GAP poistenie – porovnanie, asistenčná služba, poistné plnenie

Pri kúpe nového vozidla je pre mnohých kupujúcich jedným z kľúčových faktorov zabezpečenie primeranej finančnej ochrany v prípade nehody alebo krádeže. Na to slúži PZP či havarijné poistenie. Avšak, existujú prípady, ktoré môžu majiteľov vozidiel aj tak vystaviť značným finančným stratám. Niekedy im pomôže GAP poistenie. Čo to je a na čo slúži?

GAP poistenie, často prehliadaný, ale kľúčový nástroj finančnej ochrany, predstavuje doplnkové poistenie pre majiteľov nových a financovaných vozidiel.

Kľúčové informácie článku

Keď nastane poistná udalosť, štandardná poistka na auto vyplatí aktuálnu trhovú hodnotu vozidla. Avšak, v dôsledku rýchlej devalvácie vozidiel môže byť táto čiastka výrazne nižšia než pôvodná cena auta. V takom prípade GAP poistenie zaplatí rozdiel.

Je dôležité, aby majiteľ vozidla dôkladne zvážil, či skutočne potrebuje GAP poistenie. Následne je nutné urobiť prieskum a porovnať ponuky GAP poistení viacerých poisťovní. Môže to byť napr. UNIQA, Kooperativa, Generali.

Súčasťou poistenia sú často aj asistenčné služby. Pri uzatváraní poistenia je dôležité poznať výšku poistného plnenia aj podmienky výpovede či zrušenia poistnej zmluvy.

GAP poistenie

GAP poistenie je typ poistnej ochrany, ktorý slúži ako finančná bezpečnosť pre jednotlivcov, ktorí chcú ku klasickému poisteniu ešte väčšiu ochranu svojho vozidla. V prípade, že vozidlo utrpí totálnu škodu alebo je odcudzené, GAP poistenie vyplní finančné straty, ktoré by inak padli na plecia majiteľa vozidla.

V praxi to funguje tak, že ak nastane poistná udalosť, štandardná poistka na auto vyplatí aktuálnu trhovú hodnotu vozidla. Avšak, v dôsledku rýchlej devalvácie vozidiel, najmä v prvých rokoch po zakúpení, môže byť táto čiastka často výrazne nižšia než pôvodná cena auta. V takom prípade GAP poistenie zaplatí rozdiel.

Pri rozhodovaní o GAP poistení je dôležité zvážiť niekoľko kľúčových faktorov. Napr. to, ako rýchlo klesá hodnota daného vozidla. Niektoré značky a modely automobilov devalvujú rýchlejšie než iné. Následne môže byť dôležité to, aká vysoká bola pôvodná cena auta.

GAP poistenie môže byť výhodné pre tých, ktorí potrebujú auto ku každodennému životu a nemôžu bez vozidla fungovať. Zároveň je dôležité pre tých, ktorí by neuniesli väčšiu finančnú stratu pri totálnej škode alebo krádeži auta.

Pri výbere GAP poistenia je tiež dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní. Niektoré finančné inštitúcie alebo predajcovia áut ponúkajú svoje vlastné GAP poistky, ale ich podmienky a ceny sa môžu výrazne líšiť. Čítanie drobného písma a pochopenie výnimiek, limitov a požiadaviek na nárok na poistenie, je nevyhnutné pred uzatvorením akéhokoľvek poistenia.

GAP poistenie poskytuje majiteľom vozidiel dôležitú vrstvu ochrany. Aj keď človek dúfa, že nikdy nebude čeliť situácii totálnej straty vozidla, finančné a emocionálne bremená takýchto udalostí môžu byť ohromujúce.

Porovnanie GAP poistení

Keď ide o ochranu investície do vozidla, výber správneho poistenia môže mať zásadný význam. Poistenie GAP ponúka dodatočnú úroveň zabezpečenia nad rámec štandardného poistenia vozidla. Nie všetky poistné zmluvy GAP sú však rovnaké.

Porovnanie GAP poistení pomáha urobiť správne rozhodnutie a zabezpečiť, že si majiteľ vozidla vyberie najlepšiu poistnú zmluvu pre jeho potreby a finančnú situáciu. Tu sú niektoré poisťovne a ich GAP poistenia:

PoisťovňaPonuka v rámci GAP poistenia
UNIQAMaximálny limit poistného plnenia je 50 000 €.
Môže zahŕňať aj náhradu spoluúčasti do výšky 10 %.
Pri online poistení 5 % zľava z celkovej ceny poistenia.
Poistenie môže nahradiť časť úveru poškodeného vozidla.
Vozidlo nesmie byť staršie ako 5 rokov od prvej registrácie.
Poistenie musí byť uzatvorené do 30 dní od zakúpenia vozidla.
KooperativaMaximálna výška poistného plnenia je 150 000 €.
Možnosť náhrady spoluúčasti.
Vozidlo staré maximálne 5 rokov.
Poistenie na 3, 4 alebo 5 rokov.
GeneraliMaximálne poistné plnenie je 30 000 €.
S havarijným poistením pre majiteľov nových áut do 3,5 t
na 2 roky zadarmo.
Len nové vozidlá do 3,5 t.
S náhradou alebo bez náhrady spoluúčasti.
Poistenie na 1 až 5 rokov.

Porovnanie poistení GAP je kľúčové pre nájdenie optimálneho krytia, ktoré spĺňa špecifické požiadavky majiteľa vozidla. Vďaka preskúmaniu faktorov, ako sú limity krytia, náklady na poistné a spoľahlivosť poskytovateľov poistenia, môže človek zvoliť to správne poistenie.

Pre prípady nečakaného poškodenia auta či totálnej škody by malo byť vozidlo poriadne poistené.

Asistenčná služba

Asistenčná služba je kľúčovou súčasťou súčasného poistného balíka pre majiteľov vozidiel. V prípade nehody, technickej poruchy alebo iných neočakávaných udalostí na ceste je asistenčná služba pripravená poskytnúť rýchlu a efektívnu pomoc.

Najčastejšie služby zahrnuté v asistenčnom servise zahŕňajú:

 • odťahovú službu – v prípade nehody alebo poruchy vozidla asistenčná služba zabezpečí odtiahnutie auta do najbližšieho servisu alebo do iného určeného miesta
 • štartovanie vozidla pri vybitej batérii – pomoc s opätovným naštartovaním vozidla, ak dôjde k vybitiu batérie
 • výmena defektnej pneumatiky – asistencia pri výmene poškodenej pneumatiky za náhradnú
 • dodanie paliva – poskytnutie malého množstva paliva v prípade, že vodičovi dôjde palivo a nemôže dosiahnuť čerpaciu stanicu
 • uzamknutie vozidla – pomoc v prípade, že si vodič omylom zamkne kľúče vo vozidle
 • vytiahnutie vozidla z náročných podmienok – napríklad ak vozidlo uviazne v snehu alebo blate

V prípade vážnejších incidentov môže asistenčná služba tiež zahŕňať prepravu vodiča a pasažierov z miesta nehody, poskytnutie náhradného vozidla alebo dokonca ubytovanie v prípade, že sa nehoda stala ďaleko od domova.

Je dôležité poznamenať, že rozsah asistenčných služieb môže byť limitovaný v závislosti od podmienok konkrétneho poistného produktu. Napr. niektoré poistenia môžu pokrývať iba udalosti, ktoré sa stali vo vnútri určitej geografickej oblasti, alebo môžu obmedziť počet bezplatných výjazdov asistenčnej služby za rok.

Poistné plnenie

Poistné plnenie predstavuje základný pilier fungovania poistného sektora. Ide o čiastku peňazí či službu, ktorú poistiteľ poskytne poistníkovi alebo oprávnenej osobe v prípade, že nastane poistná udalosť, na ktorú sa vzťahuje poistná ochrana. Aby mohlo dôjsť k poistnému plneniu, musí byť splnená rada podmienok, ktoré sú vopred stanovené v poistnej zmluve.

Poistenie je vlastne dohoda medzi poistiteľom a poistníkom, kde poistník sa zaväzuje platiť poistné prémie a poistiteľ sľubuje kompenzáciu v prípade škody alebo straty. Poistné plnenie je teda realizáciou tohto sľubu. Jeho rozsah a podmienky sú definované v poistnej zmluve, ktorá obsahuje detaily ako výška krytia, výluky z poistenia, spoluúčasť poistníka a procedúry pri nahlásení škody.

Typy poistného plnenia sa líšia v závislosti od druhu poistenia. Napríklad pri životnom poistení môže ísť o vyplatenie dohodnutej sumy po smrti poistníka, pri zdravotnom poistení o úhradu liečebných výdavkov a pri majetkovom poistení o finančnú kompenzáciu za poškodenie alebo stratu majetku.

V procese poistného plnenia je dôležitá správna a včasná komunikácia s poistiteľom. Poistník alebo oprávnená osoba musí poistiteľa informovať o nastúpení poistnej udalosti v súlade s podmienkami zmluvy, často do stanoveného časového limitu.

Nasleduje proces posudzovania škody, počas ktorého môže poistiteľ požadovať rôzne doklady a informácie od poistníka, aby mohol posúdiť oprávnenosť a výšku poistného plnenia.

Efektívnosť a rýchlosť poistného plnenia sú kľúčové pre dôveru v poistný sektor. Pri dlhých čakacích dobách alebo nejasnostiach môže dôvera klesať, čo môže mať negatívny vplyv na celý trh. Z tohto dôvodu je kladený veľký dôraz na transparentnosť a efektivitu procesov súvisiacich s poistným plnením.


V akom prípade je možné vykonať výpoveď poistnej zmluvy či zrušenie poistenej zmluvy?


Výpoveď a zrušenie poistnej zmluvy

Výpoveď a zrušenie poistnej zmluvy sú dva právne akty, ktoré umožňujú ukončiť existujúce poistné vzťahy. Tieto procesy sú regulované poistným právom a zmluvnými podmienkami a majú rôzne právne aj praktické dôsledky pre poistiteľa i poistníka.

Výpoveď poistnej zmluvy je jednostranný právny úkon, kedy jedna strana (poistiteľ alebo poistník) informuje druhú stranu o svojom rozhodnutí ukončiť poistný vzťah. Výpoveď je obvykle podmienená dodržaním výpovednej doby, ktorá je stanovená zmluvou alebo zákonom.

Právo na výpoveď zmluvy môže byť obmedzené v čase (napríklad nie je možné vypovedať zmluvu počas prvých rokov poistenia) alebo závisieť od splnenia určitých podmienok. Tu sú niektoré dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy:

 • zmena okolností, ktoré boli podstatou pre uzavretie poistnej zmluvy
 • nedodržanie podmienok zmluvy druhou stranou
 • zmena zákonných predpisov ovplyvňujúcich poistnú zmluvu
 • osobné dôvody, ako zmena životných podmienok poistníka

Zrušenie poistnej zmluvy je zvyčajne vzájomnou dohodou medzi poistiteľom a poistníkom. Môže nastať kedykoľvek počas trvania zmluvy, ak sa na tom obidve strany dohodnú. Zrušenie môže byť aj okamžité, ak sú na to vážne dôvody, ako sú napr. podvody zo strany poistníka alebo porušenie povinností poistiteľa.

Po ukončení zmluvy poistiteľ prestane pokrývať poistné riziká a poistník už nebude povinný platiť ďalšie poistné prémie. V prípade, že došlo k výpovedi alebo zrušeniu poistnej zmluvy pred uplynutím jej doby, môže sa poistník domáhať vrátenia časti poistného za obdobie, kedy poistenie nebude už poskytnuté.

Postup pri výpovedi a zrušení poistnej zmluvy:

 • Informovanie sa o podmienkach zmluvy a zákonných predpisoch týkajúcich sa výpovede a zrušenia.
 • Posúdenie dôsledkov výpovede/zrušenia vrátane finančných a poistných dôsledkov.
 • Zhotovenie písomnej formy výpovede alebo dohody o zrušení s uvedením všetkých potrebných údajov.
 • Zaslanie výpovede/dohody druhej strane prostredníctvom vhodného a verifikovateľného spôsobu.
 • Vyčkanie na potvrdenie prijatia výpovede/dohody a na akékoľvek ďalšie inštrukcie.

Je dôležité pamätať na to, že výpoveď alebo zrušenie poistnej zmluvy by mali byť dobre zvážené rozhodnutia, pretože po ich vykonaní môže byť ťažšie získať rovnaké poistné krytie alebo podmienky v budúcnosti. Preto by sa mal akýkoľvek zámer ukončiť poistný vzťah konzultovať so špecialistom alebo právnikom.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang