Splnomocnenie na prepis auta – vzor

Splnomocnenie je právny dokument, ktorý umožňuje osobe ustanoviť inú osobu ako splnomocnenca, ktorý bude konať v jej mene. Tento dokument dáva menovanej osobe alebo organizácii právomoc rozhodovať, podnikať kroky a uzatvárať právne dohody v mene príkazcu. Ako vyzerá vzor splnomocnenia? Ako prihlásiť/odhlásiť auto online?

Zastupovanie na základe splnomocnenia upravuje Občiansky zákonník – § 31 až 33b. Vďaka splnomocneniu je možné konať v mene druhej osoby napríklad vo veci splnomocnenie na prepis auta.

Splnomocnenie na prepis vozidla

Splnomocnenie na prepis auta predstavuje vyjadrenie súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže v jeho mene konať v vyššie uvedenej záležitosti – splnomocnenie na prepis vozidla. Spravidla je využívaný na jeden úkon v určitom časovom rozmedzí, ktorých sa splnomocniteľ nemôže zúčastniť osobne či už zo zdravotných dôvodov, z dôvodu vycestovania za hranicu alebo z dôvodu nemôcť si dovoliť odchod zo zamestnania. Takéto splnomocnenie, ako aj iné druhy plnej moci, možno ukončiť výpoveďou plnej moci.

Splnomocnenie na prepis auta – náležitosti

Keďže je splnomocnenie oficiálny právny dokument, musí obsahovať určité náležitosti, aby bolo platné. Tento dokument by mal v prvom rade obsahovať informácie o oboch stranách. Ďalej by nemal chýbať predmet splnomocnenia a následne rozsah splnomocnenia.

Ak ide o prepis vozidla, je potrebné uviesť informácie o samotonom vozidle. Tieto informácie by mali zahŕňať:

 • druh vozidla 
 • typ vozidla
 • číslo motora a karosérie
 • farbu vozidla
 • ŠPZ alebo EČV

Aby bolo splnomocnenie platné, na konci musí byť dátum a notársky overený podpis splnomocniteľa.

Prepis vozidla

V roku 2023 si prepis vozidla vyžaduje vyplnenie určitých dokumentov a podpísanie týchto dokumentov oboma stranami, aby bol prepis auta v súlade s právnym aspektom. Medzi tieto dokumenty patrí rozhodnutie o spravodlivej predajnej cene, formulár o prevode vlastníckeho práva a kúpna zmluva na auto a jej následné spísanie. Kúpna zmluva musí obsahovať všetky potrebné informácie o prepise auta.

Pri prepise auta osoba potrebuje:

 • doklad totožnosti
 • splnomocnenie na prepis auta, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný
 • pôvodné tabuľky
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Prepis vozidla môže byť často veľmi stresujúcou záležitosťou, no keď sa mu venuje náležitá a potrebná pozornosť, celý proces prebehne hladko a bez problémov.

Zmeny v prepise auta na rok 2023

V roku 2023 zaviedlo Slovensko niekoľko nových zmien v prepisoch áut. Cieľom týchto zmien je zabezpečiť lepšiu identifikáciu a evidenciu vozidiel v krajine. Pozrime sa bližšie na nové zmeny v prepise áut pre rok 2023 na Slovensku.

Jednou z kľúčových zmien je zavedenie nového formátu identifikačného čísla vozidla (VIN). VIN je jedinečný kód pridelený každému vozidlu a obsahuje dôležité informácie o vozidle, ako je výrobca, model a rok výroby. Nový formát VIN na Slovensku obsahuje ďalšie číslice pre lepšie sledovanie a identifikáciu vozidiel. Očakáva sa, že táto zmena zvýši presnosť a efektívnosť záznamov o vozidlách a zlepší bezpečnostné opatrenia.

Ďalšou významnou zmenou je integrácia pokročilých technológií do procesu registrácie. Slovensko zaviedlo systém elektronickej evidencie vozidiel, ktorý umožňuje online registráciu a bezproblémový prenos údajov medzi úradmi a majiteľmi vozidiel.

Tento systém výrazne znižuje papierovanie, eliminuje chyby v dôsledku manuálneho zadávania údajov a urýchľuje proces registrácie. Poskytuje tiež zjednodušený prístup k aktualizácii informácií o vozidle, ako je zmena vlastníctva alebo adresy, vďaka čomu je pohodlnejší pre majiteľov vozidiel aj úrady.

Nové zmeny v prepisoch áut navyše zahŕňajú aj prísnejšie predpisy pri kontrolách vozidiel.

Ako funguje splnomocnenie na prepis auta

Na začatie procesu prevodu auta so splnomocnením musí splnomocnenec najprv vybrať dôveryhodnú osobu, ktorá bude v skutočnosti pôsobiť ako jeho právny zástupca. Táto osoba by mala byť spoľahlivá, mala by mať znalosti o právnych postupoch a mala by si plne uvedomovať zodpovednosť spojenú s prevodom vlastníctva vozidla.

Dokument o splnomocnení musí jasne uvádzať úmysel udeliť oprávnenie na prevod vlastníctva vozidla a mal by špecifikovať presné právomoci a obmedzenia udelené právnikovi v skutočnosti. Odporúča sa poradiť sa s odborníkom v oblasti práva alebo použiť šablónu špecifickú pre Slovensko, aby ste sa uistili, že dokument je v súlade s miestnymi zákonmi.

Po vyhotovení a podpísaní splnomocnenia splnomocnencom musí byť overené notárom. To znamená, že príkazca podpíše dokument v prítomnosti verejného notára, ktorý potom pripojí svoju pečať a podpis na overenie pravosti dokumentu.

S notársky overenou plnou mocou v ruke môže vecný splnomocnenec pristúpiť k prevodu vlastníctva auta. Príslušným orgánom alebo Registrovému úradu budú musieť predložiť splnomocnenie spolu s požadovanými dokumentmi.

Za vyplnenie potrebných formulárov a zaplatenie všetkých poplatkov spojených s prevodom auta bude zodpovedný právnik. Bude musieť predložiť aj všetky ďalšie dokumenty požadované matričným úradom, napríklad doklad o poistení alebo platný vodičský preukaz.

Je dôležité poznamenať, že plná moc môže byť použitá len na prevod vlastníctva vozidla; nemá vplyv na iné zákonné povinnosti spojené s vlastníctvom vozidla, ako sú nesplatené úvery alebo nezaplatené pokuty. Právny zástupca by preto mal pred začatím prevodu vykonať náležitú starostlivosť, aby sa ubezpečil, že s automobilom nie sú žiadne ťarchy alebo právne problémy.

Ak chcete previesť auto na Slovensku, súčasný majiteľ musí vyplniť konkrétnu dokumentáciu vrátane kúpno-predajnej zmluvy, osvedčenia o vozidle a ďalších súvisiacich dokumentov.

Splnomocnenie na prepis auta – vzor

SPLNOMOCNENIE (vzor)

Podpísaný (á) [ ] rodné číslo [ ]

dátum narodenia [ ] bytom [ ]

číslo OP [ ]

týmto splnomocňujem:

meno a priezvisko [ ] rodné číslo [ ]

dátum narodenia [ ] bytom [ ]

číslo OP [ ]

k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii na Dopravnom inšpektoráte Polície SR (odhláseniu, prihláseniu a iné zmeny vykonané na uvedenom motorovom vozidle) na mojom motorovom vozidle:

druh [ ] typ [ ]

číslo motora [ ] číslo karosérie [ ]

ŠPZ [ ] farba [ ]

V [ ] dňa [ ]

………………………………………………………………..

vlastnoručný podpis splnomocniteľa

Iné druhy splnomocnenia na motorové vozidlá

Pri rôznych právnych úkonoch spojených s nákupom, predajom či evidenciou vozidla, je možné splnomocniť inú osobu na ich vybavenie. Okrem prepisu vozidla je možné splnomocniť inú osobu na predaj auta, odhlásenie auta, prihlásenie nového vozidla alebo prihlásenie vozidla zo zahraničia.

 • Splnomocnenie na predaj auta

Tento druh splnomocnenia má väčší rozsah ako splnomocnenie na konkrétny úkon v procese predaja. Pôvodný vlastník motorového vozidla môže splnomocniť druhú stranu naraz na viaceré úkony súvisiace s predajom vozidla.

 • Splnomocnenie na odhlásenie vozidla

Ak chcete previesť auto na Slovensku, súčasný majiteľ musí vyplniť konkrétnu dokumentáciu vrátane kúpno-predajnej zmluvy, osvedčenia o vozidle a ďalších súvisiacich dokumentov. Ak to však osoba nemôže urobiť osobne alebo si želá poveriť vykonaním procesu niekoho iného, môže udeliť plnú moc. Splnomocnenie na odhlásenie auta sa od iných splnomocnení líši svojím rozsahom – kupujúci je zastupovaný len pri úkone odhlásenia auta.

Prepis vozidla môže byť často veľmi stresujúcou záležitosťou, no keď sa mu venuje náležitá a potrebná pozornosť, celý proces prebehne hladko a bez problémov.

Predaj auta – postup

Proces predaja auta zvyčajne zahŕňa niekoľko krokov. Po prvé, predajca zaradí auto na predaj, a to buď prostredníctvom súkromnej ponuky alebo prostredníctvom predajne áut. Zainteresovaní kupujúci sa potom spýtajú na auto a môžu požiadať o testovaciu jazdu alebo dodatočné informácie. Ak je kupujúci s autom spokojný, môže sa s predávajúcim dohodnúť na cene a podmienkach predaja.

Keď sa obe strany dohodnú na cene, kupujúci zvyčajne poskytne zálohu alebo zálohu na zabezpečenie auta. Posledný krok zahŕňa vybavenie všetkých potrebných papierov vrátane prevodu vlastníctva a získania riadnej registrácie a poistenia vozidla. Postup predaja auta sa môže líšiť v závislosti od miesta a konkrétnych okolností, ale tieto kroky vo všeobecnosti popisujú proces nákupu auta.

Prihlásenie auta – online

Na Slovensku je prihlásenie vozidla zákonnou požiadavkou pre všetky motorové vozidlá prevádzkované na verejných komunikáciách. Tento proces zastrešuje ministerstvo vnútra, konkrétne odbor cestnej dopravy.

Na prihlásenie vozidla na Slovensku je potrebné predložiť miestne príslušnému registračnému úradu určité doklady. K týmto dokladom zvyčajne patrí vyplnená prihláška, doklad totožnosti (napríklad platný cestovný pas alebo občiansky preukaz), doklad o bydlisku na Slovensku, doklad o vlastníctve vozidla a platná poistná zmluva.

Doklad o vlastníctve je možné preukázať kúpnou zmluvou, osvedčením o vlastníctve alebo notársky overenou kúpnou zmluvou. Ak bolo vozidlo zakúpené v autorizovanom servise, mala by stačiť platná kúpno-predajná zmluva. Okrem toho musí vozidlo prejsť technickou kontrolou, aby sa zabezpečilo, že spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky.

Po úspešnom ukončení procesu registrácie bude žiadateľovi poskytnutá jedinečná evidenčná tabuľka a úradné osvedčenie o evidencii vozidla. Tabuľka s evidenčným číslom musí byť viditeľne pripevnená na prednej a zadnej časti vozidla.

Odhlásenie auta – online

Pôvodný majiteľ odhlasuje svoje vozidlo vždy na príslušnom orgáne Policajného zboru v mieste jeho trvalého bydliska – nový majiteľ sa pri prihlasovaní taktiež riadi príslušnosťou trvalého bydliska. V závislosti od situácie ide o odhlásenie auta do iného okresu alebo prepis auta v okrese. Vozidlo je taktiež možné prepísať z jedného okresu do druhého s rovnakým postupom ako pri predchádzajúcich dvoch úkonoch. 

V minulosti bolo mnoho prípadov odhlasovania áut na fiktívnych ľudí, ktorí neboli majiteľmi nových áut, sa zaviedla povinnosť, aby pri odhlasovaní vozidla bol prítomný aj nový majiteľ.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang