Overenie podpisu – cena, k čomu je, kde získať

Overenie podpisu je právny postup, ktorý má zásadný význam pri zabezpečovaní autenticity dokumentov a právnych záväzkov. Tento proces, často vykonávaný notármi alebo na poštách, zaručuje, že podpis na dokumente je skutočný a že osoba, ktorá ho vykonala, bola oprávnená konať v danej záležitosti. Prečo je takéto overenie nevyhnutné? Jednoducho povedané, pomáha zabrániť falšovaniu podpisov a chráni zainteresované strany pred neoprávneným použitím ich mena alebo podpisu.

V dnešnej dobe, kedy je možné ľahko manipulovať s digitálnymi dokumentami a elektronickými podpismi, je dôvera v autenticitu podpisov nevyhnutná pre zachovanie integrity právnych transakcií. Ale ako to vlastne funguje? A aké sú spôsoby overenia podpisov? To všetko a ešte viac rozoberie tento článok.

Čo je overenie podpisu?

V súkromnej aj podnikateľskej sfére sú často potrebné oficiálne overené dokumenty a podpisy na listinách. Existuje mnoho situácií, kde je overenie podpisu vyžadované zákonmi, alebo je požadované dobrovoľne. Napríklad, pri zakladaní s.r.o., je nevyhnutné mať zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu s úradne overenými podpismi všetkých zakladateľov.

Ale čo vlastne znamená overenie podpisu? Podpis sa dá definovať ako individuálny písaný znak, ktorým fyzická osoba potvrdzuje svoju identitu a súhlasí s obsahom konkrétneho dokumentu. Overenie podpisu je proces, kedy príslušný úrad alebo osoba na žiadosť iného subjektu vykonáva osvedčenie autenticity podpisu fyzickej osoby na rôznych dokumentoch, ako napríklad zmluvy. Tento proces sa nazýva aj legalizácia.

Kto má právo na overenie podpisov?

Overenie podpisov na rôznych dokumentoch môže vykonávať viacero subjektov. Medzi hlavné orgány patria:

 • Okresný úrad a obec: Podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách majú okresné úrady a obce právo vykonávať osvedčovanie podpisov na listinách.
 • Notár: Podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) majú notári právomoc overovať podpisy na rôznych dokumentoch.

Tieto orgány sú zodpovedné za zabezpečenie právnej istoty a dôveryhodnosti dokumentov prostredníctvom overenia ich podpisov. Zabezpečujú tak správny priebeh právnych transakcií a obchodných procesov.

Overenie podpisu na pošte

Aj keď je Slovenská pošta dôležitým poskytovateľom rôznych štátnych služieb, ako sú výpisy z registrov alebo osvedčenie kópie dokumentov, overenie podpisu na pošte nie je momentálne jednou z týchto služieb. Tento fakt je dôležité zvážiť v prípade, že človek potrebuje oficiálne osvedčenie podpisov na dokumentoch.

Pošta ponúka rôzne úradné služby, ktoré sú užitočné v mnohých situáciách, avšak overenie podpisu nie je jednou z nich. To znamená, že ak človek potrebuje overiť autenticitu svojho podpisu na dôležitých dokumentoch, bude musieť vyhľadať iný vhodný orgán na túto úlohu – okresný úrad alebo notára.

Overenie podpisu na matrike

Overenie podpisu je proces, ktorý sa vykonáva na požiadanie danej osoby a väčšinou prebieha v úradných priestoroch okresného úradu alebo obce, konkrétne na mieste, ktoré sa nazýva matrika. V prípade miest v rámci mesta sa táto úloha často rieši na mestskom úrade.

Ak je osoba z dôvodu zdravotných obmedzení neschopná navštíviť úradné priestory, môže sa overenie podpisu vykonať aj na inom vhodnom mieste, napríklad v jej bydlisku.

Je dôležité poznamenať, že osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť pri overovaní prítomná a vlastnoručne podpísať listinu pred pracovníkom úradu alebo obce, ktorý jej podpis overuje. Existujú dva spôsoby, ako môže osoba podpísať listinu:

 • Osoba vlastnoručne podpíše listinu priamo pred pracovníkom obce.
 • Osoba uznáva podpis na listine za vlastný, čo znamená, že ak je listina už vopred podpísaná, vyhlási, že podpis je jej.

Pred overením podpisu na matrike musí osoba podpísať osvedčovaciu knihu obce. Je nevyhnutné, aby bol podpis v osvedčovacej knihe rovnaký ako podpis na listine. Potom matrika osvedčí autenticitu podpisu osoby na listine pomocou:

 • osvedčovacej doložky
 • odtlačku úradnej pečiatky so štátnym znakom
 • podpisu pracovníka vykonávajúceho osvedčenie

Osvedčovacia doložka musí obsahovať všetky potrebné informácie, ako sú meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko osoby, miesto a dátum osvedčenia a poradové číslo, pod ktorým je overenie podpisu na matrike zaznamenané. Okresný úrad alebo obec si za osvedčenie každého podpisu na listine alebo jeho rovnopise účtuje poplatok vo výške 2 eur.

Overenie podpisu u notára a cena

V rámci svojej notárskej činnosti má notár oprávnenie vykonať aj overenie pravosti podpisu na listinách, čo sa nazýva legalizácia. Tento proces prebieha podobne ako overenie podpisu u obce alebo úradu.

Pod pojmom legalizácia rozumie notársky poriadok situáciu, keď notár alebo jeho poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený, listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný. Aj pri tomto type overenia podpisu u notára teda platia rovnaké dva spôsoby ako na matrike.

Overenie pravosti podpisu u notára je taktiež zaznamenané na listine vo forme osvedčovacej doložky. Za overenie podpisu u notára je cena 1,99 eur (2,39 eur s DPH).

Koľko stojí darovacia zmluva u notára?

Cena darovacej zmluvy u notára je variabilná a závisí od niekoľkých faktorov, vrátane:

 • Hodnota darovaného majetku: Notárske poplatky sú vypočítané z hodnoty darovaného majetku. Čím je táto hodnota vyššia, tým bude aj cena darovacej zmluvy u notára vyššia.
 • Zložitosť zmluvy: Darovacia zmluva môže byť jednoduchá alebo zložitá. Zložité zmluvy s viacerými ustanoveniami a podmienkami majú vyššiu cenu ako jednoduché zmluvy.
 • Počet strán zmluvy: Počet darcov a obdarovaných môže ovplyvniť cenu darovacej zmluvy. Čím je počet strán vyšší, tým bude aj to, koľko stojí darovacia zmluva u notára, vyššia.

Ceny notárskych služieb sa môžu mierne líšiť v závislosti od lokality na Slovensku. Orientačné ceny darovacej zmluvy u notára:

 • Darovacia zmluva na nehnuteľnosť: 0,5 % – 1 % z hodnoty nehnuteľnosti, minimálne 30 €
 • Darovacia zmluva na hnuteľný majetok: 0,2 % – 0,5 % z hodnoty hnuteľného majetku, minimálne 20 €
 • Darovacia zmluva na peniaze: 0,2 % – 0,5 % z darovanej sumy, minimálne 20 €
Koľko stojí darovacia zmluva u notára?
Okrem notárskych poplatkov pri darovacej zmluve, musí človek uhradiť aj správny poplatok za katastrálne konanie: V prípade darovania nehnuteľnosti je potrebné uhradiť poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

Cena za overenie podpisu

Pri overovaní podpisu na listinách je cena za osvedčenie podpisu stanovená podľa konkrétneho orgánu, ktorý vykonáva túto úradnú činnosť. Ceny sa overenie podpisu sú však podobné.

 • Cena za overenie podpisu u notára: Notár si účtuje poplatok podľa sadzobníka, ktorý je určený v prílohe vyhlášky o odmenách a náhradách notárov (položka C). Tento poplatok je vo výške 1,99 eur(bez DPH).
 • Cena za osvedčenie podpisu na obecných/mestských úradoch (matrikách): Na obecných/mestských úradoch (matrikách) sa účtuje poplatok vo výške 2 eurá za osvedčenie každého podpisu na listine alebo na jej rovnopise. Tento poplatok je rovnaký na všetkých obecných (mestských) úradoch a je príjmom rozpočtu obce (mesta).

Z hľadiska ceny sa pri overovaní podpisu na viacerých listinách oplatí osvedčovanie na obecných/mestských úradoch (matrikách), kde je cena výhodnejšia. Matrika na rozdiel od notára neodvádza DPH, čo robí túto možnosť ešte ekonomickejšou, najmä pri väčšom množstve overených podpisov.

 • Ak je listina určená na použitie na Slovensku, je overenie podpisu na matrike rovnocenné s overením u notára.
 • Ak má byť listina použitá v cudzine alebo je napísaná v inom ako v štátnom jazyku (okrem češtiny), je nevyhnutné overenie u notára, pretože matriky v týchto prípadoch osvedčovanie neposkytujú.

Overenie splnomocnenia

Splnomocnenie predstavuje dôležitý právny dokument, ktorý zabezpečuje zákonné zastúpenie medzi splnomocnencom a splnomocniteľom. Jeho vyhotovenie musí byť presné a jasné, aby bolo jednoznačne identifikovateľné, kto koná v mene koho. Podstata overenia splnomocnenia spočíva v potvrdení pravosti tohto dokumentu, ktorý umožňuje splnomocnencovi konať v mene splnomocniteľa.

Kto môže získať plnú mocKaždá fyzická alebo právnická osoba má možnosť získať plnú moc, aby mohla zastupovať inú osobu v rôznych právnych záležitostiach. Splnomocniteľ musí v splnomocnení určiť rozsah oprávnení splnomocnenca a identifikovať ho presne.
Obsah splnomocneniaSplnomocnenie musí obsahovať jasné informácie o oboch stranách, ako aj rozsah oprávnení a predmet zastupovania. V prípade potreby generálnej plnej moci, ktorá umožňuje zastúpenie vo všetkých právnych úkonoch, musia byť v splnomocnení špecifické formulácie.
Cena a overenie splnomocneniaOverenie splnomocnenia môže byť vykonané notárom alebo na matrike a to v závislosti od konkrétnej situácie a požiadaviek. Cena za overenie splnomocnenia sa líši podľa miesta, kde sa vykonáva, pričom notár si účtuje poplatok podľa vlastného sadzobníka, zatiaľ čo na matrikách je stanovená jednotná suma.
Zaniknutie plnej mociExistujú jasne definované prípady, kedy plnomocenstvo zaniká, či už v dôsledku vykonania určitého úkonu, odvolania splnomocniteľom, vypovedania zo strany splnomocnenca alebo úmrtia jednej zo strán.
overenie splnomocnenia
Overenie splnomocnenia je kľúčovým krokom v procese zabezpečenia právneho zastúpenia. Je dôležité, aby bol tento dokument starostlivo vyhotovený a overený, aby sa zabezpečila jeho právna platnosť a účinnosť.

Overenie elektronického podpisu

Pri elektronických dokumentoch je bežným štandardom používať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá dokument podpísala. Týmto spôsobom je možné elektronicky vykonávať právne úkony, ktoré by inak vyžadovali písomnú formu, ako napríklad zmluvy o prevode nehnuteľností.

Na používanie KEP je nevyhnutné mať občiansky preukaz s čipom, tzv. eID kartu, ktorá musí byť aktivovaná pre elektronické služby. KEP sa využíva najmä v komunikácii s orgánmi verejnej moci prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk.

Na vytvorenie a overenie elektronického podpisu slúži kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis, ktorý obsahuje údaje o držiteľovi a spoľahlivo ho prepája s osobou držiteľa, potvrdzujúc jeho totožnosť.

Overenie elektronického podpisu predstavuje efektívny a bezpečný spôsob uzatvárania zmlúv a dokumentov online, čo umožňuje vykonávať právne úkony bez osobného kontaktu a zrýchliť celý proces administratívy.

Overenie zdravotnej poisťovne

Človek sa môže uistiť, že má platné poistenie a má nárok na zdravotnú starostlivosť vďaka overeniu zdravotnej poisťovne. Najjednoduchší spôsob, ako si overiť svoje poistenie, je kontaktovať priamo svoju zdravotnú poistovňu. Buď osobne, teleofnicky alebo online.

Po kontaktovaní zdravotnej poistovne poskytnú informácie o stave poistenia a jeho platnosti. Kľúčovým krokom k zabezpečeniu prístupu k potrebnej zdravotnej starostlivosti je overenie zdravotnej poistovne.

Na oficiálnej webovej stránke každej poisťovne je možnosť overenia dlžníkov zdravotnej poisťovne.

Overenie dokladov a overenie OP

Čoraz viac ľudí je oboznámených s existenciou elektronickej databázy, ktorá sleduje odcudzené a stratené doklady. Modernizovaná verzia tejto databázy, ktorá zahŕňa informácie o OP a cestovných pasoch, umožňuje on-line prístup. Oproti predchádzajúcej verzii, kde boli údaje zverejňované s oneskorením, táto nová forma umožňuje okamžité vyhľadávanie, čiže overenie dokladov/OP.

Rastúci dôraz na bezpečnosť a overovanie autenticity dokumentov prináša prospech nielen občanom, ale aj inštitúciám ako banky a poisťovne. Tieto subjekty teraz majú možnosť on-line overenia platnosti dokladov/OP, čím minimalizujú riziko podvodu a zneužitia.

Strata alebo odcudzenie OP alebo cestovného pasu by mali byť okamžite nahlásené zo strany postihnutého jednotlivca. Toto hlásenie nie je len otázkou povinnosti, ale predstavuje aj preventívny krok, ktorý môže ušetriť veľa nepríjemností v prípade, že niekto zneužije ukradnutý doklad. Preto je dôležité, aby občania preukázali vlastnú iniciatívu a informovali príslušné úrady o strate alebo odcudzení svojich identifikačných dokladov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang