Finančné služby – kedy sa oplatí finančný poradca, recenzie a skúsenosti

finančné služby

Finančné služby tvoria kľúčovú súčasť moderného hospodárstva, ponúkajúc široké spektrum možností na správu osobných financií a investícií. V dnešnej dobe, kedy je riadenie financií neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, je kľúčové mať k dispozícii spoľahlivého správcu financií, ktorý pomáha klientom dosiahnuť ich finančné ciele. Medzi takýchto profesionálov patria finanční agenti, poradcovia a sprostredkovatelia, ktorí sú vybavení odbornými znalosťami a skúsenosťami.


Obsah článku


Jedným z popredných poskytovateľov finančných služieb je správca financií Home Credit, ktorý sa špecializuje na širokú škálu produktov a služieb, od úverov a hypoték po poistenie a investície. S jeho pomocou môžu jednotlivci a rodiny efektívne riadiť svoje financie a dosiahnuť ich finančné ciele bez zbytočného stresu a komplikácií.

Pre tých, ktorí uvažujú o investovaní do nového auta, leasing je často výhodnou možnosťou, a rôzne finančné služby im môžu ponúknuť výhodné podmienky a flexibilné možnosti pre splátky. S dôkladným poradenstvom od finančného agenta alebo poradcu sa klienti môžu ubezpečiť, že ich finančné rozhodnutia sú dobre premyslené a optimalizované pre ich individuálne potreby a ciele.

Čo sú finančné služby?

Finančné služby sú kľúčovým pilierom ekonomického systému, ktoré tvoria súčasť sektora služieb vo všetkých moderných hospodárstvach.

Tento sektor zahrňuje rozsiahlu škálu služieb v oblasti finančného priemyslu, ktorý je dôležitý pre riadenie financií jednotlivcov i organizácií. Jeho hlavnou úlohou je efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami a zabezpečenie dostupnosti finančných zdrojov pre rôzne potreby.

Základné finančné služby zahŕňajú bankovníctvo, poisťovníctvo, zaisťovníctvo, finančné fondy, leasingové spoločnosti a ďalšie inštitúcie, ktoré poskytujú rôzne formy financovania, investícií a ochrany majetku. Tieto finančné služby majú široké uplatnenie od individuálnych účastníkov trhu až po korporácie a vládne inštitúcie, ktoré využívajú ich produkty a služby na manažment svojich financií a investícií.

V súčasnosti je finančný sektor dôležitým hybným zdrojom ekonomiky, ktorý je prepojený so všetkými ďalšími odvetviami hospodárstva. Jeho stabilita a transparentnosť sú kľúčovými faktormi pre zachovanie dôvery na trhu a prevenciu finančných kríz.

Preto existuje dôležitá regulácia a dohľad nad finančným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni. Jeho cieľom je zabezpečiť riadne fungovanie trhu a ochranu záujmov zákazníkov.

Vzhľadom na globalizáciu finančných trhov sa v súčastnosti ľudia stretávajú s komplexnými medzinárodnými regulačnými štruktúrami, ktoré koordinujú a monitorujú činnosť finančných inštitúcií. Takéto medzinárodné orgány, ako je napríklad Bazilejský výbor pre bankový dohľad, majú za cieľ vytvoriť jednotné štandardy a postupy pre finančný sektor na celosvetovej úrovni.

Čo sú finančné inštitúcie?

Finančné inštitúcie, známe aj ako Financial Institutions, predstavujú organizácie, ktorých hlavnou činnosťou je manipulácia s finančnými zdrojmi a cennými papiermi. Ich úlohou je sprostredkovávať, poskytovať alebo uchovávať finančné zdroje, cenné papiere a rôzne finančné deriváty.

Medzi typické finančné inštitúcie patria:

 • Banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré zabezpečujú široké spektrum finančných služieb pre jednotlivcov aj podniky.
 • Sporiteľné a úverové družstvá, ktoré poskytujú vklady a úvery len svojim členom.
 • Investičné spoločnosti a investičné fondy, ktoré fungujú na princípe kolektívneho investovania a ponúkajú vyšší výnos, avšak aj vyššie riziko.
 • Penzijné fondy, ktoré spravujú penzijné pripoistenie a starajú sa o budúce dôchodkové príjmy.
 • Poisťovne, ktoré poskytujú rôzne druhy poistných krytí a zabezpečenia.
 • Stavebné sporiteľne, ktoré pomáhajú ľuďom plánovať a financovať ich potreby spojené s bývaním.
 • Organizátori kapitálových trhov, ktorí zabezpečujú riadenie a obchodovanie s cennými papiermi a inými finančnými nástrojmi.
 • Rôzne subjekty sprostredkuvávajúce finančné transakcie a služby, ako sú prevody peňazí, obchody s nehnuteľnosťami, alebo sprostredkovanie poistných či zaisťovacích zmlúv.

Finančné inštitúcie podliehajú dohľadu a reguláciám na národnej aj medzinárodnej úrovni. Bazilejský výbor pre bankový dohľad zabezpečuje vydávanie medzinárodných štandardov v oblasti bankovníctva. Okrem toho existujú aj Medzinárodné finančné inštitúcie, ktoré majú komerčný, regulačný i podporný charakter.

V praxi využíva každá organizácia služby finančných inštitúcií, najmä bankové služby a poisťovne, na zabezpečenie obchodných transakcií, sprostredkovanie financií a zabezpečenie a uchovanie finančných zdrojov potrebných pre svoju prevádzku.

Je dôležité, aby organizácie venovali pozornosť aj finančnej gramotnosti. Táto schopnosť efektívne riadiť a spravovať finančné zdroje je kľúčová pre dlhodobú udržateľnosť a úspech podnikania.

Finančný poradca, agent a sprostredkovateľ

V dnešnej dobe je manažment financií čoraz komplexnejšou úlohou a mnohí ľudia sa uchýlia k odborníkom, ako sú finanční poradcovia, sprostredkovatelia a agenti, aby im pomohli pri riadení ich finančných záležitostí. Každý z týchto profesionálov má svoju špecifickú úlohu a spôsob odmeňovania, čo je dôležité poznať pri hľadaní správnej osoby alebo inštitúcie, ktorá pomôže s klientovi s jeho financiami.

AspektFinančný poradcaFinančný sprostredkovateľFinančný agent
PlatbaPriamo od klienta za poskytnuté poradenstvo.Odmeňuje ho finančná inštitúcia, s ktorou má zmluvu.Získava odmenu od poskytovateľa pôžičiek alebo inštitúcie.
DohodaZmluva s klientom na základe písomnej dohody.Zmluva s finančnou inštitúciou, zahŕňajúca odmenu.Sprostredkovateľská dohoda so spoločnosťou poskytujúcou pôžičky.
ÚlohaPoskytuje odbornú pomoc a odporúčania týkajúce sa financií.Sprostredkovanie finančných služieb na základe zmluvy.Sprostredkovanie poskytovania pôžičiek alebo finančných služieb.
PovoleniePotrebné povolenie od Národnej banky Slovenska.Nie je potrebné, avšak musí mať zmluvu s inštitúciou.Nie je potrebné, avšak musí spĺňať legislatívne požiadavky.
finančný poradca
Výber finančného poradcu, sprostredkovateľa alebo agenta môže mať významný vplyv na finančné rozhodnutia a stabilitu. Je dôležité pochopiť rozdiely a zvážiť, ktorý z nich najlepšie vyhovuje potrebám a preferenciám klienta. Bez ohľadu na to, koho si vyberie, dôkladné preskúmanie ich skúseností, reputácie a odborných schopností pomôže prijať informované rozhodnutie o svojich financiách.

Finančné poradenstvo a finančný poradca

Finančný poradca predstavuje dôležitého partnera pre tých, ktorí hľadajú odbornú pomoc pri záležitostiach týkajúcich sa financií, ako je napríklad zabezpečenie hypotéky, výber vhodného poistenia alebo plánovanie dôchodku.

Zákon č. 186/2009 uviedol do poriadku pojmy a právne postavenie finančných poradcov, no pre klientov to výrazne nezjednodušilo. Odvtedy môže byť osoba označená za finančného poradcu iba v prípade, ak priamo prijíma odmenu od klientov za poskytnuté služby.

Takže ak klient žiada o pomoc pri hľadaní najlepšieho poistenia, hypotéky či sporenia na dôchodok od finančného poradcu, musí za túto pomoc priamo zaplatiť. V porovnaní s finančným agentom, ktorý dostáva odmenu vo forme provízie od finančnej inštitúcie, klient pri finančnom poradcovi priamo hradí poskytnuté služby, podobne ako by platil právnikovi alebo lekárovi.

V praxi však väčšina ľudí získava finančné poradenstvo inými spôsobmi, než prostredníctvom finančného poradcu. Je dôležité rozlišovať, že finančný poradca a finančný agent nie sú to isté, keďže finančný poradca poskytuje služby za priamu odmenu od klienta, zatiaľ čo finančný agent dostáva províziu od finančnej inštitúcie.

Samostatný finančný agent

Samostatný finančný agent, ktorý svoju činnosť vykonáva na základe osobitného právneho rámca, podlieha určitým kvalifikačným a regulačným požiadavkám. Predstavenie tohto povolania a jeho podstaty je kľúčom k pochopeniu jeho významu a úlohy vo finančnom odvetví.

Regulácia povolaniaZákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kvalifikačné požiadavky1.) Ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie
2.) Najmenej trojročná odborná prax v sektore, v ktorom sa má vykonávať finančné sprostredkovanie
3.) Úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie
Orgány uznávajúce doklady a kvalifikáciu1.) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (uznanie dokladu o vzdelaní)
2.) Národná banka Slovenska (uznanie odbornej kvalifikácie)
Vykonávanie činnosti1.) Finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou
2.) Môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami
PovinnostiPredkladanie výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania do 31. marca každého kalendárneho roka

Postup pri udelení povolania finančného agenta

 1. Uznanie dokladu o vzdelaní: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Popis: Uznanie dokladu o vzdelaní
  • Postup: Žiadateľ predloží kompletnú písomnú alebo elektronickú žiadosť s predpísanými prílohami
  • Poplatok: 50 eur
  • Vybavovacia lehota: 2 mesiace
  • Možnosti odvolania: Do 15 dní podľa Správneho poriadku na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal
 2. Uznanie odbornej kvalifikácie: Národná banka Slovenska
  • Postup: Žiadateľ predloží kompletnú písomnú alebo elektronickú žiadosť s predpísanými prílohami
  • Poplatok: 50 eur
  • Vybavovacia lehota: 1 mesiac
  • Možnosti odvolania: Do 15 dní podľa Správneho poriadku na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal

Finanční sprostredkovatelia: Čo vlastne robia?

Veľké množstvo ľudí na Slovensku si svoje finančné záležitosti radšej rieši svojpomocne. Toto rozhodnutie často vedie k nevýhodným finančným situáciám, ktorým by sa dalo predísť. Napriek tomu, že finanční sprostredkovatelia majú zlé renomé, skutočná hodnota ich služieb je často podceňovaná. Existuje množstvo mýtov a predsudkov okolo tejto profesie, ktoré znevažujú ich úlohu a prínos.

Mýty o finančných sprostredkovateľoch

Jedným z najrozšírenejších mýtov je predstava o finančnom sprostredkovateľovi ako o osobe s pekným oblekom, ktorá nemá reálnu znalosť o financiách a jej jediným záujmom je zarábať na klientoch. Tento klamlivý obraz výrazne prispieva k neovereným a nekvalitným informáciám a poplatkom. Skutočným problémom je však nedostatočná finančná gramotnosť, ktorú si väčšina ľudí nepriznáva.

Realita o finančných sprostredkovateľoch

Napriek týmto mýtom je realita o finančných sprostredkovateľoch oveľa pozitívnejšia. Ich cieľom nie je len predávať finančné produkty, ale skôr poskytovať klientom hodnotné a individuálne prispôsobené finančné riešenia.

Licencovaní finanční sprostredkovatelia majú za úlohu zhodnotiť finančnú situáciu klienta a navrhnúť optimálny finančný plán, ktorý zahŕňa najvhodnejšie kombinácie finančných produktov. Ich odmena zvyčajne pochádza z provízie od finančných inštitúcií, pričom klient neplatí žiaden poplatok.

finanční sprostredkovatelia
Získanie postu finančného sprostredkovateľa si vyžaduje formálne vzdelanie a absolvovanie potrebných kurzov, čo zabezpečuje Národná banka Slovenska. Dôležité je obrátiť sa na licencovaného sprostredkovateľa, ktorý má potrebné kvalifikácie a skúsenosti na poskytovanie kvalitných finančných poradenstiev.

Portál moje-financie.sk

Starať sa o svoje finančné záväzky sa dá aj s pomocou webového portálu moje-financie.sk, kde získate komplexný prehľad finančných záväzkov a hodnotenie vlastnej bonity s pohľadom do minulosti. S výpisom z úverových registrov, informáciami o exekúciách a monitorovaním osobných údajov online má klient všetko pod kontrolou, a to ihneď po dokončení registrácie na portáli.

V ponuke portálu moje-financie.sk sú nasledujúce služby:

 • Výpisy z registrov: Registrovaní používatelia si môžu zakúpiť výpisy zo Spoločného registra bankových informácií alebo Nebankového registra klientskych informácií. K dispozícii sú aj výpisy z Centrálneho registra exekúcií a služba NetAgent.
 • Exekúcie: Je možné získať aj detailné informácie o exekúciách fyzických i právnických osôb, a to ihneď po overení, či je hľadaná osoba v databáze.
 • NetAgent: Za ročný poplatok získa užívateľ službu, ktorá chráni jeho osobné údaje na internete monitorovaním webových stránok a diskusných fór, čím sa minimalizuje riziko krádeže identity.

Portál moje-financie.sk je určený pre fyzické osoby, ako aj podnikateľov, ktorí môžu získať online prístup k výpisom a ďalším nadstavbovým službám. Registrácia je potrebná na začiatku pre prístup k citlivým osobným údajom.

Správca financií Home Credit

Home Credit uviedol do prevádzky internetovú aplikáciu s názvom „Správa financií“, ktorá umožňuje klientom spravovať svoje finančné produkty prostredníctvom internetu, online. Táto služba je dostupná nepretržite, 7 dní v týždni a bola plne spustená už v apríli 2014. Home Credit zaznamenal veľký záujem klientov o túto službu, ktorá prináša nový spôsob komunikácie online.

V rámci tejto aplikácie Home Credit správca financií môžu klienti získať informácie o všetkých kartových produktoch, nákupoch na splátky, hotovostných úveroch a konsolidácii. Z pohodlia domova si zistia výšku svojich splátok, overia, či splátka dorazila na účet a vygenerujú si výpisy z účtu.

Taktiež je možné vytlačiť si potvrdenie o čerpanom úvere a QR kód, ktorý umožňuje jednoduché a bezpečné platby prostredníctvom mobilného telefónu.

Okrem kontroly finančných údajov možú klienti cez Home Credit správca financií prevádzať hotovosť na iné účty alebo účet spoločnosti, pričom majú možnosť vybrať si medzi jednorazovou platbou a splátkovým kalendárom.

Home Credit správca financií poskytuje:

 • prístup 24 hodín denne, sedem dní v týždni
 • prehľad o splátkach a transakciách
 • informácie o hotovostných úveroch, nákupoch na splátky a kreditných kartách
správca financií home credit
Aplikácia Home Credit správca financií umožňuje klientom mať ich finančné produkty pod kontrolou kedykoľvek a kdekoľvek.

Nové auto na leasing

Mnoho ľudí rozmýšľa o novom aute, ale zatiaľ nevie, ako financovať jeho kúpu. Nové auto na leasing môže byť jednou z možností. Aké sú jeho výhody a nevýhody v porovnaní s autoúverom?

Leasing je forma finančného produktu, pri ktorej si klient prenajíma nejaký predmet, či už ide o bežnú spotrebu alebo hnuteľný a nehnuteľný majetok, na dohodnutý čas a za fixný poplatok. Vo väčšine prípadov sa leasing využíva práve na nákup vozidiel, ale tento spôsob financovania sa používa aj pre stavebné stroje, výpočtovú techniku a nehnuteľnosti.

Typy leasingu

 • Finančný leasing: Pri tomto type leasingu vozidlo vlastní leasingová spoločnosť a prenajíma ho klientovi za dohodnutý poplatok. Po úplnom splatení dlhu môže klient za symbolickú cenu auto odkúpiť.
 • Operatívny leasing: Tento leasing je podobný nájmu na paušál. Klient platí fixnú mesačnú platbu a po skončení zmluvy vráti auto leasingovej spoločnosti. Nikdy sa nestane vlastníkom vozidla.
Výhody finančného leasinguNevýhody finančného leasingu
Nižšia administratívna náročnosť ako pri úvere.Zodpovednosť za škody a opravy nesie klient.
Možnosť odkúpiť auto po splatení dlhu.Platba spracovateľského poplatku a poplatku za prevod vlastníctva automobilu.
Odpočet DPH z každej splátky.Vyžaduje sa akontácia.
Nevyžaduje sa akontácia.
Výhody operatívneho leasinguNevýhody operatívneho leasingu
Možnosť výmeny auta za nové po skončení zmluvy.Klient nikdy nebude vlastníkom vozidla.
Leasingová spoločnosť sa stará o servis a údržbu vozidla.Obmedzenie najazdených kilometrov.
Žiadna akontácia na začiatku.Nemožnosť konfigurovať vozidlo podľa vlastných potrieb.

Autoúver vs. nové auto na leasing

Pri autoúvere sa klient okamžite stáva vlastníkom vozidla, zatiaľ čo pri leasingu si na to musí počkať. Banky často ponúkajú úver na auto s výhodnejšími podmienkami ako pri bežných spotrebných úveroch.

Rozhodnutie medzi autoúverom a novým autom na leasing závisí od individuálnych potrieb a finančných možností klienta. Ideálne je konzultovať to so spoľahlivým finančným poradcom, ktorý pomôže vybrať najvhodnejšiu možnosť.

Najlacnejšie PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú môže človek spôsobiť iným motoristom svojím vozidlom. Je povinné pre všetky zaregistrované vozidlá s ŠPZ. Ak motorista nemá uzatvorené PZP alebo je jeho PZP neplatné, môže byť pokutovaní až do výšky 3 320 eur. Okrem toho, ak spôsobí nehodu bez platného poistenia, bude musieť uhradiť všetky náklady na škodu.

Pri určovaní, ktoré PZP je najlacnejšie, treba podotknúť, že cena sa určuje individuálne pre každého klienta na základe rôznych faktorov, ako je lokalita, typ vozidla a ďalšie. Priemerná ročná cena sa pohybuje od 60 do 300 eur. Platnosť PZP je zvyčajne jeden rok. Pri uzatvorení zmluvy dostane poistenec od poisťovne „zelenú kartu“, ktorá je dôležitým dokladom pri cestovaní aj v zahraničí.

V tabuľke nižšie je prehľad niektorých poisťovní a ich výhod v oblasti najlacnejšieho PZP:

PoisťovňaVýhody
AllianzRýchla likvidácia poistných udalostí, 4 balíky krytia
AXAŠiroký balík asistenčných služieb, možnosť pripoistenia 8 rizík
ČSOBMožnosť pripoistiť premium asistenčné služby, 4 riziká krytia
Generali poisťovňaVýber z 3 balíčkov krytia (M, L, XL), možnosť pripoistenia čelného skla a krádeže
GenertelMožnosť pripoistiť krádež vozidla, zľava za elektronickú komunikáciu
Komunálna poisťovňaVerejné prísľuby v cene poistenia, 2 balíky krytia
KooperatívaVerejné prísľuby v cene poistenia, 2 balíky krytia
Union2 balíky krytia, možnosť pripoistenia 7 rizík
UniqaMožnosť pripoistenia 5 rizík, možnosť využiť partnerské autoservisy
WüstenrotMožnosť pripoistenia 5 rizík, odvoz taxislužbou v prípade prítomnosti dieťaťa

Poistné krytie PZP zahŕňa škody na zdraví a majetku, právne zastupovanie poškodených a náklady na ušlý zisk. Je možné pripoistiť si, aj v rámci najlacnejšieho PZP, škody na vlastnom vozidle, ako sú poškodenie čelného skla, živelné udalosti, stret so zverou a ďalšie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang