Finančný poradca, sprostredkovateľ a agent – aký je medzi nimi rozdiel?

finančný poradca

V dnešnom rýchlo sa meniacom finančnom svete sa stáva stále dôležitejším mať spoľahlivého sprievodcu na ceste k finančnej stabilite. V tejto dobe investičných príležitostí, poisťovacích plánov a rôznorodých finančných nástrojov je klúčové mať odborníka, ktorý vie navigovať komplexným svetom financií. Práve tu vstupujú do hry finanční poradcovia, finanční sprostredkovatelia a finanční agenti. Sú nielen vodcami, ale aj spoľahlivými partnermi v budovaní finančnej budúcnosti.

Tento článok sa zameriava na úlohu finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov a finančných agentov a ich neoceniteľný prínos pre dosiahnutie pevného základu finančnej stability.

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo tvoria dôležitý rámec v oblasti distribúcie finančných produktov. Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve poskytuje regulačný základ pre tieto činnosti, ktoré možno vykonávať v rôznych sektoroch, ako sú poistenie, kapitálový trh, úvery a dôchodkové sporenie.

Finančný sprostredkovateľ

Finančné sprostredkovanie je proces, v ktorom finančný sprostredkovateľ pomáha klientovi uzavrieť zmluvu o finančnej službe. Ponúka klientovi rôzne finančné služby, z ktorých si klient môže vybrať.

Pod finančné sprostredkovanie spadá vykonávanie viacerých činností vrátane:

 1. Uzavretie zmlúv: Finanční agenti majú úlohu predkladania ponúk a uzatvárania zmlúv o poskytnutí finančných služieb. Ich práca smeruje k uzavretiu alebo zmene zmlúv v prospech klientov.
 2. Poskytovanie odbornej pomoci: Zahrňuje poskytovanie informácií a odporúčaní klientom na uzatvorenie, zmenu alebo ukončenie zmlúv o finančných službách.
 3. Spolupráca pri správe zmlúv: Finanční agenti môžu spolupracovať pri správe zmlúv, ak to povaha finančnej služby umožňuje.
 4. Vybavovanie nárokov klientov: Zahŕňa spoluprácu pri vybavovaní nárokov klientov zo zmlúv o finančných službách.
 5. Poskytovanie informácií: V súlade s kritériami, ktoré si klienti vyberú, zahŕňa poskytovanie informácií o zmluvách a porovnávanie produktov.
 6. Investičné sprostredkovanie: V sektore kapitálového trhu, poskytovanie investičných služieb, vrátane prijímania pokynov klientov týkajúcich sa cenných papierov a investičného poradenstva.

Finančného sprostredkovateľa by mali využiť klienti, ktorí:

 • Chcú uzavrieť zmluvu o finančnej službe: Klienti, ktorí už vedia, akú finančnú službu potrebujú, ale potrebujú pomoc pri jej uzavretí.
 • Chcú mať možnosť výberu z rôznych finančných služieb: Klienti, ktorí si chcú porovnať rôzne finančné služby a vybrať si tú, ktorá je pre nich najlepšia.

Finančný poradca

Naopak, finančné poradenstvo je proces, v ktorom finančný poradca pomáha klientovi identifikovať jeho finančné ciele a vytvoriť plán, ako ich dosiahnuť. Finančný poradca poskytuje klientovi komplexné poradenstvo v oblasti financií, vrátane:

 1. Analýza dostupných služieb: Vyžaduje nestrannú analýzu finančných služieb.
 2. Poskytovanie odporúčaní: Klientom sú poskytované odporúčania a osobné finančné plány vychádzajúce z tejto analýzy.
 3. Uzatváranie zmlúv: Zahŕňa aj uzatváranie alebo zmeny v zmluvách o finančných službách na základe požiadaviek klientov.
 4. Investičné poradenstvo: V sektore kapitálového trhu, poskytovanie investičného poradenstva týkajúceho sa cenných papierov a podielových fondov.
 5. Poistné poradenstvo: V sektore poistenia alebo zaistenia, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika.

Finančného poradcu by mali využiť klienti, ktorí majú:

 • Zložitú finančnú situáciu: Klienti, ktorí majú viaceré finančné produkty a potrebujú ich zladiť, aby dosiahli svoje finančné ciele.
 • Konkrétne finančné ciele: Klienti, ktorí majú jasné finančné ciele, ako je napríklad dôchodok, kúpa nehnuteľnosti alebo podnikanie.
 • Nedostatok času alebo odborných znalostí: Klienti, ktorí nemajú čas alebo odborné znalosti na to, aby si vytvorili vlastný finančný plán.

Rozdiely medzi finančným sprostredkovaním a poradenstvom

KritériumFinančné sprostredkovanieFinančné poradenstvo
Platba za službyFinančný agent dostáva odmenu od finančnej inštitúcieFinančný poradca dostáva odmenu priamo od klienta
Odborná pomocPrimárne orientované na uzatváranie zmlúvZamerané na poskytovanie odbornej pomoci a odporúčaní
Analýza služiebMôže obsahovať poskytovanie informácií, ale bez hĺbkovej analýzyVyžaduje hĺbkovú analýzu a nestrannejší prístup k poradenstvu
Spolupráca pri správe zmlúvMôže byť súčasťou činnosti v prípade vhodnej povahy služiebNie je primárnym cieľom, ale môže byť súčasťou vo vybraných prípadoch
Zameranie v kapitálovom trhuÁno, vrátane investičného sprostredkovaniaÁno, zahŕňa aj investičné poradenstvo
Zameranie v sektore poisteniaÁno, vrátane zisťovania a hodnotenia poistného rizikaÁno, vrátane hodnotenia a spracovávania nestranných analýz poistného rizika
Zisťovanie a hodnotenie rizikaMôže obsahovať zisťovanie rizika v súvislosti s finančnými produktmiZahŕňa nestranné zisťovanie a hodnotenie rizika pri poskytovaní poradenských služieb
finančný poradca
Finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie sú dve odlišné služby, ktoré majú svoje výhody a nevýhody. Ktorá služba je pre klienta vhodnejšia, závisí od jeho individuálnych potrieb a preferencií.

Kto je finančný agent

Finanční agenti sú dôležitými hráčmi vo svete finančných služieb podľa § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve. Tieto osoby alebo organizácie vykonávajú finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, s iným finančným agentom alebo samostatne. Ich úlohou je poskytovať klientom informácie, poradenstvo a produkty od finančných inštitúcií.

Typy finančných agentov

 • Samostatní finanční agenti: Spolupracujú s viacerými finančnými inštitúciami.
 • Viazaní finanční agenti: Majú zmluvu iba s jednou finančnou inštitúciou v danom sektore.
 • Podriadení finanční agenti: Pracujú pod samostatným finančným agentom na základe písomnej dohody.

Finanční agenti sú registrovaní v Národnej banke Slovenska pre konkrétne sektory (poistenie, kapitálový trh, prijímanie vkladov atď.). Môžu vykonávať sprostredkovateľskú činnosť iba pre finančné inštitúcie oprávnené k činnosti na území Slovenska.

Povinnosti finančných agentov

 • Pred poskytnutím služieb informujú klientov o svojej pozícii, identifikujú sa a poskytujú informácie o poplatkoch a postupe pri sťažnostiach.
 • Musia dodržiavať etické normy a nesmú klientom poskytovať žiadne výhody okrem drobných reklamných predmetov.
 • Sú zodpovední za prípadné škody spôsobené pri vykonávaní sprostredkovateľskej činnosti a sú povinní mať poistenie.

Finanční agenti nie sú iba o uzatváraní zmlúv, ale môžu asistovať pri správe a vybavovaní nárokov a plnení z týchto zmlúv. Klienti platia finančným agentom províziu priamo od finančnej inštitúcie, takže klienti neplatia priamo za sprostredkovanie.

finančný agent
Ak má klient otázky alebo sťažnosti týkajúce sa postupu finančného agenta, môže kontaktovať Národnú banku Slovenska, ktorá dohliada na dodržiavanie pravidiel na finančnom trhu a chráni práva spotrebiteľov.

Porovnanie finančného agenta, sprostredkovateľa a poradcu

KritériumFinančný agentFinančný sprostredkovateľFinančný poradca
DefiníciaVykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s finančnou inštitúciou alebo so samostatným finančným agentom.Zabezpečuje spojenie medzi klientom a finančnými inštitúciami prostredníctvom ponúkania a uzatvárania zmlúv.Poskytuje odborné poradenstvo a informácie o finančných produktoch na základe individuálnych potrieb klienta.
SprostredkovanieVykonáva finančné sprostredkovanie len pre konkrétnu finančnú inštitúciu alebo so samostatným finančným agentom.Zabezpečuje sprostredkovanie medzi klientom a rôznymi finančnými inštitúciami.Primárne poskytuje odbornú radu a informácie s cieľom pomôcť klientovi pri rozhodovaní o finančných produktoch.
PríjemZískava províziu od finančnej inštitúcie pri uzatváraní zmlúv.Získava províziu od finančných inštitúcií na základe uzatvorených zmlúv.Môže získavať poplatky od klienta za poskytnuté poradenstvo a služby, niekedy aj províziu.
Záväzky voči klientoviZodpovedný za prípadné škody spôsobené pri vykonávaní finančného sprostredkovania.Zodpovedný za kvalitu sprostredkovanej služby a zmlúv.Zodpovedný za odborné poradenstvo, kvalitu informácií a zhodnotenie potrieb klienta.
Spolupráca s klientomOkrem uzatvorenia zmluvy môže asistovať pri správe a vybavovaní nárokov z nej plynúcich.Spolupracuje pri správe zmlúv a vybavovaní nárokov klienta.Môže poskytovať ďalšie služby ako správa portfólia, analýzy a plánovanie financií.
SťažnostiPovinný vybaviť sťažnosť do 30 dní, prípadne do 60 dní v odôvodnených prípadoch.Povinný riešiť sťažnosti klientov rýchlo a efektívne.Musí rýchlo a profesionálne reagovať na sťažnosti klienta.
ReguláciaRegistrovaný v Národnej banke Slovenska v príslušných sektoroch finančného trhu.Podlieha regulácii a dohľadu, ale nie je zvyčajne registrovaný.Podlieha regulácii a dohľadu, môže byť členom finančných organizácií.

Výber správneho odborníka na riadenie financií môže mať výrazný vplyv na finančnú stabilitu a úspech. Finančný agent, sprostredkovateľ a poradca – každý zohráva svoju dôležitú úlohu v oblasti finančného poradenstva a sprostredkovania.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang