Záujmové združenie právnických osôb – čo to je, sadzobník, podmienky

zaujmove-zdruzenie-pravnickych-osob

V súlade s ustanovením § 20f Občianskeho zákonníka má právnická osoba možnosť zakladať záujmové združenie právnických osôb s cieľom ochrany svojich záujmov alebo dosiahnutia iných účelov. Tento právny predpis obsahuje kompaktný súbor pravidiel (5 paragrafov), ktoré predovšetkým vymedzujú podmienky pre vznik (založenie a registráciu), obsah stanov a ukončenie existencie záujmového združenia.


Obsah článku


Tento článok bude podrobnejšie rozoberať, kto a za akých okolností môže vytvoriť takéto záujmové združenie právnických osôb, spolu s celkovým procesom jeho vzniku. Čo je teda register záujmových združení?

Účel záujmového združenia právnických osôb

Záujmové združenie právnických osôb, založené výhradne právnickými osobami bez ohľadu na ich právnu štruktúru, napríklad obchodné spoločnosti alebo neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, obce atď.), má za účel ochranu spoločných záujmov či dosiahnutie konkrétnych cieľov.


Je dôležité podčiarknuť, že fyzické osoby podnikajúce ako živnostníci nie sú oprávnené zakladať takéto združenia, aj keď sú sami podnikateľskými subjektami.


Právnické subjekty často spoja svoje sily s cieľom chrániť spoločné záujmy alebo napĺňať špecifické potreby. Príklady takýchto združení zahŕňajú asociácie, agentúry, zväzy, kluby, cechy, centrá a podobné organizácie. Účelom združovania môže byť široká škála oblastí vrátane vzdelávania, športu, umenia, turizmu, inovácií v oblasti IT, regionálneho rozvoja a ďalších.

Okrem hlavného predmetu činnosti má záujmové združenie právnických osôb možnosť vykonávať aj podnikateľské aktivity. Dôležité je však poznamenať, že tieto podnikateľské činnosti nesmú tvoriť hlavný predmet činnosti združenia. Slúžia len ako doplnková aktivita na krytie finančných potrieb a podporu ďalšieho rozvoja združenia.

Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení využitý na účely, pre ktoré bolo združenie založené.

Ako založiť občianske združenie?

Vznik záujmového združenia sa člení do dvoch hlavných fáz: založenia a registrácie.

Ak sa človek zaujíma o verejnoprospešné aktivity alebo sa chce venovať konkrétnemu koníčku, napríklad modelárstvu alebo športu, založenie občianskeho združenia je vhodný krok. Ako založiť občianske združenie?

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá združuje jednotlivcov a právnické subjekty. Má právnu subjektivitu, čo znamená, že môže vykonávať právne aktivity pod vlastným menom, ako napríklad uzatvárať zmluvy či nadobúdať majetok, a zároveň nesie zodpovednosť za svoje konanie.

Aktivity občianskeho združenia môžu byť zamerané na ochranu záujmov členov, ale nevylučujú verejnoprospešné činnosti. Ich rozmanitá sféra zahŕňa šport, hobby, vzdelávanie, či pomoc druhým.

Proces založenia občianskeho združenia

Pri otázke ako založiť občianske združenie treba postupovať krok po kroku. Na založenie tohto združenia je potrebný prípravný výbor, ktorý by mal mať minimálne troch členov, pričom aspoň jeden z nich musí mať viac ako 18 rokov. Prípravný výbor má za úlohu vypracovať stanovy a návrh na registráciu.

Členovia prípravného výboru musia byť občania Slovenskej republiky, ale samotné občianske združenie môže mať medzi svojimi členmi osoby aj z iných štátov.

Registrácia občianskeho združenia je viazaná na podanie stanov a návrhu na registráciu na Ministerstvo vnútra SR. Registrácia združenia je dokončená dňom registrácie, pričom ministerstvo nemá právo odmietnuť registráciu, ak sú dodržané zákonom stanovené podmienky.

Dokumenty potrebné na založenie občianskeho združenia

Prípravný výbor je povinný vypracovať stanovy a návrh na registráciu. Stanovy sú kľúčovým dokumentom združenia, ktorý upravuje všetky základné a zákonom požadované skutočnosti. Musia obsahovať:

Názov a sídlo združenia: Názov združenia sa nesmie zhodovať s existujúcimi združeniami, a ani s inými právnickými osobami. Sídlo združenia musí byť presne špecifikované s adresou.
Cieľ činnosti:Cieľ činnosti je na vlastnom uvážení prípravného výboru. Zákon stanovuje obmedzenia týkajúce sa diskriminácie členov alebo spôsobov dosahovania cieľov.
Orgány združenia:Zákon nešpecifikuje presne orgány združenia, necháva to na rozhodnutí samotných členov. Existujú združenia s jednou dominantnou zložkou, ktorá má rozhodovaciu právomoc, a tiež združenia, kde má každý člen rovnaký vplyv.
Organizačné jednotky a hospodárenie:Združenie môže vytvoriť organizačné jednotky a podlieha pravidlám hospodárenia, ktoré sú definované vo svojich stanovách.
Práva a povinnosti členov:Stanovy musia vymedziť práva a povinnosti členov združenia, vrátane obmedzení ich činnosti a správania.
Dokumenty na overenie:Pri registrácii je nevyhnutné overiť názov združenia v registri občianskych združení, a to v slovenskom jazyku. Sídlo združenia musí obsahovať presnú adresu.

Proces registrácie záujmového združenia

Registrácia záujmového združenia podlieha postupom, ktoré vykonáva príslušný okresný úrad v sídle kraja, kde združenie pôsobí. Tento postup zahŕňa niekoľko krokov a podmienok:

 1. Predloženie podpísanej dokumentácie: Zakladatelia musia predložiť kompletnú a podpísanú dokumentáciu potrebnú na založenie záujmového združenia. Táto dokumentácia zahŕňa všetky potrebné informácie a náležitosti, ako je uvedené vyššie.
 2. Správny poplatok: Je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 66 €. Tento poplatok pokrýva náklady spojené s registráciou a spracovaním dokumentov.
 3. Uznesenie obecného (mestského) zastupiteľstva (v prípade účasti obce/mesta): Ak sú medzi členmi združenia obce alebo mestá, je potrebné priložiť výpis z uznesenia obecného (mestského) zastupiteľstva, ktorý schvaľuje účasť obce (mesta) v združení. Toto je podmienka podľa ust. § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 4. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu združovaných subjektov (podľa požiadaviek niektorých okresných úradov): Aj keď to zákon explicitne nevyžaduje, niektoré okresné úrady môžu požadovať od zakladateľov doklady preukazujúce právnu subjektivitu združovaných subjektov. To môže zahŕňať výpis z obchodného registra alebo z registra neziskových organizácií.
 5. Zákon o správnom konaní: Proces registrácie záujmového združenia je riadený zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Tento zákon určuje aj lehotu na registráciu, ktorá štandardne činí 30 dní odo dňa doručenia návrhu na registráciu, ak sú všetky dokumenty v súlade s právnymi požiadavkami.

Pri vykonávaní procesu registrácie záujmového združenia sa odporúča komunikovať s príslušným okresným úradom a predložiť všetky potrebné dokumenty presne podľa ich požiadaviek. Transparentný a dôkladný prístup zabezpečí hladký priebeh registrácie záujmového združenia právnických osôb.

Sadzobník správnych poplatkov pre záujmové združenia právnických osôb

Proces registrácie a s ním spojené správne poplatky sú kľúčovými aspektami pri zakladaní a prevádzkovaní záujmového združenia právnických osôb. Správne poplatky sú definované v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a predstavujú finančné náklady spojené s rôznymi procesmi, ako je registrácia, zmeny v stanovách, získanie výpisu z registra a podobne.

PoložkaPoplatok
Návrh na registráciu záujmového združenia právnických osôb66,00 €
Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra záujmových združení právnických osôb16,50 €
Vyhotovenie stanov ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy záujmového združenia právnických osôb16,50 €
Vyhotovenie výpisu z registra záujmových združení právnických osôb5,00 €
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra16,50 €
Vyhotovenie písomnej informácie z registra záujmových združení právnických osôb5,00 €
Výmaz záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb33,00 €

Register právnických osôb a jeho význam

Od 1. novembra 2015 je v platnosti register právnických osôb, ktorý slúži ako komplexný záznam základných informácií o rôznych subjektoch. Ako v praxi využívať tento register?

Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register právnických osôb“) predstavuje jednotný záznam a databázu údajov, zahrňujúcu viac ako 70 registrov a evidencií od rôznych verejných orgánov a právnických subjektov, vrátane profesijných organizácií.

Tento register poskytuje základné informácie o obchodných spoločnostiach, občianskych združeniach, neziskových organizáciách, živnostníkoch, daňových poradcoch a ďalších subjektoch.

Prístup a využitie registra právnických osôb

 • Prístup pre verejnosť: Register právnických osôb je verejne prístupný cez Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky alebo prostredníctvom webovej stránky Štatistického úradu Slovenskej republiky. Je dôležité poznamenať, že údaje dostupné pre verejnosť majú iba informatívny charakter a nie sú právne použiteľné.
 • Prístup pre orgány verejnej moci: K právne použiteľnej verzii registra majú prístup len orgány štátnej správy, súdy, obce, vyššie územné celky a iné verejné orgány. Tento prístup zabezpečuje, že registrované údaje sú v súlade s legislatívnymi normami a môžu byť využité v právnom kontexte.
Používateľ môže pristupovať k registru právnických osôb buď ako prihlásený alebo neprihlásený. Prihlásený používateľ môže z registra získavať aj výpisy. Dôležité je, že pre prihlásenie a získavanie výpisov je nevyhnutný elektronický občiansky preukaz.

Register záujmových združení

Samotný proces registrácie začína podaním písomnej žiadosti. K žiadosti o registráciu do registra záujmových združení je potrebné priložiť:

 • zakladateľskú zmluvu alebo uznesenie
 • zápisnicu z ustavujúcej členskej schôdze
 • stanovy
 • identifikáciu osoby oprávnenej konať v mene združenia
 • doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu združovaných subjektov (výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky)
 • správny poplatok vo forme kolku v hodnote 66 €

Register záujmových združení vedie príslušný okresný úrad v sídle kraja, ktorý zodpovedá umiestneniu daného združenia. Akt vzniku záujmového združenia nastáva s nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja týkajúceho sa jeho registrácie.

Zánik a likvidácia z registra združení

Záujmové združenie právnických osôb zaniká výmazom z registra záujmových združení. Pred samotným zánikom združenia je nevyhnutné uskutočniť jeho zrušenie v súlade so stanovami. Za výmaz z registra je potrebné uhradiť správny poplatok vo forme kolku vo výške 33 €.

Proces likvidácie záujmového združenia právnických osôb, vrátane neziskových organizácií (NO), neinvestičných fondov (NF) a záujmových združení právnických osôb (ZZPO), sa riadi Obchodným zákonníkom. Likvidácia nie je okamihom výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií a združení.

Pri vstupe do likvidácie je potrebné predložiť nasledujúce originály dokumentov:

 • Zápisnica zo zasadnutia správnej rady NO, NF, ZZPO, na ktorej sa schvaľuje zrušenie s likvidáciou, vrátane zmeny názvu s dodatkom „v likvidácii“ a uvedenia likvidátora.
 • Prezenčná listina alebo listina prítomných s podpismi z daného zasadnutia správnej rady.
 • Súhlas likvidátora s jeho menom a podpisovým vzorom.
 • Dva exempláre štatútu, stanov NO, NF, ZZPO s upraveným názvom a prípadne dodatkom k štatútu.
 • Správny poplatok (kolok) v hodnote 16,5 €.

Po vydaní rozhodnutia o zmene údajov v registri MNO Okresným úradom Bratislava, a po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, likvidátor NO zverejní výzvu v Obchodnom vestníku. Tým sa vyzývajú veritelia združenia a ďalšie dotknuté subjekty, aby prihlásili svoje pohľadávky alebo iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov od vstupu NO do likvidácie.

Prílohy žiadosti o výmaz z registra združení

 • konečná správa o priebehu likvidácie
 • konečná účtovná uzávierka
 • doklad o zverejnení výzvy na prihlasovanie pohľadávok a práv
 • doklad o likvidácii od príslušného daňového úradu
 • doklad od sociálnej poisťovne o neexistencii nedoplatkov
 • potvrdenie od bankovej inštitúcie o zrušení účtu
 • oznámenie o mieste archivácie všetkých dokladov týkajúcich sa likvidovaného združenia
 • v prípade likvidačného zostatku – potvrdenie o prevode zostatku na účet oprávnenej právnickej osoby
 • správny poplatok (kolok) vo výške 33 €
 • čestné vyhlásenie o zrušení pečiatok alebo o ich neexistencii

Register záujmových združení právnických osôb predstavuje nevyhnutný nástroj pre transparentnú evidenciu a reguláciu týchto subjektov. Jeho správne vedenie a dôsledná registrácia sú neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia integrovaného a právoplatného existovania záujmových združení právnických osôb.

V tomto kontexte hrá registrácia do registra záujmových združení právnických osôb kľúčovú úlohu v zabezpečení overiteľnosti, právnej subjektivity a zodpovedného správania týchto entít v rámci verejného záujmu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang