Poškodenie majetku susedom – ako postupovať, práva a povinnosti

poškodenie majetku susedom

V súčasnom stave, kedy sú domy a pozemky často tesne vedľa seba, sa stávajú susedské vzťahy a konflikty neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Jedným z najčastejších problémov, ktoré môžu vyvolať napätie medzi susedmi, je poškodenie majetku susedom. Či už ide o náhodné poškodenie plotu, neoprávnené vniknutie na pozemok alebo neprimerané použitie spoločného priestoru, susedské spory môžu byť náročné a vyžadujú primerané riešenie.


Obsah článku


V prípade, že sa človek ocitne v situácii, kedy jeho majetok utrpel poškodenie zo strany suseda, je dôležité mať prehľad o svojich právach a povinnostiach. Mám nárok na nápravu škody? Aké kroky môžem podniknúť, aby som vyriešil konflikt so susedom a zabezpečil ochranu svojho majetku?

Susedské spory

V susedských vzťahoch často vznikajú konflikty a spory. Občiansky zákonník stanovuje obmedzenia pre vlastníkov s cieľom chrániť práva ich susedov a poskytuje riešenia pre ochranu pred neoprávnenými zásahmi.

Vlastníci majú isté práva voči svojim veciam, ako je držanie, užívanie, zber plodov a nakladanie s nimi. Avšak tieto práva sú obmedzené, aby sa nezasahovalo do práv ostatných. Každý vlastník má povinnosť zdržať sa činností, ktoré by nadmieru obťažovali iných alebo vážne ohrozovali ich práva.

Susedské spory najčastejšie vznikajú medzi susediacimi vlastníkmi nehnuteľností. Súd objektívne posudzuje, či došlo k prekročeniu primeranej miery obťažovania alebo ohrozovania práv.

Ochrana sa týka nielen vlastníkov nehnuteľností, ale aj ostatných dotknutých osôb, ako sú nájomníci alebo osoby s vecným bremenom. V niektorých prípadoch aj vzdialení susedia môžu požadovať ochranu pred neoprávnenými zásahmi.

Občiansky zákonník upravuje najčastejšie prípady rušivých zásahov, vrátane:

 • ohrozovania stavieb alebo pozemkov
 • imisií
 • vnikania zvierat na pozemok
 • odstraňovania koreňov a vetiev
 • oplotenia pozemkov
 • umožnenia vstupu na pozemok

V prípade prekročenia primeranej miery obťažovania alebo ohrozovania práv sa môže sused obrátiť na súd a požiadať o ochranu. Možné sú:

 • žaloby na nápravu
 • exekúcie
 • náhrady škody

Pri vecných bremenách, napríklad práve na prechod cez pozemok, je možné uzavrieť dohodu alebo súd zriadi bremeno, ak nedôjde k dohode medzi vlastníkmi.

Práva a povinnosti susedov – obťažovanie a ohrozenie

Sú dni, kedy sa človek teší na slnečné pokojné dni v záhrade, či na balkóne. No čo s tým, ak sused neprestajne ruší túto idylku? Ako sa efektívne brániť proti hlučným aktivitám, dymu, pachom a iným nepríjemným prejavom susedov a aké sú možnosti riešenia?

Obrana proti nadmernému obťažovaniu

Miestne pomery v lokalite hrajú v týchto prípadoch rozhodujúcu úlohu. Vlastník susedného pozemku nesmie obťažovať nad rámec očakávanej intenzity daného miesta a ročného obdobia.

Nie všetky činnosti, ktoré môžu byť pre ostatných nepríjemné, sú automaticky nezákonné. Zakázané sú len tie činy, ktoré výrazne presahujú očakávanú intenzitu v danej lokalite a ročnom období, bez ohľadu na to, či porušujú hygienické normy alebo iné predpisy.

Obrana proti ohrozeniu práv

Sused nesmie vážne ohrozovať výkon práv, bez ohľadu na miestne pomery. Rozdiel medzi obťažovaním a ohrozovaním spočíva v dosahu na práva, kde obťažovanie len znepríjemňuje, zatiaľ čo ohrozenie ich môže znemožniť. Ak sused svojimi aktivitami vážne narušuje práva, už nie je dôležité, či to, čo robí, je primerané miestnym pomerom.

Okrem bežných príkladov spomenutých vyššie, ide často napr. aj o porušenie súkromia prostredníctvom nežiadúcich pohľadov z okien susedov. Samo osebe nie je protiprávne, ak sused vidí z okien na druhý dom alebo záhradu.

Práva a povinnosti susedov
Ak sused aktívne vyvíja snahu získať prehľad o činnosti na pozemku, napríklad používaním ďalekohľadu, môže to byť považované za obťažovanie.

Čo je potrebné umožniť susedovi?

Niekedy sa môže stať, že aj napriek osobným rozporom so susedom, mu človek musí vyjsť v ústrety. Povinnosťou je umožniť mu na obmedzený čas a vo vhodnom rozsahu vstup na pozemok alebo na stavbu na ňom umiestnenú, ak je to nevyhnutné pre údržbu a správu jeho pozemku alebo stavby.

V prípade, že v dôsledku tejto aktivity sused spôsobí škodu, je povinný ju primerane nahradiť, pričom nemá možnosť sa tejto zodpovednosti vyhnúť.

Je dôležité poznamenať, že ak na pozemku skončí úroda suseda, napríklad ak spadnú jablká zo susedovho stromu na susedov pozemok, nezískava k nim človek vlastnícke právo. Plody patria susedovi, ktorý od môže požiadať o prístup na pozemok na účel zberu úrody.

Avšak, v prípade že padajúca úroda spôsobí škody na pozemku (napríklad, poláme rastliny alebo znečistí záhradu), je povinnosťou suseda odstrániť tieto škody.

Plot od suseda – je povinný?

Je povinné, aby sused oplotil svoj pozemok? Na Slovensku neexistuje univerzálna povinnosť oplotenia pozemkov. Avšak, existujú určité situácie, kedy je oplotenie vyžadované, napríklad:

 1. Keď môže mať stavba na pozemku negatívny vplyv na životné prostredie.
 2. Keď je potrebné zabrániť voľnému pohybu ľudí alebo zvierat.
 3. Keď je potrebné chrániť stavbu pred vonkajšími vplyvmi alebo pred neoprávneným vstupom.

Oplotenie, teda plot od suseda je povinný aj pri stavebných pozemkoch, ktoré sú pri verejnej ceste, ulici, námestí, športovisku, kempingu, skladisku, násype alebo výkope. A to v prípade, ak to slúži na zabezpečenie bezpečnosti a poriadku.

Tieto povinnosti sú upravené v právnych predpisoch, ako je napríklad vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorá bude nahradená novým zákonom o územnom plánovaní č. 200/2022 Z.z. od 1. apríla 2024.

Ak nebude plot od suseda postavený, aj napriek žiadosti, je možné vyžadovať jeho postavenie súdnoi cestou. Súd pri svojom rozhodnutí zváži, či:

 • ohradenie pozemku nebráni využívaniu okolitých pozemkov a stavieb
 • je skutočne nevyhnutné

Navyše sa bude vyžadovať stanovisko stavebného úradu. Nie vždy však bude vyhovené požiadavke na oplotenie, pretože môžu existovať alternatívne opatrenia, ktoré sú postačujúce.

Susedov plot na mojom pozemku

Predtým, ako človek podnikne kroky, pri neoprávnenom postavení „susedovho plotu na mojom pozemku“, je dôležité overiť, či je plot skutočne zasahuje na cudzí pozemok. To môže byť potvrdené geometrickým plánom, ktorý môže vykonať geodetická firma.

Vytýčenie skutočných hraníc pozemku je bežnou geodetickou činnosťou, ktorá sa často vykonáva v prípade susedských sporov alebo nejasností ohľadom hraníc pozemkov.

Ak sa potvrdí, že susedov plot skutočne prekračuje hranice, treba mu poslať písomnú výzvu na odstránenie stavby alebo navrhnúť riešenie situácie. V prípade ak nedôjde k žiadnej konštruktívnej dohode, obracia sa na obec alebo sa podáva žaloba na súd, ktorý môže v konaní určiť znalca na určenie hranice medzi pozemkami.

Odporúča sa mať fotodokumentáciu stavu plotu a jeho okolia s dátumom, aby boli dôkazy. Je tiež dôležité zdôrazniť, že nie je dovolené vstúpiť na cudzí pozemok a zbúrať plot bez súhlasu vlastníka, pretože by to mohlo poškodiť vlastnícke práva suseda a spôsobiť následnú škodu. Taktiež je vhodné overiť, či bol plot ohlásený príslušnému stavebnému úradu.

Odporúča sa vyhľadať právnu pomoc, aby mal človek istotu, že žaloba je správne a úplne formulovaná. Nesprávne alebo neúplne spísaná žaloba by mohla spomaliť súdne konanie alebo dokonca viesť k neúspechu pri dokazovaní tvrdených skutočností.

susedov plot na mojom pozemku
Nie je odporúčané jednoducho zbúrať neoprávnene postavený susedov plot na mojom pozemku, pretože je vlastníctvom suseda, aj keď sa nenachádza na jeho pôde. Takýto krok by mohol spôsobiť konflikt dvoch vlastníckych práv.

Poškodenie majetku susedom – ako postupovať

Ak sused poškodil plot, strom alebo nečinnosťou spôsobil škody na pozemku suseda, je dôležité vedieť, ako postupovať v tejto situácii. V susedských vzťahoch nie je neobvyklé, že dochádza k poškodeniu majetku jedného zo susedov, aj keď často ide o neúmyselné poškodenie.

Takéto poškodenie sa môže vyskytnúť na nehnuteľnostiach, ale aj na hnuteľných veciach. Najčastejšie sa poškodzujú stromy, oplotenie alebo múry.

Poškodenie majetku susedom môže nastať ako výsledok aktívneho konania, ale aj nečinnosti, čo znamená zanedbanie povinností zo strany škodcu. Medzi konaním alebo nekonaním škodcu a vzniknutou škodou musí existovať príčinná súvislosť.

Prevencia pred vznikom škody

Každý má povinnosť konať preventívne a zabezpečiť, aby nedochádzalo k škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. To znamená, že každý je povinný byť dostatočne opatrný. Prevencia pred vznikom škody zahŕňa opatrenia na minimalizovanie rizík a v prípade hrozby škody prijať opatrenia na jej odvrátenie.

Poistenie zodpovednosti za škodu

V prípade, že vznikne škoda na majetku, poistenie zodpovednosti za škodu alebo poistenie nehnuteľnosti či poistenie domu môže byť užitočným nástrojom na jej náhradu. Pomôže pokryť náklady na náhradu škody a tiež ochrániť pred neoprávnenými nárokmi na vyššiu náhradu škody. Existujú dva druhy tohto poistenia:

 • poistenie škôd vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľnosti
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v bežnom živote

Je dôležité, aby bolo poistenie správne nastavené a aby pokrývalo potenciálne riziká.

Postup v prípade hrozby škody

Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná prijať primerané opatrenia na jej odvrátenie. V takom prípade má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a na náhradu škody, ktorú utrpela. Ak ide o vážne ohrozenie, môže požiadať súd, aby uložil vykonať vhodné opatrenia na odvrátenie hroziacej škody. Avšak je potrebné preukázať, že takáto vážna škoda skutočne hrozí.

Kto je zodpovedný za škodu?

Všeobecne platí, že každý je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil. Je však na poškodenom, aby preukázal, že škoda vznikla a aký je jej rozsah. V prípade poškodenia majetku susedom ide zvyčajne o reálnu a majetkovú škodu.

Po vzniku škody sa poškodený môže dohodnúť so susedom na náhrade, ale ak sa tak nestane, môže sa obrátiť na súd. V niektorých prípadoch môže byť tiež vhodné riešiť spor mimosúdne prostredníctvom mediácie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang