Návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb

Záujmové združenie právnických osôb je organizácia, ktorej cieľom je zastupovať a podporovať záujmy právnických subjektov, ako sú firmy, spoločnosti alebo iné právnické osoby. Tieto združenia sa zväčša zameriavajú na ochranu a podporu spoločných profesijných, obchodných alebo odvetvových záujmov svojich členov.


Obsah článku


V súlade s ustanovením § 20f Občianskeho zákonníka je možné, aby právnická osoba zakladala záujmové združenia právnických osôb na ochranu svojich záujmov alebo dosiahnutie iných účelov. Tento právny predpis obsahuje kompaktný súbor pravidiel, ktoré definujú podmienky pre vznik (založenie a registráciu), obsah stanov a ukončenie existencie záujmového združenia.

Záujmové združenie právnických osôb

Záujmové združenie právnických osôb, formované výhradne právnickými osobami bez ohľadu na ich právnu štruktúru, ako napríklad obchodné spoločnosti alebo neziskové organizácie (napríklad občianske združenia, nadácie, obce atď.), má za cieľ ochranu spoločných záujmov alebo dosiahnutie špecifických cieľov.

Dôležité je zdôrazniť, že fyzické osoby podnikajúce ako živnostníci nie sú oprávnené zakladať takéto združenia, aj keď sú sami podnikateľskými subjektmi. Právnické subjekty často spájajú svoje sily s cieľom ochrany spoločných záujmov alebo naplnenia špecifických potrieb.


Príklady takýchto združení zahŕňajú asociácie, agentúry, zväzy, kluby, cechy, centrá a podobné organizácie. Účelom združovania môže byť široká škála oblastí, vrátane vzdelávania, športu, umenia, turizmu, inovácií v oblasti IT, regionálneho rozvoja a ďalších.


Okrem hlavného predmetu činnosti má záujmové združenie právnických osôb možnosť vykonávať aj podnikateľské aktivity. Medzi takéto spoločnosti patrí napríklad register SOLUS. Je však dôležité poznamenať, že tieto podnikateľské činnosti nesmú tvoriť hlavný predmet činnosti združenia.

Slúžia len ako doplnková aktivita na pokrytie finančných potrieb a podporu ďalšieho rozvoja združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení využitý na účely, pre ktoré bolo združenie založené.

Návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb

Takto môže vyzerať návrh zápisu do záujmového združenia právnických osôb:

Návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb do registra združenia

Z § 25 zák.

okresnému úradu

v [        ]

(presná adresa)

Vec: Návrh na zápis do registra združení

Ustanovujúca členská schôdza konaná dňa [        ] rozhodla o založení záujmového združenia právnických osôb s názvom [        ] so sídlom v [        ], [        ], okr. [        ], PSČ: [        ].

Menom zakladateľov, na základe splnomocnenia ustanovujúcou členskou schôdzou, navrhujem, aby Okresný úrad v [        ] zapísal do registra združení právnických osôb horeuvedené združenia podľa § 20i ods. 2, 3 obč. zák.

Pre potreby konania o zápis do registra predkladáme zápisnicu o ustanovujúcej členskej schôdzi združenia z [        ] a jeho stanovy. V týchto dokladoch sú uvedené skutočnosti, ktoré sa podľa § 20i ods. 2 zapisujú do registra.

V [        ] dňa [        ]

………………….. Podpis [        ]

Register záujmových združení

Registrácia záujmového združenia podlieha postupom, ktorý vykonáva príslušný okresný úrad v sídle kraja, kde združenie pôsobí. Tento proces zahŕňa niekoľko krokov a podmienok:

 • Predloženie podpísanej dokumentácie: Zakladatelia musia predložiť kompletnú a podpísanú dokumentáciu potrebnú na založenie záujmového združenia. Táto dokumentácia musí obsahovať všetky potrebné informácie a náležitosti, ako je uvedené vyššie.
 • Uhradenie správneho poplatku: Je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 66 €. Tento poplatok pokrýva náklady spojené s registráciou a spracovaním dokumentov.
 • Uznesenie obecného (mestského) zastupiteľstva (v prípade účasti obce/ mesta): Ak sú medzi členmi združenia obce alebo mestá, je potrebné priložiť výpis z uznesenia obecného (mestského) zastupiteľstva, ktoré schvaľuje účasť obce (mesta) v združení.
 • Doklad preukazujúci právnu subjektivitu združovaných subjektov (podľa požiadaviek niektorých okresných úradov): Niektoré okresné úrady môžu požadovať od zakladateľov doklady preukazujúce právnu subjektivitu združovaných subjektov, hoci to zákon explicitne nevyžaduje. Toto môže zahŕňať výpis z obchodného registra alebo z registra neziskových organizácií.

Proces registrácie záujmového združenia je riadený zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Tento zákon určuje aj lehotu na registráciu, ktorá štandardne činí 30 dní odo dňa doručenia návrhu na registráciu, ak sú všetky dokumenty v súlade s právnymi požiadavkami.

Príslušný okresný úrad v sídle kraja, kde dané záujmové združenie pôsobí, vedie Register záujmových združení. Akt vzniku záujmového združenia nastáva s nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja týkajúceho sa jeho registrácie.

V súlade s ustanovením § 20f Občianskeho zákonníka je možné, aby právnická osoba zakladala záujmové združenia právnických osôb na ochranu svojich záujmov alebo dosiahnutie iných účelov.

Ako založiť občianske združenie?

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá združuje jednotlivcov aj právnické subjekty. Má právnu subjektivitu, čo znamená, že môže vykonávať právne aktivity pod vlastným menom, ako napríklad uzatvárať zmluvy a nadobúdať majetok, pričom nesie zodpovednosť za svoje konanie.

Aktivity občianskeho združenia môžu byť zamerané na ochranu záujmov členov, avšak nevylučujú verejnoprospešné činnosti. Ich široká sféra zahŕňa šport, koníčky, vzdelávanie a pomoc druhým. Ako založiť občianske združenie?


Pri založení občianskeho združenia je dôležité postupovať krok za krokom. Na začiatok je potrebný prípravný výbor, ktorý by mal mať minimálne troch členov, pričom aspoň jeden z nich musí byť starší ako 18 rokov. Úlohou prípravného výboru je vypracovať stanovy a návrh na registráciu.


Členovia prípravného výboru musia byť občania Slovenskej republiky, ale samotné občianske združenie môže mať medzi svojimi členmi osoby aj z iných štátov.

Registrácia občianskeho združenia je viazaná na podanie stanov a návrhu na registráciu na Ministerstvo vnútra SR. Registrácia združenia je dokončená dňom registrácie, pričom ministerstvo nemá právo odmietnuť registráciu, ak sú dodržané zákonom stanovené podmienky.

Register právnických osôb

Register právnických osôb, ktorý je v platnosti od 1. novembra 2015, predstavuje dôležitý nástroj pre zaznamenávanie základných informácií o rôznych subjektoch. V praxi sa tento register využíva nasledovne:

 • Získavanie informácií o právnických subjektoch: Register združení poskytuje jednoduchý prístup k základným informáciám o rôznych subjektoch, vrátane obchodných spoločností, občianskych združení, neziskových organizácií, živnostníkov, daňových poradcov a ďalších subjektoch. To umožňuje rýchle a efektívne získavanie informácií potrebných pri rôznych administratívnych, právnych alebo obchodných procesoch.
 • Overovanie legitimity a spoľahlivosti subjektov: Registrované informácie v rámci tohto registra umožňujú overiť legitimitu a spoľahlivosť právnických subjektov. To je dôležité pre rôzne obchodné transakcie, pri poskytovaní služieb alebo uzatváraní obchodných zmlúv.
 • Monitorovanie právnických subjektov: Register združení umožňuje sledovať vývoj právnických subjektov v čase, ako aj ich zmeny v právnej forme, štruktúre vlastníctva, orgánov riadenia a ďalších dôležitých aspektoch. To môže byť užitočné pre investičné rozhodnutia, analýzu trhu alebo sledovanie konkurencie.
 • Prístup k informáciám o verejných orgánoch: Okrem informácií o právnických subjektoch poskytuje register aj údaje o verejných orgánoch, čo môže byť užitočné pre transparentnosť a kontrolu verejnej správy.

Celkovo je register právnických osôb dôležitým nástrojom pre spravovanie informácií o subjektoch a zjednodušuje prístup k dôležitým údajom pre rôzne zainteresované strany, vrátane podnikateľov, orgánov verejnej správy, právnych a finančných profesionálov a verejnosti.

Register právnických osôb, ktorý je v platnosti od 1. novembra 2015, predstavuje dôležitý nástroj pre zaznamenávanie základných informácií o rôznych subjektoch.

Register záujmových združení právnických osôb – likvidácia a zánik

Záujmové združenie zaniká výmazom z registra záujmových združení. Pred výmazom je nutné združenie zrušiť v súlade so stanovami. Za výmaz sa platí správny poplatok 33 €. Register záujmových združení právnických osôb, teda záznam o združení, bude týmto procesom vymazaný.

Proces likvidácie záujmového združenia právnických osôb (vrátane neziskových organizácií, investičných fondov a záujmových združení právnických osôb) sa riadi Obchodným zákonníkom. Likvidácia neznamená automatický výmaz z registra právnických osôb, teda registra mimovládnych neziskových organizácií a združení.

Dokumenty pre vstup do likvidácie:

 • Zápisnica zo zasadnutia správnej rady s rozhodnutím o zrušení s likvidáciou, zmene názvu s dodatkom „v likvidácii“ a určením likvidátora.
 • Prezenčná listina alebo listina prítomných s podpismi z daného zasadnutia.
 • Súhlas likvidátora s jeho menom a podpisovým vzorom.
 • Dva exempláre štatútu/ stanov s upraveným názvom a prípadným dodatkom.
 • Správny poplatok 16,5 €.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zmene v registri likvidátor zverejní v Obchodnom vestníku výzvu pre veriteľov a dotknuté subjekty na prihlásenie pohľadávok a iných práv v lehote minimálne 6 mesiacov od vstupu do likvidácie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang