Najlacnejšie PZP – poistka na auto, online porovnanie

V dnešnej dobe je vlastniť vozidlo neodmysliteľnou súčasťou života mnohých ľudí. Cestovanie autom ponúka slobodu a pohodlie, no bohužiaľ s tým sú spojené aj riziká. Nehodovosti na cestách sú neodvratnou súčasťou premávky a môžu mať vážne finančné následky pre majiteľov áut. Práve preto je v legislatíve povinné zmluvné poistenie. Čo je to povinné zmluvné poistenie? Ako nájsť najlacnejšie PZP na auto? Ako urobiť PZP porovnanie?

S rastúcim počtom áut na cestách sa zvyšuje aj riziko dopravných nehôd a nepredvídateľných udalostí. Táto forma poistenia zabezpečuje, že v prípade nehody majú poškodené strany nárok na finančnú kompenzáciu. Lacné PZP nemusí zaručiť dostatočnú ochranu, preto nie vždy je vhodné vyberať len najlacnejšie PZP na auto.

Okrem povinného zmluvného poistenia je možné si vybaviť aj rôzne pripoistenia PZP online a taktiež havarijné poistenie, ktoré v kombinácií s PZP tvorí komplexné poistenie auta online.

Čo je to povinné zmluvné poistenie – PZP online

Povinné zmluvné poistenie (skratka PZP), stanovuje zákon 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok.

Povinné zmluvné poistenie je forma poistenia, ktorá je v mnohých krajinách, vrátane Slovenska, kde je povinnosť mať uzatvorenú PZP pre každého majiteľa motorového vozidla. Jeho hlavným účelom je ochrana majiteľa auta pred nákladmi spojenými s prípadnými škodami, ktoré by mohol spôsobiť iným účastníkom cestnej premávky.

PZP poskytuje základné krytie v prípade nehody alebo inej škodovej udalosti, pri ktorej je majiteľ vozidla zodpovedný. Poistenie kryje škody na životoch a zdraví osôb, škody na cudzom majetku a tiež škody spôsobené únikom nebezpečných látok z vozidla.

V prípade, že by majiteľ auta spôsobil nehodu a nebol poistený PZP, musel by všetky tieto náklady znášať sám.

Výška poistnej sumy a pravidlá týkajúce sa PZP sa líšia v závislosti od konkrétneho štátu a legislatívy. Zvyčajne majitelia vozidiel musia uzatvoriť PZP s minimálnou poistnou sumou, ktorá je stanovená zákonmi.

V niektorých prípadoch majitelia môžu zvoliť aj vyššiu poistnú sumu, aby získali dodatočnú ochranu. PZP je základnou formou poistenia vozidla a je dôležité, aby majitelia auta mali uzatvorenú platnú zmluvu a tým sa vyhli právnym následkom a finančným stratám v prípade škodovej udalosti.

Kto je povinný uzavrieť PZP

Väčšinou majú povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie auta tí, ktorí sú majiteľmi motorových vozidiel. To zahŕňa fyzické osoby, právnické osoby, ale aj iné subjekty, ktoré vlastnia vozidlá a majú právo ich používať na verejných cestách.

V niektorých krajinách môžu existovať výnimky pre špecifické typy vozidiel, ako sú napríklad vozidlá používané na farmách alebo výhradne off-road vozidlá. V takých prípadoch sa môžu vzťahovať odlišné požiadavky na poistenie alebo existujú špecifické druhy poistenia, ktoré sú povinné pre tieto typy vozidiel.

Na Slovensku je povinný uzatvoriť zmluvu o PZP tuzemského motorového vozidla:

  • držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla
  • vlastník motorového vozidla
  • prevádzkovateľ vozidla
  • nájomca v prípade, že ide o finančný leasing

V prípade, že má niekto záujem o zmenu povinného zmluvného poistenia, je povinný podať výpoveď poistnej zmluvy PZP. Táto výpoveď musí byť podaná najmenej 6 týždňov pred ukonžením zmluvy o PZP. Výpoveď zmluvy nemôže byť podaná online, čo je veľkou nevýhodou.

PZP budú musieť mať od budúceho roka aj elektrické kolobežky, na ktorých je možné jazdiť rýchlejšie než 25 kilometrov za hodinu. Nové pravidlá, ktoré schválená smernica priniesla, musia členské štáty Európskej únie implementovať najneskôr do 1. januára 2024.

Pripoistenia k PZP – poistenie auta online

Pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu auta sú voliteľné formy poistenia, ktoré majitelia vozidiel môžu doplniť k svojej základnej zmluve o povinnom zmluvnom poistení. Tieto pripoistenia poskytujú dodatočnú ochranu a rozšírené krytie v prípade rôznych udalostí a rizík, ktoré môžu ovplyvniť vozidlo alebo jeho majiteľa.

Pripoistenia k PZP sú vhodné najmä pre vodičov, ktorí chcú zvýšiť svoju ochranu alebo pre ľudí žijúcich v oblastiach, kde je vysoká pravdepodobnosť prírodných živlov ako sú búrky či povodne.

Jedným z najbežnejších druhov pripoistenia je pripoistenie proti krádeži vozidla. Toto poistenie poskytuje finančnú kompenzáciu v prípade, že vozidlo je ukradnuté alebo vážne poškodené v dôsledku krádeže. Je to užitočná forma poistenia, ktorá môže majiteľom poskytnúť istotu a ochranu v prípade krádeže ich vozidla.

Ďalším bežným pripoistením je poistenie proti škodám spôsobeným prírodnými živlami, ako sú búrky, povodne, zrážky s ľadom a podobne. Toto pripoistenie kryje škody na vozidle, ktoré sú spôsobené týmito prírodnými udalosťami. Je to užitočná forma ochrany, najmä v oblastiach, kde sú prírodné živly častým rizikom.

Okrem toho existujú aj ďalšie formy pripoistenia k PZP, ako napríklad poistenie skiel a poistenie právnej ochrany. Poistenie skiel poskytuje krytie pre prípad poškodenia alebo rozbitia skiel vozidla, zatiaľ čo poistenie právnej ochrany poskytuje právnu pomoc a náklady v prípade súdnych sporov alebo iných právnych problémov súvisiacich s vozidlom.

Výber pripoistení k povinnému zmluvnému poisteniu auta závisí od potrieb a preferencií majiteľa vozidla. Je dôležité sa oboznámiť s možnosťami a poradiť sa so svojím poisťovacím poradcom, aby sa zabezpečila primeraná ochrana a pokrytie rizík, ktoré majiteľ považuje za dôležité.

Poistné krytie PZP – poistenie auta

Povinné zmluvné poistenie auta poskytuje základné poistné krytie v prípade nehody alebo škodovej udalosti, pri ktorej je majiteľ vozidla zodpovedný.

To zahŕňa krytie škôd na životoch a zdraví ľudí, ktorí boli zapojení do nehody, ako aj škody na cudzom majetku. Poistenie tiež zahŕňa krytie škôd spôsobených únikom nebezpečných látok z vozidla.

V prípade poistnej udalosti povinné zmluvné poistenie poskytuje finančnú kompenzáciu za škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobil tretím osobám. To môže zahŕňať náklady na liečbu a zdravotnú starostlivosť postihnutých osôb, opravu poškodeného majetku alebo finančnú náhradu za škodu, ak je majetok neopraviteľný.

Týmto spôsobom PZP chráni majiteľa vozidla pred vysokými nákladmi a právnymi dôsledkami v prípade, že by spôsobil škodu iným účastníkom cestnej premávky.

Limity krytia PZP sú stanovené na 5 miliónov € na škode na zdraví a náklady pri usmrtení a v prípade škôd na majetku je limit stanovený vo výške 1 milión €.

Existujú aj výnimky pri niektorých poisťovňách, ktoré majú limity vyššie. Ide o zvýšenie limitu na 6 až 10 miliónov € v prípade škody na zdraví a nákladov pri usmrtení a 2 až 6 miliónov € v prípade škody na majetku poisťovne.

Havarijné poistenie – poistka na auto

Havarijné poistenie je voliteľná forma poistky na auto, ktorá poskytuje krytie voči škodám, ktoré sú spôsobené nehodou, vandalizmom, samovolným prevrátením vozidla alebo inými vonkajšími udalosťami. Toto poistenie sa líši od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré kryje len škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobil tretím osobám.

Havarijné poistenie umožňuje majiteľom vozidiel chrániť svoje vlastné vozidlo pred neželanými finančnými nákladmi v prípade poškodenia alebo úplnej straty.

Táto poistka na auto taktiež kryje rôzne druhy škôd na vozidle, vrátane opravy poškodení, ako sú napríklad zrážky, poškodenie karosérie, mechanické poruchy alebo poškodenie elektrického zariadenia vozidla.

Okrem toho môže havarijné poistenie pokrývať aj výmenu alebo náhradu vozidla v prípade úplnej straty vozidla v dôsledku nehody, krádeže alebo iných nežiaducich udalostí. Havarijné poistenie poskytuje majiteľom väčšiu istotu a ochranu svojho vozidla v prípade rôznych škodových udalostí.

Pri havarijnom poistení majitelia vozidiel majú možnosť vybrať si poistnú sumu a nastaviť si vlastné podmienky, napríklad výšku poistného plnenia alebo výšku spoluúčasti. Toto im umožňuje prispôsobiť poistenie svojim potrebám a osobnému či rodinnému rozpočtu.

Najlacnejšie havarijné poistenie je obvykle doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu a pomáha majiteľom vozidiel chrániť ich investíciu a zabezpečiť si pokojnejšiu jazdu, keďže v prípade škody majú poistenie, ktoré im pomôže pokryť náklady na opravu alebo náhradu vozidla.

Porovnanie PZP – Najlacnejšie PZP na auto

Porovnanie ponúk povinného zmluvného poistenia auta je dôležitým krokom pri otázke na to, ako nájsť najlepšie PZP a zároveň lacné PZP.

Existuje niekoľko spôsobov, ako je to možné efektívne nájsť najlacnejšie poistenie. Jedným zo spôsobov je využiť online porovnávače poisťovní, ktoré umožňujú získať viaceré ponuky od rôznych poisťovní na jednom mieste.

Tieto nástroje záujemcom poskytnú prehľad o rôznych poisťovniach ponúkajúcich PZP online, ich cenách a krytiach, čo umožní jednoduché porovnanie PZP a výber najlacnejšieho poistenia.

Okrem online porovnávačov je tiež užitočné kontaktovať priamo poisťovne a získať od nich ponuky online poistenia. Možno požiadať o cenovú ponuku a podmienky od niekoľkých poisťovní a následne ich porovnať.

Je dôležité sa zamerať nielen na cenu, ale aj na rozsah krytia a dodatočné výhody, ako sú napríklad asistenčné služby, bonusové programy alebo možnosť vlastného nastavenia poistných podmienok.

Pri porovnávaní ponúk online poistenia PZP je dôležité venovať pozornosť podrobnostiam, ako sú výška poistných platieb, výška spoluúčasti, rozsah krytia a výnimky zo poistenia.

Tiež sa je potrebné uistiť, že záujemca rozumie podmienkam zmluvy a máte jasno v tom, aké riziká sú pokryté a aké sú povinnosti voči poisťovni. Porovnanie PZP umožňuje získať najlepšie PZP za najvýhodnejšiu cenu. Najvýhodnejšie PZP človek nájde len vďaka dôkladnému porovnávaniu a študovaniu ponúk.

Upozornenie k CFD: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje av dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. Pri 73 až 89 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

© 2024 Vpeniaze.sk | Nakódoval Leoš Lang