NRKI – čo je nebankový register klientskych informácií

Nebankový register klientskych informácií (NRKI) je databáza údajov o úverových produktoch klientov lízingových spoločností, spoločností poskytujúcich spotrebiteľské a ďalšie úvery. Register je prevádzkovaný záujmovým združením právnických osôb Non Banking Credit Bureau (NBCB).

Kľúčové informácie

Nebankový register klientskych informácií (NRKI) je databáza úverových produktov klientov lízingových spoločností, spoločností poskytujúcich spotrebiteľské a ďalšie úvery.

NRKI zdieľa informácie s bankovým registrom (SRBI), takže aj banka si môže overiť úverovú históriu klienta, ktorý si vzal úver od nebankovej spoločnosti.

Výpis z úverového registra je dôležitý dokument, ktorý umožňuje jednotlivcom a podnikom získať detailné informácie o ich úveroch a iných finančných transakciách. Žiadosť o výpis sa podáva priamo prevádzkovateľovi registra.

Do NRKI sú zapisované informácie o úverových produktoch, ktoré má klient uzatvorené, výške úveru, úrokovej sadzbe, dĺžke splatnosti, výške mesačnej splátky, stave úveru, prípadných nedoplatkoch.

Informácie z NRKI môžu využívať nebankové finančné inštitúcie (NFI) na posúdenie bonity klienta pri žiadosti o úver alebo iný úverový produkt. Dávajú im tak možnosť lepšie posúdiť riziko spojené s poskytnutím úveru a vyhnúť sa tak prípadným nesplácaniam.

Existuje bankový a nebankový register

Treba rozlišovať bankový a nebankový register, teda Spoločný register bankových informácií (SRBI) a Nebankový register klientských informácií (NRKI). Aj keď si klient vezme úver od nebankovej spoločnosti, banka si to môže overiť, pretože oba registre si vymieňajú informácie. Nebankový register teda zdieľa informácie aj s bankovými inštitúciami.


Žiadny z týchto registrov, SRBI ani NRKI nezaznamenáva iné dlžoby, napríklad nezaplatené splátky za telefón alebo energie. Každý klient má právo informovať sa o tom, aké údaje o ňom registre evidujú. Bankový a nebankový register teda poskytuje dôležité informácie.


Ak má o to záujem, musí požiadať o výpis priamo od prevádzkovateľa registra. Potom dostane úverovú správu z príslušného registra. Ak údaje v registri nezodpovedajú skutočnosti, má právo požiadať o ich opravu.

Úverový register – žiadosť o výpis

Žiadosť o výpis z úverového registra predstavuje dôležitý dokument, ktorý jednotlivcom a podnikom umožňuje získať detailné informácie o ich úveroch a iných finančných transakciách. Tento dokument je nevyhnutný pre všetkých, ktorí si želajú preskúmať svoje finančné zdravie a získať informácie o svojich úveroch.

Úverový register obsahuje podrobnosti o úveroch, ktoré daná osoba alebo subjekt získal, ako aj o tých, ktoré poskytol. Tieto informácie zahŕňajú úroky, čiastky, termíny splátok a ďalšie relevantné údaje.

Žiadateľ si môže vyžiadať výpis z úverového registra od finančnej inštitúcie, ktorá ho zaregistrovala. Prvým krokom je vyplnenie formulára žiadosti o výpis. Žiadosť o výpis z úverového registra by mala obsahovať nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko alebo názov spoločnosti
 • adresa
 • úverové registračné číslo
 • dátum narodenia alebo dátum založenia spoločnosti
 • podpis
 • samotná žiadosť o výpis

Výpis z úverového registra je kľúčovým dokumentom, ktorý pomáha žiadateľom získavať potrebné informácie o ich finančných transakciách a úveroch. Pri žiadosti o výpis je dôležité, aby žiadateľ vedel, aké informácie by mali byť zahrnuté, a tieto informácie by mali byť súčasťou každej žiadosti o výpis z úverového registra.

Výpis z úverového registra je kľúčovým dokumentom, ktorý pomáha žiadateľom získavať potrebné informácie o ich finančných transakciách a úveroch.

Centrálny úverový register

Centrálny úverový register dlžníkov predstavuje prehľad všetkých fyzických a právnických osôb, ako aj ďalších ekonomických subjektov, ktoré majú nesplatené záväzky voči svojim veriteľom. Tento register funguje ako národný aj nadnárodný systém, ktorý eviduje dlhy voči bankovým aj nebankovým subjektom.

Jedná sa o obchodnú spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá spravuje databázy nielen v Európskej únii, ale aj v ďalších krajinách. Záujemca tak môže získať informácie o subjektoch registrovaných nielen na Slovensku, ale aj mimo neho.

Zoznam dlžníkov zahrňuje informácie od bánk a nebankových spoločností, ako aj od firiem, miest a obcí, súdov, daňových úradov, súkromných subjektov a podobne.

Informácie v centrálnom úverovom registri

Záznam dlžníka v registri zvyčajne obsahuje tieto údaje:

 • totožnosť
 • kompletný prehľad aktívnych úverov
 • výšku jednotlivých splátok a záväzkov
 • históriu splátok, vrátane informácií o splácaní v dobe splatnosti, odkladoch, predĺženiach a omeškaní
 • informácie o zúčastnených osobách – veriteliach, ručiteľoch a spoluručiteľoch
 • informácie o predmetoch ručenia – vozidlá, nehnuteľnosti a pod.

Záznam sám o sebe neznamená automaticky negatívne hodnotenie, nakoľko úverový register eviduje každého, kto využíva pôžičku alebo je držiteľom kreditnej karty. Títo jednotlivci môžu svoje záväzky splácať včas a nebyť zaradení medzi neplatičov.

Problém nastáva v prípade omeškania, kedy do „karty“ dlžníka pribudne negatívny záznam so všetkými následkami. Tieto informácie nie sú verejne prístupné a majú k nim prístup iba registrovaní užívatelia, vrátane bánk a väčšiny nebankových subjektov.

Informácie zostávajú v registri po celú dobu splácania a vymažú sa až po 5 rokoch od úplného splatenia úveru. Každá žiadosť o nový úver však predĺži dobu uchovávania o ďalších 5 rokov.

Výpis z úverového registra online

Výpis z úverového registra online je možný iba cez registráciu na stránke Moje financie. Žiadny iný verejne prístupný zoznam neexistuje, preto je nevyhnutné obrátiť sa na NBCB alebo SBCB.

V rámci výpisu z úverového registra sú zverejnené nasledovné informácie:

 • Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia.
 • Súhrnné hodnotenie úverových zmlúv: Všetky zmluvy o úvere sú zahrnuté podľa typu operácie a ich aktuálneho štádia (žiadosť, zamietnutie, zrušenie, existencia, ukončenie).
 • Prehľad pomeru záväzkov: Celkové mesačné platby, ich výška, dlžná alebo nesplatená suma.
 • Zoznam zmlúv: Podrobnosti o každej zmluve alebo pôžičke.
 • Profil splátok
 • Súhrn všetkých žiadostí: Napríklad, informácie o tom, či klient požiadal o úver sám alebo či v zmluve pôsobí ako ručiteľ, vrátane zamietnutých žiadostí alebo tých, ktoré klient stiahol.

Záznamy o zrušených a zamietnutých žiadostiach zostávajú v registri 12 mesiacov od ich hodnotenia, respektíve 6 mesiacov, ak ide o nebankový register.

Pôžičky pre dlžníkov v registri

Pôžičky pre dlžníkov v registri predstavujú finančné produkty, ktoré sú dostupné aj jednotlivcom alebo podnikom, ktorí sú evidovaní v úverovom registri ako dlžníci. Tieto pôžičky sú často špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovatelia mohli zohľadniť vyšší rizikový profil žiadateľa.

Charakteristiky pôžičiek pre dlžníkov v registri zvyčajne zahŕňajú:

 • Vyššie úrokové sadzby: Keďže dlžníci majú záznamy o neplatení v úverovom registri, poskytovatelia pôžičiek môžu na ne považovať za vyššie riziko a uplatňovať vyššie úrokové sadzby na kompenzáciu.
 • Flexibilnejšie podmienky: Niektorí poskytovatelia môžu byť ochotní ponúknuť flexibilnejšie podmienky splácania, aby umožnili dlžníkom lepšiu schopnosť splácať.
 • Nižšie sumy a kratšie doby splatnosti: Poskytovatelia pôžičiek pre dlžníkov môžu obmedziť maximálnu pôžičkovú sumu a skrátiť dobu splatnosti, aby minimalizovali riziko.
 • Zvýšená dokumentácia a overovanie: Žiadatelia o pôžičky môžu byť podrobení dôkladnejšiemu overovaniu a vyžadovať sa od nich väčšia dokumentácia na posúdenie ich schopnosti splácať.

Je však dôležité si uvedomiť, že pôžičky pre dlžníkov v registri môžu mať vyššie náklady a môžu byť náročnejšie na schválenie. Osoby, ktoré uvažujú o takýchto pôžičkách, by mali starostlivo zhodnotiť podmienky a vyvážiť výhody a nevýhody pred podaním žiadosti.

Pôžičky pre dlžníkov v registri predstavujú finančné produkty, ktoré sú dostupné aj jednotlivcom alebo podnikom, ktorí sú evidovaní v úverovom registri ako dlžníci.

Nebankové pôžičky bez skúmania registra si treba dobre premyslieť

Premýšľanie o nebankových pôžičkách bez skúmania registra je rozhodujúce, a to z niekoľkých dôvodov. Takéto pôžičky sú obvykle dostupné jednotlivcom, ktorí sú v úverovom registri evidovaní a majú problémy so získaním pôžičky od tradičných bánk.


Nebankové pôžičky bez skúmania registra pre dlžníkov bez skúmania registra často prichádzajú s vyššími úrokovými sadzbami. To je spôsobené vyšším rizikom, ktoré poskytovatelia pôžičiek preberajú pri požičiavaní ľuďom s problematickou úverovou históriou.


Niektoré nebankové inštitúcie môžu využívať situáciu klienta v registri a ponúkať pôžičky s nevýhodnými podmienkami alebo praktikovať nekalé postupy. Je dôležité dôkladne skontrolovať renomé poskytovateľa predtým, ako sa vezme pôžička bez registra.

Skôr než sa klient rozhodne pre nebankovú pôžičku bez skúmania registra mal by hľadať alternatívne riešenia. Môže to zahŕňať opravu úverovej histórie, hľadanie spolužiadateľa s lepšou úverovou históriou alebo preskúmanie možností špeciálnych pôžičiek pre dlžníkov od renomovaných poskytovateľov.

Pred podaním žiadosti si dôkladne zhodnotiť svoju finančnú situáciu a schopnosť splácania pôžičky bez registra. Predčasný a realistický pohľad na schopnosť splácať pomôže predísť finančným problémom v budúcnosti.

Záver

NRKI je dôležitým nástrojom, ktorý pomáha nebankovým finančným inštitúciám lepšie posúdiť bonitu klienta a vyhnúť sa tak prípadným nesplácaniam. Zároveň je to aj nástroj, ktorý pomáha klientom kontrolovať svoje záväzky a predchádzať zamietnutiu žiadosti o úver.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang