Dohoda o vykonávaní pracovnej činnosti – odvody, nepravidelný príjem 2024

Dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta a dohoda o pracovnej činnosti – tri spôsoby vykonávania práce mimo pracovný pomer. V každom prípade tiež vzniká pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Aké sú práva zamestnanca a aké zamestnávateľa? Aké sú odvody pri práci na dohodu? Aké náležitosti musí obsahovať dohoda o vykonaní práce?

Pracovný vzťah, ktorý vzniká medzi dvoma stranami je pracovnoprávny vzťah. Tento vzťah sa odlišuje od pracovného pomeru tak, že práca na dohodu má inak vymedzený pracovný čas, ukončenie alebo odvody.

Práca na dohodu 

Tento druh práce je veľmi obľúbený medzi študentmi, dôchodcami alebo aj mamičkami na materskej dovolenky. Ide o krátkodobý pracovný pomer, ktorý vzniká vo výnimočnej situácii. Podmienky práce na dohodu opisuje Zákonník práce

Podľa zákona môže zamestnávateľ na plnenie svojich úloh uzatvárať s fyzickými osobami dohodu o práci mimo pracovný pomer. 

Práca na dohodu – odvody 

Dohodové odvody sú osobitné dane, ktoré sa ukladajú tým, ktorí uzatvoria dohodu, napríklad zmluvu. Tieto odvody sa zvyčajne ukladajú zamestnávateľom aj zamestnancom. Účelom odvodu je zabezpečiť, aby všetky zmluvné strany platili svoj spravodlivý podiel na daniach.

Ide o nevyhnutný krok na zabezpečenie toho, aby vláda dostávala príjmy, ktoré potrebuje na financovanie svojich operácií. Dohodové odvody možno použiť na doplnenie alebo nahradenie tradičných daní, ako je daň z príjmu alebo daň z obratu.

Môžu sa tiež použiť na podporu podnikania, pretože často povzbudzujú ľudí, aby rokovali a podpisovali viac dohôd, čo vedie k zvýšeniu ekonomickej aktivity. Dohodové odvody sú kľúčovou súčasťou daňového poriadku.

Dohoda o práci mimo pracovného pomeru

Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru je dohoda, ktorá umožňuje zamestnancovi vykonávať práce mimo súčasného pracovného pomeru na dohodu. Táto dohoda umožňuje zamestnancovi prijať ďalšiu prácu, pričom stále zostáva na svojom súčasnom zamestnaní bez akýchkoľvek zásahov alebo zmluvných problémov.

Tento typ dohody môže zamestnancovi poskytnúť sekundárnu istotu a dodatočný zdroj príjmu a zároveň mu umožňuje získať ďalšie skúsenosti. Tento typ dohody je výhodný pre obe strany, pretože umožňuje zamestnávateľovi udržať si svojich zamestnancov a zostať konkurencieschopný, pričom zamestnancovi umožňuje rozšíriť si obzory a získať ďalšie zručnosti.

Vo všeobecnosti majú tieto druhy práce mimo pracovný pomer menej prísny režim v porovnaní s pracovným pomerom. Aj keď ich Zákonník práce nejakým spôsobom nelimituje, platí, že nemožno odpracovať počas 24 hodín viac ako 12 hodín. U mladistvého zamestnanca t.j. zamestnanec, ktorý nedovŕšil 18 rokov, je to 8 hodín. Pri týchto prácach taktiež nemožno dohodnúť pracovnú pohotovosť či nadčas.

Zamestnanec, ktorí nedovŕšil 18 rokov, nemôže odpracovať za 24 hodín viac ako 8 hodín.

Dohoda o vykonaní práce

Tento druh výkonu práce vzniká na základe uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pre dohodu o vykonaní práce je charakteristický možný počet odpracovaných hodín v jednom kalendárnom roku, a to je 350 hodín

Jeden zamestnanec môže uzatvoriť s tým istým zamestnávateľom aj niekoľko dohôd o vykonaní práce. Je potrebné si však uvedomiť, že táto dohoda je limitovaná počtom hodín, ktoré je možno odpracovať. Ak aj zamestnanec uzatvorí niekoľko týchto dohôd so zamestnancom, v konečnom dôsledku môže odpracovať len limitujúce číslo hodín. 

Dohoda o vykonaní práce – náležitosti

Dohoda o vykonaní práce musí spĺňať určité náležitosti, aby bola platná. Z dohody musí byť jasné:

  • dohodnutá odmena
  • rozsah práce
  • doba, v ktorej musí byť pracovná úloha splnená
  • vymedzenie pracovnej úlohy

Dohoda o vykonaní práce musí byť písomná

Dohoda o vykonaní práce – odvody

Dohoda by mala byť podpísaná oboma stranami a jej kópia by sa mala uschovať pre budúce použitie. V dohode o vykonaní práce by malo byť uvedené aj to, či sa na ňu vzťahujú odvody a ako sa majú platiť.

Poplatky môžu zahŕňať dane, poplatky, poplatky alebo iné poplatky, ktoré musí dodávateľ zaplatiť, aby dokončil prácu. Zahrnutím týchto podrobností do zmluvy sa môže dodávateľ a zamestnávateľ vyhnúť sporom o nákladoch na prácu alebo akýmkoľvek dodatočným poplatkom, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku dokončenia úlohy.

Dohoda o vykonaní práce – nepravidelný príjem 

Dohoda o vykonaní práce s nepravidelným príjmom je právnym dokumentom, v ktorom sú vymedzené práva a povinnosti každého účastníka dojednania príjmu. Použitím tejto zmluvy sa strany môžu dohodnúť na podmienkach a očakávaniach dohody, napríklad kedy sa uskutočnia platby a aké dane by sa mali zraziť. To môže pomôcť zabezpečiť bezproblémovú prevádzku a pomôcť zmierniť právne problémy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nejasných očakávaní. 

Okrem toho môže dohoda objasniť úlohy a zodpovednosti, ako aj rozsah zodpovednosti, ktorú má každá strana. Zahrnutím doložky, ktorá od oboch strán vyžaduje, aby sa riadili všetkými platnými pracovnoprávnymi predpismi, môže dohoda ďalej chrániť obe strany a ich záujmy.

Dohoda o pracovnej činnosti

Táto dohoda je charakteristická tým, že cieľom jej uzatvorenia je výkon určitej opakovanej činnosti. Rozsah tejto práce na dohodu je však zákonom limitovaný. 

Práca môže byť vykonávaná v čase 10 hodín týždenne alebo v počte 520 hodín ročne ak ide o sezónnu prácu. 

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na dobu určitú a to je 12 mesiacov. Taktiež ako aj dohoda o vykonaní práce musí mať písomný formát inak je jej platnosť ohrozená. Táto dohoda musí taktiež obsahovať:

  • dohodnutú prácu
  • dohodnutú odmenu za vykonanú prácu 
  • pracovný rozsah 
  • dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.

V dohode môže byť aj uvedený spôsob, ako tento prácovnoprávny vzťah ukončiť

Je dôležité spomenúť, že doba splatnosti odmeny za vykonanú prácu pripadá na koniec ďalšieho mesiaca ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Dohoda o pracovnej činnosti pri vykonávaní sezónnej práce je záväzná dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom o pracovných pozíciách dočasného sezónneho zamestnania. Dohoda obsahuje dôležité informácie, ako sú mzdy, odpracované hodiny a očakávania zamestnanca a zamestnávateľa.

Je navrhnutá tak, aby zabezpečil, že obe strany budú plne informované o právach a povinnostiach spojených so sezónnym zamestnaním. Súčasťou dohody je aj ochrana zamestnávateľov, ktorá zabezpečuje, aby sezónni zamestnanci boli v pracovnom pomere len počas trvania dohodnutej sezóny a na základe sezónnej zmluvy si nemohli nárokovať celoročné zamestnanie.

Zamestnanci sú zase chránení pred akýmikoľvek nekalými praktikami zamestnávateľov. Je dôležité, aby si obe strany boli vedomé podrobností načrtnutých v dohode, aby sa zabezpečil produktívny a pozitívny pracovný vzťah.

Obe strany – zamestnanec a zamestnávateľ majú svoje práva a povinnosti.

Povinnosti zamestnanca na dohodu

Celkovo je zamestnanec zodpovedný za to, aby sa dostavil do práce načas a dodržiaval zásady spoločnosti pri plnení pridelených úloh. Okrem toho by mal zamestnanec pracovať na presadzovaní záujmov spoločnosti, či už to znamená prichádzať s novými nápadmi alebo sa zapojiť do tímového úsilia o dosiahnutie stanovených cieľov.

Zamestnanec by mal tiež vystupovať ako profesionál vo všetkých interakciách, vrátane zdvorilosti a rešpektu k nadriadeným, kolegom a zákazníkom. Napokon je dôležité, aby zamestnanci využívali svoje zručnosti a znalosti vo svojej práci zodpovedným a produktívnym spôsobom.

Povinnosti zamestnávateľa

Prvoradou povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť blahobyt svojich zamestnancov. To zahŕňa poskytovanie bezpečného a podporného pracovného prostredia, ako aj zabezpečenie fyzického a duševného zdravia zamestnancov.

Okrem toho musia zamestnávatelia poskytovať zamestnancom primeranú odmenu za vykonanú prácu. Odmena za vykonanú prácu by mala byť riadne stanovená v písomnej dohode o pracovnej činnosti. Ak je zamestnanec nespokojný s danou prácou, môže napísať žiadosť o preradenie na inú pracovnú pozíciu.

Zamestnávatelia musia tiež dodržiavať všetky pracovné zákony a predpisy, vrátane tých, ktoré sa týkajú diskriminácie v zamestnaní, pracovného času, dovolenky a iných zásad na pracovisku. Musia tiež poskytnúť pracovníkom náhradu za zranenia alebo choroby, ktoré sa vyskytnú počas zamestnania. Nakoniec je úlohou zamestnávateľa poskytnúť zamestnancom školenie, poradenstvo a podporu a zabezpečiť, aby boli za všetku vykonanú prácu riadne odmeňovaní.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang