Príplatky za prácu – mzda za víkendy a sviatky

Práca tvorí dôležitú časť našich životov, no nie vždy sa pracuje v rovnakých podmienkach. Mnohí zamestnanci pracujú aj cez víkendy, v nočných zmenách alebo dokonca cez sviatky. A práve pre takýchto pracovníkov sú tu príplatky za prácu.

Od 1. júna 2023 dochádza k zmene výpočtu týchto príplatkov, ktoré budú viazané na výšku hodinovej minimálnej mzdy.

Príplatky za víkendy

Príplatky za víkendy je odmena, ktorá sa vypláca, ak sa pracuje v sobotu alebo nedeľu. Od júna 2023 sa táto odmena mení. Namiesto fixnej sumy sa bude vypočítavať na základe hodinovej minimálnej mzdy. To znamená, že čím vyššia je minimálna mzda, tým vyšší príplatok za prácu cez víkend možno očakávať.

Napríklad, ak je hodinová minimálna mzda je 5 eur a pracovný deň cez víkend trvá 8 hodín, príplatok za tento deň by bol 40 eur (8 hodín × 5 eur/hodina). Toto znamená, že pracovník by dostal k svojej základnej mzde ďalší príplatok vo výške 40 eur za jeden deň práce cez víkend. Príplatky za víkendy 2023 môžu pomôcť osobnému rozpočtu.

Príplatok za sobotu

Pred 1. júnom 2023 bola výška príplatku za prácu v sobotu stanovená na 1,79 eura za hodinu, okrem základnej mzdy. To znamená, že zamestnanci mohli očakávať túto príplatkovú sadzbu za svoju sobotnú prácu. Príplatky za víkendy 2023 môžu mzdu zvýši nezanedbateľným spôsobom.

Avšak od 1. júna 2023 je príplatok za sobotu stanovený na minimálne 50 % hodinovej minimálnej mzdy, čo predstavuje 2,012 eura za hodinu. To znamená, že príplatok za sobotu sa výrazne zvýšil, čo by malo prispieť k spravodlivejšej odmene za prácu vykonávanú v sobotu.

Vo výnimočných prípadoch je však povolené znížiť príplatok za sobotu, a to maximálne na 45 % hodinovej minimálnej mzdy (1,810 eura za hodinu). Toto zníženie je možné len za určitých podmienok. Ide o pravidelný výkon práce v sobotu kvôli povahe práce a podmienkam prevádzky.

Dohoda o nižšom príplatku je buď v kolektívnej zmluve uzatváranej s odborovou organizáciou, alebo priamo v pracovnej zmluve s konkrétnym zamestnancom, ak u neho odbory nepôsobia a zamestnávateľ mal k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka menej ako 20 zamestnancov.

Príplatok za nedeľu

Pred 1. júnom 2023 bola výška príplatku za prácu v nedeľu 3,58 eura za hodinu, okrem základnej mzdy. Zamestnanci mohli očakávať túto príplatkovú sadzbu za svoju nedeľnú prácu. Príplatky za sobotu a nedeľu 2023 sú teda rozdielne.

Avšak, od 1. júna 2023 sa mzdové zvýhodnenie za nedeľnú prácu zvýši na minimálne 100 % hodinovej minimálnej mzdy, čo predstavuje 4,023 eura za hodinu. To znamená, že príplatok za nedeľu je dvojnásobkom hodinovej minimálnej mzdy, čo by malo výrazne zlepšiť mzdy zamestnancov pracujúcich v nedeľu.

Podobne ako pri sobotných príplatkoch, aj príplatok za nedeľu môže byť znížený, avšak maximálne na 90 % hodinovej minimálnej mzdy (3,621 eura za hodinu). Zníženie mzdového zvýhodnenia za nedeľnú prácu je možné za rovnakých podmienok ako pri sobotných príplatkoch.

Príplatok za nedeľu je dvojnásobkom hodinovej minimálnej mzdy, čo by malo výrazne zlepšiť mzdy zamestnancov pracujúcich v nedeľu.

Príplatky za nočné

Príplatky za nočné sú odmena za prácu vykonávanú v nočných hodinách. Podobne ako príplatok za prácu cez víkend, aj tento príplatok sa vypočítava na základe hodinovej minimálnej mzdy. Zamestnanci, ktorí pracujú v nočných zmenách, budú mať nárok na príplatok za každú hodinu práce v týchto podmienkach.

Ak je napríklad hodinová minimálna mzde 5 eur a pracuje sa v nočnej zmene 8 hodín, príplatok za nočnú prácu by bol 12 eur (8 hodín × 1,5 × 5 eur/hodina), čo zodpovedá 50% príplatku k hodinovej minimálnej mzde. Tento príplatok by bol pripočítaný k základnej mzdovej sume.

Príplatok za sviatok

Príplatok za sviatok je odmena za prácu vykonávanú v dňoch, keď väčšina ľudí má voľno. U zamestnancov sa výška príplatku vo väčšine prípadov nemení, no pre dohodárov bude tiež viazaná na hodinovú minimálnu mzdu.

Napríklad, ak hodinová minimálna mzda je 5 eur a príplatok za prácu vo sviatok je stanovený na 100% k hodinovej minimálnej mzde, pracovník, ktorý pracuje vo sviatok, by dostal príplatok vo výške 5 eur za každú odpracovanú hodinu vo sviatok.

Príplatok za nadčas

Práca nadčas je situácia, ktorá nastáva, keď zamestnanec pracuje mimo svojho bežného pracovného času, buď na príkaz zamestnávateľa alebo so súhlasom zamestnávateľa. Táto forma práce sa často vyskytuje v situáciách, kedy je potrebné čeliť náhlym pracovným požiadavkám, zvýšenému objemu práce alebo iným neodkladným okolnostiam.

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie, teda príplatok za nadčas. Minimálne mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas by malo byť najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku.

To znamená, že ak máte určitý priemerný mesačný zárobok, odmena za prácu nadčas by mala byť najmenej 25 % tejto sumy za každú hodinu práce nadčas. Výpočet mzdy za prácu nadčas je teda pomerne jednoduchý.

Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, platí ešte vyššia miera mzdového zvýhodnenia. Za prácu nadčas v rizikových povolaniach by malo patriť najmenej 35 % ich priemerného zárobku.

Táto dodatočná odmena sa uplatňuje na zabezpečenie spravodlivej kompenzácie za vystavenie zamestnancov rizikám pri práci nadčas.

Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, platí ešte vyššia miera mzdového zvýhodnenia. Za prácu nadčas v rizikových povolaniach by malo patriť najmenej 35 % ich priemerného zárobku.

Práca nadčas má svoje limity

Podľa zákonných ustanovení nesmie práca nadčas presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich. Avšak, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov dohodne na dlhšom období, môže sa táto doba predĺžiť, najviac však na 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

To znamená, že ak je práca nadčas nevyhnutná, zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov by mali spoločne určiť maximálnu dobu, počas ktorej bude táto forma práce povolená. Je dôležité, aby zamestnávatelia dodržiavali zákonné predpisy a poskytovali spravodlivú odmenu za prácu nadčas podľa príplatkov 2023.

Zamestnanci by mali byť informovaní o svojich právach a mali by mať možnosť monitorovať svoj čas a odmenu za túto prácu. Práca nadčas je dôležitou súčasťou mnohých odvetví a zabezpečuje kontinuitu a efektivitu v mnohých firmách.

Dodržiavanie zákonov a zabezpečenie spravodlivej kompenzácie za túto prácu je zásadné pre zachovanie rovnováhy medzi potrebami zamestnávateľa a právami zamestnancov. Aj zamestnanci by mali sledovať aktuálne príplatky 2023.

Výpočet mzdy za prácu nadčas súvisí aj s aktuálnymi príplatkami za sobotu a nedeľu 2023 či príplatky za sviatok ak sa pracuje počas týchto dňoch. Rovnako je to aj v prípade nočného príplatku.

Kumulácia príplatkov

Dôležité je poznamenať, že tieto príplatky sa môžu kumulovať. To znamená, že ak sa pracuje v nočnej zmene cez víkend a zároveň cez sviatok, môže mať zamestnanec nárok na všetky tieto príplatky naraz. Keď sa spočíta nočný príplatok, príplatok za sobotu aj príplatok za sviatok, môže sa mzda výrazne zvýšiť.

Treba si všimnúť, že konečná suma príplatku sa zaokrúhli na dve desatinné miesta nahor v prospech pracovníka, ak kolektívna zmluva alebo zamestnávateľské vnútorné predpisy neustanovujú iný spôsob zaokrúhľovania.

Príplatky 2023 pre dohodárov

Aj pre dohodárov, ktorí vykonávajú brigádu, platia od 1. júna 2023 nové pravidlá týkajúce sa príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce.

Ak sa pracuje cez víkend na základe dohody o vykonanej práci, platí rovnaké pravidlo ako pre zamestnancov v pracovnom pomere. Pred 1. júnom 2023 sa príplatok za prácu cez víkend určoval ako dohodnutá odmena plus príplatok vo výške 1,79 eura za hodinu.

Avšak, od 1. júna 2023 bude príplatok za prácu cez víkend stanovený na aspoň 50 % minimálnej mzdy za hodinu, čo predstavuje 2,012 eura za hodinu. Toto zvýšenie príplatku znamená, že dohodári budú mať nárok na spravodlivejšiu odmenu za prácu vykonanú cez víkend.

Príplatok za nočnú pre dohodárov

Aj tu platia pre dohodárov rovnaké zásady ako pre zamestnancov v pracovnom pomere. Pred 1. júnom 2023 bola výška príplatku za hodinu nočnej práce pre dohodárov 1,43 eura pre väčšinu zamestnancov a 1,79 eura pre tých, ktorí vykonávali nočnú prácu.

Od 1. júna 2023 sa príplatok za nočnú prácu pre dohodárov zvýšil. Za každú hodinu nočnej práce bude mať nárok na minimálne 40 % minimálnej mzdy za hodinu, čo predstavuje 1,609 eura za hodinu pre väčšinu dohodárov a 50 % minimálnej mzdy za hodinu (2,012 eura za hodinu) pre tých, ktorí vykonávajú rizikovú nočnú prácu.

Od 1. júna 2023 sa príplatok za nočnú prácu pre dohodárov zvýšil. Za každú hodinu nočnej práce bude mať nárok na minimálne 40 % minimálnej mzdy za hodinu.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Dohodári nemajú nárok na príplatky za pracovnú pohotovosť alebo nadčasovú prácu, pretože tieto formy práce sa pre nich nedajú nariadiť ani dohodnúť. Toto je dôležitý rozdiel oproti zamestnancom v pracovnom pomere, ktorí majú nárok na tieto príplatky v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Výška príplatkov za prácu cez víkend, nočnú prácu a mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce pre dohodárov sa teda zvýši od 1. júna 2023 a má za cieľ zabezpečiť spravodlivú odmenu za prácu vykonanú v týchto špeciálnych podmienkach.

Záver

Príplatky za prácu sú dôležitým spôsobom, ako zvýšiť svoju mzdu, ak sa pracuje v neštandardných podmienkach, ako je nočná práca, práca cez víkend alebo vo sviatok, napríklad na Vianoce. Od júna 2023 sa tieto príplatky vypočítavajú na základe hodinovej minimálnej mzdy, čo znamená, že budú oveľa spravodlivejšie pre pracovníkov.

Nevyhnutné je tieto odpracované hodiny evidovať, na čo slúži dochádzkový systém. Buď v podobe dochádzkového listu, dochádzky v Exceli alebo v iných aplikáciách a softvéroch na to určených.

V súčasnosti sú príplatky za prácu jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti zamestnanosti. Ak je okrem toho zamestnanec vybavený multisport kartou, môže sa tešiť nielen z finančného príplatku, avšak aj z bohatého výberu športových a kultúrnych aktivít, ktoré môže využívať.

Práca v špeciálnych podmienkach môže byť náročná, a preto je dôležité, aby sa pracovníci spravodlivo odmeňovali za svoje úsilie a nasadenie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang