Pôžička pre neplatičov – porovnanie, možnosti

Záznam v úverových registroch môže nejednému žiadateľovi o pôžičku pripraviť pár nepríjemných chvíľ. Získať úver je potom veľmi náročné a v niektorých prípadoch až nemožné. Kto je dlžník? Aké sú možnosti istej pôžičky pre neplatičov?

Je zo zákona dané, že banky a nebankové spoločnosti musia nahliadať do úverových registrov. Žiadateľ, ktorý má zápis v tomto registri predstavuje pre banku a nebankovú spoločnosť rizikového klienta, ktorý nebude schopný platiť svoje záväzky. 

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Neplatičmi úverov sú tí, ktorí splácajú sumy úveru až po lehote splatnosti.

Subprime veritelia sa špecializujú na poskytovanie úverových produktov pre dlžníkov, ktorí majú slabé úverové skóre alebo ktorým chýba silná úverová história.

Nebankové pôžičky sú finančným riešením pre ľudí, ktorí sa v minulosti stretli s niekoľkými problémami, v dôsledku ktorých nemohli využívať tradičné bankové možnosti.

Dlžník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dlhuje peniaze inej fyzickej alebo právnickej osobe.

Možnosťou ako si požičať peniaze aj so záznamom v registri, sú pôžičky od ľudí (peer to peer pôžičky) alebo pôžičky od súkromnej osoby.

Možnosti požičania peňazí pre neplatičov – isté pôžičky pre dlžníkov

Našťastie existujú možnosti istých pôžičiek pre neplatičov. Subprime veritelia sa špecializujú na poskytovanie úverových produktov pre dlžníkov, ktorí majú slabé úverové skóre alebo ktorým chýba silná úverová história.

Subprime veritelia zvyčajne účtujú vyššie úrokové sadzby a poplatky ako tradiční veritelia. Produkty subprime pôžičiek môžu mať navyše prísnejšie kvalifikačné požiadavky.

Subprime veritelia zvyčajne požadujú od dlžníkov, aby mali stabilne zvýšený príjem a schvaľovali svoju žiadosť o úver na základe schopnosti splácať a nie na základe úverovej histórie.

Subprime market

Tzv. subprime trh sa týka úverových praktík, ktoré zahŕňajú požičiavanie ľuďom s relatívne slabou alebo obmedzenou úverovou históriou a/alebo finančnými zdrojmi.

Keďže subprime dlžníci sú vo všeobecnosti vnímaní ako rizikovejší ako „hlavní“ dlžníci, veritelia zvyčajne účtujú vyššie úrokové sadzby a poplatky, keď im ponúkajú produkty.

Subprime pôžičky zostávajú bežnou praxou v bankovom a hypotekárnom odvetví, keďže veritelia sa snažia uspokojiť rastúci dopyt po pôžičkách medzi jednotlivcami s obmedzeným prístupom k tradičnejším úverových zdrojov.

Kto je neplatič?

Neplatičmi úverov sú tí, ktorí splácajú sumy úveru až po lehote splatnosti. K tomuto zlyhaniu zvyčajne dochádza, keď dlžníci nedodržia podmienky splácania úveru, napríklad neuhradia platby v čase splatnosti a v určených sumách. Nesplácanie úveru môže mať významný negatívny vplyv na finančnú situáciu jednotlivca.

Agentúry pre úverové hodnotenie považujú neplatičov pôžičiek za vysokorizikových dlžníkov a môžu negatívne ovplyvniť úverové skóre osoby.

Neplatiči pôžičky sú zo zákona zodpovední za splatenie celej sumy pôžičky vrátane všetkých poplatkov, úrokov a poplatkov spojených s inkasom vykonaným veriteľom. Neplatiči pôžičiek tiež riskujú právne kroky, ako sú občianske súdne spory alebo trestné oznámenia, za nesplatenie úveru.

Neplatičom je niekto, kto nedokáže včas splatiť akúkoľvek pôžičku, úver alebo dlh. Nesplnenie finančných záväzkov môže mať vážne následky, ako sú právne kroky zo strany veriteľov, poškodenie kreditného skóre a dokonca aj bankrot.

Je dôležité zabezpečiť, aby boli záväzky splnené včas, aby sa predišlo nesplneniu akejkoľvek finančnej dohody. Je tiež dôležité porozumieť úverovej histórii a v prípade potreby podniknúť kroky na jej zlepšenie.

Skôr ako si človek zoberie pôžičku, ktorou vykryje bežné výdavky, treba preveriť aj iné možnosti. Jednou z nich sú aj štátne príspevky ako príspevok na bývanie v podnájme.

Nebankové pôžičky pre neplatičov

Nebankové pôžičky sú finančným riešením pre ľudí, ktorí sa v minulosti stretli s niekoľkými problémami, v dôsledku ktorých nemohli využívať tradičné bankové možnosti.

Spomínané nebankové pôžičkové produkty ponúkajú spotrebiteľom s kazmi na ich úverovom profile spôsob, ako získať financovanie. Tieto pôžičky sú zvyčajne nezabezpečené pôžičky, čo znamená, že na schválenie nie je potrebné žiadne zabezpečenie.

Úver po osobnom bankrote je jedným zo spôsobov, ako niektorí ľudia riešia svoje finančné problémy. Je však potrebné vedieť, že tieto pôžičky:

Môžu byť drahšie ako tradičné bankové pôžičky, ale sú navrhnuté tak, aby pomohli dlžníkom obnoviť svoj kredit v priebehu času. Je dôležité si uvedomiť, že nebankové úverové produkty môžu ovplyvniť úverové skóre spotrebiteľa, čo mu v budúcnosti sťaží získanie tradičného financovania.

Pred podaním žiadosti o pôžičku je dôležité dôkladne preskúmať potenciálnych veriteľov a pred podpísaním akýchkoľvek dokumentov si prečítať všetky podmienky pôžičky.

Nebankoví poskytovatelia pôžičiek často ponúkajú len obmedzený počet typov pôžičiek aj pre dlžníkov. Dlžníci nemusia byť schopní nájsť ten správny úver, ktorý by vyhovoval ich potrebám.

Nebankové pôžičky majú často vyššie úroky ako pôžičky v bankách. To môže viesť k vyšším splátkam a zvýšiť celkové dlhodobé náklady na úver.

Kto je dlžník?

Dlžník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dlhuje peniaze inej fyzickej alebo právnickej osobe. Dlhy môžu mať mnoho podôb, ako sú hypotéky, dlhy z kreditných kariet, pôžičky na autá, dlhy zo študentských pôžičiek a účty za lekársku starostlivosť.

Dlžník je zo zákona povinný zaplatiť akékoľvek dlhy, ktoré dlhuje, a ak tak neurobí, môže to mať za následok vážne právne následky, ako je exekúcia mzdy alebo zabavenie majetku. Tu sú dôležité informácie o dlžníkovi:

DefiníciaOsoba alebo subjekt s právnym záväzkom splatiť dlh alebo splniť iný záväzok voči veriteľovi.
Typy dlžníkov Fyzická osoba (jednotlivec) alebo právnická osoba (spoločnosť).
Hlavné formy dlhov Pôžičky, úvery, hypotéky, spotrebné úvery, podnikateľské úvery.
Povinnosti dlžníkaSplatiť dlh podľa podmienok zmluvy, platiť úroky, dodržiavať splátkový kalendár.
Práva dlžníkaByť informovaný o podmienkach úveru, požiadať o úpravu splátkového kalendára, ochrana pred nadmerným zadlžením.
Možné následky nesplácania Exekúcia, súdne vymáhanie, konkurzné konanie, negatívne záznamy v úverových registroch.
Riešenia pri finančných ťažkostiach Kontaktovanie veriteľa, dohoda o odklade splátok, osobný bankrot.
Regulačné orgányNárodná banka Slovenska, Ministerstvo spravodlivosti.
Význam pre ekonomikuPodporuje tok kapitálu, umožňuje financovanie spotreby a investícií, podporuje ekonomický rast.
Finančná gramotnosťZodpovedný prístup k správe financií, dôkladné plánovanie, informovanosť o právach a povinnostiach.

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť vážnym finančným ťažkostiam, je byť proaktívny pri spravovaní akéhokoľvek dlhu, ktorý existuje. To znamená platiť účty včas a v prípade potreby dohodnúť s veriteľmi platobný plán, ktorý môže pomôcť znížiť dlžnú sumu.

Pôžičky aj pre dlžníkov v registri 

Banka určite dlžníkom ani neplatičom pôžičku neposkytne. Títo klienti totiž predstavujú príliš veľké riziko. Avšak šanca získať potrebné finančné prostriedky nie je nulová. Dlžníkom požičia peniaze nebanková spoločnosť, ale len vo veľmi obmedzenom rozsahu. 

Podmienky tejto pôžičky sú veľmi prísne a suma vypožičaných peňazí nízka. Úverová sadzba je vyššia ako pri bankových spoločnostiach a doba splatnosti je veľmi krátka – najčastejšie do jedného mesiaca.

V prípade poskytnutia tejto pôžičky si nebanková spoločnosť bude žiadať dokladovanie príjmu; ten musí byť dostatočne vysoký a pravidelný.

Pôžičky peer to peer (P2P)

Možnosťou ako si požičať peniaze aj so záznamom v registri, sú pôžičky od ľudí alebo teda peer to peer pôžičky. P2P pôžičky sú ako bežné pôžičky, ale môžu mať flexibilnejšie podmienky splácania a úrokov, pretože zúčastnené strany si môžu medzi nimi dohodnúť podrobnosti.

Tento typ pôžičiek môže byť užitočný v situáciách, keď iní tradiční veritelia nemusia byť k dispozícii. Napríklad, ak má niekto zlé kreditné skóre, môže si byť stále schopný zabezpečiť P2P pôžičku, ak má člena rodiny alebo priateľa, ktorý je ochotný prihlásiť sa ako veriteľ.

Výhody a nevýhody P2P pôžičiek

Výhody P2P pôžičiekNevýhody P2P pôžičiek
Nižšie úrokové sadzby: P2P platformy často ponúkajú nižšie úrokové sadzby v porovnaní s tradičnými bankovými úvermi.Vyššie riziko pre investora: P2P pôžičky môžu byť riskantnejšie pre investorov, pretože pôžičky nemusia byť zabezpečené.
Rýchlejší proces schvaľovania: Schvaľovací proces na P2P platformách je často rýchlejší a menej byrokratický.Menej regulovaná oblasť: P2P platformy môžu byť menej regulované ako tradičné finančné inštitúcie, čo môže zvýšiť riziko podvodov.
Prístup k financovaniu pre širšie spektrum žiadateľov: Možnosť získať pôžičku pre tých, ktorí by ju v banke nezískali.Potenciálne vyššie úrokové sadzby pre žiadateľov s nízkym kreditným skóre: Žiadatelia s horšou úverovou históriou môžu čeliť vyšším úrokovým sadzbám.
Transparentnosť: P2P platformy často poskytujú jasné informácie o podmienkach pôžičiek a poplatkoch.Likviditné riziko: Pre investorov môže byť ťažké rýchlo premeniť investíciu späť na hotovosť, ak potrebujú peniaze skôr.
Diverzifikácia investícií: Investori môžu rozložiť investície do viacerých pôžičiek, čím znižujú riziko straty.Nedostatok ochrany pre dlžníkov: Nie všetky P2P platformy ponúkajú rovnakú úroveň ochrany ako tradičné banky.
Nízke alebo žiadne skryté poplatky: Mnohé P2P platformy majú transparentnú štruktúru poplatkov.Riziko defaultu: Žiadatelia môžu mať vyššie riziko nesplácania dlhov, čo môže ovplyvniť investorov.
Prístup k rôznym typom pôžičiek: Možnosť získania pôžičiek na rôzne účely, vrátane osobných pôžičiek, podnikateľských úverov a iných.Technologické riziká: P2P platformy môžu byť náchylnejšie na kybernetické útoky a technické problémy.

P2P pôžičky môžu byť tiež nákladovo efektívnejšie, pretože požičiavajúca strana nemusí platiť náklady na uzavretie alebo poplatky spojené s tradičnou pôžičkou.

Pôžička od súkromnej osoby

V neposlednom rade, keď všetky možnosti zlyhali, je možné požičať si potrebné financie od súkromnej osoby. Táto pôžička sa však veľmi neodporúča, pretože nesie so sebou mnoho rizík.

Jednou z hlavných nevýhod pôžičky od súkromnej osoby je nedostatok právnej ochrany v prípade, že dôjde k sporu medzi veriteľom a dlžníkom. Tu sú základné informácie o pôžičkách od súkromnej osoby:

 • Definícia: Pôžičky poskytované súkromnými jednotlivcami, často prostredníctvom osobných dohôd alebo zmlúv.
 • Poskytovatelia pôžičiek: Súkromné osoby, rodina, priatelia, individuálni investori.
 • Príjemcovia pôžičiek: Fyzické osoby alebo právnické osoby (spoločnosti), ktoré potrebujú financie.
 • Účel pôžičiek: Rôznorodý – osobné potreby, podnikateľské aktivity, konsolidácia dlhov, investície.
 • Úrokové sadzby: Môžu byť nižšie alebo vyššie ako v bankách, závisí od dohody medzi súkromnými osobami.
 • Podmienky splácania: Flexibilné, dohodnuté medzi poskytovateľom a príjemcom, môžu zahŕňať pevné splátky, jednorazovú splátku, atď.
 • Výhody: Rýchly prístup k financovaniu, menej byrokratických prekážok, flexibilné podmienky, osobný prístup.
 • Nevýhody: Vyššie riziko pre obe strany, menej formálna ochrana dlžníka, potenciálne nepriaznivé podmienky, možný negatívny vplyv na osobné vzťahy.
 • Riziká pre poskytovateľa: Možnosť nesplácania dlhu, nedostatok právnej ochrany, zložité vymáhanie dlhu bez formálnej zmluvy.
 • Riziká pre príjemcu: Možnosť vyšších úrokov, nepriaznivé podmienky, potenciálne konflikty s veriteľom, právna nejasnosť.
 • Dohody a zmluvy: Často menej formálne, avšak odporúča sa písomná zmluva s presne definovanými podmienkami.
 • Regulácia a zákonnosť: Môžu podliehať menej prísnej regulácii ako bankové pôžičky, je dôležité dodržiavať základné právne normy.
 • Právna ochrana: Obmedzená v porovnaní s bankovými úvermi – prípadné spory môžu byť ťažšie riešiteľné.
 • Príklady použitia: Osobné pôžičky medzi rodinnými príslušníkmi, investičné pôžičky od individuálnych investorov.

Zatiaľ čo v banke alebo nebankovej spoločnosti je žiadateľ o pôžičku právne chránení, v prípade pôžičky od súkromnej osoby sa musí spoliehať len na slovo jednotlivca. 

Pôžičky bez registra dlžníkov

Pôžičky bez registra dlžníkov predstavujú veľmi rýchly a jednoduchý prístup k potrebným finančným prostriedkom. Tento typ pôžičiek je väčšinou poskytovaný na online platformách.

Veľkou výhodou týchto pôžičiek (aj pre dlžníkov) je ich flexibilita. Poskytovatelia pôžičiek ponúkajú rôzne druhy finančných produktov ako sú dlhodobé pôžičky, krátkodobé pôžičky, bezúčelové pôžičky.

Pri tomto druhu pôžičiek poskytovateľ nepotrebuje žiadnu dokumentáciu príjmov žiadateľa a taktiež nemusia brať do úvahy informácie z registra dlžníkov.

Poskytovatelia pôžičiek bez registra dlžníkov taktiež ponúkajú žiadateľom peniaze rýchlo na účet, čo môže byť v kritickej situácii veľmi veľkou výhodou. Medzi ďalšie výhody patrí:

Jednoduchší prístup k financiámPôžičky sú dostupné aj pre ľudí so zlou úverovou históriou, ktorí by inak nemali šancu získať úver.
Menej dokumentácieMenej požadovaných dokladov a informácií, čo zjednodušuje a urýchľuje proces žiadosti.
Flexibilné podmienkyMožnosť dohodnúť si individuálne podmienky splácania a výšky pôžičky podľa potrieb dlžníka.
DiskrétnosťMenší dôraz na verejný úverový register znamená vyššiu úroveň súkromia pre žiadateľov.
DostupnosťPôžičky bez registra dlžníkov sú často dostupné aj u nebankových inštitúcií alebo súkromných poskytovateľov, čo rozširuje možnosti pre žiadateľov.

Tieto pôžičky však majú aj svoje nevýhody. Medzi ne patrí:

Napriek tomu sú tieto pôžičky obľúbené medzi žiadateľmi pôžičiek.

Na záver

Nesplácanie úveru môže byť ťažká situácia, z ktorej sa dá dostať. Mnohí veritelia nie sú ochotní poskytnúť úver ľuďom, ktorí v minulosti nesplácali dlhy.

Ľudia, ktorí v minulosti nesplácali úvery, však môžu mať k dispozícii špecializované úverové programy. Tieto pôžičky sú špeciálne navrhnuté pre dlžníkov s nízkym kreditným skóre a často sa dajú ľahšie získať ako tradičné pôžičky.

Pre tých, ktorí nesplácali pôžičku, je pochopenie dostupných možností a nájdenie správneho veriteľa prvým krokom k návratu na cestu obnovy.

Pred podpísaním akejkoľvek úverovej zmluvy je dôležité plne porozumieť podmienkam poskytnutia pôžičky a povinnostiam splácať. Neplatiči pôžičiek by tiež mali požiadať o radu finančného poradcu alebo úverového poradcu, aby sa ubezpečili, že pre svoju situáciu urobia to najlepšie.

Je dôležité mať však na pamäti, že by sa človek mal vyvarovať pádu do dlhov. Ako predísť exekúcii a zbaviť sa dlhov je kľúčovým pilierom v živote bez dlhov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang