Príspevok na podnikanie od štátu – ako a kto ho môže získať?

Na Slovensku existujú rôzne formy štátnej podpory pre podnikanie, ktoré môžu pomôcť začínajúcim podnikateľom alebo už existujúcim firmám. Táto podpora môže byť poskytovaná vo forme finančnej pomoci, dotácií, zvýhodnených úverov, školení, poradenstva a ďalších opatrení. Ako získať príspevok na podnikanie od štátu?

Príspevok na podnikanie pre začínajúcich podnikateľov je možnosť dotácie, ktorá uniká pozornosti mnohých ambicióznych začiatočníkov v podnikaní. A to je skutočne škoda. Táto príležitosť totiž predstavuje jedinečný spôsob získania financií vo výške od niekoľkých stoviek až po tisíce eur na náklady spojené s nastavením vlastného podnikania.

Čo je dotácia na podnikanie?

Nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov je dotácia na živnosť poskytovaná cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Je určená na čiastočné krytie nákladov spojených so začiatkom podnikania. Je však nutná opatrnosť, pretože táto podpora je dostupná len pre jednotlivcov, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť na vlastnú päsť – inak povedané, pre živnostníkov.

Tiež je dôležité si uvedomiť, že ak má podnikateľ v úmysle požiadať o tento príspevok a založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), v ktorej bude pôsobiť ako konateľ, takáto žiadosť neuspeje. Existuje niekoľko podobných obmedzení a kritérií, na ktoré je potrebné si dávať pozor.

Pre zaujímavosť, existuje rozdiel medzi konateľom a prokuristom. Ten spočíva v ich úlohách a právomociach v spoločnosti. Konateľ má štatutárnu funkciu a môže konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach, zatiaľ čo prokurista má obmedzené právomoci a môže vykonávať iba úkony týkajúce sa prevádzky podniku.

Nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov je dotácia na živnosť poskytovaná cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podmienky pre získanie nenávratného príspevku pre začínajúcich podnikateľov

Finančný nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov na podporu samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“) môže byť poskytnutý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom čiastočne kompenzovať náklady spojené s rozbehom SZČ pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je evidovaný na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“).

Aby bola táto podpora prístupná, uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • musí byť evidovaný na úrade aspoň 3 mesiace.
 • ak prevádzkoval SZČ pred zaradením do evidencie alebo ju pozastavil, musí byť evidovaný najmenej 12 mesiacov, pričom pozastavenie alebo ukončenie prevádzkovania SZČ muselo nastať v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie.
 • musí prevádzkovať SZČ ako samostatne zárobkovo činná osoba v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, alebo vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa platných predpisov.
 • musí podať žiadosť o príspevok písomne.
 • musí nepretržite prevádzkovať SZČ najmenej dva roky.
 • príspevok nie je prístupný pre uchádzač so zdravotným postihnutím, ktorý už dostal príspevok podľa príslušných článkov zákona o službách zamestnanosti.

Je dôležité mať na pamäti, že príspevok na SZČ nie je právne garantovaný a predstavuje voliteľný nástroj aktívnych opatrení na trhu práce.

Uchádzač musí podať písomnú žiadosť o finančný príspevok na úrad, v ktorého územnom obvode plánuje prevádzkovať SZČ. Úrad môže poskytnúť prípravu na začatie prevádzkovania SZČ pre uchádzača, ktorý sa chystá rozbehnúť SZČ.

Ak uchádzač splní všetky zákonné podmienky, úrad, v jeho územnom obvode uchádzač vytvorí pracovné miesto pre prevádzkovanie SZČ, môže poskytnúť príspevok na SZČ.

K žiadosti treba priložiť potrebné prílohy, vrátane podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov na prevádzkovanie SZČ. Tieto dokumenty sa stanú súčasťou žiadosti o príspevok. Hodnotenie komisie zriadenej výborom pre otázky zamestnanosti úradu sa bude zakladať na týchto dokumentoch.

Ak komisia a výbor pre otázky zamestnanosti poskytnú pozitívne stanovisko, úrad môže uzavrieť dohodu o poskytnutí príspevku so uchádzač. Táto dohoda zaväzuje uchádzač začať SZČ a udržiavať ju nepretržite minimálne dva roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov.

Príspevok sa použije na pokrytie časti nákladov spojených s prevádzkovaním SZČ uvedených v podnikateľskom zámere a musí byť využitý od začiatku prevádzkovania SZČ, teda od dátumu účinnosti dohody, až po koniec povinnosti nepretržitého dvojročného prevádzkovania SZČ.

Výška príspevku na podnikanie od úradu práce

Dôležité pre stanovenie výšky príspevku na podnikanie od úradu práce sú dva kľúčové faktory. Po prvé, ide o kalendárny rok, v ktorom sa rozhodnete požiadať o túto dotáciu. Po druhé, rozhodujúcim kritériom je konkrétny kraj, v ktorom plánujete svoje podnikanie. Výhodným postavením sa tešia tí noví podnikatelia, ktorí sa rozhodnú podnikať v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou.

Ak chce žiadateľ pôsobiť v kraji, kde je miera evidovanej nezamestnanosti rovnaká alebo nižšia než celoslovenský priemer, príspevok môže dosiahnuť maximálnu sumu 5 134 eur. V prípade, že ide o región s vyššou mierou nezamestnanosti, môže sa suma zvýšiť až na 6 846 eur.

Ak chce žiadateľ pôsobiť v kraji, kde je miera evidovanej nezamestnanosti rovnaká alebo nižšia než celoslovenský priemer, príspevok môže dosiahnuť maximálnu sumu 5 134 eur. V prípade, že ide o región s vyššou mierou nezamestnanosti, môže sa suma zvýšiť až na 6 846 eur.

Dotácia na podnikanie – žiadosť

Pri rozhodnutí požiadať o dotáciu na živnosť bude nutné kontaktovať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý žiadateľ patrí podľa svojho trvalého bydliska alebo ktorý pokrýva oblasť, kde plánuje prevádzkovať svoje podnikanie.

Žiadosť o príspevok sa musí podať písomnou formou. Odporúča sa navštíviť osobne pobočku úradu, kde zamestnanci žiadateľa informujú o všetkých podrobnostiach a požiadavkách týkajúcich sa podania žiadosti.

Okrem predloženia potrebných dokumentov bude nutné absolvovať aj ďalšie kroky. Najprv bude potrebné zostaviť vlastný podnikateľský plán, v ktorom žiadateľ predstaví svoju víziu pre nasledujúce 3 roky podnikania.

V rámci tohto plánu bude musieť zahrnúť kalkuláciu nákladov spolu s očakávanými príjmami, predbežný cenník služieb alebo produkty a plánované použitie poskytnutého príspevku. Podnikateľský plán by mal mať približne 10 strán.

Po úspešnom podaní oficiálnej žiadosti bude podnikateľ povinní absolvovať skrátený test o pripravenosti začať podnikať. Tento test zahŕňa všeobecné otázky a bude absolvovaný písomnou formou.

Ak prebehne test úspešne, nasleduje prezentácia podnikateľského plánu pred komisiou úradu. Táto komisia hodnotí serióznosť a pripravenosť podnikateľa. Prezentácia býva zvyčajne rýchla a ak má žiadateľ vážny záujem o príspevok, komisia by nemala mať vážne výhrady. Na lepšie vizuálne predstavenie podnikateľského plánu možno vytvoriť prezentáciu v PowerPointe či online.

Výhody a nevýhody príspevku na podnikanie

Úrad prace poskytuje príspevok na podnikanie, ktorý je ale sprevádzaný určitou byrokraciou a tiež podmienkami. Tak ako väčšina takýchto príspevkov, aj táto dotácia na podnikanie má svoje výhody a nevýhody.

Výhody dotácia na živnosť:

 • finančná podpora – možnosť získať čiastku až vo výške 5 754 EUR, čo môže výrazne pomôcť pri nákladoch spojených s rozbehom podnikania.
 • bez úveru – netreba sa uchyľovať k získavaniu úverov na pokrytie počiatočných nákladov pre podnikanie, čo môže znamenať väčšiu finančnú nezávislosť.
 • pokrytie odvodov – z poskytnutej čiastky je možné tiež pokryť zdravotné a sociálne odvody, čo môže byť značným uľahčením pre finančné plánovanie.
 • nenáročnosť na zisky – nie je nutné dosahovať zisk, ktorý je uvedený v podnikateľskom zámere. Toto uvoľňuje tlak na rýchle generovanie zisku v prvých fázach podnikania.
 • flexibilita v zamestnanosti – počas čerpania príspevku je možnosť zamestnať sa alebo dokonca založiť s.r.o., čo umožní plynule kombinovať rast činnosti s aktívnym zamestnaním alebo manažovaním spoločnosti.

Tieto výhody môžu predstavovať atraktívnu možnosť pre začínajúcich podnikateľov, ktorí si chcú uľahčiť cestu k úspechu a podnikaniu.

Nevýhody súvisiace s čerpaním dotácie na podnikanie:

 • dlhšia doba záväzku – na dosiahnutie príspevku je nutné prevádzkovať živnostenské oprávnenie nepretržite po dobu minimálne 3 rokov. Táto doba záväzku môže byť pre niektorých podnikateľov dlhšia, čo si vyžaduje trpezlivosť a dlhodobú odhodlanosť.
 • daňová pozornosť – získanie príspevku môže viesť k zvýšenej pozornosti zo strany Daňového úradu voči podnikateľskej činnosti. Je potrebné dôkladne sledovať daňové povinnosti a zabezpečiť, aby boli všetky finančné aspekty správne dokumentované.
 • hlásenia a správa príspevku – po získaní príspevku bude podnikateľ povinný pravidelne hlásiť jeho čerpanie a správu použitia. To si vyžaduje administratívne úsilie a dodržiavanie pravidelných termínov hlásení.
 • zvýšená kontrola – existuje možnosť, že podnikateľ bude podliehať častejším kontrolám a monitorovaniu zo strany príslušných orgánov, aby sa zabezpečilo, že čerpanie príspevku je v súlade s pravidlami a zákonmi.

Tieto nevýhody by mali byť zvážené spolu s výhodami pri rozhodovaní sa o tom, či je čerpanie príspevku na podporu podnikania vhodné a realizovateľné.

Úrad prace poskytuje príspevok na podnikanie, ktorý je ale sprevádzaný určitou byrokraciou a tiež podmienkami.

Čo sa dá financovať z dotácie na živnosť?

Príspevok na podnikanie slúži na krytie počiatočných nákladov spojených s rozbehnutím samostatnej zárobkovej činnosti. Týka sa to rôznych oblastí, a preto je dôležité vedieť, na čo môžete financie použiť.

Tu sú niektoré základné výdavky, na ktoré môžete použiť získaný príspevok:

 • zariadenie a vybavenie – môže sa financovať nákup potrebných zariadení a vybavenia pre podnik. To zahŕňa napríklad nákup nástrojov, strojov, počítačov, nábytku alebo iných materiálov nevyhnutných pre činnosť.
 • marketing a propagácia – príspevok môže byť použitý na financovanie marketingových a propagačných aktivít. Týka sa to napríklad tvorby a tlače propagačných materiálov, nákupu reklamného priestoru, online marketingu a podobne.
 • náklady na priestory – ak sú potrebné priestory pre podnikateľskú činnosť, príspevok môže pomôcť pokryť nájomné, zálohy, zariadenie alebo renováciu priestorov.
 • vývoj produktov alebo služieb – ak sa podnikateľ zaoberá vývojom nových produktov alebo služieb, financie môže použiť na výskum, vývoj a testovanie nových nápadov.
 • registrácia a licencie – náklady spojené s registráciou činnosti, licenciami, povoleniami a inými administratívnymi potrebami môžu byť tiež pokryté pomocou príspevku.
 • odvody a poplatky – príspevok môže byť použitý na pokrytie sociálnych a zdravotných odvodov, poplatkov spojených s činnosťou, alebo iných povinných platieb.
 • odborné poradenstvo a vzdelávanie – ak je potrebná odborná radu alebo vzdelávanie týkajúce sa oblasti podnikania, príspevok môže pomôcť s nákladmi na odborné kurzy, workshopy alebo poradenské služby.

Je však dôležité si uvedomiť, že financie z príspevku musia byť správne dokumentované a oprávnené. Príspevok musí byť použitý v súlade s podnikateľským zámerom a dodržiavanými pravidlami. Pri kontrole bude potrebné dokázať, že výdavky sú oprávnené a reálne súvisia s podnikateľskou činnosťou.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 76 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang