SOLUS – recenzie, skúsenosti, ako funguje

Úverový register je zabezpečená databáza informácií o klientoch, ktorí čerpajú úver od bankovej alebo nebankovej spoločnosti. O každej osobe, ktorá si požičala peniaze od finančnej inštitúcie sú vedené v úverovom registri údaje, či osoba spláca svoje záväzky podľa stanovených podmienok a na čas.

Register je nástrojom získavania informácií o nesolventných osobách vo všetkých krajinách s vyspelou ekonomikou.

Na území Slovenska pôsobia štyri úverové registre:

 • bankový register dlžníkov SBCB – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
 • nebankový register NBCB – Non Banking Credit Bureau,s.r.o.
 • nebankový register – SOLUS
 • univerzálny register SR

Čo je to solus, ako funguje a akým spôsobom sa do tohto systému človek dostane?

SOLUS

SOLUS je nebankový register, ktorého cieľom je prispievať k prevencii zadlžovania klientov, k prevencii zvýšenia počtu dlžníkov, ktorý meškajú so splátkami, k zvyšovaniu vymáhateľnosti súčasných dlhov po splatnosti a znižovať finančné straty veriteľov.

Je to vlastne register informácií o klientoch, ktorý získava a zhromažďuje informácie o klientoch, ktorí sa dostali do problémov so splácaním svojich záväzkov u niektorého člena združenia SOLUS.

Do registra SOLUS je zapísaná fyzická osoba, ktorá si neplní svoje povinnosti vo vzťahu k činnosti aspoň jedného člena združenia. Teda osoba, ktorá:

 • mešká pri plnení svojej pohľadávky z úverovej, leasingovej zmluvy či inej zmluvy, z ktorej jej vznikol finančný záväzok po splatnosti voči veriteľovi, a toto omeškanie trvá počas stanovenej doby
 • sa omeškala so splatením viac než dvoch po sebe nasledujúcich splátok alebo jednej splátky dlhšie ako dva mesiace
 • uviedla v žiadosti nepravdivé alebo neúplné osobné údaje

Ide o register, do ktorého sú zaraďované fyzické osoby (spotrebitelia). Združenie SOLUS bolo založené v roku 2005 za účelom ochrany leasingu, úverových a ďalších služieb poskytovaných spotrebiteľmi, t.j. nebankovými subjektmi. SOLUS je záujmové združenie právnických osôb.

Vymazanie z nebankového registra SOLUS:

Osobné údaje klienta, ktorý sa nachádzal v registri SOLUS a svoj dlh už splatil budú vymazané uplynutím troch mesiacov alebo troch rokov v závislosti od typu poručenia zmluvnej alebo inej právnej povinnosti.

Zoznam členov združenia SOLUS:

 • CETELEM SLOVENSKO a.s.
 • COFIDIS, a.s.
 • Credium Slovakia, a.s.
 • ESSOX SK s. r. o.
 • Home Credit Slovakia, a.s.
 • MULTI Leasing, s.r.o.
 • PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
 • Santander Consumer Finance a.s.

Po uplynutí tejto lehoty sú osobné údaje, vrátane informácie o úhrade dlžnej čiastky po splatnosti, kvôli ktorej bola osoba do registra zaradená, automaticky vymazané. Zistiť, či sa nachádza človek v nebankovom registri SOLUS je možné na základe písomnej žiadosti.

Získa tak informácie o tom, či sa v tejto databáze nachádza, aké údaje sú o ňom vedené a taktiež informácie o zdroji jeho osobných údajov. Táto služba je však spoplatnená.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang