Dôchodkové poistenie – oplatí sa platiť aj to dobrovoľné?

dochodkove-poistenie

Dôchodkové poistenie poskytuje finančné zabezpečenie jednotlivcom počas ich dôchodkového veku. Hlavným účelom dôchodkového poistenia je zabezpečiť osobám po odchode do dôchodku stabilný príjem, ktorý im pomôže udržať si životnú úroveň a pokryť výdavky. Ako funguje dôchodkové poistenie na Slovensku a oplatí sa dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Zjednodušene povedané, dôchodkové poistenie je druh dôchodkového sporenia. Je to zmluva medzi jednotlivcom a poisťovňou, v ktorej jednotlivec pravidelne prispieva počas svojich pracovných rokov a poisťovňa mu na oplátku sľúbi, že mu po odchode do dôchodku zabezpečí prúd príjmov.

Dôchodkový systém

Dôchodkový systém je spôsob postarania sa štátu o svojich dôchodcov. Predstavuje súbor cieľov, nástrojov a metód, prostredníctvom ktorých štát zabezpečuje príjem svojho ekonomicky neaktívneho obyvateľstva. Aktívne pracujúci a zarábajúci ľudia odvodom určitej časti svojho príjmu priebežne financujú živobytie svojich spoluobčanov.

V rámci Európskej únie zatiaľ neexistuje centrálny dôchodkový systém, t. j. odvody na dôchodkové zabezpečenie sa neodvádzajú do centrálneho európskeho rozpočtu, ale individuálne na účty príslušných inštitúcií v jednotlivých krajinách. Tým pádom každá členská krajina Európskej únie disponuje vlastným dôchodkovým systémom, ktorý by však mal spĺnať určité zásady. 

Dôchodkový systém na Slovensku

Slovensko pristúpilo po roku 2003 k rozsiahlej reforme dôchodkového systému, po ktorej sa jednopilierový systém priebežného financovania s medzigeneračným prerozdelením zmenil na systém postavený na troch samostatných pilieroch:

 • I. pilier – povinné dôchodkové poistenie je dávkovo definované a priebežne financované poistenie spravované Sociálnou poisťovňou
 • II. pilier – starobné dôchodkové sporenie je príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti
 • III. pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie je príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti

Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny ďalej zaviedlo od prvého júla 2015 do dôchodkového systému minimálny dôchodok, ktorý prispieva k zvýšeniu životnej úrovne dôchodcov s nízkymi dôchodkami a zároveň zabezpečuje ľuďom, ktorí celý život pracovali, aby sa po odchode do dôchodku neocitli v hmotnej núdzi.

Povinné dôchodkové poistenie jednotlivcom ponúka bezpečný a stabilný príjem počas ich zlatých rokov.

Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie predstavuje prvý pilier dôchodkového systému Slovenskej republiky. Je jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

 • starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
 • invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia

Zo starobného poistenia sa poskytuje:

Z invalidného poistenia sa poskytuje :

Dôchodkové poistenie predstavuje cenný nástroj na plánovanie dôchodku, ktorý jednotlivcom ponúka bezpečný a stabilný príjem počas ich zlatých rokov.

Povinné dôchodkové poistenie

Povinne dôchodkovo poistení na Slovensku sú:

 • zamestnanec
 • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) povinne nemocensky poistená
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, opatrovateľský príspevok
 • fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta 
 • ohrozený svedok alebo chránený svedok
 • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného spoločenstva, rehoľného spoločenstva alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre nich pracovnú činnosť, ak nie je dôchodkovo poistená

Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti a zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Budúci dôchodok si možno zvýšiť aj platením dobrovoľného dôchodkového poistenia. Dobrovoľne sa môže poistiť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Účelom dobrovoľného dôchodkového poistenia je zabezpečiť príjem po dovŕšení dôchodkového veku alebo v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (v prípade zlého zdravotného stavu a pod.) Poberať dôchodok možno aj pri riadnom zamestnaní. 

Oplatí sa dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení definuje i možnosť dobrovoľného dôchodkového poistenia. Mnohí o ňom uvažujú zvlášť v prípadoch, kedy pár rokov pred odchodom do dôchodku stratia zamestnanie a chcú mať slušný dôchodok.

V dobrej vôli sa domnievajú, že dobrovoľným platením poistenia im narastie počet rokov dôchodkového poistenia, a tým bude vyšší i ich dôchodok. Nie vždy je to však pravda. Kedy sa teda oplatí platiť si dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Výpočet sumy dôchodku je daný ako súčin troch veličín: 

 • priemerného osobného mzdového bodu
 • doby dôchodkového poistenia
 • dôchodkovej hodnoty

Výhodnosť platenia dobrovoľného dôchodkového poistenia závisí od výšky zárobkov. Dôležitá je tiež dĺžka obdobia, počas ktorého bol človek zamestnancom či SZČO.

Dodatočné zaplatenie dobrovoľného dôchodkového poistenia

Obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, sa pri posudzovaní nároku na dôchodok a pri určení výšky dôchodku započíta do obdobia dôchodkového poistenia.

Ak bol niekto napríklad počas roka 2004 nezamestnaný, evidovaný na úrade práce, môže si za rok 2004 doplatiť poistné na dôchodkové poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu za daný rok. Získa tak jeden ďalší rok dôchodkového poistenia.

V závislosti od celkového počtu získaných rokov dôchodkového poistenia a od výšky priemerného osobného mzdového bodu tak bude váš dôchodok o cca 9 – 10 € vyšší. Suma doplácaného poistného sa vráti po 5 – 6 rokoch poberania dôchodku.

Vtip je ďalej v tom, že viac sa oplatí doplatiť si „staršie“ roky, kedy bola nižšia priemerná mzda, než trebárs roky okolo roku 2020. Za staršie roky si človek doplatí menej, ale profit z vyššieho dôchodku bude rovnaký.

Ako si vybaviť dobrovoľné dôchodkové poistenie

Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO). Spolu s prihláškou pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska doručí aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby.

V ňom okrem iného deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte EÚ ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.

Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Spätné prihlásenie ani odhlásenie z dobrovoľného poistenia teda nie je možné.

Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby.

Ako sa platí dobrovoľné dôchodkové poistenie

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý uvádza pri platení poistného. Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Pri platbe poistného nepredpísaného rozhodnutím sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napr. 092023). Ak dobrovoľne poistená osoba uhrádza poistné trvalým príkazom, uvádza špecifický symbol v tvare 88. Pri platbe poistného predpísaného rozhodnutím je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Výška dobrovoľného dôchodkového poistenia

Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa príslušných sadzieb poistného (s ohľadom na balík poistenia):

 • na nemocenské poistenie – 4,4 %
 • na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 5,25 % príslušnej DSS)
 • na invalidné poistenie – 6 %
 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 %
 • na poistenie v nezamestnanosti – 2 %

Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku a vyšší ako maximálny vymeriavací základ. Zároveň musí byť rovnaký pre všetky druhy poistenia vo vybranom balíku.

© 2023 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang