musia splniť do 11. marca 2024. Pôvodný termín na splnenie tejto povinnosti bol 10. marec, ale keďže tento termín pripadá v roku 2024 na nedeľu, posúva sa na najbližší pracovný deň, teda na 11. marec.

Ročné zúčtovanie dane – výpočet

V ročnom zúčtovaní dane zamestnávateľ porovná preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zrazené zo mzdy zamestnanca za rok 2023 s výslednou daňou vypočítanou v ročnom zúčtovaní dane. Možné výsledky ročného zúčtovania dane za rok 2023 sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

Výpočet ročného zúčtovania dane:Vzniká v prípade, že:
0 €Suma zrazených preddavkov na daň sa rovná vypočítanej dani zo závislej činnosti
Daňový preplatokSuma zrazených preddavkov na daň je väčšia ako vypočítaná daň zo závislej činnosti
Daňový nedoplatokSuma zrazených preddavkov na daň je menšia ako vypočítaná daň zo závislej činnosti

Zamestnávateľ vráti zamestnancovi prípadný preplatok na dani z príjmu v ročnom zúčtovaní dane za rok 2023. Kedy chodí daňový bonus? Stane sa tak najneskôr pri zúčtovaní miezd za apríl 2024, to znamená do 31. mája 2024.

Okrem toho zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi aj:

 • zamestnaneckú prémiu
 • daňový bonus na dieťa
 • daňový bonus na zaplatené úroky

a to až do výšky jeho nároku. Zamestnávateľ následne upraví zaplatené preddavky na daň správcovi dane o vrátený rozdiel (najneskôr do konca roka 2024) alebo požiada správcu dane o ich vrátenie.

Ak v ročnom zúčtovaní dane za rok 2023 vznikne nedoplatok na dani vyšší ako 5 €, zamestnávateľ túto sumu zrazí zamestnancovi zo mzdy do konca roka 2024. V prípade nedoplatku vo výške 5 € alebo menej ho môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy zamestnanca, ak si zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane uplatnil daňový bonus na dieťa alebo daňový bonus na zaplatené úroky.

Zamestnávateľ potom zrazenú sumu odvedie daňovému úradu do najbližšieho termínu na platenie preddavkov na daň.

Po podávaní daňového priznania sa môže prísť na chybu alebo chýbajúce údaje. V takom prípade je riešením dodatočné alebo opravné daňové priznanie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang