Leasingová zmluva – vzor, odstúpenie, prepis auta

Leasing auta je finančný produkt, ktorý umožňuje osobám alebo firmám užívať si vozidlo bez nutnosti ho okamžite kúpiť. V podstate ide o prenájom vozidla na dohodnuté obdobie, počas ktorého sa platí mesačná splátka. Leasing je obľúbený spôsob financovania vozidiel, a to nielen pre jednotlivcov, ale aj pre firmy a podnikateľov.

Pri leasingu auta si klient vyberie konkrétne vozidlo, a leasingová spoločnosť mu ho zakúpi. Následne s klientom uzavrie leasingovú zmluvu, v ktorej sú stanovené podmienky, ako je doba trvania leasingu, výška mesačných splátok, prípadne akontácia či balónová platba na konci leasingovej zmluvy.

Počas doby leasingu je klient užívateľom vozidla a je zodpovedný za jeho údržbu a poistenie. Na konci leasingovej zmluvy má klient zvyčajne možnosť odkúpiť vozidlo za dohodnutú cenu alebo ho vrátiť leasingovej spoločnosti.

Výhody leasingu auta zahŕňajú možnosť mať nové vozidlo bez veľkého počiatočného vkladu, predvídateľné mesačné náklady, a pre firmy aj možnosť daňových úľav. Avšak je dôležité si uvedomiť, že vozidlo nie je vlastníctvom klienta počas doby leasingu, a neplatenie mesačných splátok môže viesť k ukončeniu zmluvy a strate užívania vozidla.

Čo je odstúpenie leasingu?

Odstúpenie leasingu sa týka situácie, keď klient chce predčasne ukončiť leasingovú zmluvu pred dohodnutým termínom. Ide o právo klienta, ktoré je zakotvené v leasingovej zmluve a v zákone. Odstúpenie leasingu je možné z rôznych dôvodov, napríklad kvôli zmenám v finančnej situácii, zmenám vo využívaní vozidla alebo potrebe získania iného vozidla.

Pri odstúpení leasingu je dôležité zvážiť určité faktory, pretože táto možnosť môže byť sprevádzaná určitými poplatkami a sankciami. Tieto podmienky sa zvyčajne upravujú v leasingovej zmluve a môžu zahrňovať:

 1. penalizácia: leasingová spoločnosť môže požadovať zaplatenie poplatku alebo penalizácie za predčasné ukončenie zmluvy. Táto suma môže zahrňovať stratu, ktorú leasingová spoločnosť utrpí v dôsledku predčasného ukončenia zmluvy.
 2. ukončovacie poplatky: leasingová spoločnosť môže požadovať zaplatenie ďalších poplatkov súvisiacich s ukončením zmluvy.
 3. odpočet nákladov: v niektorých prípadoch môže klientovi odpočítať náklady na opravy a údržbu vozidla počas doby leasingu.

Je dôležité dôkladne preskúmať leasingovú zmluvu a konzultovať s leasingovou spoločnosťou pred rozhodnutím o odstúpení leasingu. Pred podpísaním zmluvy je vhodné overiť si podmienky odstúpenia a možné následky. V niektorých prípadoch môže byť výhodnejšie prenajať vozidlo inému užívateľovi alebo dohodnúť alternatívne riešenie s leasingovou spoločnosťou.

Výhody leasingu auta zahŕňajú možnosť mať nové vozidlo bez veľkého počiatočného vkladu, predvídateľné mesačné náklady, a pre firmy aj možnosť daňových úľav.

Pokračovanie leasingu bez odstupného

Pokračovanie leasingu bez odstupného sa týka situácie, keď klient sa rozhodne predĺžiť dobu trvania leasingovej zmluvy alebo neukončiť ju v dohodnutom termíne bez potreby zaplatenia odstupného, teda poplatku za predčasné ukončenie zmluvy.

V niektorých prípadoch môže nastať situácia, kedy klient nie je schopný alebo nechce uhradiť odstupné, ktoré je v zmluve stanovené. V takom prípade môže leasingová spoločnosť ponúknuť možnosť pokračovania v leasingu.

To znamená, že klient bude môcť predĺžiť zmluvu o ďalšie obdobie a platiť mesačné splátky, ako doteraz, bez potreby uhradiť dodatočné poplatky za ukončenie zmluvy.

Pokračovanie leasingu bez odstupného môže byť pre klienta výhodné, ak si želá mať vozidlo ďalej a nemá momentálne finančné možnosti na platenie odstupného. Avšak je dôležité si uvedomiť, že pri pokračovaní v leasingu sa doba trvania zmluvy predĺži a klient bude platiť mesačné splátky počas nového dohodnutého obdobia.

Každá leasingová spoločnosť má vlastné podmienky a politiky týkajúce sa pokračovania leasingu a preto je dôležité konzultovať túto možnosť priamo so spoločnosťou, u ktorej je leasing uzatvorený.

Pokračovanie leasingu bez odstupného sa týka situácie, keď klient sa rozhodne predĺžiť dobu trvania leasingovej zmluvy alebo neukončiť ju v dohodnutom termíne bez potreby zaplatenia odstupného, teda poplatku za predčasné ukončenie zmluvy.

Odstúpenie leasingu

Odstúpenie leasingu je právo klienta ukončiť leasingovú zmluvu pred dohodnutým termínom. Odstúpenie leasingu umožňuje klientovi predčasne vrátiť leasingový objekt (napr. vozidlo) leasingovej spoločnosti a ukončiť tak zmluvný vzťah skôr, ako bol pôvodne dohodnutý. Toto právo je zakotvené v leasingovej zmluve a môže byť upravené zákonom v danej krajine.

Dôvody, prečo klient chce odstúpiť od leasingu, môžu byť rôzne. Medzi najčastejšie patria:

 1. finančné dôvody: klient nemá dostatočné finančné prostriedky na ďalšie splátky alebo už nepotrebuje leasingový objekt kvôli zmenám v jeho životných okolnostiach
 2. zmena potrieb: klient už nepotrebuje vozidlo alebo iný predmet, ktorý je predmetom leasingu, kvôli zmenám v jeho pracovnom alebo osobnom živote
 3. technický stav: ak leasingový objekt (napr. vozidlo) vykazuje vážne technické problémy alebo je v neprimerane zlom stave, klient môže žiadať o odstúpenie leasingu
 4. nové ponuky: klient môže byť zlákaný novými a výhodnejšími ponukami od iných leasingových spoločností

Pri odstúpení leasingu je dôležité poznať podmienky a postupy stanovené v leasingovej zmluve. Odstúpenie môže byť sprevádzané určitými poplatkami, sankciami alebo dodatočnými nákladmi, ktoré leasingová spoločnosť môže požadovať. Klient by mal kontaktovať leasingovú spoločnosť, konzultovať svoje dôvody a postupovať podľa stanovených krokov v zmluve.

Prepis auta po leasingu

Motorové vozidlo financované prostredníctvom finančného leasingu sa po ukončení leasingu musí prepísať na nového vlastníka. Platí to v prípade, ak si ho klient, ktorý platil leasing rozhodne kúpiť o leasingovej spoločnosti. Po skončení leasingu sa totiž nájomca stáva novým vlastníkom vozidla. V dokladoch od vozidla dochádza k zmene vlastníka, keďže počas trvania leasingu bol nájomcom vozidla.

Je nutné oznámiť ukončenie leasingu a s tým súvisiacu zmenu vlastníctva Policajnému zboru SR do 30 dní od dátumu, kedy nastala zmena vlastníka. Po ukončení leasingu je potrebné nahlásiť prepis auta na dopravnom inšpektoráte, kde je vozidlo registrované. Ide teda o prepis auta po leasingu.

Pri prepise auta treba uzavrieť aj PZP, prípadne havarijne poistenie. Počas leasingu je povinné aj havarijné poistenie, aby v prípade nehody bolo kryté aj vozidlo klienta. Leasingová spoločnosť tak chráni svoju investíciu.

Pri odstúpení leasingu je dôležité poznať podmienky a postupy stanovené v leasingovej zmluve. Odstúpenie môže byť sprevádzané určitými poplatkami, sankciami alebo dodatočnými nákladmi, ktoré leasingová spoločnosť môže požadovať.

Leasingová zmluva – vzor

ZMLUVAO KÚPE PRENAJATEJ VECI

uzavretá podľa § 489a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka                             

(ďalej len „ObZ“)

medzi týmito zmluvnými stranami

Budúci predávajúci:
Obchodné meno:                ……………………….
Sídlo:                                     ……………………….
IČO:                                       ……………………….
DIČ:                                       ……………………….
IČ DPH:                                 ……………………….
Číslo účtu:                            ……………………….
Zapísaný v:                           ……………………….
Za ktorého koná:                 ……………………….

(ďalej aj len „budúci predávajúci“)

a

Budúci kupujúci:
Obchodné meno:                ……………………….
Sídlo:                                     ……………………….
IČO:                                       ……………………….
DIČ:                                       ……………………….
IČ DPH:                                 ……………………….
Číslo účtu:                            ……………………….
Zapísaný v:                           ……………………….
Za ktorého koná:                ……………………….

(ďalej aj len „budúci kupujúci“)

(ďalej budúci predávajúci a budúci kupujúci spolu aj len „zmluvné strany“)     

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Budúci predávajúci je vlastníkom motorového vozidla zn. Škoda Octavia, rok výroby 2018, EVČ: ………………, VIN číslo: ………………………., farba karosérie: …………., počet km: ………. (ďalej len “predmet kúpy”, „budúci predmet kúpy“ alebo „predmet nájmu“).
 2. Budúci kupujúci je osobou, ktorá má predmet kúpy tohto času v nájme a má záujem v budúcnosti kúpiť predmet kúpy počas jeho nájmu alebo po skončení nájmu.
 3. Budúci predávajúci ako prenajímateľ a budúci kupujúci ako nájomca uzatvorili dňa …………… nájomnú zmluvu, na základe ktorej budúci predávajúci prenajal budúcemu kupujúcemu budúci predmet kúpy uvedený v čl.I bode 1 tejto zmluvy na dobu …………… rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy a budúci kupujúci sa zaviazal platiť budúcemu predávajúcemu za nájom predmetu kúpy mesačné nájomné vo výške …… eur (slovom: …… eur).

Článok II.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho predávajúceho predať budúcemu kupujúcemu predmet kúpy uvedený v čl. 1 bode 1 tejto zmluvy, ktorý tohto času užíva budúci kupujúci na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa ……………v prípade, ak budúci kupujúci uplatní právo na kúpu predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
 2. Zmluvné strany dohodli, že budúci kupujúci je oprávnený počas trvania nájmu alebo po ukončení nájmu na základe nájomnej zmluvy zo dňa …………… prenajatú vec uvedenú v čl. I bode 1 tejto zmluvy kúpiť. Za týmto účelom je budúci kupujúci povinný zaslať budúcemu predávajúcemu písomné oznámenie o uplatnení tohto práva.

Článok III.

Uplatnenie práva na kúpu prenajatej veci

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci kupujúci je oprávnený uplatniť právo na kúpu prenajatej veci kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy zo dňa …………… , ako aj po skončení nájmu, a to najneskôr do uplynutia jedného kalendárneho týždňa po skončení nájmu. Neskôr uplatnené právo na kúpu prenajatej veci nemá za následok kúpu prenajatej veci.
 2. Budúci kupujúci si uplatní právo na kúpu prenajatej veci uvedenej v čl I bode 1 tejto zmluvy na základe písomného oznámenia adresovaného budúcemu predávajúcemu. Písomné oznámenie má účinky uplatnenia práva na kúpu prenajatej veci dňom jeho doručenia budúcemu predávajúcemu.
 3. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený v čl. I bode 1 tejto zmluvy vo výške ………. eur (slovom: ………………. eur ). Budúci kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na číslo účtu budúceho predávajúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, ako mu budúci predávajúci oznámi doručenie písomného oznámenia o uplatnení práva na kúpu prenajatej veci. Za týmto účelom sa budúci predávajúci zaväzuje bezodkladne oznámiť budúcemu kupujúcemu prijatie tohto písomného oznámenia.

Článok IV.

Prechod vlastníckeho práva

1.  Budúci kupujúci berie na vedomie, že za účelom prechodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy na budúceho kupujúceho je potrebné doručiť budúcemu predávajúcemu písomné oznámenie o tom, že uplatňuje právo na kúpu prenajatej veci za podmienok upravených v tejto zmluve.

2. Doručením oznámenia podľa čl. III tejto zmluvy vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva. Vznikom kúpnej zmluvy prechádza na budúceho kupujúceho vlastnícke právo k predmete kúpy. Vznikom kúpnej zmluvy prechádza na budúceho kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na veci.

Článok V.

Zánik zmluvy

Zmluva zaniká:

 • dohodou zmluvných strán
 • neuplatnením práva na kúpu prenajatej veci za podmienok uvedených v tejto zmluve
 • zničením prenajatej veci

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis zmluvy.
 3. Všetky dodatky a prílohy k zmluve sú platné výlučne v písomnej forme.
 4. Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú naďalej v platnosti, pričom za neplatné bude možné považovať len to ustanovenie, ktorého sa dôvod neplatnosti týka. V prípade neplatnosti ustanovenia sa zmluvné strany zaväzujú neplatné ustanovenie nahradiť novým, ktoré bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a zároveň bude zodpovedať  účelu tejto zmluvy.
 6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle, a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
 7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju podpisujú.

V ………………….., dňa ……….                                    

………………………………………….. ………………………………………………..

budúci predávajúci                                               budúci kupujúci

Pri odstúpení leasingu je dôležité poznať podmienky a postupy stanovené v leasingovej zmluve. Odstúpenie môže byť sprevádzané určitými poplatkami, sankciami alebo dodatočnými nákladmi, ktoré leasingová spoločnosť môže požadovať.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang