Príspevok na bývanie a dávka v hmotnej núdzi – kto má nárok, výška a podmienky

príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie je finančná pomoc, ktorú poskytujú vlády alebo iné organizácie štátnym občanom na zabezpečenie kvalitného bývania. Táto pomoc je poskytovaná najmä ľuďom, ktorí majú nízky príjem alebo sa nachádzajú v znevýhodnenej sociálnej situácii.


Obsah článku


Cieľom príspevku na bývanie je zabezpečiť ľuďom primerané a dostupné bývanie pre lepšiu kvalitu života a ochranu ich práva na obytné prostredie.

Kto má nárok na príspevok na bývanie?

Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s bývaním. Tento príspevok môže získať osoba, ktorá spĺňa určité podmienky týkajúce sa vlastníctva alebo nájmu nehnuteľnosti.

Podmienky pre získanie príspevku na bývanie

Pri otázke, kto má nárok na príspevok na bývanie sa dá odpovedať, že vzniká, ak je niektorý člen domácnosti:

 • Vlastník alebo spoluvlastník bytu alebo rodinného domu – príspevok je dostupný tým, ktorí vlastnia alebo spoluvlastnia nehnuteľnosť určenú na bývanie.
 • Nájomca bytu alebo rodinného domu – príspevok môžu získať aj nájomcovia bytov alebo rodinných domov.
 • Nájomca obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie – toto zahŕňa osoby, ktoré si prenajímajú izby v zariadeniach určených na trvalé bývanie.

Podmienky pobytu a umiestnenia nehnuteľnosti

Pri tom, kto má nárok na príspevok na bývanie, je dôležité aj to, že žiadateľ musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Rovnako sa aj nehnuteľnosť, na ktorú sa príspevok vzťahuje, musí nachádzať na Slovensku.

Okamžité priznanie príspevku

Osoby, ktoré sú v hmotnej núdzi, môžu získať príspevok bez skúmania ďalších podmienok, ak:

 • Poberajú starobný dôchodok – príspevok je priznaný automaticky.
 • Poberajú inú dôchodkovú dávku alebo sociálny dôchodok a dovŕšili 62 rokov – tento príspevok platí aj pre osoby, ktoré dostávajú iné formy dôchodkových dávok a majú viac ako 62 rokov.
 • Majú celoročnú starostlivosť v sociálnych zariadeniach aj s bývaním – osoby, ktoré žijú v sociálnych zariadeniach s celoročnou starostlivosťou, sú tiež oprávnené na príspevok.

Príspevok na bývanie je cennou pomocou pre jednotlivcov a rodiny na úhradu nákladov na bývanie.

Hmotná núdza a príspevok na bývanie

Na pomoc ľuďom v hmotnej núdzi existuje dávka v hmotnej núdzi a príspevok na bývanie. Tieto sociálne dávky majú pomôcť jednotlivcom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii a nemajú možnosť zabezpečiť si potrebné bývanie. O tieto dávky môžu žiadať osoby bez domova, bez príjmu alebo s nízkym príjmom, ako aj rodiny s deťmi.

Vedeli ste, že… ?
Dávka v hmotnej núdzi nie je závislá od toho, či má dotyčná osoba vlastné bývanie alebo býva v prenajatom byte.

Na túto dávku má nárok každý, kto spĺňa určité podmienky stanovené zákonom. Je určená na pokrytie minimálnych nákladov na bývanie, ako je:

 • nájomné
 • voda
 • elektrina
 • plyn
 • strava
 • lieky

Výška príspevku na bývanie a príspevku v hmotnej núdzi

 • Pomoc v hmotnej núdzi predstavuje od 1. 10. 2023 sumu 84,90 € pre jednotlivca bez detí. Ak ide o dvojicu bez detí, vtedy sa vypláca 147,50 €. V prípade, ak sú v rodine aj deti, tento príspevok sa pohybuje od 161,40 € až do 297,50 €, v závislosti od počtu detí, ako aj dospelých v rodine.
 • Ďalšou formou pomoci je príspevok na bývanie, ktorý je určený na pokrytie nákladov spojených s bývaním, ako sú nájomné, splátky hypotéky alebo úroky z úveru na bývanie. Tento príspevok je určený pre osoby, ktoré sú právne vlastníkmi bývania alebo sú prihlásené ako nájomníci.

Výška príspevku na bývanie sa pohybovala do konca roka 2023 od 83 € do 254,50 €, v závislosti od počtu osôb, ktoré sa nachádzajú v byte, dome či obytnej miestnosti.

Zvýšenie príspevku na bývanie 2024

Od 1. januára 2024 sa príspevok na bývanie zvýšil o 8,10 eura mesačne pre domácnosti s jednou osobou a o 12,90 eura mesačne pre domácnosti s dvomi a viacerými osobami. Toto zvýšenie je súčasťou novely, ktorá podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pomôže zvýšiť príjem domácností v hmotnej núdzi a pozitívne ovplyvní ich hospodárenie.

V januári 2023 predstavoval celkový počet príjemcov pomoci v hmotnej núdzi 66 146 osôb, z toho 8 797 boli odídenci z Ukrajiny. Nové výšky príspevku na bývanie sú nasledovné:

 • 95,20 eura mesačne pre domácnosti s jedným členom.
 • 161,60 eura mesačne pre domácnosti s dvomi členmi, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu dvomi nájomcami, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi.
 • 205,10 eura mesačne pre domácnosti s tromi členmi, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu tromi nájomcami, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi.
 • 248,60 eura mesačne pre domácnosti so štyrmi členmi, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu štyrmi nájomcami, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi.
 • 291,90 eura mesačne pre domácnosti s viac ako štyrmi členmi, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu viac ako štyrmi nájomcami, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi.

Zvýšené príspevky môžu poskytnúť potrebnú podporu na pokrytie základných nákladov na bývanie, čím sa zvýši finančná stabilita a zníži riziko ďalších finančných problémov.

Zabezpečenie dôstojného bývania

Hmotná núdza a príspevok na bývanie sú pre mnohých ľudí jedinou možnosťou, ako si zabezpečiť minimálny štandard bývania. Pomáhajú im vyhnúť sa ďalším finančným problémom a poskytnúť im lepšiu životnú perspektívu.


Nebolo by spravodlivé odsúdiť ľudí v hmotnej núdzi za to, že potrebujú pomoc pri zabezpečení si dôstojného bývania. Našou povinnosťou ako spoločnosti je im ponúknuť pomocnú ruku a umožniť im dôstojný život.


Treba si však uvedomiť, že dávka v hmotnej núdzi a príspevok na bývanie nie sú riešením na dlhodobé prežívanie. Je dôležité, aby sa ľudia v hmotnej núdzi mohli postaviť na vlastné nohy a nájsť si stabilný zdroj príjmu. Preto je dôležité, aby tieto dávky boli poskytované len dočasne a aby sa s nimi pracovalo ako s nástrojom, ktorý má pomôcť ľuďom nájsť trvalé riešenie.

V konečnom dôsledku je potrebné pracovať na odstránení príčin hmotnej núdze a podporovať sociálnu inklúziu ľudí. Vytváranie pracovných príležitostí, vzdelávacie programy a podpora pre podnikateľov môže pomôcť zlepšiť životnú situáciu mnohých ľudí a zmierniť potrebu týchto dávok.

kto má nárok na príspevok na bývanie
Dávka v hmotnej núdzi a príspevok na bývanie sú dôležitými opatreniami, ktoré pomáhajú ľuďom v prekérnej situácii.

Žiadosť o príspevok na bývanie

Ak chce niekto požiadať o príspevok na bývanie, musí navštíviť príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Tam poskytnú formulár, ktorý je potrebné vyplniť.

Táto žiadosť o príspevok na bývanie obsahuje základné údaje o žiadateľovi, ako sú:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • adresa trvalého alebo prechodného pobytu
 • adresa bytu, domu alebo miestnosti, na ktorú si chce uplatniť nárok na príspevok

Žiadateľ musí preukázať, že je vlastníkom alebo nájomcom bytu či rodinného domu. Taktiež je potrebné predložiť doklad o zaplatení všetkých nákladov spojených s bývaním za posledných šesť kalendárnych mesiacov. Ak má žiadateľ nedoplatky, musí úradu preukázať uznanie dlhu a dohodu o ich splácaní.

Ak je človek v hmotnej núdzi, mal by urči požiadať a vyplniť žiadosť o príspevok na bývanie, ktorý môže pomôcť prekonať náročnejšie obdobie.

Kde nájsť tlačivo na príspevok na bývanie?

Ak sa človek snaží získať príspevok na bývanie, môže to byť pre neho veľmi frustrujúce. V dnešnom svete, kde ceny nehnuteľností neustále rastú, môže byť dostupné a primerané bývanie pre mnohých ľudí veľkým problémom. Preto je dôležité vedieť, kde je možné nájsť tlačivo pre získanie príspevku na bývanie.

 • Prvým miestom, kde by sa mali hľadať informácie o príspevku na bývanie, sú miestne úrady a úrady práce. Väčšina miest a obcí má programy a dotácie pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc s nájomným alebo nákladmi na hypotéku. Krajské a štátne úrady tiež môžu ponúkať podobné programy, takže sa treba uistiť, že si človek overil všetky dostupné zdroje.
 • Okrem miestnych úradov je možné nájsť tlačivá pre príspevky na bývanie aj na webových stránkach vlády. Väčšina krajov má svoju vlastnú webovú stránku s informáciami o dostupných programoch a tlačivá na stiahnutie.
 • Ďalším miestom, kde je možné hľadať tlačivá pre príspevok na bývanie, sú neziskové organizácie a charitatívne inštitúcie. Môžu ponúkať finančnú pomoc pre nájomníkov alebo majiteľov domov, ktorí si nemôžu dovoliť platiť za bývanie. Tieto organizácie môžu mať k dispozícii aj tlačivá na stiahnutie zo svojich webových stránok alebo ich je možné získať priamo fyzicky od nich.
 • Napokon, existujú aj rôzne online zdroje, ktoré môžu pomôcť nájsť tlačivá pre príspevok na bývanie. Je možné si ich vyhľadať prostredníctvom vyhľadávača alebo navštíviť webové stránky organizácií, ktoré sa zaoberajú ochranou práv nájomníkov alebo poskytujú informácie o dostupných programoch.

Je dôležité si uvedomiť, že získanie tlačiva na príspevok na bývanie je len prvý krok v procese získania finančnej pomoci. Je nutné si však tiež dôkladne preštudovať všetky podmienky a požiadavky týchto programov a postarať sa o to, že sú splnené všetky potrebné kritériá.

Jedným z najdôležitejších krokov je efektívna komunikácia s úradmi alebo organizáciami, ktoré poskytujú príspevok na bývanie, aby sa získali čo najúplnejšie informácie o dostupných možnostiach. Vzhľadom na to, že získanie príspevku na bývanie môže byť náročný a zdĺhavý proces, dôkladné a včasné hľadanie tlačív je veľmi dôležité.

Existuje príspevok na bývanie v podnájme?

Nie, príspevok na bývanie pre ľudí v podnájme nie je možný. Tento príspevok je určený výlučne pre:

 • Vlastníkov alebo spoluvlastníkov bytu či rodinného domu.
 • Nájomcov bytu alebo rodinného domu.
 • Nájomcov obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie.

Z tohto dôvodu si príspevok na bývanie nemôžu uplatniť ľudia bývajúci v podnájme. Ak je človek v podnájme a nachádza sa v hmotnej núdzi, môže však požiadať o dávku v hmotnej núdzi, ktorá je určená na podporu základných životných potrieb.

Dávka v hmotnej núdzi je navrhnutá tak, aby pomohla jednotlivcom a rodinám pokryť základné životné náklady, vrátane nákladov na bývanie, potraviny a zdravotnú starostlivosť. Ak má záujem o túto formu pomoci, mal by sa obrátiť na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde mu poskytnú všetky potrebné informácie a pomôžu s procesom podania žiadosti.

Príspevok na bývanie a úrad práce

Úrad práce sa snaží pomáhať ľuďom ohľadom príspevku na bývanie. Príspevok na bývanie môže byť pre mnohých ľudí veľmi dôležitým krokom v ich živote. Pomáha im zabezpečiť si dôstojné bývanie a lepšiu budúcnosť. Preto je dôležité, aby ľudia v prípade potreby neváhali kontaktovať úrad práce a požiadať o túto formu podpory.

Samotný úrad práce potom rozhodne o pridelení príspevku na bývanie na základe individuálnej situácie a potrieb každého žiadateľa. Väčšina ľudí, ktorí sú v situácii, kedy potrebujú pomoc s bývaním, sa často hanbia alebo majú pocit, že nie sú dostatočne informovaní o možnostiach pomoci.

Je dôležité, aby sa o príspevku na bývanie viac hovorilo a aby boli ľudia informovaní o svojich právach a možnostiach získania tejto pomoci.

príspevok nabývanie a úrad práce
Príspevok na bývanie je dôležitým nástrojom, ktorý môže pomôcť ľuďom v zložitých životných situáciách udržať si stabilné bývanie.

Príspevok na bývanie pre Ukrajincov

Väčšina Ukrajincov, ktorí prichádzajú na Slovensko, sú ľudia, ktorí tu nemajú rodinné alebo priateľské väzby alebo nemajú dostatočné finančné prostriedky na nákup vlastného bývania. Preto sa veľa z nich usiluje o získanie ubytovania v nájomných bytoch alebo študentských internátoch.


Vláda a samospráva zaviedli opatrenia, ktorými podporujú prenájom ubytovania aj pre cudzincov. Ide o príspevok na bývanie pre Ukrajincov alebo príspevok za ubytovanie odídenca. Tento príspevok môžu získať vlastníci bytov a rodinných domov, ktorého výška je 10 € za jednu noc, v prípade odídenca, fyzickej osoby, ktorá dovŕšila 15 rokov, a 5 €, ak nedovŕšila 15 rokov.


Príspevok na bývanie pre Ukrajincov môžu získať aj ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie či obce a vyššie územné celky. V tomto prípade príspevok na bývanie pre Ukrajincov predstavuje 12 €, resp. 6 €.

Na to, aby bol tento príspevok poskytnutý, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Tou základnou je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a Ukrajincom. V tomto prípade Ukrajinec musí mať štatút dočasného útočiska. Následne sa daná zmluva predloží obci.

Majiteľ musí pravidelne každý mesiac predkladať obci výkaz o počte nocí počas ktorých bolo Ukrajincom poskytnuté ubytovanie.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang