Poistenie v nezamestnanosti – koľko sa platí, dobrovoľnosť

Nezamestnanosť je jednou z najväčších obáv pracujúcich ľudí po celom svete. V čase ekonomickej neistoty a udalostí, ako je finančná kríza alebo pandémia, sa mnoho ľudí ocitá bez práce a musí čeliť finančným ťažkostiam.

Práve tu je dôležité poistenie v nezamestnanosti, ktoré pomáha pracovníkom preklenúť obdobie neistoty a hľadania novej pracovnej príležitosti.

Podpora v nezamestnanosti

Podpora v nezamestnanosti je sociálny systém, ktorý poskytuje finančnú podporu ľuďom, ktorí stratili svoje zamestnanie nezávisle na ich vlastnej vôli. Tieto straty zamestnania môžu byť spôsobené rôznymi faktormi v dôsledku ekonomickej krízy, vrátane prepúšťania zamestnávateľom, zníženia pracovného času alebo zatvorenia spoločnosti.

Podpora v nezamestnanosti má za cieľ minimalizovať ekonomické dôsledky nezamestnanosti a pomáhať jednotlivcom prekonať obdobie hľadania nového zamestnania.

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení upravuje poskytovanie dávky v nezamestnanosti. Podmienky nároku na túto dávku, ako aj výška podpory v nezamestnanosti, sú stanovené v § 104 až § 108 zákona o sociálnom poistení v platnom znení.

Cieľom podpory a poistenia v nezamestnanosti je preklenúť obdobie hľadania nového zamestnania a sčasti nahradiť chýbajúci príjem jednotlivcov.

Ako funguje podpora a poistenie v nezamestnanosti?

Poistenie v nezamestnanosti sa spravidla financuje z príspevkov zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré sa odvádzajú do štátneho fondu. Keď sa jednotlivec ocitne v nezamestnanosti, môže podať žiadosť o podporu. Výška podpory sa odvíja od hrubej mzdy pracovníka a od výšky odvádzaného poistného do poistenia v nezamestnanosti.

Poskytnutie podpory je časovo obmedzené na 6 mesiacov, pretože má slúžiť ako dočasná pomoc počas obdobia hľadania nového zamestnania. Na Slovensku sa dôvod prerušenia pracovného pomeru nezisťuje, a teda nezáleží na tom, ako sa ukončil pracovný pomer.

Počas poberania podpory v nezamestnanosti je jednotlivec zapísaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Po vyradení z evidencie prestane byť dávka v nezamestnanosti vyplácaná.

Výhody poistenia v nezamestnanosti

Medzi výhody poistenia v nezamestnanosti možno zaradiť:

  • Finančná stabilita: podpora poskytuje pracovníkom potrebný príjem, kým hľadajú novú prácu, čím minimalizuje finančnú neistotu a umožňuje udržať sa nad vodou v náročných časoch.
  • Podpora pri hľadaní práce: mnohé krajiny ponúkajú podporu pri hľadaní nového zamestnania, vrátane odborného poradenstva, školení a vzdelávania, aby sa pracovníci mohli lepšie pripraviť na novú pracovnú výzvu.
  • Podpora hospodárstva: poistenie v nezamestnanosti prispieva k udržaniu spotreby a ekonomickej aktivity, čo môže pomôcť minimalizovať vplyv recesie na národné hospodárstvo.
  • Psychologická opora: vedieť, že existuje záchranná sieť v prípade straty zamestnania, môže zmierniť stres a úzkosť spojené s neistotou pracovnej situácie.

Kedy vzniká nárok na podporu v nezamestnanosti a vyplatí sa teda poistenie v nezamestnanosti?

Nárok na podporu v nezamestnanosti

Osoba, ktorá je zaregistrovaná ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce, má nárok na dávku v nezamestnanosti. Aby táto osoba mohla požiadať o podporu, musí byť poistencom, ktorý v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (čo predstavuje 730 dní).

Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých má nárok na výplatu nemocenskych dávok, ošetrovného, materského alebo mu je vyplácaný rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.

Prvým krokom po strate zamestnania by mala byť návšteva úradu práce, kde sa jednotlivci zaregistrujú do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Koľko sa platí poistenie v nezamestnanosti?

Aby bolo možné poskytovať dávky v nezamestnanosti, je nevyhnutné, aby do systému poistenia prispievali zamestnanci aj zamestnávatelia. Koľko sa platí poistenie v nezamestnanosti v roku 2023?

Prispievanie zamestnávateľa

Ich príspevok je povinný a závisí od dvoch faktorov: či platia poistné na financovanie podpory a aký je vymeriavací základ.

  • Ak zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory, prispieva do poistenia v nezamestnanosti sumou vo výške 0,5 % z vymeriavacieho základu.
  • V prípade, že zamestnávateľ neplatí poistné na financovanie podpory, jeho povinný príspevok sa zvyšuje na 1 % z vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ spravidla predstavuje výšku hrubej mzdy zamestnanca.

Prispievanie zamestnanca

Aj zamestnanci majú povinnosť prispievať do poistenia v nezamestnanosti. Ich príspevok predstavuje 1 % z vymeriavacieho základu a je odvádzaný spolu s ostatnými sociálnymi odvodmi do sociálnej poisťovne.

Celkové odvody toho, koľko sa platí poistenie v nezamestnanosti za jedného zamestnanca tak tvoria 2 % z jeho vymeriavacieho základu – 1 % od zamestnanca a 1 % od zamestnávateľa.

Výška podpory v nezamestnanosti

Podpora v nezamestnanosti sa vypočítava ako 50 % denného vymeriavacieho základu. Tento denný vymeriavací základ je získaný z podielu súčtu vymeriavacích základov, za ktoré poistenec odvádzal poistné na poistenie v nezamestnanosti v rozhodujúcom období, a počtu dní tohto rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúci faktor pre výšku dávky v nezamestnanosti je priemer všetkých výplat z posledných 2 rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Napríklad, ak bola hrubá mzda 1000 €, v roku 2023 by výška dávky v nezamestnanosti činila 500 €. Pre príjmy nad štandardnú úroveň existuje aj maximálny strop pre výšku podpory.

Minimálna výška podpory

Minimálna výška podpory v nezamestnanosti sa uplatňuje pre tých, ktorí nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného, čo znamená, že neboli zamestnaní a nemali príjmy z pracovnej činnosti. V takomto prípade majú nárok na minimálnu podporu.

Aktuálna minimálna výška vymeriavacieho základu, zo ktorého sa vypočíta výška podpory, je 605,50 €. Samotná podpora je stanovená vo výške 50 % z tohto vymeriavacieho základu. To znamená, že minimálna výška podpory, ktorú môže nezamestnaný jednotlivec dostávať, je 50 % z 605,50 €, čo predstavuje 302,75 €.

Maximálna výška podpory

Existuje však aj maximálna hranica podpory v nezamestnanosti, ktorú môže nezamestnaný jednotlivec obdržať. Táto maximálna suma závisí od dĺžky mesiaca, keďže niektoré mesiace majú 30 dní a iné majú 31 dní.

Pri 30-dňovom mesiaci je maximálna výška podpory 1 286,20 €. To znamená, že nezamestnaná osoba, ktorá spĺňa kritériá na maximálnu podporu, môže dostať až túto sumu na podporu svojej situácie počas tohto mesiaca.

Ak je mesiac dlhší a má 31 dní, maximálna výška podpory je vyššia a predstavuje 1 329,10 €. To je najvyššia suma, ktorú môže nezamestnaná osoba obdržať v takomto mesiaci.

Sociálna poisťovňa ponúka tri druhy dobrovoľného poistenia, z ktorých je dôchodkové poistenie vhodné pre každého, kto si chce zvýšiť odvody do dôchodku.

Ako si vybaviť podporu v nezamestnanosti

Ako si vybaviť podporu v nezamestnanosti krok za krokom?

  • 1. krok: Po strate zamestnania je nutné sa čo najskôr registrovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Na úrade práce poskytnú príslušné formuláre, ktoré záujemca vyplní s osobnými údajmi a informáciami o predchádzajúcom zamestnaní.
  • 2. krok: Po registrácii bude záujemca čakať približne 3 týždne na opätovné predvolanie na úrade práce. Na tomto stretnutí poskytnú potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Toto potvrdenie bude dôležité pri návšteve sociálnej poisťovne.
  • 3. krok: Po získaní potvrdenia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie záujemca navštívi sociálnu poisťovňu a prinesie so sebou vyplnené tlačivo žiadosti o dávky v nezamestnanosti, ktoré poskytnú na úrade práce pri druhom stretnutí. Okrem toho netreba zabudnúť mať so sebou platný občiansky preukaz, preukaz poistenca a ďalšie potrebné doklady.
  • 4. krok: Po predložení žiadosti o dávky v nezamestnanosti na sociálnej poisťovni prichádza obdobie čakania. Ak bude záujemca úspešný, dostane rozhodnutie o priznaní podpory v nezamestnanosti a o ďalších krokoch, ktoré má vykonať.

Ako je to s dobrovoľnosťou poistenia v nezamestnanosti?

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Záujemca o dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti musí byť starší ako 16 rokov a mať trvalý pobyt na Slovensku. Okrem toho je nutné spĺňať ďalšie kritériá, a to byť samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO), byť nemocensky a dôchodkovo poistený.

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti má jednoduchý princíp. Jeho účelom je poskytnúť náhradu príjmu počas obdobia nezamestnanosti, ak osoba aktívne hľadá prácu a je evidovaná na úrade práce.

Kombinácie dobrovoľného poistenia

Sociálna poisťovňa ponúka na výber viacero druhov dobrovoľného poistenia, a to dobrovoľné nemocenské, dobrovoľné dôchodkové a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Záujemcovia majú možnosť si zvoliť jednotlivé druhy poistenia alebo ich aj kombinovať podľa svojich potrieb a očakávaní.

Dobrovoľné nemocenské poistenie poskytuje príjem v prípade, že je zamestnanec nútený zostať na PN (pracovná neschopnosť) z dôvodu ochorenia alebo úrazu. Dobrovoľné dôchodkové poistenie zabezpečuje výplatu dôchodku v dôchodkovom veku alebo v prípade predčasného dôchodku.

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti je určené iba pre SZČO, ktorí spĺňajú uvedené podmienky.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang