Nezamestnanosť – vývoj, miera, ako sa vypočíta podpora

Nezamestnanosť je jedným z najdôležitejších ukazovateľov, ktorý ovplyvňuje krajiny a ich ekonomiky. Predstavuje situáciu, kedy jednotlivci schopní pracovať a ochotní prijať prácu sú bez zamestnania a hľadajú príležitosť pre svoje uplatnenie na trhu práce. Aký je vývoj nezamestnanosti na Slovensku? Ako sa vypočíta podpora v nezamestnanosti?

Táto problematika má značný dosah na jednotlivcov, spoločnosť a štát, a predstavuje výzvu pre vlády, podnikateľov a ekonómov, ktorí sa snažia zvládnuť jej rôznorodé príčiny a následky.

Čo je nazamestnanosť – druhy nezamestnanosti

Nezamestnanosť je ekonomickým javom, kedy jednotlivci, ktorí sú schopní pracovať a hľadajú zamestnanie, nie sú momentálne zamestnaní. Táto situácia vzniká, keď dopyt po pracovných miestach nepokrýva dostatočne veľký počet nezamestnaných ľudí.

Nezamestnanosť má rôzne formy, vrátane cyklickej, frikčnej a štrukturálnej nezamestnanosti, pričom jej príčiny a následky sa líšia v závislosti od ekonomických podmienok a politík v danej krajine alebo regióne.

Riešenie nezamestnanosti je komplexným problémom, ktorý vyžaduje spoluprácu medzi vládami, podnikmi a spoločnosťou ako celkom s cieľom dosiahnuť stabilný trh práce a lepšiu kvalitu života pre obyvateľstvo.

1. Frikčná nezamestnanosť

Frikčná nezamestnanosť je typ nezamestnanosti, ktorá vzniká prirodzeným procesom hľadania nových zamestnaní alebo prechodu medzi prácou a nezamestnanosťou. Vyskytuje sa vtedy, keď jednotlivci medzi ukončením jednej zamestnaneckej činnosti a nástupom do ďalšej prechádzajú obdobím hľadania novej práce.

Tento druh nezamestnanosti je zvyčajne krátkodobý a neznamená, že existujú neobsadené pracovné miesta alebo že zamestnanci nie sú kvalifikovaní pre dostupné pracovné príležitosti.

Frikčná nezamestnanosť je bežná v zdravom a dynamickom hospodárstve, kde existuje stále pohyblivosť pracovnej sily a vznikajú nové pracovné príležitosti. Ľudia môžu byť dočasne nezamestnaní z rôznych dôvodov, ako sú:

 • hľadanie lepšej práce
 • ukončenie štúdia
 • presťahovanie do iného mesta alebo krajiny
 • či jednoducho zmena záujmu v kariérnom smerovaní

Tento typ nezamestnanosti môže byť prekážkou pre efektívne zhodnotenie a obsadenie voľných miest, avšak z dlhodobého hľadiska je pre hospodárstvo prospešná, pretože umožňuje flexibilitu a prispôsobenie sa meniacim sa trhovým podmienkam.

2. Štrukturálna nezamestnanosť

Štrukturálna nezamestnanosť je forma nezamestnanosti, ktorá vzniká v dôsledku dlhotrvajúcich zmien v štruktúre hospodárstva, pričom sa vyžadujú iné zručnosti a kvalifikácie, než majú dostupní uchádzači o prácu.

Tento druh nezamestnanosti môže trvať dlhodobo a je spôsobený nepomerným rozložením pracovných miest a zručností na trhu práce. Príklady štrukturálnej nezamestnanosti zahŕňajú situácie, keď zamestnanci sú postihnutí automatizáciou a technologickým pokrokom, čo vedie k stratám pracovných miest v určitých odvetviach, zatiaľ čo iné odvetvia vykazujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

Riešenie štrukturálnej nezamestnanosti je zložité a vyžaduje podporu a úsilie vlády, podnikov a jednotlivcov. Dôležitým opatrením je zlepšenie odbornej prípravy a vzdelávania, aby sa pracovníci mohli prispôsobiť novým požiadavkám trhu práce.

Investície do nových technológií a inovácie môžu tiež vytvoriť nové pracovné miesta v rastúcich sektoroch. Zároveň je dôležité poskytnúť finančnú podporu a reštrukturalizáciu pre tých, ktorí sú negatívne postihnutí zmenami v štruktúre hospodárstva.

Týmto spôsobom sa môže dosiahnuť lepšie zhodnotenie zručností a pracovných miest na trhu a zmierniť negatívne dôsledky štrukturálnej nezamestnanosti pre spoločnosť ako celok.

3. Cyklická nezamestnanosť

Cyklická nezamestnanosť je typ nezamestnanosti, ktorý vzniká v dôsledku fluktuácií ekonomickej aktivity a hospodárskeho cyklu. Keď hospodárstvo prechádza obdobím recesie alebo ekonomickej krízy, dochádza k zníženiu dopytu po tovarech a službách, čo vedie k útlmu podnikania a zníženiu výroby.

Tieto ekonomické poklesy potom vyústia v redukciu pracovných miest a zvýšenie nezamestnanosti. Cyklická nezamestnanosť sa prejavuje dočasnými zamestnaneckými pomermi a môže mať vážne následky na životy ľudí aj celkové hospodárstvo.

V období ekonomickej prosperity a rastu sa môže situácia obrátiť a dochádzať k znovuobsadzovaniu pracovných miest a zníženiu miery nezamestnanosti.

Riadenie cyklickej nezamestnanosti je výzvou pre vlády a centrálne banky, ktoré sa snažia udržať stabilný rast hospodárstva a minimalizovať príliš veľké fluktuácie, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na sociálnu stabilitu a blahobyt obyvateľstva.

Miera nezamestnanosti

Miera nezamestnanosti je ekonomickým ukazovateľom, ktorý vyjadruje podiel nezamestnaných jednotlivcov na pracovne schopnom obyvateľstve v danej krajine, regióne alebo období.

Tento percentuálny pomer sa vypočítava delením počtu nezamestnaných osôb počtom ľudí, ktorí sú schopní a ochotní pracovať, a následne sa násobí číslom 100.

Miera nezamestnanosti je dôležitým indikátorom zdravia ekonomiky, ktorý poskytuje informácie o úrovni využitia pracovnej sily a stabilitu trhu práce. Nízka miera nezamestnanosti sa často považuje za pozitívny signál, pretože naznačuje, že väčšina pracovne schopných ľudí je zamestnaná.

Na druhej strane, vysoká miera nezamestnanosti môže signalizovať ekonomické problémy, nespokojnosť obyvateľstva a vplyv na sociálnu stabilitu. Tento ukazovateľ je tiež dôležitým nástrojom pri formulácii politík a opatrení zameraných na zlepšenie situácie na trhu práce a podporu hospodárskeho rastu.

Vývoj nezamestnanosti na Slovensku

Nezamestnanosť a jej vývoj na Slovensku je relatívne pozitívny, aj napriek veľkým regionálnym rozdielom. Priemerné číslá vývoja nezamestnanosti na Slovensku skresľujú regióny, ktoré majú dlhodobo problémy s vysokou nezamestnanosťou.

Vývoj nezamestnanosti na Slovensku má klesajúcu tendenciu, s krátkodobou výnimkou počas obdobia pandémie Covid-19, počas ktorej sa nezamestnanosť zvýšila.

O pozitívnom vývoji nezamestnanosti na Slovensku za posledné roky možno dosvedčiť aj číslami. Zatiaľ čo v roku 2012 nezamestnanosť približne 14,7 %, v roku 2017 bola 8,3 % a v roku 2023 je nezamestnanosť na Slovensku na úrovni 6,3 %.

Ako sa vypočíta podpora v nezamestnanosti – Slovensko

Spôsob, ako sa vypočíta podpora v nezamestnanosti, sa určuje od vymeriavacieho základu. V jednoduchosti možno povedať, že výška podpory v nezamestnanosti je približne na úrovni 50 % hrubej mzdy.

Túto dávku dostávajú zamestnanci, no môžu aj osoby, ktoré majú založenú živnosť, ak si dobrovoľne platili poistenie v nezamestnanosti.

Maximálna výška sociálnej dávky v nezamestnanosti je 1 234,30 € (31-dňový mesiac) a 1 194,50 € (30-dňový mesiac).

Najefektívnejším spôsobom, ako si vypočítať podporu v nezamestnanosti, je využitie online kalkulačiek. Mnoho stránok má interaktívne online kalkulačku, ktoré vypočítajú podporu v nezamestnanosti takmer do centu presne.

Napríklad ak niekto zarába hrubú priemernú mzdu na Slovensku na úrovni 1 304 €, tak za 30-dňový mesiac dostane nezamestnanný človek podporu v nezamestnanosti vo výške 643,10 €.

Dôsledky vysokej nezamestnanosti

Dlhodobá vysoká nezamestnanosť má vážne a rozsiahle dôsledky na rôznych úrovniach – ekonomicky, sociálne a psychologicky.

 1. Ekonomické dôsledky:
  • Nízka produktivita: Dlhodobá nezamestnanosť vedie k zníženiu produktivity pracovnej sily, pretože ľudia stratia svoje pracovné zručnosti a skúsenosti.
  • Nižší hospodársky rast: Vysoká nezamestnanosť brzdí hospodársky rast, pretože menej ľudí prispieva k tvorbe tovarov a služieb a spotrebiteľská dopyt sa znižuje.
  • Vyššie náklady pre verejné financie: Vyššia nezamestnanosť znamená, že vlády musia platiť vyššie sociálne dávky a podporné programy pre nezamestnaných občanov, čo môže zaťažiť verejné financie.
 2. Sociálne dôsledky:
  • Chudoba a sociálna vylúčenosť: Nezamestnaní jednotlivci a ich rodiny môžu upadnúť do chudoby a čeliť sociálnej vylúčenosti, keďže stratia prístup k finančným zdrojom a sociálnym sieťam.
  • Zvýšená kriminalita: Dlhodobá nezamestnanosť môže zvýšiť kriminalitu, pretože ľudia môžu hľadať nelegálne zdroje príjmu alebo sa angažovať v nezákonných činoch z dôvodu nespokojnosti a zúfalstva.
  • Zhoršené duševné zdravie: Nezamestnanosť môže mať negatívny vplyv na duševné zdravie jednotlivcov, čo môže viesť k stresu, depresii a úzkosti.
 3. Psychologické dôsledky:
  • Strata sebadôvery a sebaúcty: Dlhodobá nezamestnanosť môže znížiť sebadôveru a sebaúctu u postihnutých jednotlivcov, čo môže brániť ich schopnosti nájsť novú prácu.
  • Odcudzenie a izolácia: Nezamestnaní jednotlivci môžu cítiť pocit odcudzenia a izolácie od spoločnosti, čo môže ďalej zhoršiť ich psychický stav.

Dlhodobá vysoká nezamestnanosť má teda zásadný vplyv na životy jednotlivcov, stabilitu spoločnosti a ekonomický rast. Riešenie tohto problému si vyžaduje integrovaný a komplexný prístup, ktorý zahŕňa politiky a iniciatívy na stimuláciu ekonomiky, podporu vzdelávania a odbornej prípravy, a sociálne opatrenia na zmiernenie negatívnych dôsledkov pre postihnutých občanov.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang