Prepis auta – objednanie, cena, splnomocnenie (vzor)

prepis-auta

Prepis vozidla na iného majiteľa môže byť zložitý proces, ale so správnymi znalosťami sa dá uskutočniť bez problémov. Pri prepise vozidla na iného majiteľa treba zvážiť rôzne faktory, od papierovania až po otázky poistenia. Koľko stojí prepis auta a dá sa vybaviť aj online? Ako funguje objednanie na prepis auta?


Obsah článku


Za posledné roky došlo k jednodušeniu procesu prepisu auta na nového majiteľa. Stále si však tento proces vyžaduje veľa znalostí, papierovačiek a času. V tomto článku sa možno dočítať niekoľko rád, ako sa nenchať pohltiť týmto procesom a čo všetko treba na prepis auta.

Prepis auta po novom

Prepis auta prešiel v roku 2023 podstatnou zmenou. Celý proces je jednoduchší, svojim spôsobom aj rýchlejší a pozitívne sa dotkol aj samotných ŠPZ.

Podľa novely zákona o cestnej premávke sa od 1. januára 2023 zmenili pravidlá s nakladaním evidenčného čísla vozidla. To po novom už nie je viazané na majiteľa, ale na konkrétne vozidlo. Vďaka tejto úprave môže zostať ŠPZ na aute až do konca jeho životnosti.

Druhá pozitívna úprava nastala pri dvojkrokovom prepise vozidla. Pôvodne musel predávajúci odhlásiť auto na svojom dopravnom inšpektoráte a kupujúci ho musel opätovne prihlásiť vo svojom meste. Od januára 2023 je toto minulosťou. Prepis vozidla je po novom možné uskutočniť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte na území Slovenska v jednom kroku.

Prepis auta – držiteľ a majiteľ vozidla

Prepisom sa mení majiteľ alebo držiteľ motorového vozidla. Zásadný rozdiel, ktorý je medzi majiteľom a držiteľom, definuje zákon o cestnej premávke.

Držiteľ vozidla je ten, kto auto využíva. Je zapísaný v prvej a druhej časti osvedčenia o evidencii. Zo zákona musí byť chránený povinným zmluvným poistením pred škodou, ktorú môže ostatným spôsobiť. V opačnom prípade mu hrozí pokuta až do výšky 3 300 €. Môže byť držiteľom i firemného auta, ktorého majiteľom je jeho zamestnávateľ.

Majiteľ vozidla musí byť tiež zapísaný v osvedčení o evidencii. Majiteľ má väčšie práva a môže vozidlo napríklad predať alebo ním ručiť. Môže ísť aj o právnickú osobu. Príkladom je služobné auto firmy alebo lízingová spoločnosť.

Čo treba na prepis auta na dopravnom inšpektoráte?

Mnohých vodičov samozrejme zaujíma, čo treba na prepis auta. Dokumenty potrebné na prepis vozidla zostali aj po novele rovnaké. Na dopravný inšpektorát si žiadateľ musí so sebou priniesť:

 • platný doklad totožnosti
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení
 • osvedčenie o evidencii časť II
 • doklad o nadobudnutí
 • splnomocnenie (pokiaľ nerieši prepis osobne, resp. nie sú prítomné obe strany)
 • v prípade právnickej osoby aj výpis z Obchodného registra
 • pokiaľ je auto zakúpené na leasingovú zmluvu, tak aj úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti

Existuje možnosť požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. Poplatok je 30 €.

Prepis auta online

Vykonať prepis auta, rovnako ako požiadať o nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla, je už niekoľko rokov možné aj online prostredníctvom elektronickej služby Ministerstva vnútra SR. Na prepis auta online je však dôležité, aby obe strany mali aktivované elektronické občianske preukazy a kvalifikované elektronické podpisy

Postup je podobný ako pri osobnom prepise. Žiadateľ v elektronickej službe uvedie, čo sa má stať s tabuľkami EČV (či ostáva na vozidle, alebo si ju necháva predávajúci). Ak si chce tabuľku pôvodný majiteľ auta ponechať, treba vyplniť, o aké EČV má kupujúci záujem (celoslovenské, konkrétne, s voliteľnou logistikou atď.).

Žiadateľ tiež uvedie, či bude nový vlastník totožný s novým držiteľom, alebo zostane pôvodný vlastník, alebo bude vlastníkom iná osoba ako držiteľ.

Žiadateľ ešte pri prepise auta online prikladá potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla a písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Prepis auta online – cena

Benefitom prepisu auta online je jeho nižšia cena a znížené správne poplatky. Pri elektronickej žiadosti sú totiž poplatky polovičné (v niektorých prípadoch to je o niečo menej). Napríklad za vydanie dvoch kusov plechových tabuliek by človek pri osobnej žiadosti zaplatil 2×16,5 €, teda 33 €. Pri elektronickej žiadosti to je len 16 €.

Obzvlášť výhodné to je v prípade, keď bude niekto žiadať o voliteľné tabuľky. Štandardný poplatok je 331 € za 2 kusy ŠPZ. Pokiaľ si však podá žiadosť cez portál Ministerstva vnútra, zaplatí 191 €. Týmto krokom ušetrí až 140 €.

Objednanie na prepis auta

Online rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte sa dá spraviť cez univerzálny rezervačný systém Ministerstva vnútra SR. Možno si takto dohodnúť napríklad objednanie na prepis auta alebo iné úkony. Na použitie služby nie je potrebné eID s čipom ani KEP, no je možné sa prihlásiť aj s eID.

Používateľ prihlásený cez eID, nemusí vypĺňať požadované údaje, ktoré budú načítané z dokladu. Služba na objednanie na prepis auta nie je spoplatnená.

Prepis auta z okresu do okresu

Oproti predošlému spôsobu vykonávania prepisov auta z okresu do okresu došlo k zmene, kedy možno vykonať prisťahovanie držiteľa vozidla z iného okresu na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu miesta svojho pobytu alebo sídla do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Žiadateľ uvedie, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami s evidenčným číslom (TEČ). Má tieto možnosti:

 • ponechanie TEČ na vozidle
 • ponechanie TEČ u držiteľa vozidla, ktorý môže do jedného roka požiadať o pridelenie tejto TEČ na svoje iné vozidlo

Ak ostane TEČ u držiteľa vozidla, musí sa vozidlu prideliť nové TEČ. Žiadateľ uvedie, aký druh TEČ žiada prideliť. Má tieto možnosti:

 • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu
 • pridelenie TEČ, ktoré má kupujúci ponechané u seba z predošlého vozidla 

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenie osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní. V takomto prípade sa musí uhradiť ešte poplatok vo výške 30 €.

Skrátená lehota neplatí na vybavenie celého prepisu vozidla, ale len na vydanie osvedčenia o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť II.

Poplatky za prepis auta

Cena prepisu auta pozostáva z poplatku za jeho zápis a ďalších súvisiacich správnych poplatkov. Odhlásenie auta z evidencie vozidiel stojí 5 €, v niektorých prípadoch je dokonca zadarmo.

Všetky náklady pri prepísaní auta hradí žiadateľ o evidenčný úkon. Tie sa delia na dva hlavné druhy poplatkov, a to:

 • poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie
 • poplatok za vydanie tabuliek s evidenčným číslom – platí sa v prípade, že si nový majiteľ neponechá staré tabuľky

Za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie sa platí poplatok vo výške minimálne 33 €. Presná cena prepisu auta sa rovná výkonu motorového vozidla vynásobeného koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. 

Konkrétny postup prepisu auta nezávisí od toho, či prebieha v rámci okresu alebo medzi okresmi.

Nové poplatky za prepis auta – kalkulačka

Výšku nového poplatku za prepis auta platnú od júla 2023 možno vypočítať pomocou online kalkulačky. Počíta sa na základe výkonu vozidla a emisnej normy, z ktorej vyplýva ekologický koeficient:

 • minimálna výška registračného poplatku je 33 €, maximálna 1 000 €
 • vozidlá s pohonom na elektrinu majú výnimku a poplatok je stanovený na 33 €
 • vozidlá s pohonom na vodík a kombináciu akéhokoľvek paliva + PHEV (plug-in hybridného pohonu) majú ekologický koeficient 0,20
 • veterány, s prvou registráciou do 31.12.1982 majú bez ohľadu na druh paliva ekologický koeficient 0,10

Presná cena prepisu auta sa rovná výkonu motorového vozidla vynásobeného koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. Vypočítať si ju možno podľa tabuliek na stránkach Ministerstva vnútra SR a online kalkulačky na výpočet nových poplatkov za prepis auta.

Koľko stojí prepis auta v rámci okresu?

Mohých vodičov pochopiteľne zaujíma, koľko stojí prepis auta. Výška poplatku za prepis auta sa počíta podľa vzorca. O niečo menej sa platí v prípade, ak majiteľ prihlasuje vozidlo v tom istom okrese, kde bolo prihlásené aj pred kúpou. Poplatok zahŕňa zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane ich vydania.

Výsledná suma sa potom počíta podľa vzorca, v ktorom sa vynásobí sadzba poplatku podľa výkonu motora s koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. Najnižší poplatok za prepis auta je vždy 33 €. Výsledok sa ešte zaokrúhľuje na celé euro nadol (pod 50 centov), nahor (viac ako 50 centov) alebo sa nezaokrúhľuje (presne 50 centov).

Poplatky za prepis auta z okresu do okresu

Rovnaký postup pri výpočte poplatku za prepis auta platí aj v prípade registrácie vozidla z okresu do okresu.

Pri prepise auta na Slovensku už nehrá rolu lokalita. Konkrétny postup a poplatky za prepis auta nezávisia od toho, či prebieha v rámci okresu alebo z jedného okresu do druhého.

Tlačivo na prepis auta

Na prepis auta v rámci okresu treba vyplniť tlačivo dostupné online. Tlačivo na prepis auta je potrebné vytlačiť obojstranne na formát A4. Pri prepise vozidla v rámci okresu dochádza k odhláseniu vozidla z pôvodného držiteľa a zároveň k prihláseniu vozidla na nového držiteľa.

Po prepise by si mal pôvodný držiteľ skopírovať nové osvedčenie o evidencii, ktoré je potrebné predložiť v poisťovni pri zrušení povinného zmluvného poistenia z dôvodu zmeny držiteľa.

Pre nového držiteľa je pri prepise (prihlásení) motorového vozidla potrebné pracovníkovi dopravného inšpektorátu predložiť aj bielu kartu od povinného zmluvného poistenia, uzatvoreného už na nového držiteľa.

Plná moc na prepis auta

Od januára 2023 sa postup pri prepise auta na nového držiteľa či majiteľa výrazne zjednodušil. Už nezáleží na tom, v akom okrese má človek trvalé bydlisko. Prepis auta možno vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Pri prepise auta môže byť pôvodný i nový majiteľ. Ak nie sú prítomné obe strany, je potrebné úradné overenie plnej moci na prepis auta.

Splnomocnenie na prepis auta v PDF

Ak pri prepise auta nie je prítomný nový majiteľ, ten pôvodný od neho môže dostať plnú moc na prepis auta. Splnomocnenie na prepis auta v PDF si možno stiahnuť na internete. Dá sa zaslať policajnému zboru aj prostredníctvom elektronickej služby.

Niekedy je možná úprava PDF online a následná tlač. Nižšie je uvedený vzor splnomocnenia na prepis auta, ktorý si možno skopírovať do MS Word a následne uložiť do PDF formátu.


Splnomocnenie na prepis auta

Ja dolu podpísaný(á) ………………………………………………………………………………
trvalým bydliskom: ………………………………………………. Č.OP: ………………………………..
dátum narodenia: ………………………………………… rodné číslo: ………………………………..

splnomocňujem pána(i): ……………………………………………………………………………………
trvalým bydliskom: ………………………………………………. Č.OP: ………………………………..
dátum narodenia: ………………………………………… rodné číslo: ………………………………..

k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii na Dopravnom
inšpektoráte Polície SR
(odhláseniu, prihláseniu a iné zmeny vykonané na uvedenom
motorovom vozidle) na mojom motorovom vozidle:

druh: ………………………………………………………… typ: ……………………………………………………..
číslo motora: ……………………………… číslo karosérie: ……………………………………………………..
ŠPZ: ………………………………………………………. farba: ……………………………………………………..

V ………………………. dňa ………………….

………..…………………………

Podpis


Plnomocenstvo na prepis auta

Ak kupujúci nie je osobne prítomný, pôvodný vlastník musí predložiť plnomocenstvo na prepis auta. V takomto prípade treba úradne overiť podpis splnomocniteľa resp. nového vlastníka – buď u notára alebo na matričnom úrade.

Namiesto plnomocenstva na prepis auta možno predložiť doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (napr. kúpna zmluva), na ktorom musí byť tiež úradne osvedčený podpis nového vlastníka.

Prepis auta z firmy na súkromnú osobu

Jedným z bežných spôsobov, ako môže podnikateľský subjekt vyradiť firemné auto, je jeho prepis z firmy na súkromnú osobu.


Pri každom predaji auta sa odporúča uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej forme. Ďalším krokom je zmena držiteľa vozidla, ktorú je potrebné vykonať na orgáne policajného zboru, kde je vozidlo evidované, a to v lehote do 30 dní.


Okrem právnych aspektov treba pri prepise auta z firmy na súkromnú osobu počítať aj s účtovnými aspektami takejto transakcie. Dôležitým krokom je vyradenie auta z firemného majetku. Vyradenie sa uskutoční na základe zápisu, resp. protokolu o vyradení dlhodobého hmotného majetku a následnom zaúčtovaní v účtovníctve spoločnosti.

Podľa zákona o dani z príjmov patrí medzi daňové výdavky aj zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom.

Splnomocnenie na prepis auta – firma

Splnomocnenie na prepis auta od firmy sa vzťahuje na úkony na dopravnom inšpektoráte spojené s konkrétnym vozidlom. Obsahovať musí základné osobné údaje splnomocnenca a splnomocniteľa:

 • meno a priezvisko
 • adresu trvalého bydliska
 • číslo občianskeho preukazu
 • dátum narodenia

Jeho súčasťou sú aj informácie o vozidle, predovšetkým:

 • druh vozidla
 • továrenská značka
 • VIN číslo karosérie
 • rok výroby

Aj v prípade splnomocnenia na prepis auta od firmy platí, že podpis na splnomocnení sa musí úradne overiť.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang