Kapitalizmus – sloboda podnikania a právo vlastniť majetok

kapitalizmus

Kapitalizmus je ekonomický systém, ktorý sa zakladá na iniciatíve a zisku jednotlivcov, spoločností a podnikov. Je to systém, v ktorom je dôležitým faktorom hospodárskej činnosti sloboda jednotlivcov a ich právo vlastniť majetok a podnikateľsky ho využívať. V kapitalizme prevládajú súkromné vlastníctvo, trhové ceny a voľná hospodárska súťaž.

Tento systém sa stal dominujúcou formou v mnohých krajinách sveta a má svoje silné výhody, avšak aj nedostatky. Najväčšou výhodou kapitalizmu je schopnosť stimulovať ekonomický rast a inovácie, no zároveň môže viesť k neprimeranému rozdeleniu bohatstva a vytvoreniu sociálnych rozdielov.

Kapitalizmus na Slovensku

Kapitalizmus je jedným z najdôležitejších ekonomických systémov na Slovensku a na celom svete. Jeho základnými princípmi sú sloboda podnikania, slobodné trhy a súkromné vlastníctvo. Väčšina slovenského hospodárstva je založená na kapitalizme, ktorý umožňuje individuálnym podnikateľom a spoločnostiam prosperovať a dosahovať ekonomický rast.

Slovensko prešlo v posledných desaťročiach veľkým ekonomickým vývojom, ktorý viedol k pozoruhodnému rastu a rozvoju. Po páde komunizmu v roku 1989, krajina postupne prechádzala z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú ekonomiku, pričom kapitalizmus sa stal hlavným motívom pre rozvoj slovenskej ekonomiky.

Čo umožnilo rozvoj kapitalizmu na Slovensku?

 • Jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý umožnil rýchly vzostup kapitalizmu na Slovensku, bolo vytvorenie dobrého obchodného prostredia. Slovensko sa otvorilo zahraničným investíciám a vytvorilo atraktívne podmienky pre zahraničné spoločnosti, ktoré prilákali zahraničné kapitály a technológie.
 • Taktiež bola vytvorená priaznivá legislatíva pre súkromné podnikanie a vznik malých a stredných podnikov. Tieto opatrenia spolu s modernými technológiami a zvýšením konkurencie umožnili efektívne využívanie zdrojov a zabezpečili dlhodobý ekonomický rast.
 • Kapitalizmus na Slovensku priniesol množstvo pozitívnych zmien do spoločnosti. Vytvoril pracovné miesta a prispel k zníženiu nezamestnanosti. Zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva a rastúca kúpna sila spotrebiteľov odštartovali nové sektory, ako je napríklad služobný priemysel, cestovný ruch či informačné technológie, ktoré tvoria dôležitú časť slovenskej ekonomiky.
 • Okrem toho, kapitalizmus priniesol aj modernizáciu infraštruktúry, znižovanie chudoby a zvýšenie hospodárskej konkurencieschopnosti krajiny.

Na druhej strane, kapitalizmus chce byť ziskový a niekedy vytvára nerovnosti. Niektorí kritici argumentujú, že kapitalizmus môže byť nebezpečný pre spoločnosť, pretože sa koncentruje na maximálne zisky a nie na „spravodlivý“ prístup. Väčšina zdrojov je kontrolovaná veľkými spoločnosťami a tí najbohatší jednotlivci majú obrovský majetok, zatiaľ čo väčšina obyvateľov žije v chudobe.

Význam pojmu kapitalizmus

Kapitalizmus je ekonomický systém, ktorý sa v súčasnosti nachádza vo väčšine krajín sveta. Je charakteristický vlastníctvom produktívnych prostriedkov, ktoré patria jednotlivcom alebo súkromným spoločnostiam, a rozhodovacou mocou o ich využívaní prostredníctvom slobodného trhu.

Význam tohto pojmu je preto obrovský, pretože ovplyvňuje nielen ekonomiku, avšak aj spoločnosť ako celok. Hlavným cieľom kapitalizmu je tvorba zisku prostredníctvom výroby a predaja tovarov a služieb. Tento zisk potom slúži na obnovenie výroby a investovanie do nových projektov.

V tejto obchodnej súťaži medzi rôznymi subjektmi sa predpokladá, že väčšie množstvo tovarov bude produkovaných za nižšie ceny, a tým pádom aj dostupnejšie pre spotrebiteľov. Tento proces však nie je bezproblémový, pretože môže viesť k nerovnomernému rozdeleniu bohatstva a nerovným príležitostiam pre jednotlivcov.

Prínosy a negatíva kapitalizmu:

 • Jedným z hlavných prínosov kapitalizmu je skutočnosť, že dokáže podporovať inovácie a technologický pokrok. Súkromné spoločnosti majú motiváciu investovať do vývoja nových produktov a technológii, ktoré by mohli priniesť väčší zisk.
 • Táto konkurencia a snaha o zlepšenie sú základom pre dynamický ekonomický rast a vytváranie pracovných miest.
 • Okrem ekonomických dôsledkov má kapitalizmus tiež ťažké sociálne a politické následky. Môže viesť k nerovnosti a chudobe, pretože niektorí jednotlivci a spoločnosti majú výraznú výhodu v konkurenčnom prostredí, zatiaľ čo iní sa snažia udržať sa nad hladinou. To tiež môže viesť k nárastu sociálnych napätí a konfliktov medzi rôznymi skupinami v spoločnosti.

Kapitalizmus však nie je iba o výrobe a ekonomickom raste. Je spojený aj s ideou slobody a individuálnej iniciatívy. Každý jednotlivec má možnosť vytvoriť a realizovať svoje sny a ciele prostredníctvom podnikania.

Marxizmus

Marxizmus je filozofický a spoločenský názor, ktorý vznikol v 19. storočí a bol výrazným príspevkom k teórii sociálnej a ekonomickej spravodlivosti. Jeho zakladateľmi sú Karl Marx a Friedrich Engels, ktorí vo svojich dielach rozpracovali koncepciu spoločenského systému založeného na rovnosti a spravodlivosti pre všetkých ľudí.

Marxizmus odmieta kapitalistický systém, ktorý považuje za zdroj nerovnosti, vykorisťovania a sociálnej nespravodlivosti. Tento systém spája majetok s mocou a tým postupne vedie k vytvoreniu tried spoločnosti – vlastníkov a pracujúcich.

Marxistická teória kapitalizmu:

 • Podľa Marxa a Engelsa táto nerovnosť a vykorisťovanie vedú k neustálej konfrontácii a sú výsledkom vnútornej logiky kapitalizmu. V marxizme sa kladie dôraz na pochopenie štruktúry spoločnosti a jej ekonomických zákonov.
 • Marx tvrdil, že ekonomický systém je základným stavebným kameňom spoločnosti a výrobné prostriedky sú dôležitým determinantom sociálneho života. Podľa marxizmu by tieto prostriedky mali patriť všetkým ľuďom spoločne a ich predaj či výmena za peniaze spôsobujú nerovnosť medzi ľuďmi.

Filozofia marxizmu sa však neobmedzuje iba na ekonomické aspekty spoločnosti, avšak pokúša sa ponúknuť aj komplexný pohľad na históriu, kultúru a politiku. Marx a Engels videli dejiny ako chroniku neustálej konfrontácie medzi vykorisťovanými pracujúcimi a kapitalistickými elitami.

Preto bolo pre nich dôležitým cieľom vybudovanie nového spoločenského usporiadania, v ktorom sa majetok neudeľuje na základe kapitálu, avšak na základe práce, a kde by nefungovalo vykorisťovanie.

V marxizme hral významnú rolu aj koncept dialektiky, ktorý vychádza z Hegelovho učenia o dialektickej dialektike – skúmaní protikladov a konfliktov, ktoré vedú k zmenám a pokroku. Marx uplatnil tento koncept na dejiny a tvrdil, že konflikty medzi triedami vedú k revolúcii a zmenám v spoločenskom systéme. Revolúcia by mala byť výsledkom snáh pracujúcich o zmenu ich pozície v spoločnosti.

Zmiešaná ekonomika

Zmiešaná ekonomika je v súčasnosti jedným z najrozšírenejších ekonomických systémov vo svete. Je to kombinácia rôznych prvkov kapitalizmu a socializmu, pričom sa snaží využiť výhody oboch prístupov a minimalizovať ich nedostatky.

Čo je zmiešaná ekonomika?

 • V zmiešanej ekonomike existuje súkromné vlastníctvo a trhové mechanizmy ako v kapitalizme, avšak zároveň existuje aj aktívna úloha štátu v regulácii a riadení ekonomiky podobne ako v socialistickom systéme.
 • Cieľom je dosiahnuť vyváženosť medzi prosperujúcim trhom a zabezpečením sociálnej spravodlivosti pre občanov. V tejto ekonomike majú slobodné trhy priestor na rast a konkurenciu, čo vedie k inováciám a efektívnemu využívaniu zdrojov. Zároveň však štát zasahuje do trhu, aby zabezpečil spravodlivé pracovné podmienky, sociálnu ochranu a ochranu spotrebiteľov.
 • V zmiešanej ekonomike existuje aj podpora a regulácia určitých odvetví alebo strategických oblastí, ktoré sú pre štát dôležité, napríklad energetika, doprava alebo zdravotníctvo. Taktiež sa venuje podpore malých a stredných podnikov a rôznych programov na podporu podnikania a tvorby pracovných miest.
 • Výhodou zmiešanej ekonomiky je aj vyššia stabilita v porovnaní s čisto kapitalistickým systémom. Štát môže zasiahnuť do hospodárskeho rastu v prípade krízy a zmierniť jej dôsledky pomocou stimulačných opatrení. Na druhej strane, zmiešaná ekonomika môže mať aj niekoľko nedostatkov.

Štátne zákroky do trhu môžu obmedziť slobodu podnikania a rozhodovacie práva jednotlivcov. Okrem toho, štátne regulácie môžu spôsobiť nárast byrokracie a zvýšenie nákladov pre podniky.

Je dôležité si uvedomiť, že každá ekonomická sústava má svoje výhody a nevýhody a že žiadny systém nie je ideálny pre každú krajinu. Zmixovanie prvkov kapitalizmu a socializmu môže byť pre niektoré krajiny účinným riešením na dosiahnutie rovnováhy medzi rastom a spravodlivosťou.

V súčasnosti sa väčšina krajín na svete snaží nájsť tú správnu kombináciu medzi kapitalizmom a socializmom, ktorá by bola najvhodnejšia pre ich konkrétnu situáciu. Zmiešaná ekonomika zostáva dynamickým a neustále sa vyvíjajúcim systémom, ktorý sa prispôsobuje potrebám spoločnosti a meniacim sa podmienkam.

Čo je demokracia?

Demokracia je jedným z najdôležitejších princípov politického systému súčasného sveta. Slovo samotné pochádza z gréckeho výrazu „demos“, čo znamená ľud, a „kratia“, čo znamená vláda. Demokracia teda znamená vládu ľudu, kde moc a rozhodovanie patrí občanom.

V demokratickom systéme je moc rozdelená medzi rôzne orgány a inštitúcie, ako napríklad vláda, parlament alebo súdy. Tieto orgány majú zodpovednosť za riadenie krajiny a ich rozhodnutia musia byť v súlade s vôľou občanov.

Čo je demokracia:

 • Demokracia sa zakladá na princípe rovnosti, spravodlivosti a slobody, ktoré sú základnými právami každého jednotlivca. V demokratickom systéme má každý občan právo slobodne vyjadriť svoj názor a podieľať sa na rozhodovaní o veciach, ktoré ovplyvňujú spoločnosť. To je možné cez voľby, počas ktorých voliči rozhodujú o tom, kto bude zastupovať ich záujmy v parlamente alebo vláde.
 • Je základným princípom moderného politického systému, ktorý dáva obyvateľom právo a možnosť vyberať si svojich zástupcov a rozhodovať o dôležitých otázkach týkajúcich sa ich života a krajiny.
 • Vyjadrovanie názorov a slobodné rozhodovanie je základom vytvárania skutočnej demokratickej spoločnosti. Demokracia je tiež založená na zásade ochrany menšín. V každej spoločnosti existujú rôzne názory a záujmy, a preto je dôležité, aby boli zohľadnené a rešpektované aj menšinové skupiny.
 • V demokracii je dôležité, aby boli zachované práva a slobody všetkých ľudí, bez ohľadu na ich náboženské, rasové, etnické či sociálne zázemie.
 • Transparentnosť a otvorenosť sú ďalšie dôležité črty demokracie. Občania majú právo poznať pravdu o fungovaní vlády a ostatných inštitúcií. To napomáha zabezpečiť zodpovednosť a zabrániť korupcii.
 • V demokracii sa tiež kladie dôraz na právne štátne zriadenie, kde sú všetci občania rovní pred zákonom. Aj samotné vládne orgány musia dodržiavať zákony a právne normy a nesmú byť nad nimi. Právny štát zaručuje ochranu občanov pred možným zneužívaním moci.

Demokratický systém nie je dokonalý a môže sa stretávať s mnohými výzvami a problémami. Avšak aj napriek svojim nedostatkom je demokracia považovaná za jednu z najvhodnejších foriem vlády, ktorá prináša stabilitu, slobodu a možnosť rozvoja pre jednotlivcov aj celej spoločnosti.

Čo je teda demokracia? Je to forma vlády, kde moc patrí ľuďom a rozhodovací proces je založený na rovnosti a slobode prejavu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang