Odhlásenie auta – postup, poplatky, ako to urobiť online

Odhlásenie auta z evidencie zvyčajne znamená, že vozidlo už nebude považované za aktívne a legálne vozidlo pre používanie na cestách. Je však rozdiel, či ide o trvalé odhlásenie auta alebo iba dočasné. Ako postupovať pri odhlásení vozidla online?


Obsah článku


Možno uskutočniť aj dočasné vyradenie vozidla z evidencie, ak momentálne nie je v prevádzke a majiteľ neplánuje platiť poistenie PZP. Existujú však aj neočakávané faktory, ktoré môžu spôsobiť, že vozidlo už nebude v stave jazdiť.

To sa môže stať napríklad pri nehode vozidla, poškodení vozidla v dôsledku požiaru alebo živelnej udalosti, iným závažným poškodením auta, prirodzeným opotrebením, krádežou alebo rozhodnutím polície o vyradení auta z prevádzky.

Trvalé odhlásenie auta z evidencie vozidiel

V prípade, že ide o trvalé odhlásenie auta z evidencie (kategória M1, N1, L2), je primárne nevyhnutné zabezpečiť jeho ekologické spracovanie. To zahŕňa jeho odovzdanie do rúk autorizovaného spracovateľa alebo osoby vykonávajúcej zber starých vozidiel v rámci Slovenskej republiky alebo EÚ.

Táto osoba môže tiež poskytnúť potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie. V tomto prípade nie je potrebné žiadať o trvalé odhlásenie auta na dopravnom inšpektoráte, nakoľko sa vyradenie uskutoční automaticky na základe iniciatívy spracovateľa. V prípade, že takéto potvrdenie nie je poskytnuté, je potrebné postupovať rovnako ako pri vyradení vozidiel z iných kategórií.

Pre trvalé odhlásenie sú potrebné nasledujúce doklady:

 • potvrdenie o likvidácii auta od spracovateľa starých áut
 • platný doklad totožnosti
 • splnomocnenie na odhlásenie auta, ak auto vyraďuje iná osoba ako držiteľ alebo vlastník

Možnosť vyradenia starého vozidla z evidencie je k dispozícii aj v prípade, keď už dané vozidlo neexistuje. Držiteľ vozidla alebo vlastník má možnosť požiadať o odstránenie takéhoto neexistujúceho vozidla z evidencie vozidiel.

Odhlásenie auta 2024 – potrebné doklady

Pri procese odhlásenia auta 2024 z evidencie je potrebné mať k dispozícii nasledujúce dokumenty:

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
 • čipová karta osvedčenia o evidencii časť I, pokiaľ bola vydaná
 • splnomocnenie na odhlásenie auta, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa
 • v prípade, že o vyradenie žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie
 • platné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, ktoré zanikne pri zápise prevodu držby motorového vozidla na inú osobu
 • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla

Držiteľ vozidla a vlastník vozidla je povinný oznámiť odhlásenie auta z evidencie natrvalo, ak nepodlieha spracovaniu, do 30 dní odo dňa, keď prišlo k udalosti (napr. havária, živelná udalosť a pod.).

Odhlásenie auta – cena

Cena za odhlásenie auta, teda poplatok za dočasné alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie sa určuje podľa položky 73a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel v lehote:

 • do 1 roka – 5 eur
 • od 1 roka do 2 rokov – 20 eur
 • od 2 rokov do 4 rokov – 35 eur
 • od 4 rokov do 6 rokov – 70 eur
 • od 6 rokov do 10 rokov – 170 eur
 • nad 10 rokov – 350 eur
 • opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel – 5 eur
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu (platí len pre vozidlá, ktoré nepodliehajú spracovaniu, t. j. vozidlá iných kategórií ako M1, N1 a L2) – 5 eur

Poplatok za vyradenie vozidla z evidencie vozidiel sa neplatí pri trvalom vyradení auta z evidencie vozidiel, ak prišlo ku jeho krádeži. Cena za odhlásenie auta teda závisí od toho, či ide o trvalé alebo dočasné vyradenie a na ako dlho.

Poplatok zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie. Ak sa predlžuje dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, účtuje sa správny poplatok. Začiatok lehoty je dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel (maximálne spolu na 20 rokov).

Poplatok za vyradenie vozidla z evidencie vozidiel sa neplatí pri trvalom vyradení auta v prípade, že došlo ku jeho krádeži.

Odhlásenie vozidla online

Proces zrušenia evidencie vozidla má svoj postup, a to nezávisle od toho, či sa uskutočňuje osobne alebo ide o odhlásenie vozidla online. Počas tohto procesu nie je potrebné fyzicky predkladať vozidlo na kontrolu a prítomnosť nového majiteľa nie je nevyhnutná.

Odhlásenie vozidla online zahŕňa tieto kroky:

 1. Príprava potrebných dokumentov – predtým než človek začne vyplňovať žiadosť o odhlásenie auta cez internet, je dôležité pripraviť si naskenované dokumenty súvisiace s vozidlom. Tieto dokumenty zahŕňajú osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodné osvedčenie o evidencii, prípadne technický preukaz. Okrem toho bude potrebné aj potvrdenie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení pre dané vozidlo.
 2. Vyplnenie online žiadosti – na webovom portáli www.slovensko.sk v sekcii „Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel“ si vyberie online formulár „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu.“ V žiadosti je potrebné vyplniť svoje osobné údaje, údaje o vozidle a informácie o novom majiteľovi vozidla a priložiť naskenované prílohy.
 3. Súhlas budúceho vlastníka – dôležitým aspektom je súhlas budúceho majiteľa vozidla. Tento súhlas musí byť notársky overený a pripojený k elektronickej žiadosti. Alternatívne môže nový majiteľ vyplniť online formulár na portáli www.slovensko.sk, kde súhlas udelený notárom bude overený.
 4. Oznámenie poisťovne – po dokončení prepisu vozidla na nového majiteľa je porebné získať kópiu osvedčenia o evidencii vozidla časť II s aktualizovanými údajmi. Túto kópiu treba následne doručiť poisťovni elektronicky, prostredníctvom pošty alebo osobne. Týmto spôsobom sa zruší povinné zmluvné poistenie a tiež havarijné poistenie.

Takýmto postupom sa uskutočňuje odhlásenie auta na nového majiteľa, pričom zabezpečuje plynulý a efektívny proces bez potreby fyzickej prítomnosti vozidla či nového majiteľa. Odhlásenie auta na nového majiteľa je v podstate prepis auta pri predaji, darovaní a podobne.

Objednanie na odhlásenie auta

Objednanie na odhlásenie auta sa odporúča pri osobnom odhlasovaní na dopravnom inšpektoráte. Odhlásenie auta cez internet totiž nie je jediná možnosť, dá sa to spraviť aj klasickým spôsobom – osobne. Objednanie na odhlásenie auta je možné aj bez použitia elektronického občianskeho preukazu.

Rezervácia termínu je viazaná na konkrétnu osobu, pričom údaje, ktoré sú v zázname uvedené, musia zodpovedať platnému dokladu totožnosti. V prípade, že občan momentálne nemá k dispozícii platný doklad (napríklad v prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu), môže požiadať o vydanie nového osobne na akomkoľvek príslušnom mieste pre vydávanie dokladov.

Pri agendách týkajúcich sa dopravných inšpektorátov sa navyše vykoná kontrola na overenie, či je žiadateľ skutočným vlastníkom alebo držiteľom vozidla. V prípade, že ide o používateľa – sprostredkovateľa, bude nutné predložiť aj splnomocnenie s podpisom overeným notárom alebo na príslušnom matričnom úrade.

Objednanie na odhlásenie auta je potrebné pri osobnom odhlasovaní na dopravnom inšpektoráte.

Odhlásenie auta do iného okresu

Odhlásenie auta do iného okresu môže byť vykonané v jednom úkone. Pri predaji vozidla je možné priamo preniesť vlastníctvo na nového majiteľa. A čo je ešte lepšie, tento prepis je možné realizovať na akomkoľvek dopravnom inšpektoráte (DI), nezávisle na trvalom pobyte predávajúceho a kupujúceho.


V prípade prenosu vlastníctva môže byť prítomný kupujúci aj predávajúci. Ak to z nejakého dôvodu nie je realizovateľné, má kupujúci možnosť splnomocniť predávajúceho, a naopak. Splnomocnenie na prepis auta by malo byť v písomnej forme s úradne overeným podpisom.


Kvôli potenciálnym komplikáciám sa však odporúča, aby predávajúci požiadal o splnomocnenie od kupujúceho a následne uskutočnil prepis vozidla. Okrem písomnej formy je tiež možné predložiť plnomocenstvo na prepis auta elektronicky.

Žiadateľ o odhlásenie vozidla do iného okresu, alebo v rámci okresu uvedie, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami s evidenčným číslom. Môžu sa ponechať na vozidle pre kupujúceho (to je preferovaný štandardný postup), alebo si ich ponechá pôvodný majiteľ.

Ak ostanú u pôvodného majiteľa, je potrebné vozidlu prideliť nové. Evidenčné číslo môže byť pridelené náhodným výberom, majiteľ si môže vybrať konkrétnu značku zo skladových zásob dopravného inšpektorátu alebo môže použiť značky so svojho starého vozidla, ktoré si ponechal.

Na takomto spôsobe pridelenia nových TEČ je potrebné, aby sa vopred dohodli predávajúci a kupujúci.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang