Centrálny register dlžníkov CERD – ako funguje

centralny-register-dlznikov

Centrálny register dlžníkov (CERD) je databáza, v ktorej negatívny záznam nechce mať nikto. Akonáhle je človek evidovaný ako neplatič, značne mu to dokáže sťažiť nielen podnikanie, ale aj možnosť vziať si spotrebiteľský úver, hypotéku či akýkoľvek iný finančný produkt. Ako funguje Centrálny register dlžníkov?

Hrozba zápisu v registri dlžníkov predstavuje o dôvod viac zodpovedne a včas splácať svoje pohľadávky. Všetko podstatné o registri neplatičov CERD sa dozviete v tomto texte.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Centrálny úverový register dlžníkov je zoznam všetkých fyzických a právnických osôb, rovnako aj ďalších ekonomických subjektov, ktoré majú nesplatené záväzky voči svojim veriteľom.

CERD – Centrálny úverový register dlžníkov plní niekoľko kľúčových funkcií, napríklad evidenciu dlžníkov, podporu exekučných konaní a ďalšie.

V slovenskom právnom systéme má CERD dôležitú úlohu pri zabezpečení efektívneho vymáhania dlhov a ochrane práv veriteľov.

Do registra dlžníkov sa človek môže dostať naozaj veľmi jednoducho – stačí, ak si vezme akýkoľvek úver a jeho veriteľ informácie zaeviduje v CERDe.

Ak niekto potrebuje hmatateľný dôkaz o svojej (ne)prítomnosti v registri, v prvom rade sa potrebuje bezplatne zaregistrovať na stránke CERDu.

Základné informácie o CERDe – Centrálnom registri dlžníkov

Centrálny úverový register dlžníkov je zoznam všetkých fyzických a právnických osôb, rovnako aj ďalších ekonomických subjektov, ktoré majú nesplatené záväzky voči svojim veriteľom. Ide o národný a nadnárodný systém, ktorý eviduje dlhy voči bankovým i nebankovým subjektom.

Ide o obchodnú spoločnosť spravovanú v Spojených štátoch amerických, s delegovanými databázami v Európskej únii a ďalších krajinách. Záujemca si tak môže zistiť informácie aj o subjektoch registrovaných mimo Slovenskej republiky.

Centrálny úverový register dlžníkov plní niekoľko kľúčových funkcií, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne riadenie a vymáhanie pohľadávok:

 1. Evidencia dlžníkov:
  • CERD obsahuje podrobné informácie o dlžníkoch, vrátane ich identifikačných údajov, výšky dlhu, typu záväzku a stavu splácania.
  • Register eviduje dlhy vzniknuté z rôznych typov záväzkov, ako sú napríklad nesplatené úvery, nezaplatené faktúry, dane, poplatky a iné finančné záväzky.
 2. Podpora exekučných konaní:
  • CERD poskytuje exekútorom a súdom presné informácie o dlžníkoch, čo umožňuje rýchle a efektívne vedenie exekučných konaní.
  • Údaje z registra sú využívané na identifikáciu majetku dlžníkov a na určenie najvhodnejších spôsobov vymáhania dlhov.
 3. Prevencia dlhových podvodov:
  • CERD slúži ako preventívny nástroj proti dlhovým podvodom tým, že umožňuje veriteľom overiť bonitu potenciálnych klientov.
  • Informácie z registra môžu byť použité na posúdenie rizika pri poskytovaní úverov a iných finančných produktov.
 4. Ochrana veriteľov:
  • Register chráni práva veriteľov tým, že im poskytuje nástroje na efektívne vymáhanie ich pohľadávok.
  • CERD prispieva k zníženiu rizika nezaplatenia dlhov a zabezpečuje väčšiu transparentnosť v rámci finančných služieb.

Zoznam dlžníkov obsahuje informácie nielen od bánk a nebankových spoločností, avšak aj od firiem, miest a obcí, súdov, daňových úradov, súkromných subjektov a podobne.

Výhody Centrálneho registra dlžníkov

Používanie CERD prináša množstvo výhod pre rôzne subjekty, ktoré s ním pracujú:

 • Rýchly prístup k informáciám: CERD umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k aktuálnym informáciám o dlžníkoch, čo uľahčuje proces rozhodovania a vymáhania dlhov.
 • Zlepšenie finančnej disciplíny: Vedenie záznamov o dlžníkoch v registri motivuje fyzické a právnické osoby k zodpovednejšiemu spravovaniu finančných záväzkov.
 • Efektívnejšie exekučné konania: Presné údaje o dlžníkoch a ich majetku umožňujú exekútorom efektívnejšie vykonávať exekúcie, čo vedie k rýchlejšiemu vymáhaniu pohľadávok.
 • Zníženie rizika pre veriteľov: Veritelia môžu prostredníctvom CERD overiť finančnú situáciu klientov, a tým znížiť riziko nezaplatenia dlhov.
 • Zvýšenie transparentnosti: Register zvyšuje transparentnosť finančných transakcií a pomáha predchádzať finančným podvodom a nekalým praktikám.

Centrálny register dlžníkov (CERD) je neoddeliteľnou súčasťou finančného a právneho systému na Slovensku. Jeho hlavnou úlohou je evidovať dlžníkov a poskytovať presné a aktuálne informácie o ich finančných záväzkoch.

Aký má význam CERD v kontexte slovenského práva?

CERD má v slovenskom právnom systéme dôležitú úlohu pri zabezpečení efektívneho vymáhania dlhov a ochrane práv veriteľov. Jeho význam spočíva najmä v týchto oblastiach:

1) Podpora súdneho systému

Register poskytuje súdom potrebné informácie na rozhodovanie v sporoch týkajúcich sa dlhov a zabezpečuje rýchlejší priebeh súdnych konaní.

2) Exekučné konania

CERD je kľúčovým nástrojom pre exekútorov pri vykonávaní exekúcií, pretože poskytuje presné údaje o majetku dlžníkov a umožňuje efektívne plánovanie vymáhania.

3) Prevencia dlhových podvodov

Register pomáha predchádzať dlhovým podvodom tým, že umožňuje veriteľom overiť finančnú situáciu potenciálnych dlžníkov a posúdiť riziko poskytnutia úverov.

4) Ochrana veriteľov

CERD zabezpečuje, že veritelia majú prístup k presným a aktuálnym informáciám o dlžníkoch, čo im umožňuje efektívne vymáhať pohľadávky a minimalizovať riziko finančných strát.

5) Finančná disciplína

Vedenie záznamov o dlžníkoch motivuje fyzické a právnické osoby k zodpovednejšiemu spravovaniu finančných záväzkov a prispieva k zvýšeniu finančnej disciplíny v spoločnosti.

Aké informácie sa dajú vyčítať z centrálneho úverového registra?

Záznam dlžníka v registri zvyčajne obsahuje tieto údaje:

 • totožnosť
 • kompletný prehľad aktívnych úverov
 • výšku jednotlivých splátok a záväzkov
 • históriu splátok, resp. tzv. platobnú morálku – komplexné informácie o splácaní v dobe splatnosti a po nej, vrátane rôznych odkladov, predĺžení a omeškaní
 • informácie o zúčastnených osobách – veritelia, ručitelia a spoluručitelia
 • informácie o predmetoch ručenia – vozidlá, nehnuteľnosti a pod.

Záznam nenesie automaticky negatívne konotácie, nakoľko úverový register eviduje každého, kto čerpá pôžičku, prípadne je majiteľom kreditnej karty. Títo jedinci môžu splácať včas, a tým pádom nepatria medzi neplatičov.

Problém nastáva v opačnom prípade, pri omeškaní – v takejto situácii pribudne do “karty” dlžníka negatívny záznam, ktorý už so sebou nesie viacero nepríjemných následkov.

Tieto informácie nie sú verejne prístupné, dostať sa k nim môžu iba registrovaní užívatelia (patria tu ale všetky banky a drvivá väčšina nebankových subjektov).

Informácie ostávajú v registri počas celej doby splácania. Mažú sa až 5 rokov po splatení úveru, pričom platí, že každou žiadosťou o úver sa táto lehota predĺži o ďalších 5 rokov.

Údaje sú aktualizované na mesačnej báze, pričom však platí, že informácie o dlhoch a omeškaní sa v registri objavia už do niekoľkých pracovných dní (najčastejšie do troch).

Ako sa človek dostane do zoznamu dlžníkov a čo to preňho znamená?

Do registra dlžníkov sa človek môže dostať naozaj veľmi jednoducho. Stačí, ak si vezme akýkoľvek úver a jeho veriteľ informácie zaeviduje v CERDe. Môže ísť o smiešne centy až desiatky eur, avšak aj tisícové nesplatené záväzky.

Zvyčajne však problémom nie je záznam samotný, ale dodatky o omeškaní so splátkami. Pri kontrole registrov sú neplatiči okamžite škatuľkovaní ako rizikové osoby, a to automaticky znižuje ich bonitu a dôveryhodnosť. Negatívne signály vysiela aj dlh u viacerých veriteľov súčasne.

Na druhej strane, existujú aj veritelia, ktorí odmietajú vstupovať do jednaní s osobami, ktorí majú akýkoľvek záznam, a to aj v prípade riadneho splácania a dobrej platobnej morálky.

Evidované prípady sú posudzované individuálne, každá banka aj nebanková spoločnosť má vlastné kritéria. Niektoré poskytnú úver aj záujemcovi – neplatičovi, avšak väčšinou za nevýhodnejších podmienok, čo sa v praxi odrazí na vyššom úroku.

Platí, že na nahliadnutie do registra od vás potrebuje banka, resp. nebanková spoločnosť, súhlas, ktorý sa udeľuje zväčša pri žiadosti o úver. Samozrejme, môžete aj odmietnuť, avšak to by nepomohlo vašej šanci získať pôžičku. Odmietnutie totiž vzbudzuje podozrenie a veriteľ by vás s najväčšou pravdepodobnosťou začal vnímať ako rizikového žiadateľa.

Ako zistiť, či má človek v registri záznam a ako ho vymazať?

CERD v sebe spája bankový, aj nebankový register. Ak ste si teda niekedy za posledných cca. 5 rokov vzali od licencovanej finančnej inštitúcie úver, s najväčšou pravdepodobnosťou v ňom figurujete.

Ak potrebujete hmatateľný dôkaz o svojej (ne)prítomnosti v registri, v prvom rade sa potrebujete bezplatne zaregistrovať na stránke CERDu. Ďalšie úkony sú však už spoplatnené, môžete:

 • Žiadať o výpis o bezdlžnosti – 10 € ( poštou) / 5 € (online) – v ktorom sa o prípadných záväzkoch dozviete. Za každú novú žiadosť platíte zvlášť.
 • Zaplatiť si službu Moje záväzky – 35 € – ktorá vám umožní opakovane žiadať o výpis o bezdlžnosti (maximálne však 12x za rok) a to bezplatne. Zároveň získate prehľad o všetkých vlastných záväzkoch a pohľadávkach v online podobe.

K vymazaniu záznamu, ako sme už spomínali, dôjde až po piatich rokoch od splatenia posledného úveru. Kým táto lehota neuplynie, predplatiteľ (teda veriteľ) má možnosť dozvedieť sa o vašej platobnej morálke – ako a koľko ste splácali, či ste meškali, žiadali o odklad, prípadne predlžovali dobu splatnosti.

Z vlastnej iniciatívy teda svoj záznam odstrániť nedokážete. Je nevyhnutné buď počkať stanovených 5 rokov (a pritom si nevziať žiaden ďalší úver), alebo sa do registra dlžníkov vôbec nedostať.

Centrálny úverový register

CERD a Centrálny úverový register sú dva odlišné systémy s rôznymi funkciami a prevádzkovateľmi. Centrálny úverový register slúži na evidenciu úverových záväzkov a platobnej histórie jednotlivcov a firiem.

Obsahuje informácie o všetkých poskytnutých úveroch, pôžičkách, leasingoch a iných finančných záväzkoch.

Taktiež pomáha bankám a iným finančným inštitúciám pri hodnotení bonity žiadateľov o úver. Zaznamenáva aj informácie o splácaní úverov, prípadných omeškaných splátkach a aktuálnych zostatkoch.

Prístup k údajom v Centrálnom úverovom registri majú len autorizované finančné inštitúcie a centrálne banky.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang