Čo je hrubý domáci produkt (HDP) – význam, data Slovenska

Hrubý domáci produkt (HDP) je jedným z najdôležitejších ukazovateľov hospodárskej aktivity, ktorý sa používa na hodnotenie celkového stavu ekonomiky štátu. Čo je HDP? Aký je hrubý domáci produkt Slovenska?

Článok poskytuje prehľad o tom, čo je HDP, ako sa meria a ako sa používa na hodnotenie stavu hospodárstva. Bude sa venovať aj zložkám HDP a rôznym typom HDP.

Čo znamená pojem hrubý domáci produkt?

Čo je hrubý domáci produkt je otázka ekonomiky a hospodárstva. Hrubý domáci produkt (HDP) je teda ekonomický pojem, ktorý sa používa na meranie celkovej hodnoty výrobkov a služieb vyprodukovaných v danej krajine za určité obdobie. HDP je dôležitým ukazovateľom hospodárskej výkonnosti krajiny a môže sa použiť na porovnanie hospodárskeho rastu jednotlivých krajín v čase.

HDP sa vypočíta súčtom trhovej hodnoty všetkých výrobkov a služieb vyrobených za rok. Zahŕňa spotrebiteľské výdavky, podnikové investície, vládne výdavky, vývoz aj dovoz. Výpočet HDP zahŕňa aj produkciu výrobkov, ktoré sa nepredávajú na trhu, napríklad produkciu na zásoby.

Hrubý domáci produkt možno rozdeliť na štyri hlavné zložky. Ich sčítaním sa vypočíta hodnota HDP:

  • spotreba – tvorí najväčšiu časť HDP, pretože zahŕňa všetky výdavky domácností a podnikov na výrobky a služby
  • investície – zahŕňajú nové nákupy kapitálových statkov, ako sú továrne, stroje a budovy, ako aj prírastky zásob
  • vládne výdavky – zahŕňajú výdavky všetkých úrovní verejnej správy na výrobky a služby
  • čistý vývoz – je rozdiel medzi vývozom a dovozom

HDP sa zvyčajne vykazuje v reálnom HDP, ktorý sa upravuje o infláciu, aby lepšie odrážal skutočnú hodnotu tovarov a služieb vyrobených v danom roku. Reálny hrubý domáci produkt sa používa aj na porovnávanie hospodárskej výkonnosti jednotlivých krajín.

Oproti nemu je nominálny hrubý domáci produkt. Nominálny HDP sa vypočíta súčtom celkovej hodnoty všetkých tovarov a služieb vyrobených v rámci hraníc krajiny za určité obdobie. Táto celková hodnota zahŕňa všetky výrobky a služby vyrobené súkromnými podnikmi, vládnymi subjektmi a jednotlivcami.

Nominálny HDP býva vyjadrený bežnou cenou, v peniazoch, ktoré predstavujú hodnotu vyrobeného tovaru a služieb v krajine v danom období. Nominálny hrubý domáci produkt sa následne upravuje na reálny hrubý domáci produkt.

HDP je dôležitým ukazovateľom zdravia ekonomiky, pretože odráža produkciu tovarov a služieb, a teda schopnosť ekonomiky vytvárať príjmy a zamestnanosť. Používa sa aj na porovnávanie hospodárskej výkonnosti medzi krajinami. Je však dôležité poznamenať, že HDP nemeria kvalitu života, pretože nezohľadňuje faktory, ako sú zdravie, vzdelanie a kvalita životného prostredia.

Hrubý domáci produkt Slovenska

Hrubý domáci produkt Slovenska predstavuje celkovú trhovú hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v danom roku vyrobili na území Slovenskej republiky.

V roku 2022 sa nominálny hrubý domáci produkt Slovenska dostal na 107,7 miliardy EUR. Rast HDP Slovenska predstavoval v poslednom roku 1,7 %. Ekonomika sa zlepšila aj v porovnaní s rokom 2019, čo bolo pred pandémiou Covid-19.

Slovenská ekonomika je do značnej miery závislá od zahraničných investícií a vývozu. Jej hlavnými obchodnými partnermi sú Nemecko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko. Medzi jej hlavné vývozné položky patria stroje, elektrické zariadenia, vozidlá a chemikálie. Krajina je tiež významným výrobcom automobilov.

Slovenská republika prijala viacero opatrení na podporu hospodárskeho rastu a rozvoja. Tiež uskutočnila reformy na trhu práce. Má rozmanitú a dobre rozvinutú ekonomiku s čím súvisí aj správny trhový mechanizmus.

Tempo rastu HDP Slovenska pravdepodobne zostane v nasledujúcich rokoch vyššie. Prispeje k tomu aj zameranie krajiny na podporu inovácií a investícií v priemyselných odvetviach, ako aj jej úsilie urobiť zo seba atraktívnu destináciu pre zahraničné investície.

Ekonomika Slovenska sa zlepšila aj oproti roku 2019.

S pokračujúcim rastom hospodárstva bude mať Slovenská republika dobrú pozíciu na to, aby využila príležitosti, ktoré ponúka Európska únia a svetové hospodárstvo. Európsky parlament má kľúčovú úlohu vo formovaní politiky a rozhodovacom procese EÚ.

HDP na obyvateľa – Slovensko

HDP na obyvateľa je dôležitý ekonomický ukazovateľ, ktorý sa tiež používa na meranie celkového ekonomického zdravia krajiny. Vypočíta sa vydelením celkového HDP celkovým počtom obyvateľov. HDP na obyvateľa (Slovensko) zaznamenáva v posledných rokoch nárast.

HDP na obyvateľa na Slovensku sa v poslednom desaťročí neustále zvyšuje a už v roku 2018 dosiahol vysokú hodnotu 20 841 USD (americký dolár). To predstavuje nárast o 27,3 % oproti roku 2009, keď HDP na obyvateľa predstavoval 16 369 USD.

HDP na obyvateľa na Slovensku je nižší ako priemer Európskej únie (EÚ). Je to spôsobené relatívne nízkou úrovňou príjmov v krajine a vysokou mierou chudoby. Napriek relatívne nízkemu HDP na obyvateľa zaznamenalo Slovensko v posledných rokoch silný hospodársky rast. Od roku 2009 HDP krajiny stabilne rastie a každoročne sa zvyšuje v priemere o 3 %.

Pokiaľ ide o dovoz a vývoz, Slovensko zaznamenalo v roku 2022 rekordný pokles hodnoty vyvážaných tovarov a služieb. Slovensko sa v tejto hodnote dostalo do mínusu, čo znamená, že dovoz mal oveľa vyššiu hodnotu než vývoz. Čistý vývoz bol v mínuse až 4,3 miliardy EUR.

HDP Slovenska sa dá ročne vždy jednoducho vyhľadať zadaním kľúčových slov do vyhľadávača (napr. HDP SK, HDP na obyvateľa Slovensko). Každý tak môže mať prehľad v hospodárskom stave Slovenskej republiky.

HDP vo svete

Od konca druhej svetovej vojny HDP na celom svete neustále rastie, hoci existujú regionálne rozdiely. Napríklad v Spojených štátoch HDP od polovice 20. storočia stúpa, zatiaľ čo v niektorých rozvojových krajinách rastie pomalšie alebo dokonca klesá.

V roku 2018 boli najväčšou svetovou ekonomikou Spojené štáty americké s HDP vo výške 20,5 bilióna USD. Druhou krajinou s najvyšším HDP bola Čína s 13,6 bilióna USD. Na treťom mieste bolo Japonsko s HDP vo výške 4,9 bilióna USD, nasledovalo Nemecko (3,7 bilióna USD) a Spojené kráľovstvo (2,8 bilióna USD).

Predpokladá sa, že celosvetový hrubý domáci produkt v roku 2023 presiahne 90 biliónov USD, pričom väčšina rastu bude pochádzať z rozvojových krajín. Okrem zvýšeného HDP sa očakáva aj výrazný nárast svetového obchodu, keďže krajiny budú naďalej rozširovať svoje obchodné siete a vstupovať na nové trhy.

Celkovo sa očakáva, že svet v roku 2023 zažije ďalšie obdobie hospodárskeho rastu. Ten bude poháňaný technologickým pokrokom, zvýšeným objemom globálneho obchodu a väčším počtom ľudí zapojených do ekonomiky. S najsilnejšími svetovými ekonomikami na čele by to malo byť pre globálnu ekonomiku vzrušujúce obdobie.

HDP je dôležitým ukazovateľom hospodárskeho rastu, ale nie je ukazovateľom celkového blahobytu národa. HDP meria hodnotu vyprodukovaných tovarov a služieb, ale nezohľadňuje faktory, ako sú nerovnosť príjmov, chudoba a udržateľnosť životného prostredia. Pri hodnotení ekonomického zdravia krajiny je preto dôležité zohľadniť celý rad faktorov.

Rast HDP

Rast HDP je jedným z najdôležitejších ekonomických ukazovateľov. Čoraz vyššie miery HDP naznačujú, že krajina vytvára bohatstvo a zvyšuje svoju hospodársku aktivitu, zatiaľ čo nižšie miery rastu HDP signalizujú, že krajina môže mať hospodárske problémy.

Miera rastu HDP je dôležitým ukazovateľom aj pre podniky, pretože im pomáha určiť potenciál zisku v rôznych krajinách. Spoločnosti analyzujú rast HDP rôznych krajín, aby sa rozhodli, kam investovať svoje zdroje. Krajiny s vyššou mierou rastu HDP spravidla ponúkajú vyššiu návratnosť investícií.

Rast HDP krajiny závisí od rôznych faktorov, ako je počet obyvateľov, hospodárska politika, infraštruktúra a prírodné zdroje. Krajiny s väčším počtom obyvateľov majú tendenciu dosahovať vyšší rast HDP, pretože v nich nakupuje a predáva tovar a služby viac ľudí.

Podobne krajiny so silnou hospodárskou politikou (nízke dane a deregulácia) majú tendenciu dosahovať vyššie miery rastu HDP. Krajiny so silnou infraštruktúrou (cesty, mosty a letiská) tiež dosahujú vyšší rast HDP, pretože uľahčujú spoločnostiam dopravu tovaru a služieb na trh.

A napokon, krajiny s bohatými prírodnými zdrojmi (ropa a nerastné suroviny) dosahujú vyššie miery rastu HDP, pretože sú schopné využívať tieto zdroje na vytváranie bohatstva. Celkovo je rast HDP kľúčovým ukazovateľom hospodárskeho zdravia a pokroku krajiny.

Rast HDP závisí od počtu obyvateľov, hospodárskej sily krajiny aj od bohatstva vo forme prírodných zdrojov.

HDP, teda hrubý domáci produkt, je dôležitým pojmom ekonomiky. Vďaka nemu je možné sledovať hospodársku prosperitu jednotlivých krajín a porovnávať úspešnosť ekonomiky štátov. Krajiny s vyšším HDP majú lepšiu ekonomiku.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang