Elektronická PN (ePN) – čo to je a ako funguje?

Po roku dobrovoľného používania elektronická práceneschopnosť (ePN) je od 1. júna 2023 povinná pre všetkých všeobecných lekárov, ambulantných gynekológov, nemocnice a kúpele. Lekári môžu vydávať ePN od 1. júna 2022. Od roku 2024 sa do systému zapoja aj lekári špecialisti.

Novela zákona o sociálnom poistení č. 125/2022, ktorá bola schválená 24. 3. 2022 a publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 13. 4. 2022, prináša v oblasti sociálneho poistenia viacero zmien, z ktorých niektoré sú účinné od 13. 4. 2022, niektoré od 1. 6. 2022 a niektoré od 1. 1. 2023.

Najdôležitejšia zmenu, ktorá je účinná od 1. 6. 2022, je zavedenie tzv. elektronického potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Čo je ePN?

Elektronická PNka (ePN) je dočasná pracovná neschopnosť, ktorá je uznaná oprávneným lekárom a potvrdená vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS), t. j. v systéme eHealth.

Nahrádza päťstranový papierový formulár, ktorý poistenec predkladal svojmu zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni. Znamená výlučne elektronickú komunikáciu medzi lekárom, Národným centrom zdravotníckych informácií, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom.

Nevzťahuje sa na potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom tejto elektronickej služby je digitalizovať procesy spojené s potvrdzovaním dočasnej pracovnej neschopnosti a zjednodušiť komunikáciu a výmenu informácií medzi zúčastnenými stranami.

Elektronická PNka je (ne)povinná

Podľa dôvodovej správy má zavedenie elektronickej PN prechodky o dočasnej pracovnej neschopnosti, teda elektronická PNka, výrazne znížiť administratívnu záťaž poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne.

Celý proces sa má v čo najväčšej miere digitalizovať medzi jednotlivými zúčastnenými subjektmi a nahradiť doteraz používanú papierovú formu. Lekári však budú môcť do 31. mája 2023 stále potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť na papierovom tlačive. Povinnosť evidovať e-PN začala platiť od 1. júna 2023.

Elektronická PN a zamestnávateľ

Príslušný ošetrujúci lekár uvedie v zázname e-PN dátum, kedy sa očakáva ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti. Záznam bude obsahovať aj informácie o liečebnom režime osoby, ako sú vychádzky a miesto pobytu počas dočasnej pracovnej neschopnosti.

Sociálna poisťovňa sa automaticky dozvie, kedy sa dočasná pracovná neschopnosť začne, vytvorením elektronického záznamu v systéme NCZI. Potom bude povinná bezodkladne informovať zamestnávateľa dočasne práceneschopného zamestnanca o tejto pracovnej neschopnosti.

Sociálna poisťovňa poskytne zamestnávateľom tieto informácie prostredníctvom ePN:

  • oznamuje vznik, trvanie a ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dôvod dočasnej pracovnej neschopnosti a miesto pobytu zamestnanca počas dočasnej pracovnej neschopnosti
  • v prípade porušenia liečebného režimu poskytne aj tieto informácie
  • zverejní každú zmenu v poskytnutých informáciách

Zamestnávateľ nebude mať prístup k informáciám o diagnóze zamestnanca.

Elektronická PN a povinnosti zamestnávateľa

V prípade zamestnancov, ktorí sú uznaní za dočasne práceneschopných, zamestnávateľ zašle číslo účtu zamestnanca, na ktorý vypláca mzdu, alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti. Poskytne aj informáciu o poslednom pracovnom dni zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

Tieto informácie zašle prostredníctvom elektronickej PN prechodky čo najskôr, ak sa predpokladá, že pracovná neschopnosť bude trvať dlhšie ako 10 dní (od 11. dňa, keď Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské dávky).

Podávanie PN elektronicky ovplyvní viaceré subjekty

V súvislosti s evidenciou ePN v systéme dochádza k zmenám v ohlasovacej povinnosti. V súvislosti s touto zmenou začne Sociálna poisťovňa od 13. apríla 2022 poskytovať NCZI údaje zo svojho informačného systému.

Spraví tak bez súhlasu dotknutých osôb vrátane osobných údajov o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení fyzických osôb na účely vydania potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti evidovanej v systéme e-zdravie v elektronickej podobe.

Toto opatrenie bude slúžiť ošetrujúcemu lekárovi na identifikáciu poistných vzťahov, v ktorých bude potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť. Podávanie PN elektronicky by malo subjekt aj pacientov odbremeniť.

Príslušný ošetrujúci lekár uvedie v zázname e-PN dátum, kedy sa očakáva ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ošetrujúci lekár a ePN

Po novom, ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodne, že osoba je dočasne PN, vystaví potvrdenie o práceneschopnosti vytvorením elektronického záznamu o dočasnej práceneschopnosti v tzv. elektronickom registri v NCZI.

Tu identifikuje poistný vzťah, v ktorom osoba nie je schopná vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu choroby a určí liečebný režim tejto osoby.

Ak je napríklad osoba uznaná za dočasne práceneschopnú z viacerých poistných vzťahov (napríklad z pracovného pomeru a dohody), ošetrujúci lekár určí, z ktorého z týchto poistných vzťahov môže/nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, pričom zohľadní charakter práce a liečebný režim poistenca.

Osoba, ktorá je uznaná za dočasne práceneschopnú, má právo požiadať ošetrujúceho lekára o vystavenie potvrdenia o elektronickej evidencii. Nesprávne vystavený elektronický záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti príslušný ošetrujúci lekár bezodkladne zruší.

Príslušný ošetrujúci lekár uvedie v zázname e-PN dátum, kedy sa očakáva ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti. Záznam bude obsahovať aj informácie o liečebnom režime osoby, ako sú vychádzky a miesto pobytu počas dočasnej pracovnej neschopnosti.

Sociálna poisťovňa sa automaticky dozvie, kedy sa dočasná pracovná neschopnosť začne, vytvorením elektronického záznamu v systéme NCZI. Potom bude povinná bezodkladne informovať zamestnávateľa dočasne práceneschopného zamestnanca o tejto pracovnej neschopnosti.

Výpočet maródky

Výšku nemocenskej dávky možno vypočítať na základe hrubej mesačnej mzdy a počtu dní pracovnej neschopnosti. Výpočet maródky určí, akú sumu bude zamestnanec dostávať počas obdobia dočasnej práceneschopnosti z dôvodu choroby alebo úrazu.

Do kalkulačiek, ktoré sú dostupné na webe stačí zadať hrubú mesačnú mzdu a počet dní, počas ktorých trvá práceneschopnosť. Kalkulačka vypočíta celkovú výšku nemocenskej dávky.

Nemocenské dávky sa určujú na základe denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobnej dennej referenčnej sumy. V prípade zamestnancov to zodpovedá hrubej mzde, z ktorej sa platia príspevky na sociálne zabezpečenie.

V prípade samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb je to vymeriavací základ. Vymeriavací základ sa vypočíta jednoducho tak, že sa hrubá mzda vynásobí 12 a výsledok vydelí 365.

Výška maródky má maximálnu hranicu, ktorá sa nazýva maximálny denný vymeriavací základ. Tento limit sa mení vždy k 1. januáru daného roka.

Maximálna denná dávka sa potom vypočíta z tohto maximálneho denného vymeriavacieho základu. Výpočtom sa získa aj maximálna možná nemocenská dávka za 30-dňový mesiac a maximálna možná dávka za 31-dňový mesiac.

Parametre dávky:

  • od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti je denná dávka 25 % DVZ
  • od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti je denná dávka 55 % DVZ
  • maximálna výška nemocenskej dávky je 43,80 eur na deň
  • maximálna výška nemocenskej dávky počas 30 dní je 1 242,33 eur
  • maximálna výška nemocenskej dávky počas 31 dní je 1 286,13 eur

Dávka sa môže znížiť na polovicu aj v prípade, že niekto ochorie pod vplyvom alkoholu alebo drog. Mesačné sumy nemocenských dávok sa zaokrúhľujú na najbližšiu desatinu eurocentu nahor. V prípade úrazu je dobré mať úrazové poistenie.

Chorý človek by mal o PN požiadať, aj keď ide iba o chrípku či zimnicu bez teploty. Symptómy môžu byť predzvesťou začínajúcej choroby.

Výpočet maródky určí, akú sumu bude zamestnanec dostávať počas obdobia dočasnej práceneschopnosti z dôvodu choroby alebo úrazu.

Kto má nárok na nemocenskú dávku?

Každý, kto splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v ochrannej lehote. Zároveň nesmie mať príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ za obdobie, v ktorom nepracuje alebo bol uznaný za práceneschopného, má nárok na ošetrovné alebo je na materskej dovolenke.

Vyplácanie nemocenskej dávky

Nemocenské dávky sa zvyčajne vyplácajú na bankový účet príjemcu alebo do pobočky zahraničnej banky. Na žiadosť príjemcu sa dávka môže vyplácať aj šekom v hotovosti alebo na bankový účet manžela/manželky.

Dávky sa zvyčajne vyplácajú do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa nemocenská dávka vypláca. Sociálna poisťovňa však musí mať k dispozícii všetky potrebné dokumenty.

Tie je potrebné predložiť pobočke Sociálnej poisťovne zvyčajne do piateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca. Dávka sa vypláca najviac 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti kontroluje pracovnú schopnosť a liečebný proces posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Ak sa zistia nedostatky, poistenec môže o dávku prísť.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang