SRBI – spoločný register bankových informácií 

Spoločný register bankových informácií (SRBI) je úverový register, ktorý prevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau (SBCB). Zhromažďuje informácie o úverovej histórii klientov bánk a umožňuje bankám posúdiť ich bonitu a riziko nesplatenia úveru.


Obsah článku


SRBI je dôležitý nástroj pre banky pri posudzovaní bonity klientov. Ak má klient v SRBI negatívnu úverovú históriu, môže to sťažiť získanie úveru v budúcnosti. Preto je dôležité, aby sa včas platili záväzky a sledovala sa úverová história.

Spoločný register bankových informácií – na čo slúži?

SRBI register má poskytovať bankám informácie o úverovej histórii klientov. Banky tak dokážu zodpovedne posúdiť žiadosti o úvery a znížiť riziko nesplatenia. To prispieva k stabilite bankového sektora a znižuje náklady na úvery pre klientov.

SRBI register má aj ďalší účel a síce umožniť klientom sledovať ich úverovú históriu. Klienti tak dokážu identifikovať prípadné problémy a včas ich riešiť. To im umožňuje zlepšiť šance na získanie úveru v budúcnosti, ale aj vyhnúť sa problémom z pohľadu finančnej situácie.

Spoločný register bankových informácií motivuje klientov k zodpovednému splácaniu úverov, pretože vedia, že ich úverová história bude ovplyvňovať ich šance na získanie úveru v budúcnosti. Tiež umožňuje zvýšiť transparentnosť na trhu s úvermi a je možné porovnávať ponuky úverov od rôznych bánk a vybrať tú najvýhodnejšiu.

SRBI slúži aj ako „ochranná ruka“, ktorá reguluje mieru zadlženia konkrétnej osoby a chráni ju tak pred predĺžením a neschopnosťou splácať si svoje záväzky. Vo všeobecnosti je spoločný register bankových informácií dôležitý nástroj pre fungovanie bankového sektora a ochranu klientov.

SRBI register – aké informácie sa v ňom nachádzajú?

V úverovom SRBI registri sa nachádzajú rôzne informácie o úverovej histórii klienta, medzi ktoré patria:

Identifikačné údaje klienta:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu

Informácie o úverových produktoch klienta:

 • typ úveru (napr. hypotéka, spotrebiteľský úver, kreditná karta)
 • výška úveru
 • dátum splatnosti úveru
 • výška splátky
 • doba splácania

Informácie o splácaní úveru:

 • splátky úveru (včasné/oneskorené/neuhradené)
 • meškanie so splátkami
 • informácie o nesplatených úveroch

Prístup do úverového registra majú banky a stavebné sporiteľne, ale aj súdy a orgány činné v trestnom konaní. Na základe písomnej žiadosti je možné získať výpis z úverového registra aj pre klientov.

Úverový register – kontakt a výpis

Výpis z úverových registrov SRBI a NRKI poskytuje informácie nielen o záväzkoch klienta a spôsobe ich splnenia, ale aj o prípadnom nesplatení. V prípade nesplatenia sa klient zaznamenáva v registri dlžníkov, čo môže znížiť získanie ďalšieho úveru.

Registre tiež obsahujú údaje o kreditných kartách a kontokorentných úveroch, avšak nezbierajú informácie o príjmoch, iba o záväzkoch.

Úverový register kontakt sa dá síce nájsť online, no pre uľahčenie poskytneme konkrétne info, vrátane infolinky, adresy a emailu.

Kontakt na SRBI úverový register:

Mlynské nivy 14 (Twin City blok C)
821 09 Bratislava
Slovenská republika

 • E-mail: sbcbklient@crif.com
 • Telefónne čísla: e+421 2 5920 7599, +421 2 5920 7584, +421 2 5920 7518, +421 2 5920 7519, +421 2 5920 7515, +421 2 5920 7541
 • Prevádzková doba klientskeho centra SBCB:
  • Pondelok: 8.30 – 12.00, 14.00 – 17.00 hod. | Streda: 8.30 – 12.00, 14.00 – 17.00 hod. | Piatok: 8.30 – 12.00 hod

Bankový a nebankový register

Spoločný register bankových informácií (SRBI) a Nebankový register klientských informácií (NRKI) sú databázy, ktoré zhromažďujú údaje o úverových produktoch, ktoré banky a nebankové inštitúcie poskytujú svojim klientom. Tieto informácie sú uložené v bankovom registri dlžníkov a nebankovom registri s klientami po dobu 5 rokov.

Bankový a nebankový register obsahujú údaje o pravidelných a nepravidelných splátkach, meškaní pri splátkach, parametre úverov a o žiadostiach o úver.

NRKI má primárnu úlohu v zhromažďovaní a spravovaní informácií o pohľadávkach a záväzkoch fyzických osôb voči nebankovým subjektom, vrátane nebankových finančných inštitúcií, spotrebných úverových poskytovateľov, leasingových spoločností a iných podobných entít.

Nebankový register klientských informácií (NRKI) funguje na Slovensku od roku 2006. Ide o kľúčový nástroj na minimalizáciu úverového rizika, ktorý vytvorilo niekoľko slovenských finančných spoločností.

Spoločný register bankových informácií (SRBI) a Nebankový register klientských informácií (NRKI) sú databázy, ktoré zhromažďujú údaje o úverových produktoch, ktoré banky a nebankové inštitúcie poskytujú svojim klientom.

Žiadosť o výpis z bankového registra

Žiadosť o výpis z bankového registra môže podať každý občan. Osoba má možnosť overiť si svoje údaje priamo u prevádzkovateľa registrov. Môže požiadať o výpis z úverového registra, a to prostredníctvom klientského centra príslušného registra. Výpis z úverového registra online je však najjednoduchšia možnosť.

Výpis z úverového registra je možné získať samostatne z bankového registra a informácie o nebankových úveroch sa získavajú z nebankového registra. O výpis z bankového registra je možné požiadať za poplatok v klientskom centre osobne alebo prostredníctvom pošty zaslaním žiadosti, ktorá je k dispozícii aj na webovej stránke SRBI. Výpis z úverového registra online sa dá získať jednoducho.

Centrálny register dlžníkov

Centrálny úverový register dlžníkov je súpis všetkých fyzických a právnických osôb, rovnako ako ďalších ekonomických subjektov, ktoré majú nezaplatené záväzky voči svojim veriteľom. Tento register je národný a nadnárodný systém, evidujúci dlhy voči bankovým i nebankovým subjektom.

Jedná sa o obchodnú spoločnosť s prevádzkovým sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá spravuje databázy nielen v Európskej únii, ale aj v ďalších krajinách. Záujemca tak má možnosť získať informácie aj o subjektoch registrovaných mimo Slovenskej republiky.

Zoznam dlžníkov obsahuje informácie nielen od bánk a nebankových spoločností, ale aj od firiem, miest a obcí, súdov, daňových úradov, súkromných subjektov a podobných entít.

Záznam v úverovom registri nenesie automaticky negatívny kontext, pretože eviduje každého, kto využíva pôžičky alebo vlastní kreditnú kartu. Títo jednotlivci môžu svoje záväzky platiť včas a nekvalifikujú sa týmto za neplatičov.

Problémy vznikajú v prípade omeškania platby, čo spôsobuje pridanie negatívneho záznamu do úverového registra. Tento záznam so sebou prináša niekoľko nepriaznivých dôsledkov. Informácie v úverovom registri nie sú verejne dostupné. Prístup majú len registrovaní užívatelia, vrátane bánk a väčšiny nebankových subjektov.

Údaje zostávajú v registri počas celého obdobia splácania úveru. Vymažú sa až po 5 rokoch od úplného splatenia, pričom každou novou žiadosťou o úver sa táto lehota predlžuje o ďalších 5 rokov. Aktualizácie údajov sa vykonávajú mesačne, ale informácie o dlhoch a omeškaní sa do registra zvyknú zaznamenávať už do niekoľkých pracovných dní, najčastejšie do troch.

Záznam v úverovom registri nenesie automaticky negatívny kontext, pretože eviduje každého, kto využíva pôžičky alebo vlastní kreditnú kartu.

Nebankové pôžičky bez skúmania registra

Termín „nebankové pôžičky bez skúmania registra“ označuje pôžičky poskytované nebankovými subjektmi, ktoré neprihliadajú k úverovému registru alebo iným záznamom o úverových históriách žiadateľa. Tieto pôžičky bez registra sú často poskytované mimo tradičných bankových inštitúcií a môžu byť prístupné aj jednotlivcom s menej priaznivou úverovou históriou.

Je dôležité si byť vedomý niekoľkých aspektov v súvislosti s nebankovými pôžičkami bez registra:

 • Vysoké úrokové sadzby: Kvôli vyššiemu riziku spojenému s poskytovaním pôžičiek bez registra, nebankové subjekty často uplatňujú vyššie úrokové sadzby.
 • Krátkodobosť: Pôžičky pre dlžníkov v registri majú krátku dobu splatnosti, čo môže viesť k vyšším mesačným splátkam.
 • Overenie finančnej situácie: Niektorí nebankoví veritelia môžu vyžadovať iné formy overenia finančnej schopnosti splácať, napríklad výpis z účtu alebo potvrdenie o príjme.
 • Riziko podvodov: Existuje vyššie riziko podvodov v nebankovom sektore, pretože nie všetci poskytovatelia pôžičiek majú regulácie a štandardné postupy ako tradičné banky.

Je dôležité dôkladne skontrolovať podmienky a postupy poskytovateľa pôžičky pred podpisom zmluvy, aby sa zabránilo nečakaným poplatkom a nepriaznivým podmienkam. Rovnako je vhodné zhodnotiť schopnosť splácať pôžičku predtým, než sa klient pre rozhodne pôžičky pre dlžníkov v registri.

Pôžičky pre dlžníkov v registri – majú aj výhody?

Pôžičky pre dlžníkov v registri môžu mať niekoľko výhod, hoci podmienky môžu byť menej priaznivé v porovnaní s tými pre klientov s bezchybnou úverovou históriou. Tu sú niektoré možné výhody:

 • Dostupnosť finančných prostriedkov: Dlžníci majú možnosť získať finančné prostriedky, ktoré môžu použiť na riešenie krátkodobých finančných potrieb, napríklad na úhradu nečakaných výdavkov alebo naliehavých účtov.
 • Širšia dostupnosť: Niektoré nebankové subjekty a špecializovaní veritelia sa zameriavajú na poskytovanie pôžičiek dlžníkom bez toho, aby príliš dôrazne skúmali úverovú históriu. To môže znamenať väčšiu šancu na schválenie žiadosti v porovnaní s tradičnými bankami.
 • Rýchle schválenie a vyplatenie: V niektorých prípadoch môžu byť pôžičky pre dlžníkov schválené rýchlo a prostriedky vyplatené do krátkych lehôt, čo je výhodné pri naliehavých finančných potrebách.

Pred podpisom akejkoľvek pôžičky je dôležité dôkladne preštudovať a porovnať podmienky rôznych poskytovateľov a zvážiť svoju schopnosť ju splácať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang