Hmotná núdza – dávka, kto má nárok, kalkulačka

Dostať sa do stavu hmotnej núdze nie je vôbec príjemná situácia. Ak sa však už niekto do takej situácie dostane, mal by poznať aké sú dávky v hmotnej núdzi, kto má nárok a ako sa počítajú dávky v hmotnej núdzi. Kto má nárok na dávku v hmotnej núdzi? Aké má dávka v hmotnej núdzi podmienky?

Hmotná núdza na Slovensku je závažným sociálnym problémom, ktorý postihuje viacero občanov krajiny. Ide o stav, kedy jednotlivci a rodiny nemajú dostatočné finančné prostriedky na uspokojenie základných potrieb, ako sú strava, bývanie, oblečenie a zdravotná starostlivosť.

Táto situácia sa môže prejavovať v nezamestnanosti, nízkom príjme, zhoršenom prístupe k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti či dlhodobej chudobe.

Ak sa chce niekto dozvedieť viac o dávke a príspevkoch v hmotnej núdzi, má možnosť si pozrieť zákon a konkrétne paragrafy. Ide o Opatrenie MPSVR SR o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi.

Čo je hmotná núdza a kto je v hmotnej núdzi?

Hmotná núdza je podľa zákona taký stav, kedy súhrnný príjem členov domácnosti nedosahuje výšku životného minima a členovia domácnosti si nedokážu, resp. nemôžu vytvoriť alebo zvýšiť príjem vlastnou činnosťou. Podľa zákona sa určuje to, kto je v hmotnej núdzi.

Podľa štatistík dávky v hmotnej núdzi poberá približne 64-tisíc ľudí žijúcich na Slovensku, pričom približne do 7-tisíc sú ľudia v kritickej situácií z Ukrajiny.

Je treba rozlišovať dávku v hmotnej núdzi a pomoc v hmotnej núdzi. Pomoc v hmotnej núdzi sa delí na rôzne dávky a príspevky. Teda pomoc v hmotnej núdzi je:

 • dávka v hmotnej núdzi
 • ochranný príspevok
 • aktivačný príspevok
 • príspevok na nezaopatrené dieťa
 • príspevok na bývanie

Daná výška pomoci v hmotnej núdzi sa určuje rozdielom výšky nákladov a príjmov člena domácnosti, pričom je poskytovaná v jednej čiastke a zaokrúhľuje sa na celé euro. Aké sú príspevky pre ľudí v hmotnej núdzi a aké má dávka v hmotnej núdzi podmienky?

Aktivačný príspevok

Tento aktivačný príspevok ako súčasť pomoci v hmotnej núdzi má za cieľ zvýšiť uplatnenie na trhu práce danému človeku. Podmienkou jeho poskytnutia je zamestnanie, zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, zvyšovanie kvalifikácie štúdiom popri zamestnaní alebo vykonávanie menších obecných služieb.

Poskytuje sa buď vo výške približne 140,80 € pre ľudí, ktorí majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške minimálnej mzdy, alebo približne 70,40 € pre ľudí, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie a zúčastňujú sa na programoch vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Hmotná núdza – Príspevok na bývanie

Je vo výške približne 59,40 € na mesiac (alebo približne 94,80 € na mesiac, ak je viac spoločne posudzovaných osôb). Podmienkou je pravidelné platenie nákladov spojených s bývaním, vlastnícky, nájomný vzťah k bytu alebo k rodinnému domu. Poskytuje sa aj v prípade, ak sa osoba nachádza v určitom type zariadenia sociálnych služieb.

Ochranný príspevok

Ochranný príspevok má tri úrovne. Prvý je približne 70,40 € na mesiac, ak občan dosiahol dôchodkový vek, je invalidný s mierou zníženia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% alebo sa stará o ťažko zdravotne postihnuté dieťa.

Druhou úrovňou je výška príspevku približne 38,70 €, ak práceneschopnosť trvá viac ako 30 dní, a treťou úrovňou je výška príspevku približne 15,10 € tehotnej žene od 4 mesiaca, ak pravidelne mesačne navštevuje preventívne prehliadky, alebo rodičovi, ak sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku.

Príspevok na nezaopatrené dieťa

Výška príspevku na nezaopatrené dieťa je vo výške približne 19,30 € na mesiac a je určené na podporu výchovy, vzdelávania, všestranného rozvoja dieťaťa, ktoré si riadne plní povinnú školskú dochádzku.

Pomoc v hmotnej núdzi zahŕňa rôzne druhy príspevkov.

Kto má nárok na dávku v hmotnej núdzi

Nárok na dávku v hmotnej núdzi má každý občan s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky. Môže požiadať vtedy, ak je jeho príjem (spolu s posudzovanými osobami) nižší než životné minimum.

Konkrétne čísla životného minima vyzerajú približne nasledovne:

 • 218,06 € na mesiac – pre jednu plnoletú osobu;
 • 152,12 € na mesiac pre ďalšiu spoločne posudzovanú osobu;
 • 99,56 € na mesiac pre zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa v hmotnej núdzi.

Konkrétne dávky v hmotnej núdzi sú pre konkrétne prípady v nasledovných výškach približne:

 • jednotlivec 74,00 € na mesiac
 • jednotlivec s 1 až 4 deťmi 140,70 € na mesiac
 • jednotlivec s viac ako 4 deťmi 205,50 € na mesiac
 • dvojica bez detí 128,60 € na mesiac
 • dvojica s 1 až 4 deťmi 192,40 € na mesiac
 • dvojica s viac ako 4 deťmi 259,40 € na mesiac

Valorizácia výšky týchto dávok spravidla prebieha každoročne v januári. Konkrétne výnimky pre možné zníženia dávok v hmotnej núdzi sú na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Hmotná núdza – príspevok na bývanie

V hmotnej núdzi je možné dostať od štátu aj príspevok na bývanie. Hmotná núdza v tomto prípade je určená na to, aby sa čiastočne uhradili náklady spojené so základnou potrebou – bývaním.

Výška príspevku na bývanie je vo výške približne:

 • 63,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
 • 101,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Príspevok na bývanie je je možné dostať vtedy, ak akýkoľvek člen domácnosti je:

 • vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie,
 • nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie (napr. ubytovne),
 • býva v zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku alebo
 • býva v byte alebo v rodinnom dome na základe práva zriadeného vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti; preukazovanie uhrádzania nákladov za služby spojené s bývaním sa nevyžaduje.

Nárok na príspevok na bývanie je prehodnocovaný po uplynutí 12-tich mesiacov od predošlého preukázania nároku na príspevok na bývanie.

Dávka v hmotnej núdzi – výpočet a kalkulačka hmotnej núdze

Pre výpočet dávky hmotnej núdze je v prvom rade potrebné poznať výšku životného minima. Výška životného minima je už v článku spomenutá vyššie pre konkrétne prípady.

Výpočet a kalkulačka hmotnej núdze zohľadňujú príjmy, ktoré definuje zákon, ako rodičovský príspevok, časť dôchodku, dávky z úradu práce (príspevok na dobrovoľnícku službu), 75 % pracovného príjmu, pričom zákon pozná aj výnimky (príspevok na dieťa). Všetky tieto príjmy musia byť nižšie ako životné minimum.

Okrem toho sa posudzujú a skúmajú aj možné príjmy, ktorými si človek dokáže zvýšiť svoj reálny príjem. Medzi takéto možné príjmy patrí napríklad veľkosť majetku (možnosť predať časť majetku), výživné, dôchodok či nárok na mzdu.

Schéma je taká, že ak má človek vyšší príjem ako životné minimum, nemá nárok na dávky. Ak je nižší ako je výška životného minima, má nárok na dávku v hmotnej núdzi. Čiastky jednotlivých príspevkov pomoci od štátu sa môžu stále meniť, preto sú uvedené približné hodnoty.

Dávka v hmotnej núdzi – vyplácanie

Ak niekomu vznikne nárok na dávku v hmotnej núdzi, mal by poznať aj vyplácanie dávky v hmotnej núdzi. V jednoduchosti povedané, dávka v hmotnej núdzi je vyplácaná s mesačným oneskorením. Dôvodom je to, že úrad práce vyrátava dávku v hmotnej núdzi na základe príjmu.

Spravidla dostane človek výplatu za mesiac X v mesiaci X+1. Inými slovami, výplatu za apríl dostane zamestnanec približne 15. mája. Tým pádom za mesiac apríl dostane úrad práce údaje o príjme až v máji.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang