Škodová udalosť – nahlásenie, zápis, záznam

Škodové udalosti sa môžu vyskytnúť v rôznych kontextoch, ako je osobný majetok, infraštruktúra alebo životné prostredie. Napríklad v prípade osobného majetku môže byť škodovou udalosťou dopravná nehoda, pri ktorej dôjde k poškodeniu vozidla alebo k požiaru v domácnosti, ktorý spôsobí značné škody. Čo robiť po vzniku škody? Kedy je potrebné volať políciu?

Škodovou udalosťou sa rozumie udalosť, pri ktorej je niečo poškodené alebo zničené. Môže sa to stať z rôznych dôvodov, vrátane nehôd, prírodných katastrof, zlomyseľných činov alebo jednoducho opotrebovania v priebehu času.

Ak dôjde ku škodovej udalosti, často si to vyžaduje okamžitý zásah na posúdenie rozsahu škody a začatie vhodných opatrení na nápravu. To môže zahŕňať kontaktovanie poisťovní, pohotovostných služieb alebo špecializovaných odborníkov v závislosti od povahy škody.

V niektorých prípadoch môžu škodové udalosti viesť k právnym dôsledkom, ak škodu spôsobila nedbanlivosť alebo úmyselné konanie. Na určenie zodpovednosti a získanie náhrady za vzniknuté straty môžu byť potrebné právne procesy.

Škodová udalosť na aute 

Škodová udalosť na motorovom vozidle môže vzniknúť viacerými spôsobmi; niekedy je táto škoda zavinená vlastnou chybou inokedy môže byť zapríčinená inou osobou alebo je bez vinníka – väčšinou ide o prípady, kedy je vozidlo poškodené prírodným živlom.

Ak ide o škodovú udalosť, ktorá je zapríčinená druhou osobou, nie vždy je potrebné volať políciu. A to v prípade, že sa účastníci dohodli kto zapríčinil škodu na vozidle a následne spoločne vypíšu Záznam o dopravnej nehode. Vinník, teda osoba, ktorá škodovú udalosť spôsobila, musí nahlásiť svojej poisťovni, v ktorej má uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Z toho si poškodený uplatňuje nárok na náhradu škody.

K povinne zmluvnému poisteniu sa taktiež odporúča uzatvoriť si aj havarijné poistenie, ktoré chráni auto poistenca.

V prípade, že vinník z miesta škodovej udalosti utečie a poškodený si zapamätá jeho ŠPZ, môže tak zistiť majiteľa auta a vymáhať si od jeho poisťovne náhradu škody.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie, je poistenie, ktoré je zo zákona povinné. Pri tomto poistení zákon ukladá povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu. 

PZP motorového vozidla:

 • musí mať uzatvorené každé motorové vozidlo 
 • musí ho uzavrieť jeho držiteľ, prevádzkovateľ alebo vlastník
 • kryje škody, ktoré majiteľ spôsobil iným účastníkom cestnej premávky.

Na Slovensku toto  poistenie spolu s havarijnym poistením ponúkajú komerčné poisťovne ako napríklad Kooperativa alebo Uniqa.

Kooperativa nahlásenie poistnej udalosti

Poisťovňa Kooperativa ponúka svojim klientom výhodné povinné poistenie vozidla. V Kooperativa sa cena poistného vypočíta podľa škodovej histórii klienta. Čím menej škôd, tým lepšia cena. 

Nahlásenie poistnej udalosti v Kooperativa je možné prostredníctvom:

 • mobilnej aplikácie Kooperativa
 • online formuláru
 • telefonického dohovoru.

Pri nahlásení poistnej udalosti Kooperativa je potrebné predložiť určité dokumenty. Je potrebné, aby poistenec predložil číslo poistnej zmluvy, technický preukaz, kde sú informácie ako EČV auta, VIN číslo; dátum a miesto vzniku škody. Pre viac informácii môže klient priamo kontaktovať poisťovňu alebo dohľadať všetky potrebné informácie na webových stránkach poisťovne.

UNIQA hlásenie poistnej udalosti

Poisťovňa Uniqa ponúka svojim klientom rôzne druhy poistenie – povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie alebo poistenie skla k PZP.  Keď dôjde k poistnej udalosti, je treba oznámiť túto skutočnosť poisťovni v čo najkratšom čase.

Poistnú udalosť je možné nahlásiť prostredníctvom online formuláru alebo telefonicky. Pri hlásení poistnej udalosti je potrebné udať nasledovné informácie:

 • údaje o zmluve – číslo zmluvy
 • údaje o škodovej udalosti  – správu o nehode, správa polície o nehode
 • údaje o účastníkovi  –  kontakt na účastníka.

Všetky uvedené údaje a fotodokumentácia sa pošle spolu s online formulárom. Následne poisťovňa svojmu klientovi pošle na email o potvrdení registrácie.

Nenahlásenie škodovej udalosti

Ako už bolo vyššie uvedené nenahlásenie poistnej udalosti môže nastať vtedy, keď sa účastníci nehody medzi sebou dohodnú. Tento postup môže mať niekoľko dôvodov ako napríklad vinník nechce mať záznam o nehode alebo sa bojí, že konečná suma poistného bude privysoká. 

Takéto riešenie sa veľmi neodporúča a treba byť veľmi opatrný. Je možné, že vinník sa z toho ľahko vyvlečie a svoje slovo nedodrží alebo celú situáciu obráti proti poškodenému. 

K nenahláseniu škodovej udalosti môže dôjsť aj úplne neúmyselne. Ľudia sú často vo veľkom strese v takýchto situáciách; často teda kontaktujú len asistenčné služby, ktoré im len povedia, čo majú robiť, škodovú udalosť však nezaevidujú.

Treba si dať pozor na to, či je škodová udalosť riadne nahlásená. Nahlásenie škodovej udalosti je ohraničené niekoľko dňovou lehotou, a to 15 dní ak ku škodovej udalosti došlo na území Slovenskej Republiky a 30 dní ak ku škodovej udalosti došlo v zahraničí.

Záznam o dopravnej nehode

Záznam o nehode alebo aj Správa o nehode je tlačivo, ktoré by mal mať v aute vždy pripravené každý vodič aj keď to zákon nevyžaduje. Nikdy nikto nevie, čo sa môže prihodiť, preto sa odporúča mať toto tlačivo vždy pri sebe. 

Záznam o nehode vždy vypisuje vodič, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, ku ktorej nemusí byť zo zákona privolaná polícia. Ide o tieto prípady:

 • škoda na vozidle nepresiahla 3990 € 
 • pri nehode nedôjde k zraneniu osôb alebo ich usmrteniu
 • nedôjde ku škodám na majetku tretích osôb.

Tlačivo záznam o nehode slúži ako dôkazový materiál o nehode pre poisťovňu, ktorá ho zväčša vydáva pri zriadený povinného zmluvného poistenia.

V prípade, že došlo k nehode v zahraničí, vodič by mal vyplniť Európsky formulár alebo Európsku správu o dopravnej nehode. Toto tlačivo je k dostaniu na internete a platí pre všetky štáty v EÚ.

Vodič by mal mať na pamäti, že záznam o nehode by mal vyplniť aj vtedy, keď došlo k stretu so zverou, a to z dôvodu, že tento typ nehody sa posudzuje ako škoda na majetku tretích osôb.

Zápis o škodovej udalosti – vzor

Zákon hovorí, že účastník škodovej udalosti je povinný vyplniť a podpísať tlačivo zavedené pre účely náhrady škody. Cieľom tohto zákona je zabezpečiť jednoduchší prístup poškodených osôb pri dopravných nehodách k náhrade škody.

Tlačivo by sa malo vyplniť nasledovne:

 1. použiť len jednu sadu tlačív pre dva zúčastnené vozidlá
 2. nezabudnúť uviesť prípadných svedkov nehody a kontakt na nich
 3. vyplnenú Správu o nehode podpíšu obaja účastníci – vinník a poškodený.

Viac informácii ako postupovať pri vypĺňaní tlačiva záznam o nehode, je k dispozícii na webových stránkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Zápis o škodovej udalosti – vzor

Vinník nahlasuje škodu svojej povinnsoti, poškodený má nárok na náhradu škody.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie vozidla je typ krytia, ktorý pomáha finančne chrániť jednotlivcov v prípade dopravnej nehody. Typicky pokrýva škody na vozidle poistenej osoby, ako aj liečebné náklady a zodpovednosť za zranenia alebo škody spôsobené iným účastníkom nehody.

Nehody môžu byť nákladné, a to tak z hľadiska škôd na majetku, ako aj z hľadiska možných zdravotných poplatkov. Poistenie auta je navrhnuté tak, aby poskytovalo finančný pokoj a pomáhalo jednotlivcom postaviť sa na nohy po nešťastnej udalosti na ceste. Je to životne dôležitá forma ochrany pre vodičov, ktorá zabezpečuje, aby boli v prípade nehody primerane krytí.

Výhody – Havarijné poistenie 

Havarijné poistenie auta má aj niekoľko ďalších pozoruhodných výhod. Havarijné poistenie poskytuje krytie škôd na majetku, čo znamená, že ak sa vaše vozidlo poškodí alebo zničí pri nehode, poistenie uhradí opravu alebo poskytne náhradu za trhovú hodnotu auta.

Toto je obzvlášť dôležité, ak sa spoliehate na svoje vozidlo pri každodennej preprave alebo ak je  auto významnou finančnou investíciou. Celkovo havarijné poistenie auta poskytuje vodičom bezpečnosť, finančnú ochranu a pokoj.

Okrem toho môže havarijné poistenie vozidla pokryť aj náklady na liečebné náklady, ak sa majiteľ vozidla alebo jeho cestujúci pri nehode zrania. To môže zahŕňať nemocničné účty, návštevy lekára a náklady na rehabilitáci. 

Môže to byť neoceniteľná ochrana, pretože tieto poplatky môžu byť premrštené a potenciálne zničujúce. Napokon, havarijné poistenie vozidla môže poskytnúť pokoj na cestách s vedomím, že v prípade dopravnej nehody je majiteľ vozidla finančne chránený.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 51 až 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang