Výpoveď PZP – ako postupovať

Zistili ste, že na vaše vozidlo môžete uzatvoriť zmluvu o Povinnom zmluvnom poistení výhodnejšie a chcete zmeniť poisťovňu? V tom prípade vás čaká proces vypovedania pôvodnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení.

V akých prípadoch je možné vypovedať zmluvu o PZP, aký proces vás čaká a aké náležitosti musí výpoveď obsahovať? Všetko sme zhrnuli v článku.

V akých prípadoch je možné vypovedať zmluvu o PZP?

Jeseň je zvyčajným obdobím, kedy nastáva pohyb medzi poisťovňami. Nie je to len tak bezdôvodne. Ak si želáte zmluvu vypovedať z osobných dôvodov, je nutné tak urobiť najneskôr 6 týždňov pred výročím, to znamená pred koncom roka.

Pri výpovedi zmluvy k výročiu je nutné si zapamätať dátum 18. novembra – dovtedy treba poisťovni doručiť písomnú výpoveď zmluvy.

Tento termín nie je vymyslený, no upravuje ho Zákonom č. 381/2001 Z. z. o PZP a § 800, ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.“

Preto najmä v tomto období poisťovne prichádzajú s rôznymi špeciálnymi ponukami, aby si klientov udržali alebo získali nových. Je teda najlepší čas na vyjednávanie lepších podmienok.

Niektoré poistné zmluvy sú uzatvorené na tzv. technický rok, no aj v tomto prípade treba výpoveď poisťovni doručiť minimálne 6 týždňov pred dátumom uvedeným na zmluve ako začiatok poistenia.

Ďalšie dôvody, okrem výpovede k výročiu zmluvy, sú:

 • ak vozidlo predáte, teda zmení majiteľa
 • ak predmet poistenia zanikne – to môže nastať vyradením vozidla z evidencie (dočasné alebo trvalé odhlásenie auta) , odhlásenie a odovzdanie značiek alebo krádežou vozidla, čo je potrebné nahlásiť Polícii SR, alebo zničenie vozidla pri havárii
 • uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané
 • ak sa poisťovňa a poistník dohodnú
 • neuhradením splátky poistného v termíne stanovenom poistiteľom
 • ak poistné podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy obsahujú osobitný predpis stavenený poisťovňou

Výpoveď zmluvy môže podať len ten, kto je na zmluve ovedený ako poistník alebo osoba, ktorej udelil plnú moc.

Výpoveď PZP môžete podať k výročiu zmluvy, ale aj pri zničení vozidla, krádeži, predaji či vyradení z evidencie.

Presný postup, ako podať výpoveď zmluvy o PZP v 4 krokoch

1. Osoba, ktorá podáva výpoveď si pripraví písomný list poisťovni, ktorý obsahuje nasledovné informácie:

 • vaše meno, priezvisko a adresa (prípadne aj korešpondenčná adresa, ak je iná)
 • názov a adresa vašej poisťovne
 • číslo súčasnej zmluvy
 • dôvod výpovede (z vyššie uvedených)
 • deň začiatku poistenia, čiže deň výročia zmluvy
 • značka a model vozidla
 • číslo ŠPZ

Nezabudnite, že poisťovňu môžete zmeniť (podať výpoveď k výročiu zmluvy) len raz ročne.

2. Ak je dôvod výpovede zmluvy iný ako výročie zmluvy, je k listu potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú, že zmluvu vypovedáte oprávnene:

 • ak ste vozidlo predali, je potrebné priložiť kópiu kúpnej zmluvy alebo veľkého tehnického preukazu, čím preukážete zmenu majiteľa
 • pri vyradení vozidla z evidencie priložte k listu protokol o likvidácii
 • ak vám bolo vozidlo ukradnuté, treba priložiť správu o krádeži od Polície SR

3. Takto pripravený list nezabudnite podpísať a doručiť poisťovni. Výpoveď musí mať vždy formu podpísaného originálneho listu, nie je možné tak urobiť faxom ani e-mailom.

List môžete poisťovni doručiť poštou, pričom nezabudnite na termín 18. novembra, kedy výpoveď musí už byť v poisťovni, teda nie pečiatka na obálke.

Ak ste zistili, že máte posledný deň na výpoveď, navštívte pobočku osobne a výpoveď prineste. Vyžiadajte si potvrdenie o doručení výpovede.

Poisťovni je nutné doručiť originálny podpísaný list poštou alebo osobne do pobočky.

Kam výpoveď doručiť?

Nájdite vašu poisťovňu v zoznameKontaktná adresa pre zaslanie výpovede
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátuKolárska 6 , 811 06 Bratislava
ČSOB poisťovňa, a.s.Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Generali Poisťovňa, a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátuLamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátuMiletičova 21, 821 08 Bratislava
Komunálna poisťovňa, a.s, Vienna Insurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava
Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance GroupŠtefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Union poisťovňa, a.s.Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Uniqa poisťovňa, a.s.Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Wustenrot poisťovňa, a.s.Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

4. Ak výpoveď podávate z iného dôvodu ako výročie zmluvy, požiadajte poisťovňu o vrátenie alikvotnej čiastky za uhradené poistné do konca poistného obdobia. V prípade bezškodového priebehu poistenia tiež požiadajte poisťovňu o potvrdenie.

Kedy je zmluva oficiálne vypovedaná?

Ak zmluvu vypovedáte k jej výročiu, jej platnosť sa končí 31. decembra.

V prípade ostatných dôvodov, ak je výpoveď oprávnená a poisťovňa nemá v poistných podmienkach uvedené inak, je zmluva vypovedaná dňom riadneho oznámenia poisťovni.

Od tohto dňa začína plynúť tzv. ochranná lehota, štandardne 8 dní, kedy je potrebné uzatvoriť novú zmluvu o PZP.

TIP: Väčšina poisťovní umožňuje podať výpoveď PZP online na svojich webových stránkach.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang