Vzor stanovy záujmového združenia právnických osôb

Záujmové združenie právnických osôb je forma organizácie, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri zastupovaní spoločných záujmov a potrieb rôznych právnických subjektov. Tieto združenia sú základom pre silné a zjednotené hnutie, ktoré môže posilniť hlas právnických osôb a aktívne sa podieľať na procese tvorby politík, regulácií a rozvoja.

Vznik záujmových združení právnických osôb je často motivovaný potrebou zjednotiť sa a riešiť spoločné problémy či dosiahnuť spoločné ciele. Tieto združenia môžu vznikať na regionálnej, národnej alebo dokonca medzinárodnej úrovni a môžu zastupovať rôzne odvetvia, profesionálne skupiny alebo spoločenské záujmy.

Register záujmových združení právnických osôb

Register záujmových združení právnických osôb vedie Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja. V registri sa evidujú nasledovné údaje:

 • názov združenia
 • sídlo združenia
 • IČO združenia
 • účel združenia
 • predmet činnosti združenia
 • meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za združenie
 • deň zápisu do registra
 • deň výmazu z registra

Návrh na zápis do registra záujmových združení podáva osoba splnomocnená zakladateľmi združenia. K návrhu sa prikladajú:

 • zakladateľská zmluva alebo uznesenie ustanovujúcej členskej schôdze
 • stanovy združenia
 • určenie osoby oprávnenej konať v mene združenia
 • doklad preukazujúci právnu subjektivitu združovaných subjektov
 • správny poplatok vo výške 66 €

Združenie sa vymaže z registra na základe písomného návrhu združenia, rozhodnutia okresného úradu o zrušení združenia alebo zániku združenia. V registri záujmových združení je možné vyhľadávať podľa názvu združenia, IČO združenia, sídla združenia a kraja.

Medzi záujmové združenia právnických osôb patrí aj SOLUS, nebankový register, ktorého cieľom je prispievať k prevencii zadlžovania klientov.

Register právnických osôb

Register právnických osôb je informačný systém, v ktorom sa evidujú údaje o právnických osobách zapísaných v Slovenskej republike. Register právnických osôb spravuje Štatistický úrad SR.

Účelom je poskytovať spoľahlivé a aktuálne informácie o právnických osobách pre verejnosť, štátnu správu a orgány verejnej moci. Okrem toho má zjednodušiť a zefektívniť procesy týkajúce sa právnických osôb a znížiť administratívnu záťaž pre právnické osoby.

Register právnických osôb eviduje údaje o právnických osobách ako názov, sídlo, IČO, právna forma, orgány právnickej osoby, predmet činnosti, bankové spojenie a údaje o zápisoch v iných registroch (napr. obchodný register, živnostenský register, register združení).

Verejnosť má prístup k základným informáciám o právnických osobách v registri prostredníctvom webového sídla Štatistického úradu SR. Za poplatok je možné získať aj výpis z registra, ktorý obsahuje podrobnejšie informácie o danej právnickej osobe.

Register právnických osôb je informačný systém, v ktorom sa evidujú údaje o právnických osobách zapísaných v Slovenskej republike. Register právnických osôb spravuje Štatistický úrad SR.

Stanovy záujmového združenia právnických osôb – vzor

STANOVY ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB

I. Názov a sídlo záujmového združenia

 1. Názov: Záujmové združenie právnických osôb (ďalej len „ZPZO“)
 2. Sídlo: (Adresa sídla ZPZO)

II. Cieľ ZPZO

 1. Cieľom ZPZO je zastupovať a podporovať záujmy právnických osôb pôsobiacich v (uvedte oblasť alebo odvetvie), a to prostredníctvom:
  a) Zastupovania záujmov svojich členov voči vládam, regulačným orgánom a iným zainteresovaným stranám.
  b) Poskytovania služieb a podpory pre členov ZPZO.
  c) Informovania členov o dôležitých udalostiach, trendoch a zmenách v ich odvetví alebo profesii.
  d) Podpory spolupráce a súdržnosti medzi členmi ZPZO a inými zainteresovanými stranami.
 2. ZPZO sa bude snažiť dosiahnuť svoje ciele prostredníctvom organizovania podujatí, stretnutí, školení a iných aktivít, ktoré podporujú spoločné záujmy právnických osôb.

III. Členstvo

 1. Členom ZPZO môžu byť právnické osoby pôsobiace v (uvedte oblasť alebo odvetvie), ktoré vyjadria záujem o členstvo a splnia stanovené podmienky.
 2. Členovia majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach, hlasovať a zúčastňovať sa aktivít a programov organizovaných ZPZO.
 3. Členovia sú povinní platiť príslušné členské poplatky, ak sú stanovené.

IV. Orgány ZPZO

 1. Základnými orgánmi ZPZO sú:
  a) Valné zhromaždenie
  b) Výkonný výbor
 2. Ďalšie podrobnosti o právomociach a fungovaní orgánov ZPZO sú špecifikované v interných predpisoch organizácie.

V. Financovanie

 1. ZPZO môže získavať finančné prostriedky od svojich členov, ako aj prostredníctvom grantov, sponzorstiev a iných zdrojov.
 2. Finančné prostriedky ZPZO sa využijú na podporu činností organizácie a dosiahnutie jej cieľov.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť od dátumu ich schválenia valným zhromaždením ZPZO.
 2. Zmeny a doplnky týchto stanov môžu byť schválené valným zhromaždením ZPZO.

Miesto, dátum a podpis

Návrh na zápis záujmového združenia do registra združení

NÁVRH NA ZÁPIS ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB DO REGISTRA ZDRUŽENIA

Z § 25 zák. okresnému úradu v [        ] (presná adresa)

Vec: Návrh na zápis do registra združení

Ustanovujúca členská schôdza konaná dňa [        ] rozhodla o založení záujmového združenia právnických osôb s názvom [        ] so sídlom v [        ], [        ], okr. [        ], PSČ: [        ].

Menom zakladateľov, na základe splnomocnenia ustanovujúcou členskou schôdzou, navrhujem, aby Okresný úrad v [        ] zapísal do registra združení právnických osôb horeuvedené združenia podľa § 20i ods. 2, 3 obč. zák.

Pre potreby konania o zápis do registra predkladáme zápisnicu o ustanovujúcej členskej schôdzi združenia z [        ] a jeho stanovy. V týchto dokladoch sú uvedené skutočnosti, ktoré sa podľa § 20i ods. 2 zapisujú do registra.

V [        ] dňa [        ]

………………….. Podpis

Čo je občianske združenie

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá vzniká na základe dobrovoľného spojenia fyzických alebo právnických osôb s cieľom dosiahnuť určité spoločné záujmy, ciele alebo účely. Tieto združenia majú vo väčšine krajín svoje vlastné právne rámce a sú regulované zákonmi alebo inými legislatívnymi predpismi.

Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné a založené na dobrovoľnom rozhodnutí jednotlivca alebo organizácie pridať sa k združeniu. Občianske združenia sa zväčša zriaďujú s cieľom dosiahnuť určité spoločné ciele, ktoré môžu byť charitatívne, kultúrne, sociálne, environmentálne, profesionálne alebo politického charakteru.

Občianske združenia majú samostatnú právnu subjektivitu, čo im umožňuje uzatvárať zmluvy, vlastniť majetok, vykonávať právne činy a podnikať v mene združenia. Základnými orgánmi občianskeho združenia sú valné zhromaždenie a výkonný výbor, ktoré sú zodpovedné za riadenie a správu združenia. Členovia majú právo vyjadriť svoj názor a hlasovať o dôležitých otázkach.

Financovanie občianskeho združenia pochádza z rôznych zdrojov, ako sú členské príspevky, granty, darovania, sponzorstvá a príjmy z vlastnej činnosti. Mnoho občianskych združení má pozitívny sociálny vplyv na spoločnosť tým, že poskytuje služby a podporu rôznym komunitám, skupinám alebo oblastiam.

Príklady činností občianskych združení môžu zahŕňať podporu vzdelávania, kultúrne podujatia, dobrovoľnícke služby, ochranu životného prostredia, sociálne služby, politické lobbing alebo profesijné združenia. Občianske združenia môžu mať rôznu formu a štruktúru podľa ich konkrétnych potrieb a cieľov.

Na Slovensku neexistuje samostatný register združení. Občianske združenia sa zapisujú do Registra mimovládnych neziskových organizácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR.

Občianske združenia majú samostatnú právnu subjektivitu, čo im umožňuje uzatvárať zmluvy, vlastniť majetok, vykonávať právne činy a podnikať v mene združenia.

Ako založiť občianske združenie

Občianske združenie vzniká na základe registrácie do registra mimovládnych neziskových organizácií. Návrh na registráciu sa predkladá Ministerstvu vnútra SR, a jeho vzor je k dispozícii na webovej stránke ministerstva. Podanie návrhu môžu realizovať najmenej traja občania, pričom aspoň jeden z nich musí byť starší ako 18 rokov (tzv. prípravný výbor).

V návrhu musia členovia prípravného výboru uviesť svoje mená, priezviská, rodné čísla a bydliská, ako aj informácie o splnomocnencovi, ktorý je oprávnený konať v ich mene. Taktiež sa vyžadujú údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo jeho členoch, vrátane mien, priezvisk, adries trvalého pobytu, dátumov narodenia a rodných čísel.

K návrhu je potrebné pripojiť dve vyhotovenia stanov a uhradiť správny poplatok vo výške 66,- eur (pri elektronickom podaní návrhu je poplatok polovičný, t.j. 33,- eur). Informácie o občianskom združení sú dostupné v registri mimovládnych neziskových organizácií.

Pokiaľ Ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie občianskeho združenia, vykoná registráciu do 15 dní od podania návrhu a splnomocnencovi prípravného výboru zašle jedno vyhotovenie stanov s uvedeným dátumom registrácie.

Registrácia sa vykonáva bez vydania rozhodnutia, ale splnomocnenec dostane jedno vyhotovenie stanov s vyznačeným dátumom registrácie. Po registrácii občianske združenie získa identifikačné číslo (IČO), ktoré mu pridelí Ministerstvo vnútra SR.

Ministerstvo má povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré spĺňa zákonom stanovené podmienky, a nemá právo rozhodovať o jeho registrácii svojvoľne. Ako založiť občianske združenie nie je náročné, ale vyžaduje si určitú administratívu.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang