Forfaiting – pohľadávka, odkúpenie, regresia

forfaiting

Forfaiting je finančná transakcia, ktorá umožňuje exportérom okamžité zaplatenie za dodané tovary alebo služby bez zanedbávania medzinárodných rizík. Je to spôsob, ako eliminovať riziká medzinárodných obchodných transakcií, pretože zabezpečuje forfaiterovi (financujúcemu) odstúpenie od zostávajúcich záväzkov kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s forfaiterom, ktorý vykoná preplatenie exportérovi v mene medzinárodného platobného záväzku. Forfaiting je výhodný pre exportérov, pretože poskytuje okamžitý príjem za tovar alebo služby, ktoré predávajú, a poskytuje im právne a finančné záruky proti prepadu svojho záväzku.

Čo je pohľadávka

Pohľadávka je nárok na splnenie obchodnej zmluvy alebo právnej záväzkovej povinnosti vyplývajúcej z právneho vzťahu, ktorý je uzatvorený medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak kupujúci neplní záväzok podľa obchodnej zmluvy alebo právneho vzťahu, predávajúci má právo vymáhať od kupujúceho zaplatenie pohľadávky.

Pohľadávka predstavuje finančné peniaze v sankciách, ktoré má kupujúci dlžník voči kreditnému poskytovateľovi alebo predávajúcemu. Finančné pohľadávky predstavujú súbor práv a povinností zobrazujúci vzťah medzi dvoma stranami, ktorým je predávajúci alebo poskytovateľ úveru a dlžník alebo kupujúci.

Pohľadávka je dlh, ktorý vzniká v dôsledku nesplnenia záväzku voči druhej strane a odvodených sankcií. Má zákonné oprávnenie na vymáhanie dlžných peňazí, vrátane náhrad súvisiacich s dlhom.

Aby mohla byť pohľadávka obchodne upravená, má kupujúci povinnosť zaplatiť predávajúcemu skutočné alebo vymožiteľné peniaze, pokiaľ využíva finančné požičanie alebo spláca dlh v dôsledku nesplnenia svojej povinnosti alebo záväzku.

Ak dlžník neplatí predávajúcemu, má právo vypovedať zmluvu, vypovedať súvisiace služby a vymáhať pohľadávku prostredníctvom medzinárodných právnych postupov. V niektorých prípadoch je možné vymáhať pohľadávky prostredníctvom súdneho postupu.

Súdne spory sa prevažne zaoberajú konkrétnymi kauzami a zapájaním súvisiacich strán, rozhodnutiami súdu v prospech veriteľa, narúšaním prerozdeľovania a zmluvami o zabezpečení vytváraním právneho postavenia pohľadávky.

Pohľadávky sú právna dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorou sa jedna strana zaväzuje konať istý druh úkonu alebo plniť istú právnu záväzkovú povinnosť. Ak neplní túto povinnosť, druhá strana má právo vymáhať pohľadávku s pomocou medzinárodných právnych postupov alebo na osobitnom súdnom postupe.

Postúpenie pohľadávky

Postúpenie pohľadávky je poskytnutie nároku na zaplatenie dlhu tretím stranám. To znamená, že aj keď dlžník dlh nedokáže splatiť, vedúca spoločnosť jeho dlh môže splatiť veriteľovi. Ak je pohľadávka postúpená, dlžník je povinný splatiť dlh vedúcej spoločnosti namiesto pôvodného veriteľa.

Postúpenie pohľadávky je nástroj, pomocou ktorého veľké spoločnosti zaobchádzajú s dlhmi. Postúpením pohľadávky spoločnosť poskytuje istotu, že dlh bude splatený. Ide tiež o oboznámenie pre vedúce spoločnosti, že pohľadávka, ktorú držia, je postúpená z inej spoločnosti, a je záväzok, ktorý musí byť splnený.

Ak je pohľadávka postúpená, musí sa zaregistrovať. Postup sa odlišuje v závislosti od jurisdikcie, avšak obvykle sa vyžaduje nejaký dokument alebo list potvrdzujúci postúpenie. Postúpenie pohľadávky má za následok, že vedúca spoločnosť je zodpovedná za splatenie dlhu dlžníka.

Faktoring a forfaiting. Aký je medzi nimi rozdiel?

Faktoring a forfaiting sú finančné služby, ktoré poskytujú podnikateľom prístup k okamžitým zdrojom financií pre ich podnikanie. Obe slúžia na predplatenie obchodných zmlúv alebo dlhov. Je tu však významný rozdiel medzi týmito dvoma službami a je dôležité, aby podnikatelia pochopili aký je rozdiel, aby zistili, ktorá služba sa k ich situácii najviac hodí.

  • Faktoring je služba poskytovaná finančnými spoločnosťami, ktoré odkúpia klientove dlhy alebo obchodné pohľadávky. Toto je známe ako forféty. Podnik vyplatí, financuje jeho faktúry, pričom finančná spoločnosť prevezme riziko nonkonformity alebo neplnenia klientom. Táto služba je veľmi užitočná pre podniky, pretože im poskytuje finančné sporenie pri zaplatení faktúr.
  • Forfaiting je proces, ktorý tiež podnikom poskytuje skoré finančné zdroje. Na rozdiel od faktoringu však nie sú potrebné faktúry. Finančná spoločnosť vyžaduje len dokumentáciu o obchodnej práci, aby mohla určiť, či obchodným partnerom hrozí finančné riziko.

Ak je obchodná dohoda vhodná, financujúca spoločnosť odkúpi forfaitingovú dlhodobú povinnosť. Teda, hlavný rozdiel medzi faktoringom a forfaitingom spočíva v tom, že pri faktoringu je potrebné si vypýtať faktúry a u forfaitingu to nie je potrebné. Okrem toho je potrebné pochopiť, že faktoring sa môže vzťahovať iba na krátkodobé dlhy, zatiaľ čo forfaiting sa vzťahuje na dlhodobé dlhy.

Odkúpenie pohľadávok

Odkúpenie pohľadávok je proces vytvárania ukončenej knižky účtovníctva prostredníctvom prevodu všetkých alebo časti akýchkoľvek pohľadávok, ktoré má firma udržiavať. Tento proces je považovaný za koncepčne dôležitý pre finančné vedenie podniku, ako je predchádzanie monetárnym stratám a získavanie úspor vo financovaní, ktoré prispievajú k lepšej finančnej obchodnej stratégii.

Odkúpenie pohľadávok sa často množí, aby sa získali ďalšie úspory a lepšie riadenie hotovostných tokov, ako aj aby sa zaistili ďalšie príjmy pre obchodníkov. Odkúpenie pohľadávok sa nikdy nemusí zdokonaľovať, ak existuje iná alternatíva na dosiahnutie cieľov, ako napríklad rast akcionárskeho kapitálu.

Ak však vznikne potreba odkúpiť pohľadávky, obvykle pre problémy s výberom pohľadávok, existuje niekoľko krokov, ktoré môžu obchodníci prejsť, aby dosiahli želaný výsledok. Proces začína dôkladnou analýzou všetkých pohľadávok podniku.

Súčasťou tejto analýzy musí byť porovnanie medzi dobou splatnosti a súčasnou hodnotou pohľadávky, ako aj úplná identifikácia všetkých postihnutých pohľadávok, ktoré by boli potenciálne predmetom odkúpenia.

Po vykonaní analýzy je potrebné vytvoriť ponuku na odkúpenie pohľadávok. Ponuka by mala obsahovať stručné vyhlásenie o tom, ako bude proces vykonaný, druh požadovaného odkúpenia a jeho obchodné podmienky.

Potom je potrebné posúdiť ponuky s cieľom vybrať najlepšie možné riešenie pre odkúpenie pohľadávok. Kritériá pre posúdenie ponúk sa musia definovať vopred.

Potenciálni kupci by mali byť dôkladne skontrolovaní za účelom zabezpečenia toho, aby bola napísaná a schválená legálna zmluva, ktorá zaručí, že všetky pohľadávky budú prevzaté s použitím právneho rámca, aby sa zabránilo všetkým stranám v budúcnosti.

Na záver je potrebné prehodnotiť a schváliť všetky podmienky odkúpenia pohľadávok. Ak je konanie úspešné, transakcia môže byť realizovaná prostredníctvom bankových účtov alebo ešte ľahšie prostredníctvom elektronických služieb.

Po skončení je konanie preukázané účtovnou kontrolou. Proces odkúpenia pohľadávok môže byť náročný avšak môže byť prospešný pre budúcnosť obchodníka. Úspory na finančnom trhu a podporovaní hotovostných tokov sú dôležité pre všetky obchody, bez ohľadu na veľkosť, a preto akcionári zvážia akékoľvek výhody, ktoré odkúpenie pohľadávok môže priniesť.

Pojem regresia a jeho význam

Význam regresia je matematická metóda, ktorá je používaná na predikciu budúceho vývoja ceny finančného aktíva, ako je akciový index alebo nehnuteľnosti. Regresia sa používa na odhad cenového vývoja podnikov a vytváranie investičných rozhodnutí.

Táto technika využíva matematické rovnice na určenie vzťahov medzi údajmi z minulosti a pomáha pri predpovedaní cien v budúcnosti.

Koncept regresie trhu prác sa založí na analýze minulých údajov. Keď analytik analyzuje minulý vývoj finančných aktív, generuje jednoduchú líniovú regresiu, ktorá predstavuje lineárny graf, ktorý tvoria bodové dáta.

Cenové body z minulosti sa používajú na vytvorenie regresnej línie, ktorá sa potom používa na predpovedanie budúceho vývoja ceny. Táto technika je často používaná na predikciu budúcich trhových cien akcií.

Napríklad, ak sa chce predpovedať cena zdieľanej investície, analytik sa bude snažiť vytvoriť regresnú líniu lineárneho grafu a potom aplikovať tento graf na údaje z minulosti. Tento graf sa potom môže použiť na predikciu budúceho vývoja v jej cene.

Význam regresia je veľmi efektívny, je to nástroj na predikciu budúcich cien a môže byť veľmi nápomocný pri správnom investičnom rozhodovaní. Pretože regresia používa lineárny trend z minulých údajov, je to pre analytikov veľmi efektívne a cenovo efektívne. Takže napriek tomu, že regresia zahŕňa značné analytické úsilie, je k dispozícii mnohým investorom s omeškaním.

Pôžičky na zmenku

Pôžičky na zmenku sú finančné produkty určené pre podniky a obchodníkov, ktorí hľadajú rýchly a jednoduchý prístup k veľkým sumám finančných prostriedkov. S pôžičkami na zmenku podnikatelia získajú potrebné finančné prostriedky na investície do svojho podnikania bez toho, aby museli odísť na trh s cennými papiermi alebo byť nútení čakať na určitú lehotu na splácanie.

Pôžička na zmenku je často jedinou možnosťou pre podniky, ktoré nemôžu získať potrebné peniaze z konvenčných zdrojov financovania. Väčšina pôžičiek na zmenku je investíciou, ktorá zahŕňa jednorazové obstaranie finančných prostriedkov. Tieto finančné prostriedky väčšinou slúžia pre podniky ako zdroj financií na ďalší rozvoj alebo na uskutočňovanie transakcií.

Pri pôžičkách na zmenky je dlžník povinný splatiť kompletnú sumu finančných prostriedkov vrátane pôžičky a iných poplatkov na daný dátum splatnosti. Pôžičky na zmenku majú mnoho výhod pre obchodníkov. Vo všeobecnosti poskytujú okamžitý prístup k veľkým sumám peňazí pre podniky, ktoré nie sú schopné to získať z iných zdrojov.

Zároveň ponúkajú tiež výhody nižších úrokových sadzieb a minimálnej administratívnej námahy.

Najväčšou nevýhodou pôžičiek na zmenky je pravdepodobnosť nesplácania dlhu. V prípade ak zmenka nebude včas splatená, je dlžník vystavený riziku právnych postihov a trestných sankcií. Preto je veľmi dôležité pre obchodníkov zvážiť všetky prínosy aj riziká súvisiace s požičiavaním peňazí cez zmenky.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang