Podpora v nezamestnanosti – výška dávky, výpočet 2024

Podpora v nezamestnanosti sa vzťahuje na rôzne programy a iniciatívy realizované vládami a inými organizáciami na poskytovanie finančnej pomoci a iných zdrojov jednotlivcom, ktorí sú v súčasnosti nezamestnaní. Cieľom týchto programov je pomôcť jednotlivcom uspokojiť ich základné potreby, získať nové zručnosti a nájsť si vhodné zamestnanie. Kto má nárok na podporu v nezamestnanosti? Aký je výpočet podpory v nezamestnanosti?

Podpora v nezamestnanosti môže zahŕňať aj komunitné iniciatívy a podporné siete. Organizácie a komunitné centrá môžu nezamestnaným jednotlivcom ponúkať workshopy, podporné skupiny a príležitosti na vytváranie sietí. Tieto zdroje môžu poskytnúť emocionálnu podporu, povzbudenie a pocit komunity počas náročného obdobia nezamestnanosti.

Dávka v nezamestnanosti

Dávky v nezamestnanosti, známe aj ako poistenie v nezamestnanosti alebo podpora v nezamestnanosti, sú finančné platby poskytované jednotlivcom, ktorí prišli o prácu a aktívne si hľadajú zamestnanie. Tieto dávky sú určené na podporu jednotlivcov a ich rodín počas obdobia nezamestnanosti a poskytujú dočasnú finančnú pomoc.

Vo väčšine prípadov musia byť jednotlivci zamestnaní po určitú dobu a spĺňať špecifické požiadavky súvisiace s príjmom a pracovným oddelením, aby mali nárok na tieto dávky. Okrem toho sa od uchádzačov zvyčajne vyžaduje, aby aktívne hľadali prácu a boli k dispozícii pre pracovné príležitosti.

Trvanie a výška vyplácania dávok v nezamestnanosti sa tiež líšia v závislosti od rôznych faktorov, ako je dĺžka predchádzajúceho zamestnania jednotlivca a prevládajúce ekonomické podmienky. Dávky v nezamestnanosti sa zvyčajne vyplácajú za určité obdobie, napríklad šesť mesiacov alebo jeden rok, a výška platby sa vypočíta na základe percenta z predchádzajúcich miezd alebo príjmu jednotlivca.

Dobrovoľne nezamestnaný

Dobrovoľne nezamestnaní sú jednotlivci, ktorí sa rozhodnú nepracovať alebo si hľadať zamestnanie, často preto, že majú alternatívne zdroje príjmu alebo jednoducho nechcú pracovať. To môže zahŕňať jednotlivcov, ktorí zdedili bohatstvo, sú finančne podporovaní partnerom alebo rodinou alebo jednoducho nemajú záujem o tradičné zamestnanie.

Aj keď dobrovoľná nezamestnanosť môže byť osobnou voľbou, je dôležité poznamenať, že ju môžu ovplyvniť aj sociálno-ekonomické faktory, ako je nedostatok pracovných príležitostí, vhodné zručnosti alebo primerané systémy podpory.

V prípade, že sa osoba rozhodne byť dobrovoľne nezamestnaná, stále má určité povinnosti voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Spravidla dobrovoľne nezamestnaná osoba nie je zaviazaná platiť sociálne poistenie. Avšak to neznamená, že platiť odvody nemôže. Neplatenie nemocenských či dôchodkových odvodov predstavuje určité riziko. Preto sa odporúča aj v prípade dobrovoľne nezamestnanej osoby odvody platiť.

Nárok na podporu v nezamestnanosti

Nárok na sociálne dávky pre nezamestnaných má osoba – uchádzač o zamestnanie, len v prípade, že je registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na to aby uchádzač o zamestnanie, ktorý je momentálne nezamestnaný, získal nárok na dávku v nezamestnanosti, musí spĺňať nasledovné požiadavky:

  • pred evidenciou uchádzača o zamestnanie bol povinne poistenou osobou v nezamestnanosti alebo dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti
  • v posledných štyroch rokoch bol uchádzač o zamestnanie pred zaradením do evidencie, bol poistení v nezamestnanosti najmenej po dobu dvoch rokov
  • v prípade dobrovoľne poistenej osoby má zaplatené poistenie v nezamestnanosti

Je potrebné mať na pamäti, že dôvod ukončenia pracovného pomeru, nemá vplyv na podmienky nároku na podporu v nezamestnanosti.

Je dôležité poznamenať, že dávky v nezamestnanosti sú dočasné a nie sú určené ako dlhodobé riešenie.

Poistenie v nezamestnanosti 

Poistenie v nezamestnanosti predstavuje druh sociálneho poistenia. Toto poistenie je zo zákona povinné. Poistenie zabezpečuje osobu v prípade nezamestnanosti alebo straty zamestnania a poskytuje určitú finančnú podporu osoby v podobe dávky v nezamestnanosti.

Výpočet podpory v nezamestnanosti

Výšku dávky v nezamestnanosti je jednoduché vypočítať z výplatnej pásky. Výška podpory v nezamestnanosti predstavuje 50% z hrubej mzdy. Vypočíta sa ako priemer miezd za posledné dva roky. 

Výška dávky v nezamestnanosti je na jeden deň tvorí 50% denného vymeriavacieho základu. V praxi to znamená ak uchádzač o zamestnanie, ktorý je momentálne nezamestnaný, dva roky pred zaevidovaním sa ako uchádzač o zamestnanie zarábal 1000€ v hrubom (hrubá mzda); výška jeho dávky v nezamestnanosti bude 500€ v roku 2023.

Podpora v nezamestnanosti – ako požiadať o dávku v nezamestnanosti

O dávku v nezamestnanosti je možné požiadať na príslušnom úrade práce v obci trvalého bydliska alebo v pobočke Sociálnej poisťovne. Je dôležité spomenúť, že o dávku nie je možné žiadať na oboch úradoch súčasne.

K žiadosti o dávku v nezamestnanosti potom netreba už prikladať žiadne iné dokumenty. To však neplatí v prípade, že o dávku v nezamestnanosti žiada vojak alebo policajt. Tí musia k svojej žiadosti priložiť aj tlačivo – Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti. Toto potvrdenie musí byť vypísané príslušným služobným orgánom.

Vyplácanie dávky v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti sa zväčša vypláca do 15. kalendárneho dňa v mesiaci; a to v prípade, že je dávka vyplácaná na bankový účet. Vždy sa vypláca za predošlý mesiac.

V prípade, že je dávka vyplácaná do ruky poberateľa, dostane ju medzi 18. a 27. dňom v mesiaci.

Predĺženie podpory v nezamestnanosti

O predĺženie podpory v nezamestnanosti môžu žiadať uchádzači o zamestnanie, ktorí si dlhodobo nedokážu nájsť nové zamestnanie a potrebujú dlhší čas na jeho hľadanie. Kto má nárok na predĺženie podpory v nezamestnanosti?

Osoba, ktorá si chce predĺžiť podporu v nezamestnanosti, musí spĺňať určité podmienky:

  • aktívne hľadá nové zamestnanie a riadne to dokladuje pri kontrolách Úradu práce
  • neodmieta prácu/ školenie, ktoré mu je poskytnuté Úradom práce
  • neporušil svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z podmienok poskytovania podpory v nezamestnanosti.

Dĺžka predĺženia dávky v nezamestnanosti závisí od individuálnych okolností každého prípadu. Každý prípad posudzuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška dávky v nezamestnanosti je na jeden deň tvorí 50% denného vymeriavacieho základu.

Nezamestnaný a predčasný dôchodok

Môže sa stať, že človek, ktorý je pred dovŕšením veku do dôchodku, príde o zamestnanie. Vtedy je treba urobiť dôležité rozhodnutie – ísť do predčasného dôchodku alebo požiadať o dávku v nezamestnanosti?

Ide skôr o individuálne rozhodnutie, ktoré sa vzťahuje na konkrétnu osobu. Sú určité faktory, ktoré môžu pomôcť s rozhodnutím dávka v nezamestnanosti alebo predčasný dôchodok.

  • Finančná situácia – predčasný dôchodok môže mať vyššiu výšku ako podpora v nezamestnanosti 
  • Vek – niekedy je vhodnejšie pre osobu ísť do predčasného dôchodku a to vtedy, ak už je v pokročilo veku.
  • Pracovné skúsenosti – ak má niekto dlhoročnú prax a pracovné skúsenosti, je pre neho lepšou možnosťou zvoliť podporu v nezamestnanosti a byť aktívny na trhu práce

Je dôležité, aby boli pri tomto rozhodnutí zvážené všetky pre a proti. Taktiež sa odporúča poradiť sa s odborníkom, aby bola osoba riadne informovaná a v konečnom dôsledku sa správne rozhodla.

Na záver

Dávky v nezamestnanosti poskytujú nielen finančnú podporu jednotlivcom a ich rodinám, ale majú aj širšie ekonomické výhody. Poskytnutím záchrannej siete pre tých, ktorí sú nezamestnaní, tieto výhody pomáhajú stabilizovať ekonomiku a znižovať sociálne a ekonomické náklady spojené s nezamestnanosťou.

Zmierňujú tiež negatívny dopad straty zamestnania na jednotlivcov a ich rodiny, umožňujú im udržať si určitú úroveň finančnej stability a uspokojovať základné potreby pri aktívnom hľadaní nového zamestnania.

Okrem finančnej pomoci sú dávky v nezamestnanosti často spojené s ďalšími podpornými službami zameranými na pomoc jednotlivcom pri opätovnom vstupe do pracovného procesu. Tieto služby môžu zahŕňať pomoc pri hľadaní zamestnania, kariérne poradenstvo, školiace programy a workshopy o písaní životopisov a zručnostiach pri pohovoroch.

Poskytovaním týchto zdrojov sa programy podpory v nezamestnanosti zameriavajú na to, aby jednotlivcom pomohli efektívnejšie nájsť nové pracovné príležitosti a v konečnom dôsledku skrátili dobu ich nezamestnanosti.

Je dôležité poznamenať, že dávky v nezamestnanosti sú dočasné a nie sú určené ako dlhodobé riešenie. Hlavným cieľom je poskytovať podporu a finančnú pomoc jednotlivcom počas ich hľadania zamestnania a prechodného obdobia. Preplatenie kurzov cez Úrad práce je vynikajúci spôsob, ako človek naberie nové veodmosti, prípadne rekvalifikáciu.

Aby jednotlivci mohli naďalej poberať výhody, zvyčajne sa od nich vyžaduje, aby si aktívne hľadali zamestnanie, prijímali vhodné pracovné ponuky a pravidelne hlásili svoje aktivity pri hľadaní zamestnania.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang