Schránková firma – ako založiť, definícia, na Slovensku

Schránkové firmy predstavujú zvláštny druh podnikateľskej entity, ktorý sa široko využíva na celom svete, vrátane Slovenska. Ich založenie je proces so špecifickými pravidlami a významom v rámci ekonomického prostredia. Ale čo vlastne sú schránkové firmy a ako založiť schránkovú firmu?

Schránkové firmy sú entitami, ktoré existujú právne, ale fyzicky nemajú reálne podnikateľské operácie ani aktívnych zamestnancov, čo znamená, že neponúkajú ani žiadne dohody o pracovnej činnosti. Tieto firmy sú často vytvárané na rôzne účely, ako sú napríklad daňové úspory, ochrana majetku alebo anonymita majiteľa.

Aj keď sú schránkové firmy v niektorých kontextoch úplne legálne, v mnohých prípadoch môžu byť využité aj na nelegálne účely. Vďaka svojmu unikátnemu atribútu, ktorý umožňuje zahaliť identitu vlastníka, sa často využívajú na utajenie majetku či zobrazovanie príjmov.

Čo sú schránkové firmy?

Schránkové firmy sú spoločnosti, ktoré existujú len na papieri a nemajú skutočnú prítomnosť v ekonomickej sfére. Ich právna existencia môže byť účelná v niektorých legitímnym prípadoch, napríklad keď sa pripravuje podnikateľský projekt a potrebuje sa vytvoriť právna entita, než začne skutočnú činnosť.

Avšak, schránkové firmy sa stávajú problémom, keď sú zneužité na nelegálne účely, ako sú daňové podvody, pranie špinavých peňazí, obchodovanie so zbraňami alebo inými nelegálnymi aktivitami.

Schránkové firmy na Slovensku sú v mnohých prípadoch vytvárané s úmyslom skryť totožnosť skutočných majiteľov alebo zamedziť transparentnosť a kontrolu zo strany verejnosti, štátu alebo medzinárodných orgánov. Toto môže byť potenciálnym zdrojom korupcie, nekalých praktík a narušením hospodárskej súťaže.

Dôležitými aspektmi a obmedzeniami schránkových firiem sú:

 1. Neprítomnosť skutočnej činnosti: Schránkové firmy nemajú žiadnu reálnu obchodnú činnosť, čo znamená, že neprinášajú prínos pre ekonomiku a spoločnosť.
 2. Daňové a finančné úniky: Takéto firmy sa môžu využívať na znižovanie daní a minimalizáciu finančných povinností.
 3. Anonymita majiteľov: Schránkové firmy môžu slúžiť na ukrývanie identít skutočných majiteľov, čo komplikuje sledovanie vlastníckych štruktúr.
 4. Potenciálne nelegálne aktivity: Zneužitie schránkových firiem umožňuje vykonávanie nelegálnych transakcií, čo podkopáva bezpečnosť a integritu finančných trhov.
 5. Regulačné a právne riziká: Vytváranie a používanie schránkových firiem môže byť v rozpore s platnými právnymi predpismi a prináša so sebou riziko trestnoprávnych sankcií.
 6. Negatívny vplyv na reputáciu krajiny: Prítomnosť množstva schránkových firiem môže poškodiť povesť krajiny v očiach medzinárodného spoločenstva a obchodných partnerov.

Preto je dôležité, aby vlády a inštitúcie dohliadali na vytváranie a fungovanie firiem a prijímali primerané opatrenia na zamedzenie zneužívania schránkových firiem. Účinné kontroly, transparentnosť vlastníctva a spolupráca medzi štátmi sú kľúčové pre obmedzenie negatívnych vplyvov schránkových firiem na hospodárstvo a spoločnosť.

Schránkové firmy – definícia

Schránkové firmy sú neidentifikovateľné právnické subjekty, ktorých majitelia sa často skrývajú za fiktívnymi menami a ich identita je ťažko získateľná. Týmto spôsobom majitelia chránia svoje aktíva a môžu obchodovať s nimi v anonymite.

Takéto firmy zvyčajne sídlia v krajinách s nízkymi daňovými sadzbami a flexibilnými podnikateľskými právami.

Tieto firmy majú nastavené špeciálne právne štruktúry, pričom vlastníkom je často tretia strana, ktorá zastupuje záujmy skutočného majiteľa. Medzi nimi zväčša neexistuje žiadne osobné spojenie. Schránkové firmy sú v podstate bežné spoločnosti s obmedzenou alebo bezobmedzenou zodpovednosťou, avšak ich vlastník je utajený a nezverejňuje svoje informácie verejnosti.

Schránkové firmy sú spoločnosti, ktoré nemajú skutočnú prítomnosť v ekonomickej sfére.

Schránkové firmy môže vlastniť aj samotná krajina, v ktorej sú zaregistrované. V ich definícii je potrebné zdôrazniť, že sú obzvlášť často používané v oblasti obchodu. Finančníci ich často využívajú na utajenie svojich investícií a obchodov.

Hoci schránkové firmy majú aj legitímne využitie, väčšinou sú skôr využívané na nezákonné účely.

Schránkové firmy na Slovensku

Schránkové firmy na Slovensku predstavujú významný problém, ktorý má negatívny vplyv na transparentnosť hospodárskeho prostredia, daňovú spravodlivosť a boj proti korupcii. Aj napriek snahám o reguláciu a kontroly ostáva táto problematika aktuálnou a vyžaduje si ďalšie kroky a opatrenia na jej zamedzenie.

Prehľad situácie schránkových firiem na Slovensku ukazuje, že v minulosti sa tento jav stal pomerne rozšíreným. Vysoká úroveň anonymity a odfláknuté kontroly pri zakladaní firiem umožňovali vznik a fungovanie schránkových firiem bez veľkých prekážok. Tieto firmy boli potom využívané na rôzne nekalé účely, ako daňové podvody, pranie špinavých peňazí, úniky pred dlžobami či skrývanie vlastníckych štruktúr.

Zákonodarný rámec týkajúci sa schránkových firiem sa postupne zlepšoval. Slovensko prijalo viaceré legislatívne opatrenia, ktoré majú obmedziť zneužívanie schránkových firiem. Jedným z kľúčových krokov bolo zavedenie povinnosti zverejňovať skutočných majiteľov firiem v obchodnom registri. Tento krok mal za cieľ zvýšiť transparentnosť vlastníctva a uľahčiť identifikáciu osôb, ktoré stoja za firmami.

Okrem toho, Slovensko sa snažilo posilniť spoluprácu medzi finančnými inštitúciami, daňovými úradmi a ostatnými relevantnými orgánmi s cieľom účinnejšie sledovať a vyšetrovať podozrivé transakcie a aktivitu schránkových firiem.

Napriek zlepšeniam v legislatíve a kontrole stále existujú príklady a prípady schránkových firiem na Slovensku. Tieto prípady sú často spojené s podozrivými finančnými transakciami, pričom skutoční majitelia sú skrytí za nespoľahlivými osobami alebo anonymnými off-shore štruktúrami.

Je nevyhnutné zvýšiť aj spoluprácu na medzinárodnej úrovni, pretože schránkové firmy môžu využívať medzinárodné finančné siete na skrytie svojej činnosti. Len komplexný a dobre koordinovaný prístup môže účinne potlačiť tento problém a zlepšiť podmienky v podnikateľskom prostredí na Slovensku.

Ako založiť schránkovú firmu?

Založenie schránkovej firmy na Slovensku je relativne jednoduchý proces, ktorý si vyžaduje niekoľko krokov a dodržanie legislatívnych požiadaviek. Schránkové firmy sú spoločnosti, ktoré často slúžia na uchovávanie majetku, vykonávanie obchodných transakcií alebo iných finančných činností v mene iných subjektov.

Ich činnosť môže byť legálna, ale vzhľadom na potenciálne riziká spojené s ich využitím sa často stávajú predmetom regulácií a dohľadu.

Ako by mohol vyzerať proces založenia schránkovej firmy:

 1. Stanovenie cieľov: Pred začiatkom procesu zakladania schránkovej firmy je dôležité jasne si stanoviť ciele a účel jej existencie. Môže to byť napríklad poskytovanie poradenských služieb, správa krátkodobého či dlhodobého majetku, alebo iná špecifická oblasť.
 2. Právna forma a názov: Následne je potrebné rozhodnúť sa pre právnu formu firmy a názov spoločnosti. Na Slovensku existuje niekoľko možností, ako napríklad s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), a.s. (akciová spoločnosť) alebo iné formy.
 3. Výber správneho sídla: Každá firma potrebuje mať sídlo, kde bude vykonávať svoju činnosť. Je potrebné zvoliť vhodnú adresu, ktorá bude slúžiť ako sídlo schránkovej firmy. V niektorých prípadoch je možné využiť aj služby poskytovateľov, ktorí zabezpečujú sídlo na prenájom.
 4. Zabezpečenie základného imania: Pre založenie schránkovej firmy je potrebné zabezpečiť základné imanie, ktoré je stanovené zákonom a závisí od právnej formy. Toto imanie musí byť založené pred zápisom do obchodného registra.
 5. Vypracovanie zakladateľskej listiny: Zakladateľská listina je dokument obsahujúci základné údaje o spoločnosti, jej účele, spôsobe riadenia a štatutárnych orgánoch. Vypracovanie zakladateľskej listiny je nevyhnutné pre úspešné založenie spoločnosti.
 6. Registrácia firmy: Po vypracovaní zakladateľskej listiny možno začať s procesom registrácie spoločnosti na príslušnom registračnom súde. Je nutné poskytnúť všetky potrebné dokumenty a informácie, aby sa firma mohla zaregistrovať.
 7. Dodržiavanie legislatívy: Po založení firmy je dôležité dodržiavať platnú legislatívu a všetky povinnosti spojené s podnikaním. Schránkové firmy sú často predmetom prísnejšieho dohľadu, takže je potrebné dbať na dodržiavanie všetkých právnych predpisov.
 8. Finančné a účtovnícke povinnosti: Spoločnosti majú povinnosť viesť účtovníctvo a podávať daňové priznania podľa platnej legislatívy. Je dôležité mať prehľad o finančných tokoch a zabezpečiť kvalifikované účtovnícke služby.
 9. Transparentnosť a integrita: Pri zakladaní a prevádzkovaní schránkovej firmy je dôležité dodržiavať zásady transparentnosti a integrity. Vzhľadom na to, že tieto firmy môžu byť často využívané na nečestné praktiky, je dôležité preukazovať zodpovednosť voči klientom a dodržiavať etické štandardy.

Založenie schránkovej firmy je komplexný proces, ktorý si vyžaduje poznanie legislatívy a postupov spojených s podnikaním na Slovensku. Ak si niekto nie je istý postupom, je nutné vyhľadať právneho odborníka, ktorý môže pomôcť pri založení a riadení spoločnosti.

Dôležité je mať na pamäti, že založenie schránkovej firmy by malo byť v súlade s platnými zákonmi a nemalo by slúžiť na nelegálne alebo neetické praktiky.

Je naozaj schránková firma podvod?

Schránková spoločnosť sa tvári ako legitímna firma a žiada od ľudí poplatky alebo platby, avšak neponúka žiadne skutočné produkty ani služby. Často je nejasné, kto stojí za touto spoločnosťou, a môžu mať veľmi obmedzené, ak vôbec nejaké, právne postavenie.

Takéto firmy často zneužívajú názvy známych a dôveryhodných spoločností alebo zariadení, aby vytvorili dojem dôveryhodnosti. To je jedna z najčastejších stratégií, ktorou ľudia padajú za obeť schránkovým spoločnostiam. Preto je dôležité dôkladne si overiť každú firmu, s ktorou niekto uvažuje obchodovať.

Ak sa človek ocitne v kontakte so schránkovou spoločnosťou, najlepšie je okamžite ju odmietnuť ako obchodného partnera. Obchodovanie s takou firmou je vždy riskantné, pretože nie je nikdy jasné, akým spôsobom by mohla subjekt poškodiť.

Schránkové firmy skutočne existujú a predstavujú veľké nebezpečenstvo. Preto je nevyhnutné zachovať obozretnosť pri zvažovaní obchodných vzťahov s novými spoločnosťami a dôkladne ich preskúmať predtým, než sa človek rozhodne podniknúť akúkoľvek akciu s nimi.

Nedôverčivosť a kritické hodnotenie sú kľúčové pri hodnotení nových obchodných príležitostí. Je dôležité zistiť viac o spoločnosti, jej histórii a právnom postavení. Je vhodné skontrolovať, či má spoločnosť platné licencie a povolenia pre vykonávanie svojej činnosti.

Dôkladné prieskumy a informované rozhodnutia môžu chrániť pred potenciálnymi rizikami a možnými podvodmi, ktoré schránkové firmy často predstavujú. Zachovávanie zdravého skepticizmu a dôveryhodných informačných zdrojov môže ľuďom pomôcť vyhnúť sa nežiaducim následkom spojeným s obchodovaním s takýmito spoločnosťami.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang