Vývoj inflácie na Slovensku – aktuálne, kalkulačka

vyvoj inflacie na Slovensku

Vývoj inflácie je jedným z najdôležitejších ekonomických ukazovateľov, ktorý ovplyvňuje nielen ekonomický život jednotlivcov, avšak aj celých krajín. Inflácia je zmena úrovne celkového cenového indexu, ktorá vyjadruje rast alebo pokles cien tovarov a služieb v určitom časovom období.

Tento ukazovateľ má neustálu dynamiku, pretože ceny sa menia v závislosti od faktorov ako napríklad ponuky a dopytu, hospodárskeho rastu, úrovne zamestnanosti a mnohých ďalších.

Vplyv inflácie na každodenný život je neoddeliteľný, pretože ovplyvňuje rozhodnutia spotrebiteľov i podnikateľov, fungovanie trhu, úspory a investície. Preto je dôležité poznať vývoj inflácie a jej príčiny, aby sa mohlo lepšie porozumieť praktickým dôsledkom finančných rozhodnutí.

Čo je inflácia?

Inflácia je jedným z najdôležitejších pojmov v ekonómii a finančnej sfére, ktorý má veľký vplyv na každodenný život. Je to proces rastu všeobecného cenového indexu, čo znamená, že ceny tovarov a služieb sa postupne zvyšujú. Tým dochádza k zníženiu kúpnej sily peňazí, pretože za rovnaké množstvo peňazí sa môže kúpiť menej.

Čo je inflácia? Ide teda o pokles hodnoty peňazí v čase.

Existujú rôzne druhy inflácie, ako napríklad dopytová, ponuková alebo zmiešaná:

 • Dopytová inflácia je spôsobená nárastom dopytu po tovaroch a službách, čo vedie k ich zdraženiu.
 • Naopak, ponukovú infláciu spôsobuje nedostatočná produkcia tovarov a služieb, čo vedie k tomu, že ceny za ne stúpajú.
 • Zmiešaná inflácia kombinuje oba spomínané faktory.

Ďalším dôležitým pojmom sú inflačné očakávania, ktoré sa týkajú predpovedi, ako sa bude inflácia vyvíjať v budúcnosti. Ak sú inflačné očakávania vysoké, môže to viesť k vyššej inflácii, pretože spotrebitelia a firmy budú prijímať rozhodnutia na základe predpokladu, že ceny budú rásť. To môže spôsobiť začarovaný kruh, keďže vyššia inflácia môže zase prispieť k vyšším inflačným očakávaniam.


Inflácia má vplyv na každého, aj keď si to človek nie vždy uvedomuje. Vysoká inflácia môže negatívne ovplyvniť životné náklady, úspory, investície a plány na dlhodobé financovanie.


Napríklad vysoká inflácia môže znížiť hodnotu úspor v banke, pretože za rovnaký počet peňazí sa bude môcť kúpiť menej. V dôsledku toho môžu byť ľudia nútení zvyšovať svoje príjmy, aby udržali krok s cenami. To môže viesť k rastu miezd a vyšším nákladom pre podniky, čo môže mať negatívny vplyv na ich zisky.

Vlády a centrálne banky majú k dispozícii rôzne nástroje, ktoré môžu použiť na reguláciu inflácie v krajine. Jedným z nich je menová politika, ktorá zahŕňa určenie úrokových sadzieb a množstva peňazí v obehu. Keď inflácia rastie, môžu centrálne banky zvyšovať úrokové sadzby a tým znížiť požiadavku na pôžičky a výdavky, čo by malo viesť k zníženiu inflácie.

Vlády môžu tiež kontrolovať niektoré ceny alebo zavádzať fiškálne politiky, ako napríklad zvyšovanie daní alebo rezanie výdavkov, aby ovplyvnili spotrebu a infláciu.

Ak si človek kladie otázku, čo je inflácia, musí vedieť, že je neoddeliteľnou súčasťou ekonomického systému a môže mať pozitívny aj negatívny vplyv na hospodárstvo a jednotlivcov. Preto je dôležité, aby sa jej venovala pozornosť a aby boli prijaté primerané opatrenia na jej reguláciu a udržanie na stabilnej úrovni.

Aký je vývoj inflácie na Slovensku?

V roku 2023 inflácia na Slovensku klesala. Medziročná miera inflácie dosiahla v decembri 2023 5,9 %, čo je najnižšia hodnota od júla 2021. Toto zníženie inflácie je dôsledkom viacerých faktorov, ako napríklad:

 • Zníženie cien energií: Ceny energií, ako sú zemný plyn a ropa, začali klesať v druhej polovici roka 2023.
 • Zmiernenie tlaku na dodávateľské reťazce: Problémy s dodávateľskými reťazcami, ktoré boli jedným z faktorov rastu inflácie v roku 2022, sa v roku 2023 začali zmierňovať.
 • Usporiadanie menovej politiky: Národná banka Slovenska v roku 2023 zvýšila úrokové sadzby, čo prispelo k spomaleniu rastu cien.

Napriek poklesu, inflácia stále zostáva nad cieľom Národnej banky Slovenska 2 %. Očakáva sa, že inflácia v roku 2024 bude ďalej klesať, avšak stále sa bude pohybovať nad cieľom NBS.

Prehľad vývoja inflácie na Slovensku v roku 2023:

MesiacMedziročná miera inflácie (%)
Január12,2
Február11,7
Marec11,3
Apríl10,9
Máj10,5
Jún10,2
Júl9,9
August9,6
September9,3
Október8,9
November8,5
December5,9

Dôsledky vysokej inflácie na Slovensku:

Vysoká inflácia má negatívny vplyv na životnú úroveň ľudí. Znižuje kúpnu silu peňazí a vedie k rastu chudoby.

Vývoj inflácie na Slovensku v roku 2024 je sľubný, avšak stále je potrebné urobiť viac, aby sa inflácia znížila na cieľovú úroveň NBS.

Aktuálna inflácia na Slovensku

Aktuálna inflácia na Slovensku je 3,9 %, keďže v januári 2024 inflácia dosiahla túto hodnotu, čím sa po vyše roku dostala pod 4 %. V porovnaní s decembrom 2023 ceny vzrástli o 0,7 %. Dynamické utlmovanie rastu cien sa výrazne prejavilo pri bývaní s energiami a potravinách.

Tempo rastu cien sa spomaľovalo od marca 2023. Ešte v decembri 2023 inflácia dosahovala 5,9 %. Za spomaľovaním rastu cien stojí viacero faktorov, ako napríklad zníženie cien energií, zmiernenie tlaku na dodávateľské reťazce a usporiadanie menovej politiky Národnej banky Slovenska.

Aktuálna inflácia na Slovensku je teda v porovnaní s ostatnými mesiacmi uspokojivá, avšak stále nedosiahla cieľovú úroveň Národnej banky Slovenska.

Inflačná kalkulačka

Inflačná kalkulačka je nástroj, ktorý umožňuje porovnať hodnotu peňazí v rôznych časových obdobiach. Umožňuje zistiť, aká by bola hodnota určitej sumy peňazí v minulosti alebo v budúcnosti s ohľadom na infláciu.

Ako funguje inflačná kalkulačka:

 1. Zadá sa suma peňazí: Zadá sa suma peňazí, ktorá sa chce porovnať.
 2. Zadajú sa dva dátumy: Zadajú sa dva dátumy, medzi ktorými sa chce porovnať hodnota peňazí.
 3. Vyberie sa krajina: Vyberie sa krajina, pre ktorú sa chce vypočítať inflácia.
 4. Klikne sa na tlačidlo „Vypočítať“: Kalkulačka zobrazí hodnotu zadanej sumy peňazí v druhom zadanom dátume.

Príklady použitia inflačnej kalkulačky:

 • Môže sa zistiť, aká by bola hodnota mzdy v minulosti s ohľadom na infláciu.
 • Môže sa zistiť, koľko peňazí by sa dnes potrebovalo, aby sa mohlo kúpiť to isté, čo sa mohlo kúpiť za určitú sumu peňazí v minulosti.
 • Môže sa zistiť, aká by bola hodnota úspor v budúcnosti s ohľadom na infláciu.

Inflačné kalkulačky sú len orientačné nástroje. Skutočná inflácia sa môže líšiť od tej, ktorú kalkulačka vypočíta.

Štatistický úrad a inflácia

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) je štátna inštitúcia, ktorá zodpovedá za zber a šírenie štatistických údajov o Slovensku. ŠÚ SR zverejňuje aj údaje o inflácii, ktorá je mierou rastu cien tovarov a služieb v priebehu času.

ŠÚ SR vypočítava dva typy inflácie:

 • Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP): HICP sa používa na porovnanie inflácie medzi krajinami EÚ.
 • Index spotrebiteľských cien (CPI): CPI sa používa na meranie inflácie na Slovensku.

Štatistický úrad zverejňuje údaje o inflácii každý mesiac. Údaje sa zverejňujú v tlačovej správe a v publikácii „Inflácia – indexy spotrebiteľských cien“.

Aký je priemerný plat na Slovensku?

Priemerný plat na Slovensku sa v 3. štvrťroku 2023 vyšplhal na 1 403 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje medziročný nárast o 8,3 %.

Je však dôležité poznamenať, že priemerný plat nezobrazuje celkovú platovú situáciu na Slovensku. Existuje značná rozdielnosť v platoch medzi rôznymi sektormi hospodárstva, regiónmi a profesiami.

Priemerný plat sa líši aj podľa profesie. Napríklad lekári a programátori zarábajú v priemere oveľa viac ako napríklad učitelia a predavači.

Priemerná mzda v okolitých krajinách

Výška priemernej mzdy je jedným z dôležitých ukazovateľov ekonomickej prosperity krajiny. Ovplyvňuje životnú úroveň ľudí, náklady na život a konkurencieschopnosť krajiny. Aká je teda priemerná mzda v okolitých krajinách?

 • Česko: 1 774 €
 • Rakúsko: 2 561 €
 • Maďarsko: 1 182 €
 • Poľsko: 1 322 €
 • Ukrajina: 420 €

Priemerná mzda na Slovensku je nižšia ako v Česku alebo v Rakúsku, avšak vyššia ako v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine.

Pri porovnávaní týchto čísel je dôležité zohľadniť kúpnu silu peňazí. Ceny tovarov a služieb sú v Česku či Rakúsku všeobecne vyššie ako na Slovensku.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang