Životné minimum – koľko je na Slovensku, kto má naň nárok

Životné minimum je dôležitý koncept v ekonómii, ktorý je definovaný ako minimálna výška príjmu a zdrojov potrebných na uspokojenie základných potrieb, ako sú potraviny, oblečenie a prístrešie a používa sa na meranie chudoby. Aká je definícia životného minima, ako sa uplatňuje rôznych krajinách sveta a aké sú trendy, ktoré boli pozorované v posledných rokoch?

Tento článok poskytne prehľad životného minima vrátane jeho definície, spôsobu výpočtu a úlohy, ktorú zohráva v hospodárskej politike. Okrem toho sa bude článok venovať potenciálnym dôsledkom nízkeho životného minima vrátane chudoby a nerovnosti.

Definícia životného minima

Životné minimum je najnižšia suma príjmu a/alebo zdrojov, ktorú jednotlivci a rodiny potrebujú na uspokojenie svojich základných potrieb. Patrí sem strava, prístrešie, oblečenie, zdravotná starostlivosť, doprava a ďalšie základné potreby. Životné minimum sa používa na meranie toho, do akej miery sú jednotlivci a rodiny schopní uspokojovať svoje základné potreby, a na pomoc pri identifikácii tých, ktorí potrebujú pomoc.

Životné minimum sa určuje s prihliadnutím na životné náklady v konkrétnej oblasti, v ktorej jednotlivec alebo rodina žijú, ako aj na rozdiely vo veľkosti a zložení rodiny.

Určuje sa na celoštátnej aj regionálnej úrovni. Pre každý štát určuje životné minimum ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb. Životné minimum používajú vládne agentúry, neziskové organizácie a iné skupiny na určenie oprávnenosti na programy pomoci a na prideľovanie zdrojov.

Životné minimum je dobrým ukazovateľom životných nákladov v určitej oblasti a môže sa použiť na porovnanie životných nákladov v rôznych regiónoch. Poskytuje tiež referenčnú hodnotu na určenie chudoby a ekonomickej stability jednotlivcov a rodín.

Je dôležité poznamenať, že životné minimum nezohľadňuje iné ekonomické skutočnosti, ako sú dlhy alebo úspory, a nemalo by sa používať ako meradlo celkového ekonomického blahobytu alebo chudoby.

Hmotná núdza

Hmotná núdza je pojem, ktorý sa používa na označenie jednotlivca alebo skupiny zbavených materiálnych statkov a služieb potrebných na udržanie primeranej životnej úrovne. Môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane chudoby, nezamestnanosti, nedostatočného vzdelania a sociálneho vylúčenia.

Medzi bežné ukazovatele hmotnej núdze patrí nedostatok základných vecí, ako je napríklad chladnička, práčka alebo telefón. Medzi ďalšie ukazovatele patrí to, či si jednotlivec alebo domácnosť môže dovoliť udržať životné minimum vrátane možnosti nákupu potravín a oblečenia, ako aj prístup k primeranému bývaniu a zdravotnej starostlivosti.

Hmotná núdza a príspevok na bývanie úzko súvisí s chudobou, keďže práve tí, ktorí žijú v chudobe, sú často najviac ohrození materiálnou depriváciou. V mnohých prípadoch môže chudoba viesť k nedostatočnému prístupu k základnému tovaru a službám, ako aj k nedostatočnému ekonomickému zabezpečeniu.

V niektorých prípadoch môže byť hmotná núdza spojená aj so sociálnym vylúčením, keďže niektorí jednotlivci alebo skupiny môžu byť pre nedostatočné zabezpečenie diskriminovaní.

Hmotná núdza môže mať významný vplyv na kvalitu života jednotlivca alebo skupiny. Môže viesť k problémom s fyzickým a duševným zdravím, ako aj k neschopnosti zúčastňovať sa na spoločenských aktivitách a mať prístup k možnostiam vzdelávania. Môže tiež viesť k pocitom odcudzenia, nízkej sebaúcte a nedostatku nádeje do budúcnosti. Preto je dôležité uznať hmotnú núdzu ako vážny problém a vypracovať programy na jej riešenie.

Kto má nárok na životné minimum?

Životné minimum na Slovensku je mierou minimálnej životnej úrovne v krajine. Používa sa na zabezpečenie toho, aby si každý v krajine mohol udržať primeranú životnú úroveň. Životné minimum sa vypočítava podľa aktuálnych cien základných tovarov a služieb na Slovensku a každoročne sa aktualizuje, aby sa zohľadnili zmeny v ekonomike.

Životné minimum sa skladá z dvoch zložiek: základných a vedľajších výdavkov. Medzi základné výdavky patria potraviny, oblečenie, prostriedky osobnej hygieny a základné potreby pre domácnosť. Medzi nepodstatné výdavky patria výdavky na zábavu, cestovanie a iné položky, ktoré sa nepovažujú za nevyhnutné pre každodenný život.

Životné minimum sa používa na určenie toho, kto má nárok na dávku v hmotnej núdzi – štátnu pomoc. Tí, ktorí nedosahujú životné minimum, majú nárok na štátne dávky, ako je doplnkový príjem, pomoc na bývanie a zdravotnú starostlivosť. Tí, ktorí sú nad úrovňou životného minima, nemajú na tieto dávky nárok.

Životné minimum je dôležitým ukazovateľom ekonomického zdravia Slovenska. Pomáha zabezpečiť, aby všetci občania mali prístup k primeraným zdrojom na udržanie základnej životnej úrovne.

Vláda využíva životné minimum ako ukazovateľ na zabezpečenie toho, aby najzraniteľnejší členovia spoločnosti nezostali pozadu.

Pomoc v hmotnej núdzi

Na to, aby mohli jednotlivci dostávať existenčné minimum, musia spĺňať určité podmienky oprávnenosti. Vo všeobecnosti platí, že jednotlivci musia mať viac ako 18 rokov, nízky príjem a nesmú si dokázať zabezpečiť základné životné potreby z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Okrem existenčného minima môžu mať osoby, ktoré potrebujú materiálnu pomoc, k dispozícii aj ďalšiu pomoc. Môže ísť o potravinové lístky, pomoc na bývanie a/alebo zdravotnú starostlivosť. Dostupnosť týchto dávok závisí od konkrétnej situácie jednotlivca a zdrojov, ktoré sú v komunite k dispozícii. 

Je dôležité poznamenať, že hoci pomoc v hmotnej núdzi môže byť dostupná pre osoby, ktoré to naozaj potrebujú, nemá byť dlhodobým riešením. Jednotlivci, ktorí majú nárok na existenčné minimum, by mali spolupracovať s miestnymi komunitnými organizáciami, aby si zaistili iné zdroje na zabezpečenie svojich základných potrieb.

Výška životného minima

Na výpočet výšky životného minima je potrebné zohľadniť miestne životné náklady, ako aj individuálne potreby. Pri určovaní výšky životného minima zohrávajú úlohu faktory ako vek, veľkosť domácnosti a výška príjmu

Mnohé krajiny si stanovili vlastné životné minimum na základe vlastných životných nákladov a jedinečných potrieb jednotlivca. Na Slovensku vláda stanovuje hranicu chudoby osobitne pre každú veľkosť domácnosti, ktorá sa používa na výpočet výšky životného minima. 

Koľko je životné minimum na Slovensku?

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je od 1.7.2023 do 30.6.2024 suma alebo úhrn súm:

  • 268,88 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 187,57 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 122,77 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa

V novele zákona o životnom minime sa uvádza, že sumy životného minima sa upravia vždy k 1. júlu tak, že sa doterajšie sumy vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý určí Štatistický úrad SR za obdobie od apríla predchádzajúceho roka do apríla aktuálneho roka. Táto zmena je účinná do 30. júna 2023.

Kalkulačka na výpočet životného minima

Na výpočet existenčného minima pre konkrétny región možno použiť kalkulačku. Kalkulačka na výpočet životného minima berie do úvahy náklady na potraviny, oblečenie a prístrešie, ako aj ďalšie potreby, napríklad zdravotnú starostlivosť a dopravu. Zohľadňuje aj životné náklady v danom regióne, napríklad nájomné a komunálne služby.

Výsledky kalkulačky možno použiť na informované rozhodnutie o minimálnej sume peňazí, ktorú by osoba potrebovala na prežitie v danom regióne

Dôležitým faktorom, ktorý je potrebné zohľadniť pri používaní kalkulačky životného minima, je skutočnosť, že životné minimum nie je to isté ako hranica chudoby. Hranica chudoby je úroveň príjmu určená vládou a často je oveľa nižšia ako existenčné minimum. Pri rozhodovaní o výške príjmu osoby je dôležité pochopiť rozdiel medzi nimi. 

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách

Na určenie súm v modelových situáciách sa využíva kalkulačka na výpočet životného minima:

Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 268,88 € mesačne.
Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne:
268,88 € + 122,77 € = 391,65 € mesačne.
Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne:
268,88 € + 187,57 € = 456,45 € mesačne.
Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne:
268,88 € + 187,57 € + 122,77 € = 579,22  mesačne.
Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne:
268,88 € + 187,57 € + 122,77 € + 122,77 € + 122,77 € = 824,76 € mesačne

Životné minimum – lepšia kvalita života

Na záver možno konštatovať, že životné minimum je dôležitým pojmom pre domácnosti s nízkymi príjmami, rovnako ako sirotský či vdovský dôchodok. Výhody existencie životného minima pre domácnosti s nízkymi príjmami spočívajú v tom, že zabezpečuje uspokojenie základných potrieb a poskytuje im možnosť zlepšiť kvalitu života. To domácnostiam a jednotlivcom umožňuje zamerať svoje úsilie na zlepšenie svojej ekonomickej situácie, čo následne môže viesť k lepším pracovným príležitostiam a väčšej ekonomickej istote.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang