Dočasné odhlásenie vozidla – kedy sa oplatí a ako na to

Dočasné odhlásenie vozidla z evidencie je administratívny úkon, ktorý umožňuje vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla vyradiť ho z evidencie na určitú dobu. Počas tejto doby sa za vozidlo nemusí platiť povinné zmluvné poistenie (PZP), nepotrebuje mať ani platnú emisnú a technickú kontrolu.


Obsah článku


Čo znamená dočasné odhlásenie vozidla

Ak sa majiteľ vozidla rozhodne ho na nejaký čas odstaviť, môže využiť možnosť dočasného odhlásenia. Túto možnosť treba využiť v prípade, ak je v pláne vozidlo ešte v budúcnosti využívať. Dočasné odhlásenie vozidla je vhodné, ak sa vozidlo nebude používať auto niekoľko mesiacov či rokov, je momentálne nepojazdné alebo existuje iný dôvod na jeho odstavenie.

Dočasné vyradenie vozidla znamená, že nesmie byť využívané v cestnej premávke a nesmie byť ani zničené alebo predávané na súčiastky. Okrem toho musí byť kedykoľvek prístupné polícii. Výnimkou je situácia, keď sa vozidlo odovzdáva na likvidáciu. Ak sa uvažuje o zošrotovaní auta je potrebné trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

Dočasné vyradenie vozidla však nebráni tomu, aby sa mohlo predať, resp. zmeniť držiteľa alebo majiteľa. Odhlásenie auta na nového majiteľa je teda možné aj pri dočasnom vyradení z evidencie.

Dopravný inšpektorát vykoná tieto zmeny, pokiaľ neexistujú iné právne prekážky, avšak nevydáva nové doklady evidencie vozidla. Pokiaľ sa bude auto po zmene majiteľa opäť využívať, je potrebné najskôr požiadať o jeho opätovné zaradenie do evidencie.

Dočasné odhlásenie vozidla bez STK

Dočasné odhlásenie vozidla bez STK nie je možné. Pred samotným odhlásením vozidla musí mať platnú STK. Ak už STK vypršala, musí sa najprv obnoviť. Až potom bude možné postupovať k dočasnému odhláseniu vozidla.

Pokiaľ už vozidlo nie je technicky spôsobilé na používanie, treba požiadať dopravný inšpektorát o trvalé vyradenie vozidla z evidencie. Pri vyradení starého vozidla je nevyhnutné zabezpečiť jeho ekologické spracovanie u autorizovaného spracovateľa, čo zahŕňa aj zošrotovanie auta.

V prípade zošrotovania vozidla môže autorizovaný spracovateľ vystaviť potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie, a preto nie je potrebné žiadať o vyradenie u dopravného inšpektorátu.

Dočasné odhlásenie vozidla bez STK nie je možné. Pred samotným odhlásením vozidla musí mať platnú STK.

Dočasné odhlásenie vozidla online

O dočasné odhlásenie auta je možné požiadať osobne na dopravnom inšpektoráte, alebo elektronicky. Majiteľ si teda môže vybrať ako odhlásiť auto. Elektronická žiadosť o odhlásenie vozidla je jednoduchšia a rýchlejšia, vyžaduje však elektronický podpis.

Na základe elektronickej žiadosti a po úhrade správneho poplatku 2,50 € polícia vyradí vozidlo z evidencie a žiadateľovi automaticky oznámi vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

Ak niekto nemá elektronický podpis, stačí vybrať požadovanú službu na portáli www.slovensko.sk alebo www.portal.minv.sk a postupovať podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak sa majiteľ alebo držiteľ auto rozhodne o vyradenie vozidla z evidencie požiadať osobne, môže to urobiť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. So sebou bude musieť priniesť potrebné dokumenty, ktoré zahŕňajú:

 • doklad totožnosti
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, prípadne technický preukaz
 • čipovú kartu alebo osvedčenie o evidencii I, ak tieto dokumenty už dostal
 • splnomocnenie, ak vybavujete dočasné odhlásenie za niekoho iného
 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, ak sa jedná o vozidlo určené na podnikanie

Dočasné odhlásenie vozidla online je však pohodlnejšie a rýchlejšie, nakoľko netreba nikam chodiť a nie je ani potrebná rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte. Pri dočasnom odhlásení vozidla netreba odovzdávať tabuľky s evidenčným číslom.

Poplatky za vyradenie vozidla z evidencie

 • dočasné odhlásenie na lehotu do 1 roka – 5 €
 • lehota od 1 do 2 rokov – 20 €
 • lehota od 2 do 4 rokov – 35 €
 • lehota od 4 do 6 rokov – 70 €
 • lehota od 6 do 10 rokov – 170 €
 • lehota nad 10 rokov – 350 €
 • opätovné zaradenie do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie – 5 €

Podmienky pre dočasné odhlásenie vozidla z evidencie

V čase podania žiadosti o dočasné odhlásenie auta musí mať platnú STK aj zaplatenú PZP

Zaplatenie správneho poplatku za odhlásenie vozidla

Technický preukaz je potrebné odovzdať na dopravnom inšpektoráte do 15 od vydania rozhodnutia o dočasnom odhlásení vozidla

Kým je vozidlo dočasne odhlásené nesmie byť zošrotované ani rozpredané na náhradné diely

V období dočasného odhlásenia musí byť vozidlo prístupné polícii, resp. kontrolným orgánom

Opätovné prihlásenie vozidla do evidencie

Po uplynutí lehoty dočasného odhlásenia vozidla sa musí do 30 dní navštíviť dopravný inšpektorát. Poplatok za prihlásenie auta je 5 € môže majiteľ požiadať o opätovné zaradenie vozidla do evidencie. Avšak musí predložiť platné povinné zmluvné poistenie, môže to byť aj najlacnejšie PZP.

V tomto prípade nie je potrebné predkladať doklady o technickej a emisnej kontrole. Vozidlo však musí získať platnú technickú a emisnú kontrolu najneskôr do 7 dní po opätovnom zaradení do evidencie.

Trvalé vyradenie vozidla z evidencie

Ak sa vozidlo stalo nepojazdným z dôvodu ako je havária alebo opotrebenie, môže sa odhlásiť z evidencie vozidiel natrvalo. Tento proces, na rozdiel od dočasného vyradenia, je nezvratný a vyžaduje ekologickú likvidáciu vozidla (kategórie M1, N1 a L2).

Vyradenie vozidla z evidencie natrvalo si vyžaduje odovzdanie vozidla spracovateľovi alebo spoločnosti zaoberajúcej sa zberom starých vozidiel. Spracovateľ vozidla zabezpečí odobratie osvedčenia o evidencii časti I a II a registračných tabuliek s evidenčným číslom.

Spracovateľ vydá „Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“ a tým sa vozidlo považuje za trvalo odhlásené. Je teda dôležité zvážiť ako odhlásiť auto, či trvalo alebo dočasne. Ak sa uvažuje napríklad o oprave a opätovnom sprevádzkovaní auta, vhodnejšie je dočasné odhlásenie.

Ak majiteľ nedostane potvrdenie o vyradení vozidla, musí zabezpečiť odhlásenie auta na dopravnom inšpektoráte. Odporúča sa rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte. V tomto prípade je potrebné predložiť potvrdenie o odovzdaní vozidla na spracovanie alebo zber.

Trvalé odhlásenie vozidla a iných vozidiel môžete vybaviť aj online. Potrebná je žiadosť o odhlásenie vozidla. Podáva sa prostredníctvom formulára „Žiadosť o trvalé alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie“.

Postup je podobný ako pri dočasnom odhlásení, avšak s priložením iných dokumentov (potvrdenie o odovzdaní na spracovanie alebo zber). Za trvalé odhlásenie vozidla v kategórii M1, N1 a L2 nie sú žiadne poplatky.

Odhlásenie auta na nového majiteľa

Od 1. 1. 2023 je možné vykonať prepis auta na akomkoľvek dopravnom inšpektoráte. Vlastník alebo splnomocnený držiteľ vozidla musí osobne oznámiť zmenu vlastníckeho práva na akomkoľvek dopravnom inšpektoráte v akomkoľvek meste do 30 dní od dátumu, kedy nastala táto zmena.

V minulosti bol potrebný prepis auta na dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého pobytu pôvodného majiteľa. Od 1. 1. 2023 je kompletný prepis vozidla vrátane vydania nových dokladov možný na akomkoľvek dopravnom inšpektoráte. Odhlásenie auta na nového majiteľa je teda jednoduchšie.

Pri zmene majiteľa môžu byť prítomní obaja – predávajúci aj kupujúci. Ak kupujúci nie je prítomný, predávajúci musí mať písomné splnomocnenie na prepis auta od kupujúceho na vykonanie prepisu vozidla. Podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený. Zjednodušil sa aj prepis auta v rámci jedného okresu alebo medzi okresmi.

Poplatok za prihlásenie auta závisí od parametrov vozidla ako je výkon, vek, druh paliva či ekologický koeficient.

Ak sa vozidlo stalo nepojazdným z dôvodu ako je havária alebo opotrebenie, môže sa odhlásiť z evidencie vozidiel natrvalo. Tento proces, na rozdiel od dočasného vyradenia, je nezvratný a vyžaduje ekologickú likvidáciu vozidla

Rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte

Objednanie termínu na prepis auta je pomerne jednoduché. Termín je možné rezervovať online aj pre prepis vozidla dovážaného zo zahraničia. Pri zmene majiteľa auta je potrebné dodržať zákonné lehoty na vykonanie prepisu, teda prihlásenie auta na nového majiteľa.

Rezervácia termínu na prihlásenie auta je možná aj bez elektronického občianskeho preukazu. Pri online objednávaní termín platí pre osobu, ktorej údaje sa zadané pri rezervácii a sú zhodné s jej dokladom totožnosti.

Rezerváciu termínu je možné využiť na nasledujúce služby:

 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • prepis vozidla
 • žiadosť o prvé prihlásenie auta
 • nahlásenie straty alebo odcudzenia registračných tabuliek
 • žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie
 • zápis nového držiteľa vozidla
 • žiadosť o vykonanie zmien v dokumentácii vozidla
 • odhlásenie auta a prihlásenie vozidla zo zahraničia
 • oznámenie ukončenia vlastníctva vozidla

Poplatky pri online službách, ktoré vyžadujú kvalifikovaný elektronický podpis, sú zvyčajne nižšie o 50 %. Na webových stránkach Ministerstva vnútra je možné skontrolovať informácie o držiteľovi a pôvode vozidla.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang