Pohľadávka – typy a ich vymáhanie

Dlh či pôžička alebo tovar na splátky – to všetko možno považovať za pohľadávku. Pohľadávka je totiž nárok veriteľa na peňažné alebo vecné plnenie zo strany dlžníka. Ak dlžník svoj dlh nespláca, možno pohľadávku vymáhať súdnou cestou alebo exekútorom.

Aké typy pohľadávky sú? Aký má pohľadávka význam v účtovníctve firmy, či kto je to vlastne veriteľ a akú zohráva úlohu v súvislosti s pohľadávkami – to všetko vysvetlí nasledujúci článok.

Čo je to pohľadávka

Pohľadávka predstavuje peniaze, ktoré podniku dlhujú jeho zákazníci ako výsledok predajnej transakcie. Je to suma, ktorú má podnik právo očakávať od svojich zákazníkov za dodaný tovar alebo poskytnuté služby.

V podstate je pohľadávka nárok veriteľa na peňažné alebo vecné plnenie zo strany dlžníka. Právo na plnenie vzniká najčastejšie na základe nejakej zmluvy, napríklad o pôžičke alebo úvere.

Pohľadávku v prípade nutnosti možno vymáhať aj súdnou cestou či v exekučnom plnení.

Medzi príklady pohľadávky patrí:

 • tovar zakúpený na kreditnú kartu
 • položky predané na úver
 • poplatky za poskytnuté služby

Zaznamenávanie pohľadávok je základnou súčasťou účtovného procesu, pretože pomáha podnikom sledovať ich príjmy a peňažné toky.

Pri zaznamenávaní výnosov sa musí pohľadávka vykazovať, pretože je dôležitou súčasťou finančnej situácie podniku.

Pohľadávka sa v súvahe zvyčajne klasifikuje ako obežný majetok, a preto sa jeho hodnota môže použiť na výpočet likvidity podniku.

Pohľadávky sa zvyčajne spravujú priamou metódou. Pri tomto prístupe spoločnosť zaznamenáva každú predajnú transakciu a sleduje celkovú dlžnú sumu vo svojej databáze pohľadávok.

Potom zaznamenáva inkaso každej platby faktúry, keď ju prijme. Vo väčšom rozsahu sa pohľadávky môžu spravovať aj kombináciou metód vrátane techniky podvojného účtovníctva.

Aký má pohľadávka význam?

Monitorovaním a sledovaním pohľadávok môžu podniky vytvoriť efektívny, včasný a presný systém výberu platieb od zákazníkov.

V účtovníctve firmy má tak pohľadávka význam, pretože podnikom umožňuje lepšie pochopiť ich schopnosť vyberať príjmy a riadiť svoje peňažné toky.

Keďže pohľadávky sú zvyčajne obežným majetkom, ich vykazované hodnoty sa môžu použiť na výpočet pracovného kapitálu podniku a ďalších kľúčových finančných ukazovateľov. Preto je dôležité, aby sa tieto údaje sledovali a pravidelne aktualizovali, aby podniky mohli prijímať presné finančné rozhodnutia týkajúce sa ich podnikania.

Celkovo je správa pohľadávok dôležitou súčasťou účtovného procesu.

Zahŕňa:

 • sledovanie jednotlivých predajných transakcií
 • zaznamenávanie prijatých platieb
 • dodržiavanie systematického procesu inkasa platieb

Týmto spôsobom môžu podniky zabezpečiť presné zaznamenávanie a vykazovanie svojich príjmov a môžu zlepšiť svoje možnosti finančného riadenia.

Typy pohľadávok

Pohľadávka je aktívom, ktoré predstavuje budúcu platbu od zákazníka alebo inej strany. Z účtovného hľadiska predstavuje prísľub budúcej platby, zvyčajne do 30 dní od vystavenia faktúry, za dodané výrobky alebo služby.

Podniky majú k dispozícii viacero rôznych typov pohľadávok, ktoré môžu pomôcť podporiť rast a vytvoriť peňažný tok.

Dva základné typy sú:

 • pohľadávky – zvyčajne predstavujú peniaze splatné ako platba za dodaný tovar alebo poskytnuté služby
 • zmenky – pohľadávky zo zmeniek vznikajú, keď fyzická alebo právnická osoba poskytne pôžičku inej fyzickej alebo právnickej osobe a dlžník sa zaviaže pôžičku splatiť aj s úrokmi

Pohľadávky predstavujú pohľadávku na zaplatenie od zákazníkov, ktorí nakúpili tovar alebo služby na úver. Spoločnosti bežne poskytujú zákazníkom úvery a potom vykazujú pohľadávky vo svojej súvahe.

Ide o očakávanie budúceho prílevu peňažných prostriedkov a v prípade, že sa nezískajú, môžu sa odpísať ako nedobytné pohľadávky.

Pohľadávky na zmenku vznikajú, keď spoločnosti požičiavajú peniaze zákazníkom alebo iným subjektom. Vytvára sa zmenka, v ktorej sú podrobne uvedené platobné podmienky, ako je zostatok istiny, úroková sadzba a splátkový kalendár.

Úroky aj splátky istiny (ak existujú) sa zaznamenávajú ako príjem, keď ich veriteľ dostane v hotovosti.

Celkovo sú pohľadávky a zmenky dôležitým finančným majetkom, ktorý má väčšina podnikov. Poskytujú prostriedky na generovanie výnosov z predaja úverov, pôžičiek a iných dlhových nástrojov.

Starostlivé riadenie peňažných prostriedkov je pre podniky rozhodujúce, aby si udržali zdravý peňažný tok a účinný výber pohľadávok.

Krátkodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky sú formou aktív, ktoré predstavujú právo spoločnosti na prijatie peňazí v blízkej budúcnosti, zvyčajne do jedného roka.

Zahŕňajú pohľadávky vyplývajúce z predaja zákazníkom na:

 • úver
 • licenčné poplatky
 • výnosy z krátkodobých investícií
 • kaucie
 • pohľadávky z krátkodobých úverov
 • náklady budúcich období

Krátkodobé pohľadávky predstavujú sumy za tovar alebo služby poskytnuté zákazníkom na úver, pričom platby sú zvyčajne splatné do troch až siedmich dní od dodania tovaru alebo poskytnutia služieb.

Okrem toho patria medzi krátkodobé pohľadávky aj náklady budúcich období. Náklady budúcich období sú nevratné zálohy, ktoré spoločnosti platia z bežných peňažných prostriedkov. Vykazujú sa ako majetok pred ich nahradením nákladmi v tom istom vykazovanom období.

Väčšina predplatených nákladov sú krátkodobé pohľadávky vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosti sú zvyčajne povinné ich vyplatiť v tom istom období, v ktorom ich prijali alebo v priebehu niekoľkých mesiacov po ňom.

Príkladom nákladov budúcich období sú platby vopred za nájomné, predplatné, reklamu a poistné za poistenie.

Krátkodobé pohľadávky môžu mať významný vplyv na činnosť spoločnosti, pretože ovplyvňujú likviditu podniku.

Pre podnik má takáto pohľadávka význam, preto by mal pozorne sledovať svoje krátkodobé pohľadávky. Firma by mala zabezpečiť ich primeraný výber, pretože to môže mať významné dôsledky na ich finančné zdravie.

Treba tiež nastaviť a dodržať správne postupy pre pohľadávky a ich inkaso s cieľom maximalizovať likviditu a posilniť finančnú výkonnosť spoločnosti.

Veriteľ je ten, kto poskytuje pôžičku

Veriteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorej iná fyzická alebo právnická osoba dlhuje peniaze alebo iný majetok.

Veritelia zvyčajne poskytujú určitú formu pôžičky alebo úveru a požadujú splatenie istiny v určitej forme alebo určitým spôsobom, plus úroky alebo iné poplatky.

Veriteľ sa aktívne usiluje o splatenie dlhu a môže použiť právne metódy na zabezpečenie splatenia dlhu vrátane súdnych rozhodnutí, odstavenia mzdy alebo zabavenia vecí vo vlastníctve dlžníka.

Úlohou veriteľa je zabezpečiť, aby bol dlžník schopný dlh splatiť. To zahŕňa:

 • posúdenie finančných informácií o dlžníkovi a jeho schopnosti splatiť dlh pred poskytnutím pôžičky
 • veriteľ by mal tiež preskúmať dokumenty a podmienky úveru, aby sa uistil, že ich možno v prípade potreby vymáhať
 • okrem toho môže veriteľ požadovať dodatočné zabezpečenie alebo záruky, že dlh bude splatený, napríklad ak dlžník nemá dostatok finančných prostriedkov na splatenie úveru

Povinnosti veriteľa sa nekončia po schválení úveru. Veriteľ musí zostať v kontakte s dlžníkom, monitorovať platobnú aktivitu a v prípade potreby byť ochotný podniknúť kroky na vymáhanie dlhu.

To môže zahŕňať zasielanie upomienok dlžníkovi, ak splátky neboli uhradené včas alebo informovanie dlžníka o jeho práve spochybniť dlh v prípade chýb v jeho úverovej správe. Povinnosťou veriteľa je tiež postúpiť nevymožiteľný dlh inkasným agentúram, aby sa pokúsili dlh vymôcť.

Veriteľ je teda osoba alebo subjekt, ktorý poskytuje pôžičku, úver alebo inú formu financovania a vyžaduje splácanie podľa stanovených podmienok. Má povinnosť posúdiť schopnosť dlžníka splatiť dlh, monitorovať platobnú aktivitu a v prípade potreby podniknúť kroky na vymáhanie dlhu.

Ako možno vymáhať pohľadávku

Vymáhanie pohľadávky môže byť pomerne zložité. Ak dlžník nespláca svoje pohľadávky, môže veriteľ podniknúť isté kroky na vymáhanie svojej pohľadávky.

 1. Treba sa uistiť, že zmluva alebo dohoda, ktorú obe strany uzavreli, je právne uznateľná. To znamená, že dohoda by mala byť písomná a podpísaná oboma stranami. Bez platnej dohody môže byť ťažké preukázať právny nárok a môže sa znížiť pravdepodobnosť úspešného vymáhania.
 2. Treba zdokumentovať neplnenie záväzkov. To zahŕňa zhromažďovanie dôkazov, ako sú listy, faktúry, e-maily alebo podobné dokumenty, ktoré preukazujú, že druhá strana nesplnila svoje povinnosti podľa dohody.
 3. Po zistení, že druhá strana nesplnila svoje záväzky a dohoda je právne záväzná, treba zvoliť správny spôsob vymáhania. To môže zahŕňať podanie žaloby pre porušenie zmluvy alebo oslovenie inkasnej agentúry na vymáhanie dlhu.

Ešte skôr ako sa vymáhanie pohľadávky dostane až na súd, treba druhú stranu osloviť listom s výzvou na zaplatenie pohľadávky. V liste treba jasne uviesť výšku pohľadávky a tiež zmluvu, ktorú osoba nedodržala.

Treba uviesť aj dátum nedodržania splatnosti a upozornenie, že v prípade nezaplatenia budú podniknuté právne kroky.

Bez ohľadu na to, akú možnosť si veriteľ zvolí, musí byť pripravený obrátiť sa na súd. To môže zahŕňať podanie žaloby, účasť na pojednávaní alebo súdnom konaní a odpoveď na návrh na vydanie rozsudku.

K súdu treba priniesť všetky potrebné dokumenty, ako sú kópie všetkých relevantných dokumentov týkajúcich sa dlhu, spoločnej zmluvy alebo dohody a dokumenty, ktoré preukazujú neplnenie záväzkov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang