Povolené prečerpanie – skúsenosti, ako funguje, kalkulačka

Povolené prečerpanie je možnosť, ktorú mnohí ľudia využívajú v rámci svojich bankových účtov. Tento mechanizmus umožňuje klientom prekročiť dočasne svoj dostupný zostatok. Avšak, je veľmi dôležité pochopiť, ako povolené prečerpanie funguje a akým spôsobom ho následne splatiť.

Kľúčové informácie

Povolené prečerpanie je možnosť dočasne prekročiť dostupný zostatok na bežnom účte. Funguje ako krátkodobý úver s poplatkami a úrokmi.

Maximálna suma prečerpania je schválená bankou na základe úverovej bonity klienta, ktorý môže čerpať peniaze kartou, prevodom alebo výberom hotovosti. Úroky sa platia len z čerpanej sumy.

Povolené prečerpanie môže byť užitočným nástrojom v situáciách, keď niekto čaká na príjem alebo keď potrebujete rýchlo riešiť neočakávané výdavky.

Povolené prečerpanie – skúsenosti

Povolené prečerpanie môže byť užitočným nástrojom v núdzi, ale jeho nezodpovedné používanie môže viesť k vážnym finančným problémom. Dôležité je preto zvážiť všetky aspekty a používať ho s rozvahou. V takom prípade budú skúsenosti s povoleným prečerpaním pozitívne.

Povolené prečerpanie – skúsenosti:

 • Rýchle riešenie neočakávaných výdavkov: Pomáha v núdzových situáciách, ako sú opravy auta, lekárske poplatky, či strata príjmu.
 • Flexibilita v rozpočte: Slúži ako rezerva v prípade nedostatku peňazí pred výplatov.
 • Zvýšenie úverovej bonity: Zodpovedné splácanie buduje dobrú kreditnú históriu pre budúce úvery.
 • Vysoké úroky a poplatky: Zvýšenie celkovej ceny čerpanej sumy a sťaženie splácania.
 • Nerešenovanie povoleného prečerpania: Vedie k rastu dlhu, poplatkom a vymáhaniu.
 • Zostať v dlhoch: Spoliehanie sa na povolené prečerpanie ako na bežný zdroj financovania môže viesť k zadlženosti a ťažkostiam so splácaním.

Povolené prečerpanie treba používať zodpovedne a s rozvahou, stanoviť si limity, plán splácania a sledovať výdavky.

Čo je povolené prečerpanie?

Povolené prečerpanie je banková služba, ktorá umožňuje klientovi dočasne prevýšiť dostupný zostatok na jeho bežnom účte. Tento mechanizmus poskytuje možnosť využiť finančné prostriedky nad rámec aktuálneho zostatku, čím sa vytvára krátkodobé záporné saldo na účte. Povolené prečerpanie je často poskytované ako súčasť štandardných bežných účtov.

Pri používaní povoleného prečerpania je dôležité si uvedomiť, že ide o dočasné riešenie a nie dlhodobé financovanie. Banky často stanovujú maximálnu sumu, o ktorú je možné účet prečerpať, a môžu si za túto službu účtovať poplatky. Preto je dôležité, aby klient bol informovaný o podmienkach a nákladoch spojených s povoleným prečerpaním.


Ako s každou finančnou službou, ako napríklad aj s SMS pôžičkou, aj povolené prečerpanie vyžaduje zodpovedný prístup. Neuvážlivé využívanie tejto možnosti môže mať negatívne dôsledky, najmä ak klient nespláca povolené prečerpanie včas.


To môže viesť k zvyšovaniu dlhov a spôsobiť finančné ťažkosti. Preto je dôležité mať presný prehľad o finančnej situácii, stanoviť si limity pre povolené prečerpanie a dodržiavať zásady zodpovedného využívania tejto bankovej služby.

Ako funguje povolené prečerpanie?

Povolené prečerpanie na bankovom účte je služba, ktorá umožňuje klientom dočasne prevýšiť dostupný zostatok na ich účte. Ako funguje povolené prečerpanie?

 • Funguje tak, že banka povolí klientovi mať záporný zostatok na účte a umožní mu využiť finančné prostriedky nad rámec aktuálneho stavu.
 • Výška povoleného prečerpania je zvyčajne dohodnutá medzi bankou a klientom a môže sa líšiť podľa typu účtu a finančnej situácie klienta.
 • Banky obvykle stanovujú určité podmienky a obmedzenia pre povolené prečerpanie. To môže zahŕňať pevnú maximálnu sumu, o ktorú je možné prečerpať účet, a môže sa líšiť pre jednotlivých klientov na základe ich platobnej schopnosti a histórie účtu.
 • Banky si môžu účtovať poplatky za poskytnutie a využívanie tejto služby, a takisto môžu stanoviť úrokové náklady na záporný zostatok, ktorý klient využije.

To je stručný popis toho, ako funguje povolené prečerpanie. Zodpovedné používanie tejto služby je kľúčové, aby sa klient vyhol hromadeniu nezvládnuteľných dlhov a finančným ťažkostiam v budúcnosti.

Napriek tomu, že povolené prečerpanie môže byť užitočným nástrojom na riešenie krátkodobých finančných situácií, niektorí klienti môžu mať negatívne skúsenosti s touto službou, ak ju používajú nezodpovedne a prekračujú svoje možnosti splácania.

Maximálna suma prečerpania je schválená bankou na základe úverovej bonity klienta. Klient môže čerpať peniaze kartou, prevodným príkazom alebo výberom hotovosti. Úroky sa platia len z čerpanej sumy.

Výhody a riziká povoleného prečerpania

Ako sme už spomenuli, povolené prečerpanie umožňuje klientovi banky využiť finančné prostriedky nad rámec aktuálneho stavu a môže byť užitočným nástrojom na riešenie krátkodobých finančných potrieb. S touto službou sú spojené určité výhody, ale aj riziká, ktoré je dôležité zvážiť a pochopiť.

Výhody povoleného prečerpania:

 1. Flexibilita financií: Povolené prečerpanie umožňuje klientom rýchlo a jednoducho pokryť neočakávané výdavky, čím poskytuje väčšiu flexibilitu v ich financiách.
 2. Núdzová rezerva: Služba môže slúžiť ako núdzová rezerva v prípade, keď klient čaká na príjem, ale potrebuje rýchlo zaplatiť neodkladné výdavky.
 3. Pohodlie a jednoduchosť: Klient nemusí žiadať o nový úver, aby pokryl krátkodobé nedostatky, čo môže byť pohodlné a rýchle.

Riziká povoleného prečerpania:

 1. Poplatky a úroky: Banky si často účtujú poplatky za poskytnutie a využívanie povoleného prečerpania, a navyše môžu zaraďovať úroky na záporný zostatok, čo môže viesť k zvýšeným nákladom pre klienta.
 2. Dlhové začarované kruhy: Nezodpovedné používanie povoleného prečerpania môže spôsobiť hromadenie dlhov a klient sa môže ocitnúť v začarovanom kruhu splácania dlhov.
 3. Finančné nestability: Časté využívanie povoleného prečerpania bez primeranej kontroly môže viesť k finančnej nestabilite a problémom so správou peňazí.

Je dôležité, aby klienti starostlivo zvážili výhody a riziká povoleného prečerpania a využívali túto bankovú službu zodpovedne a uvážlivo.

Ako splatiť povolené prečerpanie?

Akonáhle sa človek dostane do stavu povoleného prečerpania, je dôležité zabezpečiť jeho úhradu, aby predišiel ďalším nežiaducim dôsledkom.

Existuje niekoľko spôsobov, ako splatiť povolené prečerpanie:

 1. Vlastnými zdrojmi: Ak má klient banky dostatočnú finančnú rezervu, môže jednoducho previesť peniaze z iného účtu a tak úhradu vykonať.
 2. Platba hotovosťou: V prípade menších povolených prečerpaní môže klient splatiť sumu hotovosťou na pobočke banky.
 3. Prevod z iného účtu: Ak má klient účet v inej banke, môže použiť bankový prevod na vyrovnanie povoleného prečerpania.
 4. Platobná karta: Niektoré banky umožňujú automatickú úhradu povoleného prečerpania pri nasledujúcej platobnej transakcii s kartou. Táto možnosť však môže byť spoplatnená.
 5. Splátkový kalendár: V prípade vyšších súm povoleného prečerpania banky môžu ponúknuť možnosť splátkového kalendára, kde môže klient čiastku vrátiť v špecifikovaných splátkach.

Dôležité je dodržiavať dohodnuté podmienky s bankou a splniť povinnosti vrátenia povoleného prečerpania v stanovenom termíne. Ako splatiť povolené prečerpanie by sa malo naplánovať ešte skôr, ako sa oň požiada.

Ak má niekto ťažkosti so splácaním, je dobré kontaktovať banku a informovať ju o situácii, v ktorej sa nachádza, aby sa spoločne našlo vhodné riešenie.

Povolené prečerpanie Prima banka

Povolené prečerpanie Prima banka poskytuje až do sumy 1 500 EUR, pričom sa netreba obávať dlhých čakacích dôb alebo komplikovaných procesov.

Výhody povoleného prečerpania v Prima banke:

 • až do sumy 1 500 EUR
 • možné je získať ho okamžite
 • nedokladuje sa príjem ani účel použitia
 • nepredkladajú sa žiadne potvrdenia
 • k dispozícii je stále, aj keď práve nie je potrebné
 • úroky sa platia len z čerpanej sumy
 • ak má klient Osobný účet, neplatí poplatok za zriadenie, zvýšenie ani zníženie limitu

Správne a zodpovedné využívanie povoleného prečerpania môže pomôcť klientovi zvládnuť neočakávané výdavky a časom udržiavať finančnú stabilitu.

Povolené prečerpanie ČSOB

Povolené prečerpanie poskytuje aj ČSOB a slúži ako finančná rezerva pre účty Pohoda, Extra Pohoda, Smart účet alebo Študentský účet FUN, v prípade, že sa klient ocitne v situácii, kedy musíte rýchlo uhradiť nečakané výdavky.

Povolené prečerpanie ČSOB – výhody:

 • od 150 € až do výšky 6 000 €
 • možnosť získania zľavy na účte
 • bez nutnosti zabezpečenia
 • čerpanie kartou, prevodným príkazom alebo výberom hotovosti
 • úročená je iba čerpaná suma
 • splátky sa realizujú automaticky z účtu

Povolené prečerpanie samozrejme poskytujú aj ostatné banky, dostupné je aj povolené prečerpanie VÚB či Tatra banka.

Povolené prečerpanie VÚB

O povolené prečerpanie VÚB sa dá požiadať na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. Banka posúdi vašu žiadosť a stanoví výšku limitu, do ktorej je možné čerpať peniaze.

 • Minimálna výška povoleného prečerpania 300 €
 • Maximálna výška povoleného prečerpania 3 400 €
 • Peniaze k dispozícii kedykoľvek

Výška limitu závisí od príjmov, výdavkov a úverovej histórie.

Povolené prečerpanie Tatra banka

Povolené prečerpanie Tatra banka, nazývané ako voliteľné prečerpanie je dostupné na bežnom účte s balíkom služieb Účet pre modrú planétu TB.

 • Možnosť získať finančnú rezervu až do 5 000 €
 • Prvá štartovacia rezerva vo výške 95 € automaticky po splnení podmienok banky.
 • Úrok sa ráta len z čerpanej sumy a za obdobie čerpania.

Voliteľné prečerpanie je forma úveru. Pred jeho aktivovaním si treba prečítať všeobecné obchodné podmienky a informácie o úverových poplatkoch.

Rozdiel medzi povoleným prečerpaním a debetom na účte

Povolené prečerpanie a debet na účte sú dva pojmy, ktoré sa bežne používajú v súvislosti s bežnými bankovými účtami. Aj keď sa na prvý pohľad zdajú podobné, existujú medzi nimi dôležité rozdiely, ktoré je dôležité poznať.

Povolené prečerpanie:

 • Definícia: Ide o dočasné prekročenie zostatku na bankovom účte nad rámec schváleného limitu.
 • Schválenie: Vyžaduje si predchádzajúce schválenie banky na základe úverovej bonity klienta.
 • Výhody:
  • Poskytuje núdzový zdroj financií v prípade neočakávaných výdavkov.
  • Ponúka väčšiu flexibilitu pri správe cashflow.
 • Nevýhody:
  • Úročia sa rátajú z čerpanej sumy.
  • Môže viesť k zadlženosti, ak sa nespláca včas.
 • Vhodné pre: Klientov, ktorí potrebujú krátkodobú finančnú výpomoc a dokážu splatiť čerpanú sumu včas.

Debet na účte:

 • Definícia: Nastáva, keď sa z bankového účtu vyberie viac peňazí, ako je na ňom k dispozícii, čím vznikne negatívny zostatok.
 • Schválenie: Nevyžaduje si predchádzajúce schválenie banky.
 • Nevýhody:
  • Môže viesť k vysokým poplatkom za prečerpanie.
  • Môže poškodiť úverovú históriu klienta.
  • Nie je flexibilný a môže viesť k ďalším finančným ťažkostiam.

Najvýraznejší rozdiel medzi povoleným prečerpaním a debetom na účte spočíva v tom, ako s nimi banka zaobchádza. Povolené prečerpanie je schválené a riadené bankou, pričom klient je upozornený na všetky poplatky a úroky, ktoré sú s tým spojené, aby sa z neho nestal dlžník. Naopak, debet na účte môže byť neočakávaný a spôsobiť nepriaznivé finančné dôsledky, vrátane poplatkov za prečerpanie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang