Register dlžníkov – výpis a vymazanie z úverového registra

Register dlžníkov je najväčší národný zoznam dlžníkov. Umožňuje vyhľadávať nesplatené záväzky osôb a firiem. Záznam v registri dlžníkov je veľmi nežiadúci jav, nemusí však znamenať koniec sveta. Ako požiadať o vymazanie z úverového registra a existujú pôžičky pre ľudí v registroch? Dá sa získať výpis z registra dlžníkov zdarma? 


Obsah článku


Register dlžníkov je evidencia fyzických a právnických osôb, ktoré boli alebo ešte stále sú dlžníkmi subjektov poskytujúcich pôžičky. Spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky, nahliadajú do týchto registrov, a tak získavajú prehľad o splátkach dlžníka, predmetoch ručenia a taktiež informácie o jeho spoluúčastníkoch. 

Register dlžníkov

Úverový register dlžníkov predstavuje zoznam všetkých ľudí, ktorí sú dlžníkmi voči bankám. Bankové a nebankové inštitúcie teda vstupujú do úverového registra za účelom zistiť o klientovi, resp. budúcom klientovi čo najviac, a na základe toho sa rozhodnú, či žiadateľovi udelia pôžičku.

Možnosť požiadať o úverovú správu dnes ponúkajú dva najväčšie registre. SRBI (Spoločný register bankových informácií) a NRKI (Nebankový register klientskych informácií). V súčasnosti existuje možnosť požiadať o výpis z úverového registra, teda zo zoznamu dlžníkov v bankách aj online, z pohodlia domova.

Aké sú registre dlžníkov na Slovensku?

 • CERD – Centrálny register dlžníkov
 • SRBI – Spoločný register bankových informácií
 • SOLUSZáujmové združenie právnických osôb
 • CRIF – Univerzálny register
 • NRKI – Nebankový register klientskych informácií
 • RBUZ – Register bankových úverov a záruk

Pre vytvorenie záznamu v týchto registroch stačí jediné omeškanie alebo malá komplikácia pri splácaní, ktoré môžu spôsobiť problémy pri žiadaní o ďalšie pôžičky.

Centrálny register dlžníkov

Centrálny register dlžníkov (CERD) je najväčším registrom na svete. Jeho databázy sú tvorené z národných registrov a sú vzájomne prepojené. Cieľom registra dlžníkov je ochrániť podnikateľský subjekt pred zlou investíciou alebo naopak výrazne zvýšiť vymáhateľnosť jeho pohľadávok.

Len vďaka systému CERD dlžník – neplatič nemá šancu vyhnúť sa záväzkom prípadným vysťahovaním sa do iného štátu alebo zneužívať bežnú prax, že ho v zahraničí nikto nepozná, nemá o ňom informácie a že ho nikto nebude žalovať.

Pre vyhľadávanie dlžníkov a neplatičov v Centrálnom registri dlžníkov je potrebné vykonať bezplatnú registráciu a po prihlásení postupovať podľa podmienok registra k dokonalej aktivácii.

Dnes existuje možnosť požiadať o výpis z úverového registra, teda zo zoznamu dlžníkov v bankách aj online, z pohodlia domova.

Bankový register dlžníkov

Aj malé, neriešené dlhy môžu spôsobiť veľké problémy. Stačí sa omeškať s platbou faktúry za telefón a už aj pre pár eur môže človek získať záznam v bankovom registri dlžníkov. 

Úverový register dlžníkov predstavuje zoznam všetkých finančných záväzkov človeka, vrátane tých bankových. Využívajú ho predovšetkým banky a nebankové spoločnosti na to, aby si v prípade, že u nich človek žiada o pôžičku, vedeli preveriť jeho schopnosť splácať.

Aj keď bankový register dlžníkov a nedoplatok na zdravotnom poistení nemajú priame prepojenie, existuje možnosť, že informácie o dlžníkoch by mohli byť využité pri posudzovaní finančnej situácie klienta a jeho solventnosti.

SRBI register – Spoločný register bankových informácií

V Slovenskej republike zatiaľ neexistuje jeden centrálny register dlžníkov. Z tohto dôvodu bankové, ako aj nebankové spoločnosti kontrolujú viacero nezávislých registrov dlžníkov, niektoré si dokonca vedú aj vlastné zoznamy. 

Spoločný register bankových informácií (SRBI) vznikol za účelom uzatvárania a vykonávania obchodov bánk s klientmi, fyzickými osobami a podnikateľmi pre preverovanie ich bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny.

SRBI register prevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, ktorú vlastnia tri najväčšie slovenské banky – Slovenská sporiteľňa, VÚB a Tatra Banka. Využívajú ho však aj iné banky.

NRKI register – Nebankový register klientských informácií

Nebankový register klientskych informácií (NRKI) prevádzkuje záujmové združenie právnických osôb Non Banking Credit Bureau (NBCB). Register je nástrojom znižovania úverového rizika a jeho vznik je prospešný nielen pre leasingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja, ale aj pre občana. Dostatok informácií vedie k skvalitneniu vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom.

Non Banking Credit Bureau zbiera prostredníctvom Nebankového registra klientskych informácií úverové informácie už od roku 2006. Používatelia Nebankového registra si tak môžu overovať bonitu svojich klientov. Ide napríklad o informácie, či klient svoje záväzky včas a riadne spláca. 

Kto poskytuje pôžičky pre ľudí v registroch?

Mnoho ľudí s dlhmi je vystavených tomu, že im finančné inštitúcie odmietajú poskytnúť úver alebo požičať peniaze. Ak má človek záznam v registri a potrebuje pôžičku, existujú rôzne možnosti, ktoré by mohli vyhovovať jeho potrebám.


Dnes sú aj pre ľudí v registroch dostupné rôzne možnosti pôžičiek, napríklad rýchla pôžička bez overovania alebo nákup na splátky bez registra.


Banka však takúto pôžičku neposkytne. Ak totiž má niekto negatívny záznam v registri, pre banku to predstavuje veľké riziko, že svoje záväzky nebude splácať riadne a včas. Napriek tomu existujú možnosti – i keď obmedzené – ako takúto pôžičku získať. Sú to nebankové pôžičky pre ľudí v registroch.

Okrem toho existuje aj menej známa možnosť – tzv. peer-to-peer pôžičky, ktoré sú poskytované prostredníctvom súkromných investorov združených v sprostredkovateľských platformách. 

Poslednou možnosťou ako získať peniaze pre ľudí v registroch je prostredníctvom pôžičky od súkromných osôb.

Úverový register online – register dlžníkov zdarma

Online úverové registre sú zavedené v mnohých krajinách, aby poskytovali verejnosti bezplatný prístup k údajom o úveroch. Poskytujú informácie o tom, ktoré spoločnosti a osoby požiadali o úver a aké úvery im boli poskytnuté. Tieto údaje môžu byť použité na určenie bonity klienta, ako aj na poskytovanie komplexnejších informácií o osobách a spoločnostiach.

Verejné online úverové registre poskytujú verejnosti informácie o úveroch, ktoré boli zaznamenané v registri. Tieto informácie môžu zahŕňať:

 • meno
 • adresu
 • dátum poskytnutia úveru
 • čiastku úveru
 • úrokovú sadzbu
 • veľkosť splátky
 • ďalšie údaje

Poskytujú tiež informácie o tom, či bol úver splatený alebo nie. Súkromné online úverové registre môžu mať rôzne účely. V niektorých prípadoch môžu používať dáta z registra na identifikáciu potencionálnych zákazníkov pre svoje produkty a služby. Môžu tiež používať údaje na vytvorenie vlastných údajov o úverovej schopnosti pre každého, kto požiada o úver.

Online úverové registre ponúkajú používateľom veľa príležitostí. Poskytujú verejnosti dôležité informácie o úveroch a úverovej schopnosti a tiež pomáhajú bankám, poisťovniam a ďalším subjektom poskytnúť lepšie informácie o potenciálnych úveroch. Môžu tiež pomôcť zákazníkom získať lepšie úrokové sadzby, ktoré sú pre nich výhodnejšie.

Vymazanie z úverového registra

Úverové registre umožňujú bankám a finančným inštitúciám nahliadať do histórie žiadateľov o nový úver. Vymazanie negatívnych záznamov z úverových registrov prebieha automaticky.

Pri zaplatení svojich záväzkov možno požiadať o aktualizáciu údajov, avšak vymazanie negatívneho záznamu z úverového registra závisí najmä od veriteľa, voči ktorému sa človek „previnil“. SRBI a NRKI, čo sú dva najvýznamnejšie úverové registre, uchovávajú informácie až po dobu 5 rokov.

Žiadosť o výmaz z úverového registra

Ak má človek všetko splatené a napriek tomu je stále vedený ako dlžník, môže inštitúciu upozorniť písomne. Je potrebné poslať žiadosť o výmaz údajov z úverového registra, ktorá musí obsahovať notársky overený podpis žiadateľa.


Ak má žiadateľ všetky úvery riadne splatené, môže požiadať prevádzkovateľa registra kedykoľvek o vymazanie, aby nemal problémy s dlhom, ktorý vlastne už ani neexistuje.


Urýchliť to celé možno aj tým, že sa človek odvolá na ochranu osobných údajov. Rozviazaním zmluvného vzťahu s poskytovateľom úveru automaticky prestáva platiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa do registra vkladajú. Odvolaním súhlasu o spracovaní osobných údajov sa výrazne urýchli výmaz negatívneho záznamu z úverového registra.

Aj tak však platí, že niektoré registre majú čas až 3 roky na výmaz z úverového registra. Ak tak neurobia ani po tomto čase, človek sa môže obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Žiadosť o výpis z úverového registra

Možnosť požiadať o úverovú správu dnes ponúkajú dva najväčšie registre: SRBI (Spoločný register bankových informácií) a NRKI (Nebankový register klientských informácií).

V zásade existujú pri žiadosti o výpis z úverového registra tri možnosti:

 • online – poplatok 8 €, výpis poskytnutý okamžite
 • osobne – poplatok 14 €, výpis na počkanie
 • poštou – poplatok 4 €, výpis doručený do 30 dní

Najistejší spôsob je podať žiadosť o výpis z úverového registra osobne. Možno tak urobiť v klientskych centrách NRKI a SRBI. Správy z registrov sa nedajú kombinovať, preto sa odporúča požiadať o obidva výpisy. 

Centrálny register exekúcií

Centrálny register exekúcií je verejným zoznamom dostupným na webovom sídle komory, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii.

Exekútor, ktorý je poverený vykonaním exekúcie, zaznamenáva do registra exekúcii do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia zápis alebo zmenu údajov o právoplatne neskončenej exekúcii. Záznam o právoplatne ukončenej exekúcii vymaže exekútor z registra exekúcií do 14 dní.

V prípade, že má človek exekúciu, pôžička pre dlžníkov v exekúcii by mohla byť pre neho riešenie.

Dá sa získať výpis z Centrálneho registra exekúcií zdarma?

Slovenská komora exekútorov poskytuje prístup pre verejnosť do registra exekúcii, prostredníctvom ktorého je možné získať elektronické informácie o prebiehajúcich exekúciách. Vydáva na žiadosť výpis alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je.

Prístup do registra exekúcií sa poskytuje aj prostredníctvom webových služieb. Komunikácia prebieha na základe klientskeho komunikačného certifikátu, ktorý je možné získať po zaregistrovaní profilu a po doručení certifikátu s verejným kľúčom.

Prístup do Centrálneho registra exekúcií nie je zdarma. Výška poplatku za prístup je 1,60 € za každé vyhľadávanie (prístup) bez ohľadu na to, koľko prístupov bolo v kalendárnom roku vykonaných.

Výpis z Centrálneho registra exekúcií taktiež nie je zdarma. Za vydanie výpisu alebo potvrdenia zaplatí žiadateľ administratívny poplatok 2,50 € za každú stranu a poplatok za prístup do registra exekúcií.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang