Dôchodkové poistenie – oplatí sa platiť aj to dobrovoľné?

dochodkove-poistenie

Dôchodkové poistenie poskytuje finančné zabezpečenie jednotlivcom počas ich dôchodkového veku. Hlavným účelom dôchodkového poistenia je zabezpečiť osobám po odchode do dôchodku stabilný príjem, ktorý im pomôže udržať si životnú úroveň a pokryť výdavky. Ako funguje dôchodkové poistenie na Slovensku a oplatí sa dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Zjednodušene povedané, dôchodkové poistenie je druh dôchodkového sporenia. Je to zmluva medzi jednotlivcom a poisťovňou, v ktorej jednotlivec pravidelne prispieva počas svojich pracovných rokov a poisťovňa mu na oplátku sľúbi, že mu po odchode do dôchodku zabezpečí prúd príjmov.

Dôchodkový systém

Dôchodkový systém je spôsob postarania sa štátu o svojich dôchodcov. Predstavuje súbor cieľov, nástrojov a metód, prostredníctvom ktorých štát zabezpečuje príjem svojho ekonomicky neaktívneho obyvateľstva. Aktívne pracujúci a zarábajúci ľudia odvodom určitej časti svojho príjmu priebežne financujú živobytie svojich spoluobčanov.

V Európskej únii zatiaľ neexistuje centrálny dôchodkový systém, čo znamená, že sa neodvádzajú odvody na dôchodkové zabezpečenie do jedného európskeho rozpočtu, ale na individuálne účty príslušných inštitúcií v jednotlivých krajinách. To znamená, že každá krajina má svoj vlastný dôchodkový systém, ktorý by mal dodržiavať určité zásady.

Dôchodkový systém na Slovensku

Slovensko pristúpilo po roku 2003 k rozsiahlej reforme dôchodkového systému, po ktorej sa jednopilierový systém priebežného financovania s medzigeneračným prerozdelením zmenil na systém postavený na troch samostatných dôchodkových pilieroch:

 • I. pilier – povinné dôchodkové poistenie je dávkovo definované a priebežne financované poistenie spravované Sociálnou poisťovňou
 • II. pilier – starobné dôchodkové sporenie je príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti
 • III. pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie je príspevkovo definované poistenie financované prostredníctvom kapitalizácie, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti

Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny ďalej zaviedlo od prvého júla 2015 do dôchodkového systému minimálny dôchodok, ktorý prispieva k zvýšeniu životnej úrovne dôchodcov s nízkymi dôchodkami a zároveň zabezpečuje ľuďom, ktorí celý život pracovali, aby sa po odchode do dôchodku neocitli v hmotnej núdzi.

Povinné dôchodkové poistenie jednotlivcom ponúka bezpečný a stabilný príjem počas ich zlatých rokov.

Dôchodkové poistenie

Prvému pilieru dôchodkového systému v Slovenskej republike zodpovedá Dôchodkové poistenie. Od roku 2004 je to jeden z 5 druhov sociálneho poistenia, ktorý zavádza zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v úprave neskorších zákonov.

V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

 • starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
 • invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia

Zo starobného poistenia sa poskytuje:

Z invalidného poistenia sa poskytuje :

Dôchodkové poistenie predstavuje cenný nástroj na plánovanie dôchodku, ktorý jednotlivcom ponúka bezpečný a stabilný príjem počas ich zlatých rokov.

Povinné dôchodkové poistenie

Povinne dôchodkovo poistení na Slovensku sú:

 • zamestnanec
 • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) povinne nemocensky poistená
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, opatrovateľský príspevok
 • fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta 
 • ohrozený svedok alebo chránený svedok
 • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy
 • fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného spoločenstva, rehoľného spoločenstva alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre nich pracovnú činnosť, ak nie je dôchodkovo poistená

Povinné dôchodkové poistenie zamestnanca vzniká pri vzniku právneho vzťahu, ktorý jej zabezpečuje právo na príjem závislej činnosti a končí sa pri zániku tohto právneho vzťahu.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Možnosť zvýšenia budúceho dôchodku existuje aj formou dobrovoľného dôchodkového poistenia. Dobrovoľne poistiť sa môže každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 16 rokov a má trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.

Východiskovou motiváciou pre zriadenie dobrovoľného dôchodkového poistenia je poskytnúť si istotu a finančné zabezpečenie v období po skončení pracovného života alebo v prípade narušenia schopnosti pracovať z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu a podobne. Dôchodok sa môže vyplácať aj v prípade, že dotyčná osoba je ešte aktívne zamestnaná.

Oplatí sa dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Podľa Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení môže byť dobrovoľné dôchodkové poistenie využité aj v situáciách, keď zamestnanec pripraví svoj odchod do dôchodku vopred a stratí zamestnanie. Mnoho jedincov túto možnosť zvažuje, ak si chcú zabezpečiť dostatočný dôchodok.

Ak sú v dobrej vôli, môžu si myslieť, že platením dobrovoľného dôchodkového poistenia zvýšia počet rokov dôchodkového poistenia a tým aj výšku svojho dôchodku. To však nie je vždy pravda. Kedy teda má zmysel platiť si dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Výpočet sumy dôchodku je daný ako súčin troch veličín: 

 • priemerného osobného mzdového bodu
 • doby dôchodkového poistenia
 • dôchodkovej hodnoty

Výhodnosť platenia dobrovoľného dôchodkového poistenia závisí od výšky zárobkov. Dôležitá je tiež dĺžka obdobia, počas ktorého bol človek zamestnancom či SZČO.

Dodatočné zaplatenie dobrovoľného dôchodkového poistenia

Obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, sa pri posudzovaní nároku na dôchodok a pri určení výšky dôchodku započíta do obdobia dôchodkového poistenia.

Ak bol niekto napríklad počas roka 2004 nezamestnaný, evidovaný na úrade práce, môže si za rok 2004 doplatiť poistné na dôchodkové poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu za daný rok. Získa tak jeden ďalší rok dôchodkového poistenia.

V závislosti od získaných rokov dôchodkového poistenia a priemernej výšky osobného mzdového bodu, bude dôchodok zvýšený o približne 9 – 10 €. Po uplynutí 5 – 6 rokov od začatia poberania dôchodku, sa vráti suma doplácaného poistného.

Vtip je ďalej v tom, že viac sa oplatí doplatiť si „staršie“ roky, kedy bola nižšia priemerná mzda, než trebárs roky okolo roku 2020. Za staršie roky si človek doplatí menej, ale profit z vyššieho dôchodku bude rovnaký.

Ako si vybaviť dobrovoľné dôchodkové poistenie

Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO). Spolu s prihláškou pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska doručí aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby.

V tomto texte sa medzi iným uvádza, že pri prihlásení nie je povinné mať poistenie v inom členskom štáte EÚ, ako aj v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve ani vo Švajčiarsku. Taktiež sa zároveň berú na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.

Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Spätné prihlásenie ani odhlásenie z dobrovoľného poistenia teda nie je možné.

Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby.

Ako sa platí dobrovoľné dôchodkové poistenie

Sociálna poisťovňa pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie. Tento symbol bude potrebný pri platení poistného. Okrem neho musí dobrovoľne poistená osoba správne uviesť aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky pri platení poistného. Poistné sa musí zaplatiť najneskôr do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a týka sa predchádzajúceho mesiaca.

Pri platbe poistného nepredpísaného rozhodnutím sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napr. 092023). Ak dobrovoľne poistená osoba uhrádza poistné trvalým príkazom, uvádza špecifický symbol v tvare 88. Pri platbe poistného predpísaného rozhodnutím je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Výška dobrovoľného dôchodkového poistenia

Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa príslušných sadzieb poistného (s ohľadom na balík poistenia):

 • na nemocenské poistenie – 4,4 %
 • na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 5,25 % príslušnej DSS)
 • na invalidné poistenie – 6 %
 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 %
 • na poistenie v nezamestnanosti – 2 %

Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku a vyšší ako maximálny vymeriavací základ. Zároveň musí byť rovnaký pre všetky druhy poistenia vo vybranom balíku.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang